Espai del comerciant >> Fiscalitat >> Tramitis fiscals. Aspectes generals >> La Declaració Censal

Ancla Ancla

La declaració d'alta, modificació o cessament («declaració censal») té com a objectiu crear un cens de contribuents, en el qual apareixen "controlats" tots els subjectes passius amb obligacions formals que complir, indicant quines eren les citades obligacions.

 •     Subjectes obligats a presentar el Model 036
 •     Termini de presentació
 •     Obtenció del CIF provisional (només societats)
 •     Lloc de presentació
 •     Contingut de la declaració censal
 •     Quin model es presenta

Subjectes obligats a presentar el Model 036

Segons estableix l'article 1 del Reial decret 1041/2003, estaran obligats a comunicar el començament, modificació o cessament en les seues activitats a través d'una declaració censal:

1.      Les persones o entitats que desenvolupen o vagin a desenvolupar en territori espanyol:

o        Activitats empresarials o professionals.

o        Satisfacin rendiments sotmesos a retenció.

Les persones jurídiques que no actuant com a empresaris o professionals realitzen adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l'IVA.

Les persones o entitats no residents a Espanya que:

o        Actuen ací a través d'establiment permanent.

o        Satisfacin a Espanya rendiments sotmesos a retenció.

Les persones o entitats no establides en territori d'aplicació de l'IVA quan siguin subjectes passius d'aquest.

2.      En el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes ("Societats Civils i Comunitats de Béns"), l'entitat haurà de presentar una declaració de començament de l'activitat, consignant en la mateixa el nom dels membres o partícips. En cas de modificar-se la composició, s'haurà de comunicar tal circumstància mitjançant una declaració de modificació. Per part seua, cada soci o partícip haurà de presentar una declaració censal per a comunicar l'obligació de realitzar pagaments fraccionats.

Si la citada entitat renunciarà al mètode d'estimació objectiva, la renúncia es realitzarà per la pròpia entitat, sent signada la declaració censal de modificació per tots i cadascun dels partícips.

No obstant això, no estaran obligades a presentar la declaració censal les persones o entitats que no satisfacin rendiments sotmesos a retenció i realitzen de forma exclusiva les següents operacions:

 •     Arrendament de béns immobles exempts de l'IVA.
 •     Lliuraments ocasionals de mitjans de transport exemptes de l'IVA
 •     Adquisicions intracomunitàries de béns exemptes de l'IVA.

Amunt

 

Termini de presentació

a) Declaració de començament

En el cas de tractar-se de declaració d'inici d'activitat, la mateixa haurà de presentar-se "amb anterioritat al començament efectiu de les activitats empresarials o professionals".

D'igual manera, quan es refira a declaracions d'obligats a retenir o que realitzaren adquisicions intracomunitàries, la declaració censal s'haurà de presentar abans del naixement de l'obligació de retenir o de realitzar operacions intracomunitàries, respectivament.

Si es tractés de petició de NIF, els empresaris o professionals han de realitzar-ho abans de l'inici de l'activitat, mentre que les entitats que no tinguin la consideració d'empresari o professional tindran un termini de 30 dies des de la seua constitució o establiment a Espanya, si bé podrà sol·licitar-se dins del període de constitució.

Cal tindre en compte, que a l'efecte del que es disposa en el Reglament, s'entendrà produït el començament d'una activitat empresarial o professional des del moment que es realitzen qualssevol lliuraments, prestacions o adquisicions de béns o serveis, s'efectuen cobraments o pagaments o es contracte personal laboral, amb la finalitat d'intervindre en la producció o distribució de béns o serveis.

b) Declaració de modificació

Quan es modifiqui qualsevol de les dades recollides en la declaració d'alta o en qualsevol altra declaració de modificació posterior, l'obligat tributari haurà de comunicar a l'Administració tributària, mitjançant la corresponent declaració, aquesta modificació.

Amb caràcter general, la declaració haurà de presentar-se en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà a aquell en què s'hagen produït els fets que determinen la seua presentació, però el Reial decret preveu determinats suposats on és necessari fer-ho amb antelació.

c) Declaració de cessament

En el termini d'un mes des del dia del cessament. Quan una societat o entitat es dissolgui, la declaració de baixa haurà de ser presentada en el termini d'un mes des que s'haja realitzat, si escau, la cancel·lació efectiva dels corresponents seients en el Registre Mercantil.

En el cas de defunció de l'obligat tributari, els hereus hauran de presentar la declaració de baixa corresponent. Igualment quedaran obligats a comunicar la modificació de la titularitat de quants drets i obligacions amb transcendència tributària romangueren vigents amb tercers i a presentar, si escau, la declaració o declaracions d'alta que siguin

procedents, tot això en un termini màxim de sis mesos.

Obtenció del CIF provisional (només societats)

Quan es tracte de societats, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, que vagin a exercir activitats empresarials o professionals, podran sol·licitar, mitjançant la presentació de la declaració censal d'alta, que els sigui concedit un CIF provisional, encara que estiguin en període de constitució.

La Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària competent assignarà el número d'identificació fiscal en el termini màxim de 10 dies.

Aquest número, tindrà caràcter provisional mentre l'entitat interessada no haja aportat còpia de l'escriptura pública o document fefaent de la seua constitució i dels estatuts socials o document equivalent, així com certificació de la seua inscripció, quan sigui procedent, en un registre públic.

Quan s’assigni un número d'identificació fiscal provisional, l'entitat concernida quedarà obligada a l'aportació de la documentació pendent necessària per a l'assignació del CIF definitiu tan prompte com disposi de tota ella. Complida aquesta obligació, s'assignarà el número d'identificació fiscal definitiu; per a sol·licitar-ho haurà de presentar-se l'oportuna declaració censal "de modificació", en la qual es faran constar, si escau, totes les modificacions que s'hagen produït respecte de les dades consignades en la declaració presentada per a sol·licitar el número d'identificació fiscal provisional que encara no hagen sigut comunicats a l'Administració en anteriors declaracions censals de modificació.

Societat Limitada Nova Empresa: Les societats en constitució que presenten el Document Únic Electrònic (*DUE) per a realitzar telemàticament els seus tràmits de constitució, quedaran exonerades de l'obligació de presentar la declaració censal d'alta, sense perjudici de la presentació posterior de les declaracions de modificació i baixa que corresponguin en la mesura en què variï o haja d'ampliar-se la informació i circumstàncies reflectides en aquest Document Únic Electrònic.

Amunt

 

Lloc de presentació

Amb caràcter general es presentarà en l'Administració o, en defecte d'això, en la Delegació de la *AEAT corresponent al domicili fiscal.

En cas de tractar-se de sol·licitud del NIF per entitats no residents a Espanya i que operen ací sense mediació d'establiment permanent, la sol·licitud es presentarà en l'Administració o Delegació de l'Agència corresponent al lloc en què operen a Espanya.

Finalment, si es tracta d'entitats no establides en territori d'aplicació de l'IVA, les declaracions censals hauran de presentar-se en l'Administració o Delegació de l'Agència corresponent al domicili fiscal del seu representant.

Amunt

 

Contingut de la declaració censal

Com a primer requisit essencial, la declaració censal haurà de reflectir les dades identificaries de l'obligat tributari:

 •     Nom i cognoms o raó social completa, així com l'anagrama si n'hi haguera.
 •     NIF (llevat que es tracte de petició del mateix).
 •     Domicili fiscal a Espanya.
 •     Si es tracta de persona o entitat resident o no a Espanya.
 •     Les declaracions o declaracions-liquidacions que està obligat a presentar per la seua condició d'empresari o professional o per satisfer rendes sotmeses a retenció o ingrés a compte.

En el cas d'entitats residents a Espanya i subjectes al IS, haurà de consignar el domicili social si fora diferent del fiscal, així com la data de tancament de l'exercici social.

Si la societat no es troba subjecta al IS, haurà de consignar:

 •     Classe d'entitat sense personalitat jurídica de la qual es tracte.
 •     Identificació de qui ostenti la representació de l'entitat.
 •     Identificació de cadascun dels partícips de l'entitat, reflectint la quota de participació de cadascun d'ells.

Per al cas d'entitats no residents a Espanya, la declaració censal haurà de recollir:

 •     La nacionalitat de l'entitat.
 •     Forma jurídica conforme al seu Dret nacional.
 •     Domicili fiscal al seu país.
 •     Classe de cada establiment permanent que estableix a Espanya.
 •     Dades identificaries del seu representant a Espanya.

Si l'entitat no resident opera amb diversos establiments permanents a Espanya, haurà de fer constar la denominació de cadascun, així com les dades identificaries i declaracions i declaracions-liquidacions que cadascun d'ells haguera de presentar.

Al costat de les dades d'identificació, la declaració censal ha de contenir una altra informació amb transcendència tributària que permet elaborar un cens amb les obligacions fiscals dels diferents subjectes passius; d'aquesta manera, mitjançant encreuaments informàtics, l'Administració coneixerà el grau de compliment de les esmentades obligacions per a cada contribuent.

Així, els retenidors, empresaris i professionals hauran de fer constar:

 •     La condició d'entitat exempta a l'efecte del *IS.
 •     La subjecció o no de l'obligat tributari al règim especial del recàrrec d'equivalència de l'IVA.
 •     La renúncia al règim especial simplificat i d'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA.
 •     La renúncia al mètode d'estimació objectiva i a la modalitat simplificada del règim d'estimació directa en l'IRPF.
 •     La no aplicació de les exempcions dels materials de recuperació.

Amunt

 

Quin model es presenta

Amunt

 


La declaració censal (220)

© 2023 - Ajuntament de Llucmajor