Espai del comerciant >> Fiscalitat >> Fiscalitat de l'autònom/a (empresa individual)

Quadre/resum 

 

EMPRESARI/ÀRIA INDIVIDUAL/*AUTONOMO/A

 

 

 

 

Quadre/resum 

 

EMPRESARI/ÀRIA INDIVIDUAL/AUTONOMO/A

 

 

 

 

DENOMINACIÓ 

Nom del titular

CONSTITUCIÓ 

 

Sense formalitats especials.

 La inscripció en el Registre Mercantil és voluntària

 

Núm. SOCIS 

1 soci

APORTACIONS 

Diners, treball, béns o drets

PERSONALITAT

No té personalitat jurídica

RESPONSABILITAT 

Il·limitada

No hi ha separació entre el patrimoni de l'empresa i el de l'empresari individual (excepte en el cas d'emprenedor de responsabilitat limitada)

CAPITAL 

No hi ha mínim

SEG. SOCIAL 

Règim Especial d'Autònoms

FISCALITAT

IRPF

Estimació DirectaAncla[1] (normalment simplificada)o

Estimació Objectiva (mòduls)Ancla[2]

 

 

 

1. CARACTERÍSTIQUES

 

 

L'empresari individual és una persona física que realitza en nom propi i per mitjà d'una empresa una activitat comercial, industrial o professional.

 

És una figura clàssica en el món empresarial i constitueix una de les formes més freqüents de creació d'empresa.

 

Generalment s'associa amb l'autoocupació, atès que el propietari de l'empresa és al seu torn treballador en aquesta, independentment de l'activitat que desenvolupi i del tipus de treball que realitzi.

 

A l'hora de crear una empresa, aquesta figura sol ser triada fonamentalment pels comerços al detall, (botigues de roba, aliments, papereries, articles de regal, joieries, quioscos de premsa, etc.), i per professionals com a lampistes, electricistes, pintors, decoradors, etc.

 

No existeix una legislació pròpia per a aquesta figura, sinó que poden afectar-lo normes de diferents orígens: fiscals, del Codi de Comerç, de la Seguretat Social etc.

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALS

 

Control total de l'empresa per part del propietari, que dirigeix la seva gestió.

La personalitat jurídica de l'empresa és la mateixa que la del seu titular (empresari), qui respon personalment de totes les obligacions que contregui l'empresa.

No existeix diferenciació entre el patrimoni mercantil i el seu patrimoni civil.

No requereix procés previ de constitució. Els tràmits s'inicien al començament de l'activitat empresarial.

L'aportació de capital a l'empresa, tant en la seva qualitat com en la seva quantitat, no té mes límit que la voluntat de l'empresari.

 

AVANTATGES

 

               És una forma empresarial idònia per al funcionament d'empreses de molt reduïda grandària.

  És la forma que menys gestions i tràmits exigeix fer per a la realització de la seva activitat, ja que no és necessari dur a terme cap tràmit d'adquisició de la personalitat jurídica.

 

 Pot resultar més econòmica, atès que no crea persona jurídica diferent del propi empresari per la qual cosa no fa falta escripturar davant notari (amb el cost econòmic que comporta) ni depositar un capital social mínim

 

 L'autònom titular de l'empresa individual, complint els requisits pot accedir a la “tarifa plana2 i a les bonificacions de  la seva quota de Seguretat Social.

 

INCONVENIENTS

 

 La responsabilitat de l'empresari és il·limitada (excepte en el cas de l'emprenedor de responsabilitat limitada (ERL).

               Respon amb el seu patrimoni personal dels deutes generats en l'activitat empresarial.

  El titular de l'empresa ha de fer front en solitari a les despeses i a les inversions, així com a la gestió i administració.

 

Si el volum de benefici és important, pot estar sotmès a tipus impositius elevats, ja que la persona física tributa en IRPF per tipus creixents com més gran és el seu volum de renda, mentre que les societats de reduïda dimensió tributen al tipus fix general del 25% i si és de nova creació , al tipus reduït del 15% durant els 2 primers anys.

 

RESPONSABILITAT

 

L'empresari individual realitza l'activitat empresarial en nom propi, assumint els drets i obligacions derivats de l'activitat. La seva responsabilitat enfront de tercers és universal i respon amb tot el seu patrimoni present i futur dels deutes contrets en l'activitat de l'empresa.

 

Si l'empresari o empresària estan casats, pot donar lloc al fet que la responsabilitat derivada de les seues activitats aconseguissin a l'altre cònjuge. Per això cal tindre en compte el règim econòmic que regeix al matrimoni. I la naturalesa dels béns en qüestió. Així doncs:

 

Els béns privatius de l'empresari queden obligats als resultats de l'activitat empresarial.

 

Els béns destinats a l'exercici de l'activitat i els adquirits a conseqüència d'aquest exercici, responen en tot cas del resultat de l'activitat empresarial.

 

En el règim de béns de guanys, quan es tracta de béns comuns del matrimoni, perquè aquests queden obligats serà necessari el consentiment de tots dos cònjuges. El consentiment es presumeix quan s'exerceix l'activitat empresarial amb coneixement i sense oposició expressa del cònjuge, i també quan en contraure matrimoni un dels cònjuges exercís l'activitat i continués amb ella sense oposició de l'altre.

 

Els béns propis del cònjuge de l'empresari no quedarien afectes a l'exercici de l'activitat empresarial, llevat que existís un consentiment exprés d'aquest cònjuge.

 

En tot cas, el cònjuge pot revocar lliurement el consentiment tant exprés com presumpte.

 

En aquest sentit, si bé l'empresari individual no està obligat a inscriure's en el Registre Mercantil, pot ser convenient inscriure's en ell, entre altres raons per a registrar les dades relatives al cònjuge, el règim econòmic del matrimoni, capitulacions, així com el consentiment, la revocació o oposició del cònjuge a l'afecció a l'activitat empresarial dels béns comuns o els privatius.

 

 LEGISLACIÓ

 

L'empresari individual, com a persona física titular de drets i obligacions, no té una regulació legal específica i està sotmès, en la seva activitat empresarial, a les disposicions generals del Codi de Comerç en matèria mercantil i al que es disposa en el Codi Civil en matèria de drets i obligacions.

 

L'EMPRENEDOR DE RESPONSIBILIDAD LIMITADA (ERL)

 

Amb l'aprovació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització es crea la figura de l'Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL), que permetrà a les persones físiques evitar que la responsabilitat derivada dels seus deutes empresarials afecte el seu habitatge habitual (en el cas que el seu valor no superi els 300.000 euros o 450.000 euros en habitatges situats en poblacions de més d'1.000.000 d'habitants), la qual cosa haurà d'inscriure's en el Registre de la Propietat corresponent a aquest bé. S'exceptuen de la limitació de responsabilitat els deutes de dret públic o els supòsits en els quals el ERL haguera actuat amb culpa o negligència greu.

 

 

La condició de ERL s'adquirirà mitjançant constància en el Registre Mercantil del seu domicili. El ERL haurà de formular, auditar (en el seu cas) i depositar en el Registre Mercantil els comptes anuals de la seva activitat empresarial o professional de conformitat amb el que es preveu per a les Societats Unipersonals de Responsabilitat Limitada.

 

ACORDS EXTRAJUDICIALS DE PAGAMENTS. 

 

L'emprenedor que haja fracassat en la seva activitat empresarial podrà negociar el deute adquirit amb els seus creditors gràcies a un procediment extrajudicial de pagaments, que pot oferir condicions més avantatjoses. 

 

Tindran accés a aquests acords els empresaris persones físiques que el seu passiu no superi els 5 milions d'euros, i determinades persones jurídiques, en situació d'insolvència que, a través d'un mediador concursal, té l'opció de pactar moratòries de fins a 3 anys i quitacions o condonació de fins al 25%.

 

MOBILITAT INTERNACIONAL. 

 

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització regula determinats suposats en els quals, per raons d’interès econòmic, es facilita i agilitza la concessió de visats i autoritzacions de residència a determinades categories d'estrangers.

 

 

 

2.- COTITZACIÓ A la SEGURETAT SOCIAL

 

 

 

A. COTITZACIÓ PEL TREBALLADOR/A AUTONOMO/A

 

L'empresari individual realitza la seva cotització a la Seguretat Social a través del Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA). En aquest Règim s'estableix una base mínima obligatòria i una base màxima sobre la qual s'aplica el tipus de cotització establit per als autònoms. El resultat és la quota líquida a pagar.

 

En donar-se d'alta en el Règim d'Especial de treballadors per compte propi, l'empresari pot optar per la base de cotització que desitgi, sempre que estigui entre la base mínima i màxima establida. En cada exercici econòmic es determinen les bases màximes i mínimes de cotització a la Seguretat Social en la Llei de Pressupostos de l'Estat. A partir d'1 de gener de 2019 el tipus i les bases de cotització per aquest Règim Especial establides pel Reial decret llei 28/2018, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, publicat en el BOE en data 29 de desembre de 2018l, seran els següents:

 

A.1.-TIPUS DE COTITZACIÓ

 

Des de l'1 de gener de 2019 els autònoms hauran de cotitzar de manera obligatòria per totes les contingències, no sols les comunes. Per tant hauran de cotitzar per incapacitat temporal (incorporada en les contingències comunes) per contingències professionals, cessament d'activitat i formació, contingències a les quals fins ara no estaven obligats. 

 

El tipus de cotització passa a ser del 30% i inclou les següents cobertures:

 

TIPUS DE COTITZACIÓ  2019 (%)

 

 

1.             Contingències comunes (inclou Incapacitat Temporal)

28,30

2.            Contingències Professionals

0,9

3.            Cessament d'activitat

0,7

4.            Formació i Prevenció

0,1

TOTAL TIPUS DE COTITZACIÓ OBLIGATORI

30,00

 

 

A.2.-BASES DE COTITZACIÓ AMB CARÀCTER GENERAL 

 

 

En donar-se d'alta en el Règim d'Especial de treballadors per compte propi, amb caràcter general, l'empresari pot optar per la base de cotització que desitgi, sempre que estigui entre la base mínima i màxima establida. En cada exercici econòmic es determinen les bases màximes i mínimes de cotització a la Seguretat Social en la Llei de Pressupostos de l'Estat. No obstant això existeixen una sèrie de limitacions a l'anterior elecció en funció de la situació concreta: edat, cotitzacions anteriors, activitat…  D'altra banda, cal tindre en compte que per a determinats treballadors autònoms les Bases poden ser diferents Vegem tot això en el  següent  quadre per a l'any 2019: 

 

 

 

BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ 

(des de l'1 DE GENER DE 2019)

SITUACIÓ

Euros / mes

BASE MÍNIMA

BASE MÀXIMA

Amb caràcter general 

944,40

4.070,10

Autònoms/as s amb menys de 47 anys el 01-01-19 

944,40

4.070,10

Autònoms/as amb 47 anys el 01-01-19 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base igual o superior a  2.052,00 euros/mes, o causen alta en aquest Règim Especial 

944,40

4.070,10

Autònoms/as amb 47 anys el 01-01-19 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base inferior a 2.052,00 euros/mes, però que exercisquen opció per una base superior abans del 30-06-19 

944,40

4.070,10

Autònoms/as amb 47 anys el 01-01-19 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base inferior a 2.052,00 euros/mes, que no exercisquen opció per una base superior abans del 30-06-19 

944,40

2.052,00

Autònoms/as amb 47 anys d'edat el 01-01-19 i que s'hagueren donat d'alta en el RETA a conseqüència de la defunció del cònjuge titular de l'establiment 

944,40

4.070,10

Autònoms/as amb 48 anys o més el 01-01-19

1.018,50

2.077,80

Treballadors amb 48 anys o més el 01-01-19 que s'hagueren donat d'alta en el RETA amb 45 o més anys a conseqüència de la defunció del titular de l'establiment 

944,40

2.077,80

Treballadors els 50 anys i 2.052,00 eur

  amb 48 o més anys d'edat amb 5 o més anys cotitzats abans de

 

944,40

2.077,80

 si l'última base de cotització, acreditada és igual o inferior a

us/mes 

Autònoms/as que., que a 1 de gener de 2011, tenien 48 o 49 anys d'edat i la seva base de cotització fora superior a 2.052,00 euros mensuals 

944,40

Base última incrementada en un 7%.

