Espai del comerciant >> Fiscalitat >> Tramitis fiscals. Aspectes generals >> La Declaració Censal

La declaració d'alta, modificació o cessament (“declaració censal”) té com a objectiu crear un cens de contribuents, en el qual apareixen “controlats” tots els subjectes passius amb obligacions formals a complir, indicant quines eren les obligacions esmentades.

Subjectes obligats a presentar el Model 036

Segons estableix l'article 1 del Reial decret 1041/2003 , estaran obligats a comunicar el començament, modificació o cessament en les seves activitats a través d'una declaració censal:

1. Les persones o entitats que desenvolupin o desenvolupin en territori espanyol:

o Activitats empresarials o professionals.

o Satisfan rendiments sotmesos a retenció.

Les persones jurídiques que no actuant com a empresaris o professionals realitzin adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a lIVA.

Les persones o entitats no residents a Espanya que:

o Actueu aquí a través d'establiment permanent.

o Satisfan a Espanya rendiments sotmesos a retenció.

Les persones o entitats no establertes en territori daplicació de lIVA quan siguin subjectes passius del mateix.

2. En el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes ("Societats Civils i Comunitats de Béns"), l'entitat ha de presentar una declaració de començament de l'activitat, i hi ha de consignar el nom dels membres o partícips. En cas de modificar-se la composició, cal comunicar aquesta circumstància mitjançant una declaració de modificació. Per part seva, cada soci o partícip haurà de presentar una declaració censal per comunicar l'obligació de realitzar pagaments fraccionats.

Si l'entitat esmentada renunciï al mètode d'estimació objectiva, la renúncia la realitzarà la mateixa entitat, i serà signada la declaració censal de modificació per tots i cadascun dels partícips.

No obstant això, no estaran obligades a presentar la declaració censal les persones o entitats que no satisfacin rendiments sotmesos a retenció i realitzin de forma exclusiva les operacions següents:

 • Arrendament de béns immobles exempts de lIVA.
 • Lliuraments ocasionals de mitjans de transport exempts de l'IVA
 • Adquisicions intracomunitàries de béns exemptes de lIVA.

Amunt

 

Termini de presentació

a) Declaració de començament

En cas de tractar-se de declaració d'inici d'activitat, aquesta s'haurà de presentar "amb anterioritat al començament efectiu de les activitats empresarials o professionals".

De la mateixa manera, quan es refereixi a declaracions d'obligats a retenir o que facin adquisicions intracomunitàries, la declaració censal s'ha de presentar abans del naixement de l'obligació de retenir o de fer operacions intracomunitàries, respectivament.

Si es tractés de petició de NIF, els empresaris o professionals ho han de fer abans de l'inici de l'activitat, mentre que les entitats que no tinguin la consideració d'empresari o professional tindran un termini de 30 dies des de la seva constitució o establiment a Espanya, si bé podrà sol·licitar-se dins del període de constitució.

Cal tenir en compte, que a l'efecte del que disposa el Reglament, s'entendrà produït el començament d'una activitat empresarial o professional des del moment que es facin qualsevol lliurament, prestacions o adquisicions de béns o serveis, s'efectuïn cobraments o pagaments o es contracti personal laboral, amb la finalitat dintervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

b) Declaració de modificació

Quan es modifiqui qualsevol de les dades recollides a la declaració d'alta oa qualsevol altra declaració de modificació posterior, l'obligat tributari haurà de comunicar a l'Administració tributària, mitjançant la corresponent declaració, aquesta modificació.

Amb caràcter general, la declaració s'ha de presentar en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà del dia en què s'hagin produït els fets que en determinen la presentació, però el Reial decret preveu determinats supòsits on cal fer-ho amb antelació.

c) Declaració de cessament

En el termini dun mes des del dia del cessament. Quan una societat o entitat es dissolgui, la declaració de baixa s'ha de presentar en el termini d'un mes des que s'hagi realitzat, si s'escau, la cancel·lació efectiva dels assentaments corresponents al Registre Mercantil.

En cas de mort de l'obligat tributari, els hereus han de presentar la declaració de baixa corresponent. Igualment quedaran obligats a comunicar la modificació de la titularitat de tots els drets i obligacions amb transcendència tributària que romangueren vigents amb tercers ia presentar, si escau, la declaració o declaracions d'alta que siguin

procedents, tot això en un termini màxim de sis mesos.

Amunt

 

Obtenció del CIF provisional (només societats)

Quan es tracti de societats, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, que exerciran activitats empresarials o professionals, podran sol·licitar, mitjançant la presentació de la declaració censal d'alta, que els sigui concedit un CIF provisional, encara que estiguin en període de constitució .