Treballadors Error! Nom d'arxiu no especificat. Euros/mes

  amb 48 o més anys d'edat amb 5 o més anys cotitzats abans de

 

944,40

els 50 anys i si l'última base de cotització, acreditada és superior a 2.052,00

Autònoms/as que en algun moment de 2018 i de manera simultània hagen tingut contractats a 10 o més treballadors al seu servei 

1.214,10

4.070,10

Autònoms/as societaris, inclosos els seus cònjuges i familiars fins a 2n grau que convisquin amb ell/ella i que al costat d'ell/ella tinguin almenys el 50% del capital social, tindran una base mínima igual a la prevista com a base mínima corresponent al grup 2 de cotització del règim general 

1.214,10

4.070,10

Autònoms/as dedicats a activitats exclusives de la venda ambulant o a domicili (no inclosos els que, a més, elaboren o fabriquen els articles o productes que venguin): 

Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4781) 

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4782) 

Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4789) 

Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercat ambulant (CNAE 4799) 

Opció entre

893,10 i 825,60  

El CNAE 4799 podrà optar

també entre

944,40 i  519,30

4.070,10

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant en «mercats ambulants amb horari de venda inferior a 8 hores al dia, que perceben ingressos directament dels compradors 

Opció entre 944,40 i  519,30

4.070,10

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant en «mercats ambulants», amb horari de venda superior a 8 hores al dia, que no perceben ingressos directament dels compradors 

Opció entre 869,40 i 944,40

4.070,10

Autònoms/as  que causen alta per primera vegada en cas de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50% 

50% de la base mínima durant

els primers 18 mesos

4.070,10

750% de la base mínima durant

els siguientes18 mesos

Autònoms/as  que causen alta per primera vegada en cas de pluriactivitat amb jornada laboral a temps parcial superior al 50% 

75% de la base mínima durant

els primers 18 mesos

4.070,10

85% de la base mínima durant els següents 18 mesos

 

És important ressaltar que La llei 6/2017 de reforma urgent del treball autònom ha  ampliat de dos a quatre els possibles canvis anuals de base de cotització, triant una altra dins dels límits mínim i màxim que li resulten aplicables en cada exercici amb els següents efectes:

 

Aplicació a partir de l'1 d'abril per a les sol·licituds realitzades entre l'1 de gener i 31 de març.

 

A partir de l'1 de juliol per a les sol·licituds realitzades entre l'1 d'abril i 30 de juny.

 

A partir d'1 d'octubre per a les sol·licituds realitzades entre 1 de juliol i 30 de setembre.

 

A partir de l'1 de gener del següent any per a les sol·licituds realitzades entre 1 d'octubre i 31 de desembre.

 

D'aquesta manera encara que en la Llei al final no s'ha considerat la possibilitat de cotitzar per ingressos reals, sí que es possibilita en certa manera, que el  autònom/a pugui tractar d'ajustar la seva base de cotització als seus ingressos als deixi anar de l'any. S'introdueix una mica més de flexibilitat.

 

A.3.-QUOTES A PAGAR

 

Tenint en compte que com a supòsit general la base mínima per a menors de 47 anys, la quota  mínima es calcula així:

 

QUOTA MÍNIMA A PAGAR = BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ X TIPUS DE COTITZACIÓ

 

BASE MÍNIMA: 944,40 EUROS

Tipus de cotització: 30%

 

Quota mínima: 944,40 euros  X 0,30 = 283, 32 euros mensuals

 

 

 

A.4.-NOVETATS EN EL SITEMA D'ALTES I BAIXES INTRODUÏDES PER LA LLEI 6/2017

 

La Llei estableix canvis importants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) encaminades a fer més just l'actual sistema d'altes i baixes, en concret es tracta de dues mesures que entraran en vigor al gener de 2018:

 

Límits al nombre d'altes i baixes l'any: els autònoms podran donar-se fins a tres vegades d'alta i de baixa en aquest.  

 

Pagament per dies reals d'alta: en lloc de pagar la quota d'autònoms per mesos complets com fins ara, només cotitzaran des del dia efectiu en què es donen d'alta i fins al dia en què es donen de baixa en les tres primeres ocasions al llarg de l'any que cursen alta en el RETA. Fins ara, si un autònom es donava d'alta, per exemple, un 25 de maig i de baixa el 12 de juliol, estava obligat a pagar a la Seguretat Social la cotització completa corresponent a tots dos mesos, encara que només haguera treballat durant 20 dies. La nova mesura proporciona flexibilitat perquè els autònoms es puguin donar d'alta i de baixa de la Seguretat Social fins a tres vegades a l'any amb dret a començar a pagar des del mateix dona en què realitzen el tràmit. A partir de la quarta alta la Seguretat Social comptabilitzarà el mes complet.

 

 

A.5.-BONIFICACIONS I REDUCCIONS DE LA QUOTA

 

El panorama de les bonificacions en la quota dels treballadors autònoms ha patit importants modificacions arran de l'entrada en vigor de la Llei 6/2017 de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom i  el  Reial decret llei 28/2018, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

 

A continuació passem a descriure com han quedat les bonificacions/reduccions a partir de l'1 de gener del 2019:

 

 

a) Bonificacions/Reduccions amb caràcter general

 

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as que complisquin els requisits de:

 

No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors.

En el cas que els treballadors autònoms hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir  s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, SLNE inclosa SLU).

No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

No estar en règim de pluriactivitat si se sol·licita la seva bonificació específica.

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 24 mesos , segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos  la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 60 euros per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els correspongui. Els autònoms que prefereixin cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències comunes en els primers dotze mesos, és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 213,81€.

Per a la resta dels 12 mesos següents , independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides així: 

una reducció del 50% de la quota corresponent a la base mínima durant els 6 mesos següents. La quota quedaria aproximadament en  149,69 euros/mesAncla[3]

una reducció del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 203,14 euros / mes

una bonificació del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 203,14 euros / mes. 

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquin els requisits.

 

 

 

b) Bonificacions/Reduccions amb caràcter general si es tracta de municipis de menys de 5.000 habitants

 

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as que complisquin els requisits de:

 

No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors.

En el cas que els treballadors autònoms hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir  s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, SLNE inclosa SLU).

No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

No estar en règim de pluriactivitat si se sol·licita la seva bonificació específica.

 

En aquest cas a més s'exigeix que l'autònom:

 

Aquest empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l'alta 

Estar donat d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o de les Hisendes Forals, corresponent el lloc de desenvolupament de l'activitat declarada a un municipi el padró municipal del qual sigui inferior a 5.000 habitants.

Mantindre l'alta en l'activitat autònoma o per compte propi en l'avantdit municipi en els dos anys següents a l'alta, així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a aquesta alta.

 

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 24 mesos , segons la següent escala:

• Per als 24 primers mesos  la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 60 euros per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els correspongui. Els autònoms que prefereixin cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències comunes en els primers dotze mesos, és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 213,81€.

En aquests casos no seran aplicable les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial.

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquin els requisits.

 

c) Joves (homes menors de 30 anys i dones menors de 35)

 

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, que complisquin els requisits de: 

 

No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors.

En el cas que els treballadors autònoms hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, SLNE inclosa SLU).

No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

No estar en règim de pluriactivitat si se sol·licita la seva bonificació específica.

 

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

 

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 36 mesos, segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 60 euros per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els correspongui. Els autònoms que prefereixin cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències comunes en els primers dotze mesos (abans eren sis), és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 213,81€.

Per a la resta dels 12 mesos següents , independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides així: 

una reducció del 50% de la quota corresponent a la base mínima durant els 6 mesos següents. La quota quedaria aproximadament en  149,69 euros/mes

una reducció del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 203,14 euros / mes

una bonificació del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 203,14 euros / mes. 

Una bonificació addicional de 12 mesos següents del 30% de la quota corresponent a la base mínima. La quota per a aquest període addicional quedarien en aproximadament 203,14 euros/mes.

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquin els requisits.

 

d) Autònoms discapacitats amb grau igual o superior al 33% i víctimes de terrorisme i de violència de gènere

 

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, les víctimes de violència de gènere i les víctimes de terrorisme que complisquin els requisits de:

No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors 

En el cas que els treballadors autònoms hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir  s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, SLNE inclosa SLU).

No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

No estar en règim de pluriactivitat si se sol·licita la seva bonificació específica.

 

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 60 mesos (5 anys), segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos que fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 60 euros per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els correspongui. Els autònoms que prefereixin cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota en els dotze mesos (abans eren sis) , és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 213,81€.

Per a la resta dels 48 mesos següents, independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides en una bonificació del 50% de la quota corresponent a la base mínima. La quota quedaria aproximadament en 149,69 euros / mes. 

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

 

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquin els requisits.

 

 

e) Bonificacions per noves altes de familiars col·laboradors de

treballadors autònoms

 

Des de la posada en vigor de la Llei 31/2015, els autònoms col·laboradors gaudiran d'una bonificació en la quota corresponent al RETA, en concret, el cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, en el seu cas, per adopció, que:

s'incorporen com a noves altes al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, i no hagueren estat donats d'alta en el mateix en els 5 anys immediatament anteriors

col·laboren amb ells mitjançant la realització de treballs en l'activitat de què es tracte,

tindran dret a una bonificació en  la quota que resulti d'aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent a cada moment en el Règim Especial de treball per compte propi que correspongui del:

50% els 18 primers mesos

25% els següents 6 mesos

Es considerarà parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, pels qui, no trobant-se impedits per a contraure matrimoni, no tinguin vincle matrimonial amb una altra persona i acrediten, mitjançant el corresponent certificat d'empadronament, una convivència estable i notòria i amb una duració ininterrompuda no inferior a cinc anys. L'existència de parella de fet s'acreditarà mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant document públic en el qual consti la constitució d'aquesta parella.

En les Comunitats Autònomes amb Dret Civil propi, complint-se el requisit de convivència a què es refereix el paràgraf anterior, la consideració de parella de fet i la seva acreditació es durà a terme conforme al que estableixi la seva legislació específica.

 

f) Treballadors autònoms que cessen l'activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural

 

Els treballadors per compte propi del Règim Especial de Treballadors per compte propi i autònoms que cessen l'activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural i que siguin substituïts per aturats amb contracte d'interinitat bonificat tindran dret a percebre una bonificació del 100% de la quota d'autònoms que resulti d'aplicar a la base mitjana que tingués el treballador/a en els dotze mesos anteriors a la data en què s’acolla a aquesta mesura. Si es portarà menys de 12 mesos d'alta, la base mitjana es calcularà des de la data d'alta.

 

Aquesta bonificació serà aplicable mentres que coincideixin en el temps la suspensió d'activitat per aquestes causes (que no podrà ser inferior a un mes) i el contracte d'interinitat del substitut, amb el límit màxim, en tot cas, del període de suspensió.

 

D'aquesta manera les autònomes no pagaran quota durant la baixa per maternitat ni els autònoms ho faran durant el seu permís per paternitat, que recordem s'ampliarà a 5 setmanes en 2018. Aquesta mesura ja va entrar en vigor amb la publicació de la llei en el BOE.

 

g) Bonificació a Autònoms sense assalariats per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació.

Tindran dret, per un termini de fins a 12 mesos a una bonificació del 100 per cent de la quota d'autònoms per contingències comunes, que resulti d'aplicar a la base mitjana que tingués el treballador/a en els dotze mesos anteriors a la data en la qual s’acolla a aquesta mesura en els següents suposats:

Per cura de menors de 12 anys  (abans eren 7 anys) que tinguin al seu càrrec.

Per tindre al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

Per tindre al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent, quan aquesta discapacitat estigui degudament acreditada, sempre que aquest familiar no exerceixi una activitat retribuïda.

L'aplicació de la bonificació estarà condicionada a la contractació d'un treballador, a temps complet o parcial, que haurà de mantindre's durant tot el període del seu gaudi. En tot cas, la duració del contracte haurà de ser, almenys, de 3 mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació.

Quan s’extingeixi la relació laboral, fins i tot durant el període inicial de 3 mesos, el treballador autònom podrà beneficiar-se de la bonificació si contracta a un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies. En cas d'incompliment, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida.

Si la contractació és a temps parcial, la bonificació serà del 50 per 100.El contracte a temps parcial no podrà celebrar-se per una jornada laboral inferior al 50 per cent de la jornada d'un treballador a temps complet comparable.

El treballador autònom que es beneficiï de la bonificació haurà de mantindre's en alta en la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi d'aquesta. En cas contrari  estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida Només tindran dret a la bonificació els autònoms/as que manquen de treballadors assalariats en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors a aquesta. No es prendrà en consideració als efectes anteriors al treballador contractat mitjançant contracte d'interinitat per a la substitució del treballador autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.

 

h) Bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporen al

treball en determinats suposats.

 

Les treballadores que, havent cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela, en els termes legalment establits, tornen a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data del cessament, tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la seva quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, quedarà fixada en la quantia de 50 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació al treball.

 

Aquelles treballadores per compte propi o autònomes que optaren per una base de cotització superior a la mínima podran aplicar-se durant el període abans indicat una bonificació del 80 per cent sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a bonificar la resultant d'aplicar a la base mínima de cotització establida amb caràcter general en el corresponent règim especial el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la incapacitat temporal

 

 

MOLT IMPORTANT A TINDRE EN COMPTE:

 

D'acord amb el criteri establit pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, Entitat que suporta a càrrec dels seus pressupostos l'import d'aquesta bonificació, perquè l'alta tingui la consideració d'inicial s'exigeix que la mateixa sigui l'originària en el Règim (interpretació estricta del concepte d'alta inicial).

Als treballadors autònoms que es donen d'alta en la Seguretat Social anés de terminiAncla[4], no els serà aplicable cap benefici en la cotització puix que no obstant això haver ingressat les quotes corresponents a períodes anteriors a la formalització de l'alta, aquell s'ha realitzat fora de termini, no podent considerar-se que es troben al corrent amb la Seguretat Social, requisit per a accedir a aquests.

La falta d'ingrés de quotes en termini reglamentari durant l'aplicació de bonificacions provocarà la pèrdua automàtica de la bonificació del període no ingressat.

 

A.6.-NOVETATS EN EL TRACTAMENT DE L'EXCÉS DE COTITZACIÓ EN SITUACIONS DE PLURIACTIVITAT.

 

Fins ara els autònoms en situació de pluriactivitat podien reclamar el seu dret a la devolució del 50% de l'excés de cotització sempre que la quantia fora igual o superior 12.368,23€. La reforma introduïda per la Llei 6/2017 contempla la devolució sense sol·licitud expressa per part de l'interessat.

 

La Seguretat Social farà les devolucions (si procedeixen) abans de l'1 de maig de l'exercici següent.

 

Els autònoms en pluriactivitat tindran dret a la devolució del 50% de l'excés en què les seues cotitzacions superen el que s'estableix en els Pressupostos Generals de l'Estat.

 

Amb la devolució automàtica de l'excés de cotització es tracta d'acabar amb els nombrosos tràmits burocràtics que implica la sol·licitud de la devolució. Això provocava que molts autònoms es resignaren a no recuperar els seus diners.

 

Sense perjudici de l'anterior per a autònoms/as ja donats d'alta, en el cas de noves altes que donen lloc a situacions de pluriactivitat, s'aplicaran les següents regles:

 

1a Els treballadors que causen alta per primera vegada en aquest règim especial i amb motiu de la mateixa inicien una situació de pluriactivitat podran triar com a base de cotització en aqueix moment, la compresa entre el 50 per cent de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos, i el 75 per cent durant els següents díhuit mesos, fins a les bases màximes establides per a aquest règim especial.

 

2a En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l'activitat laboral per compte d'altri ho fora a temps parcial amb una jornada a partir del 50 per cent de la corresponent a la d'un treballador amb jornada a temps complet comparable, es podrà triar en el moment de l'alta, com a base de cotització, la compresa entre el 75 per cent de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos, i el 85 per cent durant els següents díhuit mesos, fins a les bases màximes establides per a aquest règim especial.

 

3a L'aplicació d'aquesta mesura serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció establida com a mesura de foment de l'ocupació autònoma, així com amb el reintegrament de quotes previst en l'apartat 1 d'aquest article a conseqüència de l'exercici de l'activitat per compte propi en règim de pluriactivitat amb una altra per compte d'altri.»

 

 

B. COTITZACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS PER PART DE L'AUTÒNOM

 

Els empresaris cotitzen a la Seguretat Social, pels treballadors, en el Règim General. En aquest s'estableix una quota patronal i una quota obrera. La quota patronal la paga l'empresari, i és el resultat d'aplicar a la base de cotització que correspongui al treballador, els tipus de cotització establits per a l'exercici en curs. La quota obrera l'aporta el treballador i és el resultat d'aplicar els tipus de cotització obligats per a ell a la base de cotització que li correspongui. El que es va actualitzant cada any, en general, són les bases de cotització, mentre que els tipus romanen generalment estables.

 

B.1. TOPALLS MÀXIMS I MÍNIMS DE COTITZACIÓ.

 

A continuació es mostren per a l'any 2019  les taules de les bases màximes i mínimes segons les categories professionals, així com els tipus per a cada concepte pel qual es cotitza.

 

 

BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

 

Grup

CATEGORIES PROFESSIONALS

Euros / mes

BASE MÍNIMA

BASE MÀXIMA

1

Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no  inclòs en el artº 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 

1.466,40

4.070,10

2

Enginyers tècnics, Perits i Ajudants titulats 

 

1.215,90

4.070,10

3

Caps Administratius i de Taller

1.057,80

4.070,10

4

  Ajudants no titulats 

1.050,00

4.070,10

5

  Oficials Administratius 

1.050,00

4.070,10

6

 Subalterns        

1.050,00

4.070,10

7

 Auxiliars Administratius              

1.050,00

4.070,10

 

 

Euros / dia

8

    Oficials de primera i segona 

 

35,00

135,67

9

Oficials de tercera i Especialistes 

35,00

135,67

10

Peons 

35,00

135,67

11

Treballadors menors de díhuit anys, qualsevol que sigui la seva categoria professional 

35,00

135,67

 

 

La base mínima mensual de cotització serà el resultat de multiplicar el nombre d'hores realment treballades per la base mínima per hora establida en l'anterior quadre.

 

Cotització en la situació de pluriocupació. (Temps parcial).Quan el treballador preste els seus serveis en dos o més empreses en règim de contractació a temps parcial, cadascuna d'elles cotitzarà en raó de la remuneració que li aboni. Si la suma de les retribucions percebudes sobrepassés el topall màxim de cotització a la Seguretat Social, aquest es distribuirà en proporció a les abonades al treballador en cadascuna de les empreses.

 

 

 

 

 

 

 

Els tipus de cotització i conceptes pels quals es cotitza en el Règim General de la Seguretat Social són els següents  per al 2019:

 

 

TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL

 

 

Contingència i situació protegida

Tipus de cotització (

%)

EMPRESA

TREBALLADOR

TOTAL

CONTINGÈNCIES COMUNES6

23,60

4,70

28,30

HORES EXTRAORDINÀRIES 

Derivades de força major Restants hores

12,00

23,60

2,00

4,70

14,00

28,30

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS (AT I EP) 

Taula de primas7 

No cotitza

 

DESOCUPACIÓ

 

 

 

TIPUS GENERAL: Contractes indefinits; indefinits a temps parcial i fixos discontinus, practiques, de formació, de relleu, d'interinitat i aprenentatge

5,50

1,55

7,05

Discapacitats (mínim 33%) qualsevol que sigui la modalitat del contracte

5,50

1,55

7,05

Contractes de duració determinada a temps complet (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

Contractes de duració determinada a temps parcial (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

FOGASA

0,20

No cotitza

0,20

FORMACIÓ PROFESSIONAL  

0,60

0,10

0,70

 

TOPES COTITZACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS

MÀXIM

MÍNIM

4.070,10

1.050,00

 

CONTRACTE DE TREBALL A temps parcial

GRUP COTITZACIÓ

BASE MÍNIMA/HORA ()

1

8,83

2

7,32

3

6,37

4 a 11

6,33

 

()Bases mínimes/hora pendent de desenvolupament normatiu

 

       

                                                          

6

Tipus de contingències comunes (IT): Treballadors amb 65 anys i 0 a 7 mesos d'edat i 36 anys i 9 mesos o més de cotització o 65 anys i 8 mesos o més d'edat i 35 anys i 6 mesos o més de cotització: 1,50 per 100 (1,25 per 100 empresa- i 0,25 per 100 -treballador-).

En els contractes temporals de duració igual o inferior a cinc dies, la quota empresarial per contingències comunes s'incrementa en un 40 per cent. No s'aplica al Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agrari, inclòs en el Règim General.

  

7

 Tarifa de primes establida de la Disposició Addicional de la Llei 42/2006, en la redacció donada per la Disposició Final de la Llei 48/2015.

 

 

B.2. MESURES PER A AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ INTRODUÏDES AMB LA LLEI 6/2017.

 

S’amplia la possibilitat de l'empresari a emprar la seva parella, pares, fills, germans, avis, sogres, nets, nores o gendres amb subvencions en les cotitzacions. Fins ara, els autònoms només podien contractar amb ajudes als joves menors de 30 anys o a un únic familiar que fora menor de 45 anys.

 

a)           Bonificacions a la contractació de familiars:

 

La nova Llei enforteix la figura del familiar col·laborador ja que s'amplien les bonificacions en les quotes a la Seguretat Social respecte a la contractació de familiars per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau inclusivament (cònjuge, pares, fills, germans, avis, sogres, nets, gendres i nores) 

 

En aquest cas els autònoms/as podran beneficiar-se d'una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos. 

 

La principal novetat és que es pot contractar els familiars com a treballadors assalariats en el Règim General encara quan convisquin en la llar familiar de l'autònom que contracta. No es veuran limitats pel perfil de l'empleat com actualment, ja que les ajudes només es concedien en el cas de contractes a joves menors de 30 o un familiar menor de 45 anys. Amb les noves bonificacions els/as autònoms/as podran contractar un familiar directe com a assalariat, sense límit d'edat i no com a autònom col·laborador com fins ara

 

Això suposarà també un benefici per a la persona contractada, ja que abans havia de renunciar als drets que podia gaudir qualsevol persona que fora contractada com a treballador per compte d'altri (vg.desocupació).

 

Cal tindre en compte que entre els requisits es demana que:

 

no hi haja hagut cap acomiadament improcedent en els 12 mesos anteriors 

mantindre el contracte sis mesos després del període bonificat.

 

En regir-se pels pressupostos de l'estat, aquesta mesura entrarà en vigor al gener de 2018.

 

 

b)           Contractació de fills amb discapacitat:  

 

Per a aquest col·lectiu s'amplia a fills majors de 30 anys la possibilitat de contractar per compte d'altri a fills que convisquin amb l'autònom en el domicili familiar.

 

S'atorgarà el mateix tractament als fills que, fins i tot sent majors de 30 anys, tinguin especials dificultats per a la seva inserció laboral.

 

A aquest efecte, es considerarà que existeixen aquestes especials dificultats quan el treballador estigui inclòs en algun dels grups següents:

 

Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent.

Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent i inferior al 65 per cent, sempre que causen alta per primera vegada en el sistema de la Seguretat Social.

Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent.

 

 

 

3.- FISCALITAT 

 

 

 

A. I.R.P.F.MODALITATS DE TRIBUTACION

 

Quan parlem de persones físiques en el context empresarial, ens referim sempre als empresaris individuals, els professionals, les comunitats de béns i les societats civils.

 

Des del punt de vista fiscal, aquests col·lectius tributen per les seues rendes empresarials a través del

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), segons allò que s'ha fixat en la Llei

35/2007, de 28 de novembre de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Real

Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a diferència de les persones jurídiques - societats- que tributen pels seus beneficis a través de l'Impost de societats.

 

Els rendiments de les activitats empresarials en l'IRPF poden determinar-se per dos mètodes o modalitats de tributació diferent:

 

 

 

ESTIMACIÓ DIRECTA 

 

                              Normal

                              Simplificada

 

En aquesta modalitat, des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 4/2013, els/as nous/as autònoms/as podran deduir un 20% del rendiment net en el primer període impositiu en què el mateix sigui positiu i en el període impositiu següent. Tenint en compte que:

 

S'entendrà que s'inicia una  activitat econòmica quan no s'haguera exercit cap activitat econòmica en  l'any anterior a la data d'inici d'aquesta, sense tindre en consideració aquelles  activitats en l'exercici de les quals s'haguera cessat sense haver arribat a obtindre  rendiments nets positius des del seu inici

 

La quantia dels rendiments nets a què es refereix aquest apartat sobre la  que s'aplicarà la citada reducció no podrà superar l'import de 100.000 euros  anuals.