La Delegació o Administració de lAgència Estatal dAdministració Tributària competent assignarà el número didentificació fiscal en el termini màxim de 10 dies.

Aquest número té caràcter provisional mentre lentitat interessada no hagi aportat còpia de lescriptura pública o document fefaent de la seva constitució i dels estatuts socials o document equivalent, així com certificació de la seva inscripció, quan sigui procedent, en un registre públic.

Quan s'assigni un número d'identificació fiscal provisional, l'entitat concernida queda obligada a l'aportació de la documentació pendent necessària per a l'assignació del CIF definitiu tan aviat com en disposi. Complida aquesta obligació, s'assignarà el número d'identificació fiscal definitiu; per sol·licitar-ho haurà de presentar-se l'oportuna declaració censal "de modificació", en què es faran constar, si escau, totes les modificacions que s'hagin produït respecte de les dades consignades a la declaració presentada per sol·licitar el número d'identificació fiscal provisional que encara no hagin estat comunicats a lAdministració en anteriors declaracions censals de modificació.

Societat Limitada Nova Empresa : Les societats en constitució que presentin el Document Únic Electrònic (DUE) per realitzar telemàticament els seus tràmits de constitució, quedaran exonerades de l'obligació de presentar la declaració censal d'alta, sense perjudici de la presentació posterior de les declaracions de modificació i baixa que corresponguin en la mesura que variï o s'hagi d'ampliar la informació i circumstàncies reflectides en el dit Document Únic Electrònic.

Amunt

 

Lloc de presentació

Amb caràcter general es presentarà a l'Administració o, si no n'hi ha, a la Delegació de l'AEAT corresponent al domicili fiscal.

En cas de tractar-se de sol·licitud del NIF per entitats no residents a Espanya i que operin aquí sense mediació d'establiment permanent, la sol·licitud es presentarà a l'Administració o la Delegació de l'Agència corresponent al lloc on operin a Espanya.

Finalment, si es tracta d'entitats no establertes en territori d'aplicació de l'IVA, les declaracions censals s'han de presentar a l'Administració o la Delegació de l'Agència corresponent al domicili fiscal del seu representant.

Amunt

 

Contingut de la declaració censal

Com a primer requisit essencial, la declaració censal haurà de reflectir les dades identificatives de l'obligat tributari:

 • Nom i cognoms o raó social completa, així com l'anagrama si n'hi hagués.
 • NIF (llevat que es tracti de petició del mateix).
 • Domicili fiscal a Espanya.
 • Si es tracta de persona o entitat resident o no a Espanya.
 • Les declaracions o declaracions-liquidacions que està obligat a presentar per la condició d'empresari o professional o per satisfer rendes sotmeses a retenció o ingrés a compte.

En el cas d'entitats residents a Espanya i subjectes a l'IS, cal consignar el domicili social si és diferent del fiscal, així com la data de tancament de l'exercici social.

Si la societat no està subjecta a l'IS, cal consignar:

 • Classe d'entitat sense personalitat jurídica de què es tracti.
 • Identificació de qui ostenti la representació de lentitat.
 • Identificació de cadascun dels partícips de lentitat, reflectint la quota de participació de cadascun.

Per al cas d'entitats no residents a Espanya, la declaració censal haurà de recollir:

 • La nacionalitat de lentitat.
 • Forma jurídica conforme al seu dret nacional.
 • Domicili fiscal al seu país.
 • Classe de cada establiment permanent que estableixi a Espanya.
 • Dades identificatives del seu representant a Espanya.

Si l'entitat no resident opera amb diversos establiments permanents a Espanya, ha de fer constar la denominació de cadascú, així com les dades identificatives i declaracions i declaracions-liquidacions que cada un hagués de presentar.

Juntament amb les dades didentificació, la declaració censal ha de contenir una altra informació amb transcendència tributària que permeti elaborar un cens amb les obligacions fiscals dels diferents subjectes passius; d'aquesta manera, mitjançant creus informàtiques, l'Administració coneixerà el grau de compliment de les obligacions esmentades per a cada contribuent.

Així, els retenidors, empresaris i professionals hauran de fer constar:

 • La condició important exempta a l'efecte de l'IS.
 • La subjecció o no de l'obligat tributari al règim especial del recàrrec d'equivalència de l'IVA.
 • La renúncia al règim especial simplificat i dagricultura, ramaderia i pesca de lIVA.
 • La renúncia al mètode d'estimació objectiva ia la modalitat simplificada del règim d'estimació directa a l'IRPF.
 • La no-aplicació de les exempcions dels materials de recuperació.

Amunt

 

Quin model es presenta

Es presenta mitjançant el model 036, presencialment o per via telemàtica a través d'Internet.

Amunt

 


La declaració censal (220)

© 2024 - Ajuntament de Llucmajor