 

No resultarà d'aplicació la reducció prevista en aquest apartat en el període  impositiu en el qual més del 50 per cent dels ingressos del mateix procedeixin de  una persona o entitat de la qual el contribuent haguera obtingut rendiments de el  treball l'any anterior a la data d'inici de l'activitat.

 

ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS)

 

 

a) Règim d'Estimació Directa Normal

 

El règim d'Estimació Directa Normal s'aplica, amb caràcter general, als empresaris i professionals llevat que estiguin acollits a la modalitat simplificada o al règim d'estimació objectiva.

En tot cas s'aplicarà sempre que:

 L'import de la xifra de negocis del conjunt d'activitats exercides pel contribuent superi els 600.000 € anuals l'any immediat anterior 

 Que s'haguera renunciat a l'Estimació Directa Simplificada. En aquest cas s'ha de romandre en l'Estimació Directa Normal un mínim de 3 anys.

CÀLCUL DEL RENDIMENT NET

El rendiment net es calcula per diferència entre els ingressos computables i les despeses deduïbles, aplicant, amb algunes matisacions, la normativa de l'Impost de societats (són aplicable els incentius i estímuls a la inversió de l'Impost de societats).

Com a INGRESSOS computables s'entendrà la totalitat dels ingressos íntegres derivats de les vendes i de la prestació de serveis (inclosos els serveis accessoris a l'activitat principal), que constitueixen l'objecte propi de l'activitat així com, l'autoconsum i les subvencions, entre altres.

Seran DESPESES, aquells que es produeixen en l'exercici de l'activitat que siguin fiscalment deduïbles, es troben justificats i degudament registrats comptablement.

 els de subministraments  els de consum d'existències  les despeses del personal  els de reparació i conservació  els d'arrendaments

 les amortitzacions, que es computaran en la quantia que correspongui a la depreciació efectiva dels diferents elements en funcionament, segons el resultat d'aplicar els mètodes previstos en el Reglament de l'Impost de societats.

 Provisions: es poden deduir les provisions per les insolvència de trànsit (clients de dubtós cobrament) o optar per una deducció de l'1% de la provisió global de deutors 

 

 

OBLIGACIONS COMPTABLES I REGISTRALS

 

               Activitats mercantils: comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat.

 

 Activitats professionals: són obligatoris els llibres registre d'ingressos, de despeses, de béns d'inversió i el de provisions de fons i suplert

Els contribuents en estimació directa normal, hauran de realitzar quatre pagaments fraccionats trimestrals en el MODEL 130 a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en els terminis següents:

                              1r TRIMESTRE: entre l'1 i el 20 de de abril

                              2n TRIMESTRE: entre l'1 i el  20 de de juliol 

                              3ER TRIMESTRE: entre l'1 i el  20 d'octubre 

                              4t TRIMESTRE.  Entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent

 

Si algun trimestre no resulta quantitat a ingressar, haurà de presentar-se declaració negativa.

L'import de cadascun dels pagaments fraccionats es calcularà com s'exposa a continuació.

Activitats empresarials: en general, el 20 per 100 del rendiment net obtingut des de l'inici de l'any fins a l'últim dia del trimestre al qual es refereixi el pagament. De la quantitat resultant es deduiran els pagaments fraccionats ingressats pels trimestres anteriors del mateix any, així com, les retencions suportades si es tracta d'una activitat empresarial d'arrendament d'immobles.

Activitats professionals: el 20 per 100 del rendiment net, des de l'inici de l'any fins a l'últim del trimestre al qual es refereix el pagament. De la quantitat resultant es deduiran els pagaments fraccionats ingressats pels trimestres anteriors del mateix any i les retencions i els ingressos a compte que els hagen practicat des de l'inici de l'any fins a l'últim dia del trimestre al qual es refereix el pagament. 

 

b) Règim d'Estimació Directa Simplificada 

 

És aplicable el règim d'estimació directa simplificada als empresaris i professionals quan concorrin les següents circumstàncies:

Que les seues activitats no estiguin acolliments al règim d'estimació objectiva. 

Que, l'any anterior, l'import net de la xifra de negocis per al conjunt d'activitats desenvolupades pel contribuent no superi els 600.000 €

Que no s'haja renunciat a la seva aplicació. 

Que cap activitat que exerceixi el contribuent es trobi en la modalitat normal del règim d'estimació directa. 

 

La limitació per Llei de les activitats que estan subjectes a l'Estimació Objectiva (MODULS) i la xifra mínima de facturació per a acollir-se a l'Estimació Directa Normal, fa que l'Estimació Directa Simplificada sigui  un règim fiscal molt habitual per als autònoms, sobre tots els que realitzen una activitat professional. Per això ho veurem amb més deteniment.

 

CÀLCUL DEL RENDIMENT NET

El rendiment net es calcularà conforme les normes de l'Impost de societats (ingressos menys despeses) i seguint l'esquema exposat anteriorment per a l'Estimació Directa Normal, amb una sèrie de particularitats, on destaca la consideració de les despeses

Què es considera com a despesa?

Els criteris que Hisenda estableix per a considerar que un desemborsament econòmic pot ser considerat com a despesa deduïble són:

 

Han de ser despeses vinculades a l'activitat econòmica realitzada per l'autònom, o com diu Hisenda, que estiguin “afectes” a aquesta”.

Han de trobar-se convenientment justificats mitjançant les corresponents factures. A vegades poden valdre tiquets o rebuts.

Han d'estar registrats comptablement per l'autònom en els seus corresponents llibres de despeses i inversions.

 

D'aquests tres criteris el més peculiar és el primer, ja que per a determinades partides de despesa l'autònom haurà de demostrar que corresponen a la seva activitat professional i no a la seva vida privada. Això ocorre per exemple amb l'habitatge propi si allí es desenvolupa l'activitat, sent necessari determinar el percentatge de la despesa que es pot afectar l'activitat i el que no.

 

Tingues en compte que tot despesa relacionada amb la teua activitat és deduïble, encara que hauràs de justificar-ho, per la qual cosa convé documentar-los i portar el llibre de despeses explicant el detall de cada factura perquè en el cas de tindre una inspecció pugues defensar-te adequadament. I no convé que abuses unflant les teues despeses perquè en cas que t'inspeccionen no podràs defensar-ho i serà pitjor.

 

Quant al segon requisit, és el que està darrere d'aqueix sa costum dels autònoms de demanar factura de tot.

 

El rendiment net així calculat serà reduït en cas de ser irregular i si es compleixen els requisits previstos serà minorat per la reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques.

 

És IMPORTANT ressaltar que com a mesura per a fomentar la creació d'empreses, la Llei 11/2013, de mesures de suport a l'emprenedor i de l'estímul del creixement i de la creació d'ocupació  ha establit per als contribuents que hagueren iniciat l'exercici d'una activitat econòmica a partir d'1 de gener de 2013 i que determinen el rendiment net de la mateixa conformement al mètode d'estimació directa, podran reduir en un 20 per cent el rendiment net positiu declarat conformement a aquest mètode en el primer període impositiu en què el mateix sigui positiu i en el període impositiu següent.

 

Passem a continuació a veure el llistat de despeses amb més detall:

 

a) Despeses deduïbles generals

 

A continuació relacionem les despeses més habituals que ha de considerar l'autònom, seguint la relació establida per Hisenda:

 

 Consums d'explotació: compres de mercaderies, matèries primeres i auxiliars, combustibles, elements i conjunts incorporables, envasos, embalatges i material d'oficina. El consum de l'exercici es calcula d'acord amb la següent fórmula: Consums = existències inicials  + compres  - existències finals.

 

 Sous i salaris: pagaments als treballadors en concepte de sous, pagues extraordinàries, dietes i assignacions per a despeses de viatges, retribucions en espècie, premis i indemnitzacions.

 

 Seguretat social a càrrec de l'empresa: cotitzacions derivades de la contractació de treballadors més les corresponents a l'empresari autònom. Pel que fa a les aportacions a mutualitats de previsió social, només seran deduïbles les de els 

 

 professionals autònoms no integrats en el règim especial de treballadors autònoms que tinguin l'alternativa legal de cotitzar a una mútua, amb un màxim de 4.500 euros anuals.

 

 Assegurança de malaltia (Llei 6/2017). Els autònoms/as en estimació directa podran desgravar-se en IRPF les primes d'assegurança de malaltia. Pot aplicar-se a la seva pròpia cobertura, a la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell. El límit màxim serà de 500 euros per cadascuna de les persones assenyalades anteriorment o de 1.500 euros per cadascuna d'elles amb discapacitat igual o superior al 33%.

 

 Altres despeses de personal: inclou despeses de formació, indemnitzacions per rescissió de contracte, assegurances d'accidents del personal, obsequis (ex.- cistelles de Nadal) i contribucions a plans de pensions o a plans de previsió social empresarial.

 

 Arrendaments i cànons: lloguers, cànons, assistència tècnica, quotes d'arrendament financer (lísing) que no tingui per objecte terrenys, solars o altres actius no amortitzables.

 

 Reparacions i conservació: despeses de manteniment, recanvis i adaptació de béns materials. No s'inclouen els que suposen una ampliació o millora, ja que es consideren inversions amortitzables en diversos anys.

 

 Serveis de professionals independents: honoraris d'economistes, advocats, auditors, notaris així com les comissions d'agents comercials o mediadors independents.

 

 Altres serveis exteriors: despeses en recerca i desenvolupament, transports, primes d'assegurances, serveis bancaris, publicitat, relacions públiques, subministraments d'electricitat, aigua i telefonia i altres despeses d'oficina no inclosos en els conceptes anteriors.

 

 Tributs fiscalment deduïbles: l'impost de béns immobles (IBI), l'impost d'activitats econòmiques (IAE) i altres tributs i recàrrecs no estatals i taxes, recàrrecs i contribucions estatals. No seran deduïbles ni les sancions ni els recàrrecs de constrenyiment o per presentar fora de termini les declaracions d'Hisenda.

 

 IVA suportat: només serà deduïble quan no sigui desgravable a través de la declaració d'IVA, és a dir, que no presenten declaracions trimestrals d'IVA i per tant no tinguin dret a deduir-se les quotes suportades. El que ocorre en activitats exemptes d'IVA (Ex.- medicina) i en activitats acollides a alguns règims especials (règim especial de recàrrec d'equivalència i règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca)

 

 Despeses financeres: interessos de préstecs i crèdits, despeses de descompte d'efectes, recàrrecs per ajornament de pagament de deutes, interessos de demora d'ajornaments dels pagaments a Hisenda. No s'inclouran els que es deriven de la utilització de capital propi.

 

 Amortitzacions: import de la deterioració o depreciació de les inversions contemplades com a immobilitzat material o intangible afecte a l'activitat. El seu càlcul es realitzarà conforme a l'estipulat en l'impost de societats. En estimació directa normal pot revestir major complexitat en existir suposats de llibertat d'amortització.

 

 Pèrdues per deterioració del valor dels elements patrimonials: deterioració dels crèdits derivats per insolvències de deutors (només si no estan recolzats per avals, assegurances ,etc.); deterioració de fons editorials, fonogràfics i audiovisuals, i deterioració de l'immobilitzat intangible, amb un màxim del 20% de fons de comerç que hagen sigut adquirits.

 

 Altres despeses deduïbles: adquisició de llibres, subscripció a revistes professionals, despeses d'assistència a esdeveniments relacionats amb l'activitat (cursos, congressos, conferències), quotes d'associacions empresarials, corporacions i cambres així com les primes d'assegurança de malaltia satisfetes per l'autònom per a ell, el seu cònjuge o fills menors de 25 que convisquin en el domicili familiar, amb un màxim de 500 euros per persona.

 

 Provisions deduïbles i DESPESES DE DIFÍCIL JUSTIFICACIÓ en estimació directa simplificada es deduirà amb caràcter general un 5% de l'import del rendiment net previ.

 

 Provisions fiscalment deduïbles: només els autònoms que tributen en estimació directa normal podran desgravar les factures no cobrades o les despeses associades a les devolucions de vendes.

 

b) Despeses deduïbles “especials”

 

Hi ha una sèrie de partides de despesa molt habituals entre els autònoms que presenten algunes peculiaritats i sempre generen dubtes, degut sobretot al grau de “afectació a l'activitat” comunament acceptat.

 

 Local o oficina específic per a l'activitat: no presenten problemes, hauràs de notificar a hisenda les dades de local en el moment de donar-te d'alta emplenant el corresponent model 036 o 037,  o presentar una modificació de dades d'aquests impresos en el moment de traslladar-te a un nou local o oficina. Podràs desgravar-te totes les despeses associades a aqueix local: lloguer, reformes, manteniment, llum, aigua, telèfon, despeses associades a la hipoteca o l'assegurança. També podràs amortitzar la inversió realitzada si ho hagueres comprat.

 

 

 Subministraments domèstics en el cas de local o oficina en un habitatge: (Llei 6/2017). L'autònom/al fet que treballi des de casa, és a dir, que desenvolupi la seva activitat en el seu habitatge habitual, i així li ho haja notificat a Hisenda (a través del o36 o 037), podrà deduir-se un 30% en l'IRPF dels subministraments d'electricitat, gas, aigua, telefonia i Internet però aquest percentatge (que és el que s'ha “ publicitat”), no és el percentatge real que es pot desgravar, ja que s'ha de multiplicar pel percentatge de l'habitatge que es va declarar com a afecte a l'activitat econòmica quan es realitza l'alta en activitats econòmiques respecte a la seva superfície total.

 

Mentre que despeses pròpies de la titularitat de l'habitatge com a amortitzacions, IBI, comunitat de propietaris, etcètera, sí que resulten deduïbles en proporció a la part de l'habitatge destinat al desenvolupament de l'activitat i al percentatge de titularitat en l'immoble que té l'autònom, els subministraments, per la seva naturalesa, no admetien el mateix criteri de repartiment, ja que varien en funció del consum i, per tant, el mateix s'ha d'imputar a l'activitat en proporció a la part que quedi acreditat que es destina a l'activitat professional.

 

Fins ara la Direcció General de Tribut només acceptava la desgravació en cas de disposar de comptadors separats, una cosa gens habitual que deriva en la no deducció d'aquestes despeses o, en defecte d'això, en la deducció errònia.

 

La modificació introduïda en la llei fixa per tant un percentatge objectiu per a calcular la part de les despeses en subministraments que es destinen a l'activitat professional, solucionant així els problemes que es produeixen en la pràctica a l'hora de determinar els criteris per a la seva quantificació o els factors que l'acrediten. Es tracta del percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

 

El procediment per a calcular l'import deduïble d'aquestes despeses es mostra a través del següent exemple:

 

                              L'habitatge habitual d'un contribuent té 100 m².

                              El contribuent afecta a l'activitat econòmica que desenvolupa 40 m².

                              Les despeses anuals per subministraments ascendeixen a 5.000 euros.

                              Proporció de l'habitatge habitual afecte: 40 m² / 100 m² = 40%

                              Percentatge de deducció = 30% x 40% = 12%

                              Despeses deduïbles: 5.000 euros x 12% = 600 euros

 

 

 Vehicle particular i despeses associades (manteniment, gasolina, assegurança …): a l'efecte de l'IRPF només s'admeten íntegrament com a despeses en el cas d'aquells autònoms que es dediquen  a activitats de transport de viatgers, mercaderies, ensenyament de conductors o activitats comercials, la qual cosa inclou a taxistes, transportistes, repartidors, missatgers, autoescoles, agents comercials i representants. La resta d'autònoms no podran deduir-se aquestes despeses per l'IRPF i només fins a un 50% en el cas de l'IVA. Adquirir el cotxe en rènting és una opció cada vegada més estesa, encara que està subjecta a les mateixes limitacions fiscals esmentades pel que fa a la deducció de les quotes i de l'IVA suportat en aquestes. Si vols aprofundir en aquest tema hem preparat un article específic sobre com deduir les despeses del cotxe.

 

 

 Despeses de viatges i representació: Podràs desgravar-te tant les despeses de desplaçament en transport públic (avió i  tren, però també taxis) com els d'estada en hotels. Respecte a les despeses de manutenció (menjars, sopars). amb l'entrada en vigor de la Llei 6/2017, els autònoms/as en estimació directa simplificada es podran desgravar l'IRPF de les despeses de manutenció que té mentre desenvolupa la seva activitat amb el límit de 6.400 anuals.

 

Els/as treballadors/as per compte propi podran deduir-se en l'IRPF les despeses de manutenció afectes a l'activitat per un import màxim de 26,67 euros i 48 euros si el treball es realitza a l'estranger. Aquests límits quantitatius que s'han establit són els mateixos que els de dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors.

S'exigirà 

 

Que aquest abonament es realitzi en suport telemàtic utilitzant mitjans electrònics de pagament i pugui ser comprovat de manera fefaent a través de factura o sistemes indirectes de pagament que tinguin aquesta finalitat específica.

 

Que la despesa es realitzi exclusivament en establiments de restauració i hostaleria.

 

Res diu la llei de si la despesa s'ha de produir fora de la localitat on l'autònom té el seu lloc de residència o de la seu de la seva empresa. Tampoc si s'ha produït entre setmana o en cap de setmana, sempre que sigui una despesa afecta a l'activitat econòmica, la qual cosa ha sembrat no pocs dubtes sobre aquest tema.

 

 

 Despeses de vestuari: només s'admet la despesa en vestuari professional com a uniformes o altres peces amb l'anagrama del negoci. El cas dels artistes admet una interpretació més flexible.

 

c) Despeses fiscalment no deduïbles

 

Les següents partides de despesa no tindran la consideració de despeses deduïbles

 

               Multes i sancions, inclosos recàrrecs per presentar fora de termini les declaracions d'Hisenda.

               Donatius i liberalitats.

               Pèrdues del joc.

               Despeses realitzades amb persones o entitats residents en paradisos fiscals.           IVA suportat  que resulti deduïble en la declaració de l'IVA.

 

 

OBLIGACIONS COMPTABLES I REGISTRALS 

 

Empresaris

Lliure registre de Vendes i Ingressos

Lliure registre de Compres i Despeses

Lliure registre de Béns d'Inversió

Llibres exigits per l'IVA

 

Professionals

Lliure Registre d'Ingressos

Lliure Registre de Despeses

Lliure Registre de Béns d'Inversió

Lliure Registre de Provisions i Suplerts

 

Els contribuents en Estimació Directa Simplificada, hauran de realitzar quatre pagaments fraccionats trimestrals en el MODEL 130 a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en els terminis següents:

                              1r TRIMESTRE: entre l'1 i el 20 de de abril

                              2n TRIMESTRE: entre l'1 i el  20 de de juliol 

                              3ER TRIMESTRE: entre l'1 i el  20 d'octubre 

                              4t TRIMESTRE.  Entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent

 

Si algun trimestre no resulta quantitat a ingressar, haurà de presentar-se declaració negativa.

 

L'import de cadascun dels pagaments fraccionats es calcularà com s'exposa a continuació:

Activitats empresarials: en general, el 20 per 100 del rendiment net obtingut des de l'inici de l'any fins a l'últim dia del trimestre al qual es refereixi el pagament. De la quantitat resultant es deduiran els pagaments fraccionats ingressats pels trimestres anteriors del mateix any, així com, les retencions suportades si es tracta d'una activitat empresarial d'arrendament d'immobles. 

Activitats professionals: el 20 per 100 del rendiment net, des de l'inici de l'any fins a l'últim del trimestre al qual es refereix el pagament. De la quantitat resultant es deduiran els pagaments fraccionats ingressats pels trimestres anteriors del mateix any i les retencions i els ingressos a compte que els hagen practicat des de l'inici de l'any fins a l'últim dia del trimestre al qual es refereix el pagament. 

 

 

c) Règim d'Estimació Objectiva (Mòduls)

 

A l'hora de determinar el rendiment d'una activitat econòmica els autònoms empresarisAncla[5] poden tributar, depenent de l'activitat desenvolupada, en qualsevol dels tres règims de l'IRPF, tant estimació directa normal, estimació directa simplificada i estimació objectiva, conegut aquesta última comunament com a mòduls, sempre que no excedeixi els límits de rendiments nets establits

 

A pesar que estava previst que en 2019 s'enduriren les condicions per a accedir a aquest sistema de tributació, s'ha prorrogat durant aquest any les condicions vigents fins a 2018, és a dir que podran seguir en el règim d'Estimació Objectiva (Mòduls) de l'IRPF, els autònoms que complisquin els següents requisits:

 

Autònoms l'activitat dels quals s'inclou en l'Ordre HAC/1264/2018, de 27 de novembre que regula aquest règim per al 2019.

 

No superar els límits establits en aquesta Ordre per a cada activitat:

 

 Volum d'ingressos: que no superi en 2018 els 250.000 euros anuals. Això és fruit de la prorrogació dels límits de 2018 i de 2017. Finalment no s'ha posat en marxa el límit transitori previst entre els 450.000 euros anuals vigents anteriorment i el límit de 150.000 euros anuals (200.000 en el cas de les activitats agrícoles, forestals i ramaderes) que entrava en vigor en 2019, quan havia de tindre ple efecte la Reforma Fiscal, la qual cosa anava a contribuir a reduir el nombre d'autònoms que cotitzen en mòduls. Finalment es flexibilitza el sistema en aquest 2018.

 Facturació a empreses i professionals: no poden seguir en mòduls aquells autònoms obligats a expedir factures a clients que siguin empreses i professionals, si l'any anterior han tingut rendiments superiors a 125.000 euros anuals. El límit esperat en 2019, establit en la reforma fiscal era de 75.000 euros però finalment es manté el límit de 2018 i 2017, que era de 125.000 euros anuals. 

 Volum de compres: sense incloure inversions, el límit s'estableix de manera transitòria en 2019 en 250.000 euros. Abans d'aquesta prorroga la Reforma Fiscal incloïa una reducció del límit a 150.000 euros. En el cas d'obres o serveis subcontractats, l'import dels mateixos es té en compte per al càlcul d'aquest límit.

 

No haver renunciat ni estar exclòs del règim simplificat de l'IVA o de l'especial de l'agricultura.

 

No realitzar altres activitats que tributen en estimació directa.

 

El rendiment net es calcularà d'acord amb el que es disposa en l'Ordre que desenvolupa aquest règim, multiplicant els imports fixats per als mòduls (m², empleats, potència elèctrica instal·lada…) pel nombre d'unitats del mateix empleades, o bé multiplicant el volum total d'ingressos per l'índex de rendiment net que correspongui quan es tracte d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

La quantia deduïble pel concepte d'amortització de l'immobilitzat serà, exclusivament la que resulti d'aplicar la taula que, a aquest efecte, aprovi el Ministre d'Economia i Hisenda. 

És obligatori conservar les factures emeses i les rebudes així com, els justificants dels mòduls aplicats.

Si es practiquen amortitzacions haurà d'emportar-se, el llibre registre de béns d'inversió.

En activitats el rendiment net de les quals es calcula en funció del volum d'operacions, (agrícoles, ramaderes, forestals i de transformació de productes naturals), haurà d'emportar-se, lliure registre de vendes o ingressos.

 

PAGAMENTS FRACCIONATS

Els contribuents en Estimació Directa Simplificada, hauran de realitzar quatre pagaments fraccionats trimestrals en el model 131 a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en els terminis següents:

                              1r TRIMESTRE: entre l'1 i el 20 d'abril

                              2n TRIMESTRE: entre l'1 i el  20 de juliol 

                              3ER TRIMESTRE: entre l'1 i el  20 d'octubre 

                              4t TRIMESTRE.  Entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent

Respecte als percentatges, per a les activitats empresarials (excepte agrícoles i ramaderes).

En general, (més d'una persona assalariada) el 4 per 100 del rendiment resultant de l'aplicació dels mòduls en funció de les dades-base existents a 1 de gener. Quan s’iniciï una activitat, les dades-base seran els existents el dia de començament d'aquesta. 

Quan es tingui només a una persona assalariada, el 3 per 100. 

Quan no es disposi de personal assalariat, el 2 per 100. 

 

 

 

B. RETENCIONS DE L'IRPF DELS PROFESSIONALS AUTÒNOMS

 

En primer lloc cal destacar que:

Una gran part dels autònoms no ha de practicar retencions en les seues factures, en concret aquells donats d'alta en activitats empresarials, que són les incloses en la secció primera de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE). (excepte algunes activitats empresarials que han de practicar un 1% de retenció)

 

Els professionals autònoms sí que deuen com a norma general incloure retencions de l'IRPF en les seues factures. S'entén per professionals autònoms aquells donats d'alta en

les seccions segona i tercera de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE), relatives a activitats professionals i activitats artístiques.

 

Els tipus a aplicar per a l'exercici 2017 són:

 

En el cas dels nous autònoms en activitats professionals el 7% per a l'any en què es donen d'alta i els dos següents.

 

A partir d'aqueix moment la retenció serà del 15%

 

 

C. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

  

L'IVA és un impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum. Per a entendre el funcionament d'aquest impost és necessari tindre present dues qüestions:

 

L'IVA actua en totes les fases de producció d'un bé, des que és matèria primera fins que es posa a la disposició del consumidor i, no obstant això, només es grava el valor afegit en cada fase.

 

La càrrega de l'impost recau sobre el consumidor final, tenint aquesta consideració aquell consumidor que no pugui deduir-se l'IVA suportat.

 

El productor o comerciant estan subjectes a l'impost ja que el suporten en cadascuna de les compres de béns i serveis que realitzen (IVA SUPORTAT), però carreguen als seus clients l'import de l'IVA en la vendes o serveis realitzats (IVA REPERCUTIT).

 

TIPUS D'IVA APLICABLES

 

La Llei 37/1992, de 28 de desembre, actualitzada amb la Llei 26/2009 de PGE/2010 (BOE de 24/12/2009) que va modificar els tipus d'IVA amb efectes des de 1-7-2010, distingeix entre tres tipus d'IVA i només determina quines operacions tributen al tipus reduït o súper reduït, les restants queden subjectes al tipus general. En termes generals com més bàsica és la necessitat d'un producte, menor és l'IVA que se li aplica. Els tipus d'IVA vigents en l'actualitat  són:

 

IVA general (21%). És el percentatge que s'aplica per defecte a tots els productes i serveis. Electrodomèstics, roba, calçat, tabac, bricolatge, serveis de lampisteria… La majoria d'articles estan subjectes a aquest tipus.

 

IVA reduït (10%). La llista de productes i serveis que tributen a un tipus reduït és molt llarga i inclou entre altres productes, els aliments en general (excepte els que suporten un IVA súper reduït). 

 

IVA súper reduït (4%). S'aplica als productes de primera necessitat i reben aquesta consideració el pa, llet, ous, fruites, verdures, hortalisses, cereals i formatges. A més, també es beneficien d'aquest IV llibres, periòdics i revistes no publicitaris; medicaments d'ús humà; cadires de rodes per a minusvàlids i pròtesis….

 

 

MODALITATS

 

Estan obligats per aquest impost, els empresaris individuals, professionals, artistes societats civils i persones jurídiques. No existeixen diferències en la seva aplicació depenent de la formula jurídica adoptada. No totes les activitats han de repercutir l'IVA, existeixen activitats exemptes de repercutir l'IVA, com a serveis mèdics i sanitaris, serveis de caràcter cultural, serveis financers i assegurances… Existeixen diferents règims, entre els quals podem destacar:

Règim General: si és el cas, ingressar dins dels 20 dies següents a la finalització de cada trimestre natural mitjançant el MODEL 303, la diferència entre l'IVA repercutit i el suportat. Cal fer el mes de gener de cada any el resum anual , MODEL 390. 

Règim simplificat: solament es pot acollir a aquest règim si s'està en el Règim d'Estimació Objectiva. Ingressar en els 20 dies següents a la finalització dels tres primers trimestres naturals, mitjançant el MODEL 303, una quantitat establida prèviament per Hisenda en funció dels mòduls. Entre l'1 i el 30 de gener de cada any, caldrà fer una liquidació definitiva (Model 311) i un resum anual ,MODEL 390. 

Recàrrec d'Equivalència: Règim aplicable exclusivament (i de manera obligatòria) als comerciants minoristes. Perquè resulti d'aplicació tots els membres han de ser persones físiques. Suposa que en les compres els proveïdors els repercuteixen l'IVA més el recàrrec d'equivalència.  El comerciant no ha d'efectuar liquidació per IVA, no podent-se per tant deduir-se els IVAs suportats (inclosos els dels béns d'inversió). D'acord amb el Real-Decret llei 20/2012 de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de competitivitat, que inclou la pujada de l'IVA, els tipus de recàrrec d'equivalència aplicables a partir de l'1 de setembre de 2012 seran:

                              El 5,2% per als articles que tenen un IVA al tipus general 

               El 1,4% per als articles que tenen un IVA al tipus reduït           El 0,5% per als articles que tenen un IVA al tipus  súper reduït             El 0,75% per al tabac.

 

 

 Règim Especial del Criteri de Caixa: Amb efectes des de l'1 de gener de 2014, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització introdueix el Règim Especial del Criteri de Caixa. Aquest nou Règim especial de caràcter optatiu, permet als subjectes passius (empreses i autònoms que facturen menys de 2 milions d'euros a l'any) retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit fins al moment del cobrament als seus clients encara que es retardarà, igualment, la deducció de l'IVA suportat en les seues adquisicions fins al moment en què efectuï el pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble); tot això amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què les operacions s'hagen efectuat. Aquest règim especial compta amb requisits i especificacions que en la pràctica poden provocar que aquesta mesura no s’estengui tant com seria desitjable. 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

1. CARACTERÍSTIQUES

 

 

L'empresari individual és una persona física que realitza en nom propi i per mitjà d'una empresa una activitat comercial, industrial o professional.

 

És una figura clàssica en el món empresarial i constitueix una de les formes més freqüents de creació d'empresa.

 

Generalment s'associa amb l'autoocupació, atés que el propietari de l'empresa és al seu torn treballador en aquesta, independentment de l'activitat que desenvolupe i del tipus de treball que realitze.

 

A l'hora de crear una empresa, aquesta figura sol ser triada fonamentalment pels comerços al detall, (botigues de roba, aliments, papereries, articles de regal, joieries, quioscos de premsa, etc.), i per professionals com a lampistes, electricistes, pintors, decoradors, etc.

 

No existeix una legislació pròpia per a aquesta figura, sinó que poden afectar-lo normes de diferents orígens: fiscals, del Codi de Comerç, de la Seguretat Social etc.

 

*CARACTERISTICAS PRINCIPALS

 

Control total de l'empresa per part del propietari, que dirigeix la seua gestió.

La personalitat jurídica de l'empresa és la mateixa que la del seu titular (empresari), qui respon personalment de totes les obligacions que contraga l'empresa.

No existeix diferenciació entre el patrimoni mercantil i el seu patrimoni civil.

No requereix procés previ de constitució. Els tràmits s'inicien al començament de l'activitat empresarial.

L'aportació de capital a l'empresa, tant en la seua qualitat com en la seua quantitat, no té mes límit que la voluntat de l'empresari.

 

AVANTATGES

 

               És una forma empresarial idònia per al funcionament d'empreses de molt reduïda grandària.

  És la forma que menys gestions i tràmits exigeix fer per a la realització de la seua activitat, ja que no és necessari dur a terme cap tràmit d'adquisició de la personalitat jurídica.

 

 Pot resultar més econòmica, atés que no crea persona jurídica diferent del propi empresari per la qual cosa no fa falta escripturar davant notari (amb el cost econòmic que comporta) ni depositar un capital social mínim

 

 L'autònom *ttular de l'empresa individual, complint els requisits pot accedir a la “tarifa *plana2 i a les bonificacions de  la seua quota de Seguretat Social.

 

INCONVENIENTS

 

 La responsabilitat de l'empresari és il·limitada (excepte en el cas de l'emprenedor de responsabilitat limitada (*ERL).

               Respon amb el seu patrimoni personal dels deutes generats en l'activitat empresarial.

  El titular de l'empresa ha de fer front en solitari a les despeses i a les inversions, així com a la gestió i administració.

 

Si el volum de benefici és important, pot estar sotmés a tipus impositius elevats, ja que la persona física tributa en IRPF per tipus creixents com més gran és el seu volum de renda, mentre que les societats de reduïda dimensió tributen al tipus fix general del 25% i si és de nova creació , al tipus reduït del 15% durant els 2 primers anys.

 

RESPONSABILITAT

 

L'empresari individual realitza l'activitat empresarial en nom propi, assumint els drets i obligacions derivats de l'activitat. La seua responsabilitat enfront de tercers és universal i respon amb tot el seu patrimoni present i futur dels deutes contrets en l'activitat de l'empresa.

 

Si l'empresari o empresària estan casats, pot donar lloc al fet que la responsabilitat derivada de les seues activitats aconseguisca a l'altre cònjuge. Per això cal tindre en compte el règim econòmic que regeix al matrimoni. I la naturalesa dels béns en qüestió. Així doncs:

 

Els béns privatius de l'empresari queden obligats als resultats de l'activitat empresarial.

 

Els béns destinats a l'exercici de l'activitat i els adquirits a conseqüència d'aquest exercici, responen en tot cas del resultat de l'activitat empresarial.

 

En el règim de béns de guanys, quan es tracta de béns comuns del matrimoni, perquè aquests queden obligats serà necessari el consentiment de tots dos cònjuges. El consentiment es presumeix quan s'exerceix l'activitat empresarial amb coneixement i sense oposició expressa del cònjuge, i també quan en contraure matrimoni un dels cònjuges exercira l'activitat i continuara amb ella sense oposició de l'altre.

 

Els béns propis del cònjuge de l'empresari no quedarien afectes a l'exercici de l'activitat empresarial, llevat que existisca un consentiment exprés d'aquest cònjuge.

 

En tot cas, el cònjuge pot revocar lliurement el consentiment tant exprés com presumpte.

 

En aquest sentit, si bé l'empresari individual no està obligat a inscriure's en el Registre Mercantil, pot ser convenient inscriure's en ell, entre altres raons per a registrar les dades relatives al cònjuge, el règim econòmic del matrimoni, capitulacions, així com el consentiment, la revocació o oposició del cònjuge a l'afecció a l'activitat empresarial dels béns comuns o els privatius.

 

 LEGISLACIÓ

 

L'empresari individual, com a persona física titular de drets i obligacions, no té una regulació legal específica i està sotmés, en la seua activitat empresarial, a les disposicions generals del Codi de Comerç en matèria mercantil i al que es disposa en el Codi Civil en matèria de drets i obligacions.

 

L'EMPRENEDOR DE *RESPONSIBILIDAD LIMITADA (*ERL)

 

Amb l'aprovació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització es crea la figura de l'Emprenedor de Responsabilitat Limitada (*ERL), que permetrà a les persones físiques evitar que la responsabilitat derivada dels seus deutes empresarials afecte el seu habitatge habitual (en el cas que el seu valor no supere els 300.000 euros o 450.000 euros en habitatges situats en poblacions de més d'1.000.000 d'habitants), la qual cosa haurà d'inscriure's en el Registre de la Propietat corresponent a aquest bé. S'exceptuen de la limitació de responsabilitat els deutes de dret públic o els supòsits en els quals el *ERL haguera actuat amb culpa o negligència greu.

 

 

La condició de *ERL s'adquirirà mitjançant constància en el Registre Mercantil del seu domicili. El *ERL haurà de formular, auditar (en el seu cas) i depositar en el Registre Mercantil els comptes anuals de la seua activitat empresarial o professional de conformitat amb el que es preveu per a les Societats Unipersonals de Responsabilitat Limitada.

 

ACORDS EXTRAJUDICIALS DE PAGAMENTS. 

 

L'emprenedor que haja fracassat en la seua activitat empresarial podrà negociar el deute adquirit amb els seus creditors gràcies a un procediment extrajudicial de pagaments, que pot oferir condicions més avantatjoses. 

 

Tindran accés a aquests acords els empresaris persones físiques que el seu passiu no supere els 5 milions d'euros, i determinades persones jurídiques, en situació d'insolvència que, a través d'un mediador concursal, té l'opció de pactar moratòries de fins a 3 anys i quitacions o condonació de fins al 25%.

 

MOBILITAT INTERNACIONAL. 

 

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització regula determinats suposats en els quals, per raons d'interés econòmic, es facilita i agilitza la concessió de visats i autoritzacions de residència a determinades categories d'estrangers.

 

 

 

2.- COTITZACIÓ A la SEGURETAT SOCIAL

 

 

 

A. COTITZACIÓ PEL TREBALLADOR/A *AUTONOMO/A

 

L'empresari individual realitza la seua cotització a la Seguretat Social a través del Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA). En aquest Règim s'estableix una base mínima obligatòria i una base màxima sobre la qual s'aplica el tipus de cotització establit per als autònoms. El resultat és la quota líquida a pagar.

 

En donar-se d'alta en el Règim d'Especial de treballadors per compte propi, l'empresari pot optar per la base de cotització que desitge, sempre que estiga entre la base mínima i màxima establida. En cada exercici econòmic es determinen les bases màximes i mínimes de cotització a la Seguretat Social en la Llei de Pressupostos de l'Estat. A partir d'1 de gener de 2019 el tipus i les bases de cotització per aquest Règim Especial establides pel Reial decret llei 28/2018, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, publicat en el BOE en data 29 de desembre de *2018l, seran els següents:

 

A.1.-TIPUS DE COTITZACIÓ

 

Des de l'1 de gener de 2019 els autònoms hauran de cotitzar de manera obligatòria per totes les contingències, no sols les comunes. Per tant hauran de cotitzar per incapacitat temporal (incorporada en les contingències comunes) per contingències professionals, cessament d'activitat i formació, contingències a les quals fins ara no estaven obligats. 

 

El tipus de cotització passa a ser del 30% i inclou les següents cobertures:

 

TIPUS DE COTITZACIÓ  2019 (%)

 

 

1.             Contingències comunes (inclou Incapacitat Temporal)

28,30

2.            Contingències Professionals

0,9

3.            Cessament d'activitat

0,7

4.            Formació i Prevenció

0,1

TOTAL TIPUS DE COTITZACIÓ OBLIGATORI

30,00

 

 

A.2.-BASES DE COTITZACIÓ AMB CARÀCTER GENERAL 

 

 

En donar-se d'alta en el Règim d'Especial de treballadors per compte propi, amb caràcter general, l'empresari pot optar per la base de cotització que desitge, sempre que estiga entre la base mínima i màxima establida. En cada exercici econòmic es determinen les bases màximes i mínimes de cotització a la Seguretat Social en la Llei de Pressupostos de l'Estat. No obstant això existeixen una sèrie de limitacions a l'anterior elecció en funció de la situació concreta: edat, cotitzacions anteriors, activitat…  D'altra banda, cal tindre en compte que per a determinats treballadors autònoms les Bases poden ser diferents Vegem tot això en el  següent  quadre per a l'any 2019: 

 

 

 

BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ 

(des de l'1 DE GENER DE 2019)

SITUACIÓ

Euros / mes

BASE MÍNIMA

BASE MÀXIMA

Amb caràcter general 

944,40

4.070,10

Autònoms/as s amb menys de 47 anys el 01-01-19 

944,40

4.070,10

Autònoms/as amb 47 anys el 01-01-19 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base igual o superior a  2.052,00 euros/mes, o causen alta en aquest Règim Especial 

944,40

4.070,10

Autònoms/as amb 47 anys el 01-01-19 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base inferior a 2.052,00 euros/mes, però que exercisquen opció per una base superior abans del 30-06-19 

944,40

4.070,10

Autònoms/as amb 47 anys el 01-01-19 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base inferior a 2.052,00 euros/mes, que no exercisquen opció per una base superior abans del 30-06-19 

944,40

2.052,00

Autònoms/as amb 47 anys d'edat el 01-01-19 i que s'hagueren donat d'alta en el RETA a conseqüència de la defunció del cònjuge titular de l'establiment 

944,40

4.070,10

Autònoms/as amb 48 anys o més el 01-01-19

1.018,50

2.077,80

Treballadors amb 48 anys o més el 01-01-19 que s'hagueren donat d'alta en el RETA amb 45 o més anys a conseqüència de la defunció del titular de l'establiment 

944,40

2.077,80

Treballadors els 50 anys i 2.052,00 *eur

  amb 48 o més anys d'edat amb 5 o més anys cotitzats abans de

 

944,40

2.077,80

 si l'última base de cotització, acreditada és igual o inferior a

us/mes 

Autònoms/as que., que a 1 de gener de 2011, tenien 48 o 49 anys d'edat i la seua base de cotització fora superior a 2.052,00 euros mensuals 

944,40

Base última incrementada en un 7%.

Treballadors Error! Nom d'arxiu no especificat.euros/mes

  amb 48 o més anys d'edat amb 5 o més anys cotitzats abans de

 

944,40

els 50 anys i si l'última base de cotització, acreditada és superior a 2.052,00

Autònoms/as que en algun moment de 2018 i de manera simultània hagen tingut contractats a 10 o més treballadors al seu servei 

1.214,10

4.070,10

Autònoms/as societaris, inclosos els seus cònjuges i familiars fins a 2n grau que convisquen amb ell/ella i que al costat d'ell/ella tinguen almenys el 50% del capital social, tindran una base mínima igual a la prevista com a base mínima corresponent al grup 2 de cotització del règim general 

1.214,10

4.070,10

Autònoms/as dedicats a activitats exclusives de la venda ambulant o a domicili (no inclosos els que, a més, elaboren o fabriquen els articles o productes que venguen): 

Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants (*CNAE 4781) 

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants (*CNAE 4782) 

Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i mercats ambulants (*CNAE 4789) 

Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercat ambulant (*CNAE 4799) 

Opció entre

893,10 i 825,60 *

El *CNAE 4799 podrà optar

també entre

944,40 i  519,30

4.070,10

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant en «mercats ambulants amb horari de venda inferior a 8 hores al dia, que perceben ingressos directament dels compradors 

Opció entre 944,40 i  519,30

4.070,10

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant en «mercats ambulants», amb horari de venda superior a 8 hores al dia, que no perceben ingressos directament dels compradors 

Opció entre 869,40 i 944,40

4.070,10

Autònoms/as  que causen alta per primera vegada en cas de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50% 

50% de la base mínima durant

els primers 18 mesos

4.070,10

750% de la base mínima durant

els *siguientes18 mesos

Autònoms/as  que causen alta per primera vegada en cas de pluriactivitat amb jornada laboral a temps parcial superior al 50% 

75% de la base mínima durant

els primers 18 mesos

4.070,10

85% de la base mínima durant els següents 18 mesos

 

És important ressaltar que La llei 6/2017 de reforma *urgante del treball autònom ha  ampliat de dos a quatre els possibles canvis anuals de base de cotització, triant una altra dins dels límits mínim i màxim que li resulten aplicables en cada exercici amb els següents efectes:

 

Aplicació a partir de l'1 d'abril per a les sol·licituds realitzades entre l'1 de gener i 31 de març.

 

A partir de l'1 de juliol per a les sol·licituds realitzades entre l'1 d'abril i 30 de juny.

 

A partir d'1 d'octubre per a les sol·licituds realitzades entre 1 de juliol i 30 de setembre.

 

A partir de l'1 de gener del següent any per a les sol·licituds realitzades entre 1 d'octubre i 31 de desembre.

 

D'aquesta manera encara que en la Llei al final no s'ha considerat la possibilitat de cotitzar per ingressos reals, sí que es possibilita en certa manera, que el  autònom/a puga tractar d'ajustar la seua base de cotització als seus ingressos als deixe anar de l'any. S'introdueix una mica més de flexibilitat.

 

A.3.-QUOTES A PAGAR

 

Tenint en compte que com a supòsit general la base mínima per a menors de 47 anys, la quota  mínima es calcula així:

 

QUOTA MÍNIMA A PAGAR = BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ X TIPUS DE COTITZACIÓ

 

BASE MÍNIMA: 944,40 EUROS

Tipus de cotització: 30%

 

Quota mínima: 944,40 euros  X 0,30 = 283, 32 euros mensuals

 

 

 

A.4.-NOVETATS EN EL *SITEMA D'ALTES I BAIXES INTRODUÏDES PER LA LLEI 6/2017

 

La Llei estableix canvis importants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) encaminades a fer més just l'actual sistema d'altes i baixes, en concret es tracta de dues mesures que entraran en vigor al gener de 2018:

 

Límits al nombre d'altes i baixes l'any: els autònoms podran donar-se fins a tres vegades d'alta i de baixa en aquest.  

 

Pagament per dies reals d'alta: en lloc de pagar la quota d'autònoms per mesos complets com fins ara, només cotitzaran des del dia efectiu en què es donen d'alta i fins al dia en què es donen de baixa en les tres primeres ocasions al llarg de l'any que cursen alta en el RETA. Fins ara, si un autònom es donava d'alta, per exemple, un 25 de maig i de baixa el 12 de juliol, estava obligat a pagar a la Seguretat Social la cotització completa corresponent a tots dos mesos, encara que només haguera treballat durant 20 dies. La nova mesura proporciona flexibilitat perquè els autònoms es puguen donar d'alta i de baixa de la Seguretat Social fins a tres vegades a l'any amb dret a començar a pagar des del mateix dona en què realitzen el tramite. A partir de la quarta alta la Seguretat Social comptabilitzarà el mes complet.

 

 

A.5.-BONIFICACIONS I REDUCCIONS DE LA QUOTA

 

El panorama de les bonificacions en la quota dels treballadors autònoms ha patit importants modificacions arran de l'entrada en vigor de la Llei 6/2017 de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom i  el  Reial decret llei 28/2018, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

 

A continuació passem a descriure com han quedat les *bonificacione/*reduccíones a partir de l'1 de gener del 2019:

 

 

a) Bonificacions/Reduccions amb caràcter general

 

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as que complisquen els requisits de:

 

No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors.

En el cas que els treballadors autònoms hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir  s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, *SLNE inclosa SLU).

No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

No estar en règim de pluriactivitat si se sol·licita la seua bonificació específica.

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 24 mesos , segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos  la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 60 euros per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els corresponga. Els autònoms que preferisquen cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències comunes en els primers *doces mesos, és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 213,81€.

Per a la resta dels 12 mesos següents , independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides així: 

una reducció del 50% de la quota corresponent a la base mínima durant els 6 mesos següents. La quota quedaria aproximadament en  149,69 euros/mes[3]

una reducció del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 203,14 euros / mes

una bonificació del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 203,14 euros / mes. 

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquen els requisits.

 

 

 

b) Bonificacions/Reduccions amb caràcter general si es tracta de *muicipios de menys de 5.000 habitants

 

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as que complisquen els requisits de:

 

No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors.

En el cas que els treballadors autònoms hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir  s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, *SLNE inclosa SLU).

No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

No estar en règim de pluriactivitat si se sol·licita la seua bonificació específica.

 

En aquest cas a més s'exigeix que l'autònom:

 

Aquest empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l'alta 

Estar donat d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o de les Hisendes Forals, corresponent el lloc de desenvolupament de l'activitat declarada a un municipi el padró municipal del qual siga inferior a 5.000 habitants.

Mantindre l'alta en l'activitat autònoma o per compte propi en l'avantdit municipi en els dos anys següents a l'alta, així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a aquesta alta.

 

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 24 mesos , segons la següent escala:

• Per als 24 primers mesos  la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 60 euros per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els corresponga. Els autònoms que preferisquen cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències comunes en els primers *doces mesos, és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 213,81€.

En aquests casos no seran aplicable les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial.

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquen els requisits.

 

c) Joves (homes menors de 30 anys i dones menors de 35)

 

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, que complisquen els requisits de: 

 

No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors.

En el cas que els treballadors autònoms hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, *SLNE inclosa SLU).

No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

No estar en règim de pluriactivitat si se sol·licita la seua bonificació específica.

 

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

 

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 36 mesos, segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 60 euros per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els corresponga. Els autònoms que preferisquen cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències comunes en els primers *doces mesos (abans eren sis), és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 213,81€.

Per a la resta dels 12 mesos següents , independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides així: 

una reducció del 50% de la quota corresponent a la base mínima durant els 6 mesos següents. La quota quedaria aproximadament en  149,69 euros/mes

una reducció del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 203,14 euros / mes

una bonificació del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 203,14 euros / mes. 

Una bonificació addicional de 12 mesos següents del 30% de la quota corresponent a la base mínima. La quota per a aquest període addicional quedarien en aproximadament 203,14 euros/mes.

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquen els requisits.

 

d) Autònoms discapacitats amb grau igual o superior al 33% i víctimes de terrorisme i de violència de gènere

 

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, les víctimes de violència de gènere i les víctimes de terrorisme que complisquen els requisits de:

No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors 

En el cas que els treballadors autònoms hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir  s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, *SLNE inclosa SLU).

No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

No estar en règim de pluriactivitat si se sol·licita la seua bonificació específica.

 

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 60 mesos (5 anys), segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos que fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 60 euros per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els corresponga. Els autònoms que preferisquen cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota en els dotze mesos (abans eren sis) , és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 213,81€.

Per a la resta dels 48 mesos següents, independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides en una bonificació del 50% de la quota corresponent a la base mínima. La quota quedaria aproximadament en 149,69 euros / mes. 

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

 

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquen els requisits.

 

 

e) Bonificacions per noves altes de familiars col·laboradors de

treballadors autònoms

 

Des de la posada en vigor de la Llei 31/2015, els autònoms col·laboradors gaudiran d'una bonificació en la quota corresponent al RETA, en concret, el cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, en el seu cas, per adopció, que:

s'incorporen com a noves altes al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, i no hagueren estat donats d'alta en el mateix en els 5 anys immediatament anteriors

col·laboren amb ells mitjançant la realització de treballs en l'activitat de què es tracte,

tindran dret a una bonificació en  la quota que resulte d'aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent a cada moment en el Règim Especial de treball per compte propi que corresponga del:

50% els 18 primers mesos

25% els següents 6 mesos

Es considerarà parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, pels qui, no trobant-se impedits per a contraure matrimoni, no tinguen vincle matrimonial amb una altra persona i acrediten, mitjançant el corresponent certificat d'empadronament, una convivència estable i notòria i amb una duració ininterrompuda no inferior a cinc anys. L'existència de parella de fet s'acreditarà mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant document públic en el qual conste la constitució d'aquesta parella.

En les Comunitats Autònomes amb Dret Civil propi, complint-se el requisit de convivència a què es refereix el paràgraf anterior, la consideració de parella de fet i la seua acreditació es durà a terme conforme al que establisca la seua legislació específica.

 

f) Treballadors autònoms que cessen l'activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural

 

Els treballadors per compte propi del Règim Especial de Treballadors per compte propi i autònoms que cessen l'activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural i que siguen substituïts per aturats amb contracte d'interinitat bonificat tindran dret a percebre una bonificació del 100% de la quota d'autònoms que resulte d'aplicar a la base mitjana que tinguera el treballador/a en els dotze mesos anteriors a la data en què s'aculla a aquesta mesura. Si es portarà menys de 12 mesos d'alta, la base mitjana es calcularà des de la data d'alta.

 

Aquesta bonificació serà aplicable mentisques coincidisquen en el temps la suspensió d'activitat per aquestes causes (que no podrà ser inferior a un mes) i el contracte d'interinitat del substitut, amb el límit màxim, en tot cas, del període de suspensió.

 

D'aquesta manera les autònomes no pagaran quota durant la baixa per maternitat ni els autònoms ho faran durant el seu permís per paternitat, que recordem s'ampliarà a 5 setmanes en 2018. Aquesta mesura ja va entrar en vigor amb la publicació de la llei en el BOE.

 

g) Bonificació a Autònoms sense assalariats per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació.

Tindran dret, per un termini de fins a 12 mesos a una bonificació del 100 per cent de la quota d'autònoms per contingències comunes, que resulte d'aplicar a la base mitjana que tinguera el treballador/a en els dotze mesos anteriors a la data en la qual s'aculla a aquesta mesura en els següents suposats:

Per cura de menors de 12 anys  (abans eren 7 anys) que tinguen al seu càrrec.

Per tindre al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

Per tindre al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent, quan aquesta discapacitat estiga degudament acreditada, sempre que aquest familiar no exercisca una activitat retribuïda.

L'aplicació de la bonificació estarà condicionada a la contractació d'un treballador, a temps complet o parcial, que haurà de mantindre's durant tot el període del seu gaudi. En tot cas, la duració del contracte haurà de ser, almenys, de 3 mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació.

Quan s'extingisca la relació laboral, fins i tot durant el període inicial de 3 mesos, el treballador autònom podrà beneficiar-se de la bonificació si contracta a un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies. En cas d'incompliment, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida.

Si la contractació és a temps parcial, la bonificació serà del 50 per 100.El contracte a temps parcial no podrà celebrar-se per una jornada laboral inferior al 50 per cent de la jornada d'un treballador a temps complet comparable.

El treballador autònom que es beneficie de la bonificació haurà de mantindre's en alta en la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi d'aquesta. En cas contrari  estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida Només tindran dret a la bonificació els autònoms/as que manquen de treballadors assalariats en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors a aquesta. No es prendrà en consideració als efectes anteriors al treballador contractat mitjançant contracte d'interinitat per a la substitució del treballador autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.

 

h) Bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporen al

treball en determinats suposats.

 

Les treballadores que, havent cessat la seua activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela, en els termes legalment establits, tornen a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data del cessament, tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la seua quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, quedarà fixada en la quantia de 50 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la seua reincorporació al treball.

 

Aquelles treballadores per compte propi o autònomes que optaren per una base de cotització superior a la mínima podran aplicar-se durant el període abans indicat una bonificació del 80 per cent sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a bonificar la resultant d'aplicar a la base mínima de cotització establida amb caràcter general en el corresponent règim especial el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la incapacitat temporal

 

 

MOLT IMPORTANT A TINDRE EN COMPTE:

 

D'acord amb el criteri establit pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, Entitat que suporta a càrrec dels seus pressupostos l'import d'aquesta bonificació, perquè l'alta tinga la consideració d'inicial s'exigeix que la mateixa siga l'originària en el Règim (interpretació estricta del concepte d'alta inicial).

Als treballadors autònoms que es donen d'alta en la Seguretat Social anara de termini[4], no els serà aplicable cap benefici en la cotització puix que no obstant això haver ingressat les quotes corresponents a períodes anteriors a la formalització de l'alta, aquell s'ha realitzat fora de termini, no podent considerar-se que es troben al corrent amb la Seguretat Social, requisit per a accedir a aquests.

La falta d'ingrés de quotes en termini reglamentari durant l'aplicació de bonificacions provocarà la pèrdua automàtica de la bonificació del període no ingressat.

 

A.6.-NOVETATS EN EL TRACTAMENT DE L'EXCÉS DE COTITZACIÓ EN SITUACIONS DE PLURIACTIVITAT.

 

Fins ara els autònoms en situació de pluriactivitat podien reclamar el seu dret a la devolució del 50% de l'excés de cotització sempre que la quantia fora igual o superior 12.368,23€. La reforma introduïda per la Llei 6/2017 contempla la devolució sense sol·licitud expressa per part de l'interessat.

 

La Seguretat Social farà les devolucions (si procedeixen) abans de l'1 de maig de l'exercici següent.

 

Els autònoms en pluriactivitat tindran dret a la devolució del 50% de l'excés en què les seues cotitzacions superen el que s'estableix en els Pressupostos Generals de l'Estat.

 

Amb la devolució automàtica de l'excés de cotització es tracta d'acabar amb els nombrosos tràmits burocràtics que implica la sol·licitud de la devolució. Això provocava que molts autònoms es resignaren a no recuperar els seus diners.

 

Sense perjudici de l'anterior per a autònoms/as ja donats d'alta, en el cas de noves altes que donen lloc a situacions de pluriactivitat, s'aplicaran les següents regles:

 

1a Els treballadors que causen alta per primera vegada en aquest règim especial i amb motiu de la mateixa inicien una situació de pluriactivitat podran triar com a base de cotització en aqueix moment, la compresa entre el 50 per cent de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos, i el 75 per cent durant els següents díhuit mesos, fins a les bases màximes establides per a aquest règim especial.

 

2a En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l'activitat laboral per compte d'altri ho fora a temps parcial amb una jornada a partir del 50 per cent de la corresponent a la d'un treballador amb jornada a temps complet comparable, es podrà triar en el moment de l'alta, com a base de cotització, la compresa entre el 75 per cent de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos, i el 85 per cent durant els següents díhuit mesos, fins a les bases màximes establides per a aquest règim especial.

 

3a L'aplicació d'aquesta mesura serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció establida com a mesura de foment de l'ocupació autònoma, així com amb el reintegrament de quotes previst en l'apartat 1 d'aquest article a conseqüència de l'exercici de l'activitat per compte propi en règim de pluriactivitat amb una altra per compte d'altri.»

 

 

B. COTITZACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS PER PART DE L'AUTÒNOM

 

Els empresaris cotitzen a la Seguretat Social, pels treballadors, en el Règim General. En aquest s'estableix una quota patronal i una quota obrera. La quota patronal la paga l'empresari, i és el resultat d'aplicar a la base de cotització que corresponga al treballador, els tipus de cotització establits per a l'exercici en curs. La quota obrera l'aporta el treballador i és el resultat d'aplicar els tipus de cotització obligats per a ell a la base de cotització que li corresponga. El que es va actualitzant cada any, en general, són les bases de cotització, mentre que els tipus romanen generalment estables.

 

B.1. TOPALLS MÀXIMS I MÍNIMS DE COTITZACIÓ.

 

A continuació es mostren per a l'any 2019  les taules de les bases màximes i mínimes segons les categories professionals, així com els tipus per a cada concepte pel qual es cotitza.

 

 

BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

 

Grup

CATEGORIES PROFESSIONALS

Euros / mes

BASE MÍNIMA

BASE MÀXIMA

1

Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no  inclòs en el *artº 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 

1.466,40

4.070,10

2

Enginyers tècnics, Perits i Ajudants titulats 

 

1.215,90

4.070,10

3

Caps Administratius i de Taller

1.057,80

4.070,10

4

  Ajudants no titulats 

1.050,00

4.070,10

5

  Oficials Administratius 

1.050,00

4.070,10

6

 Subalterns        

1.050,00

4.070,10

7

 Auxiliars Administratius              

1.050,00

4.070,10

 

 

Euros / dia

8

    Oficials de primera i segona 

 

35,00

135,67

9

Oficials de tercera i Especialistes 

35,00

135,67

10

Peons 

35,00

135,67

11

Treballadors menors de díhuit anys, qualsevol que siga la seua categoria professional 

35,00

135,67

 

 

La base mínima mensual de cotització serà el resultat de multiplicar el nombre d'hores realment treballades per la base mínima per hora establida en l'anterior quadre.

 

Cotització en la situació de pluriocupació. (Temps parcial).Quan el treballador preste els seus serveis en dos o més empreses en règim de contractació a temps parcial, cadascuna d'elles cotitzarà en raó de la remuneració que li abone. Si la suma de les retribucions percebudes sobrepassara el topall màxim de cotització a la Seguretat Social, aquest es distribuirà en proporció a les abonades al treballador en cadascuna de les empreses.

 

 

 

 

 

 

 

Els tipus de cotització i conceptes pels quals es cotitza en el Règim General de la Seguretat Social són els següents  per al 2019:

 

 

TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL

 

 

Contingència i situació protegida

Tipus de cotització (

%)

EMPRESA

TREBALLADOR

TOTAL

CONTINGÈNCIES COMUNES6

23,60

4,70

28,30

HORES EXTRAORDINÀRIES 

Derivades de força major Restants hores

12,00

23,60

2,00

4,70

14,00

28,30

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS (*AT I *EP) 

Taula de *primas7 

No cotitza

 

DESOCUPACIÓ

 

 

 

TIPUS GENERAL: Contractes indefinits; indefinits a temps parcial i fixos discontinus, practiques, de formació, de relleu, d'interinitat i aprenentatge

5,50

1,55

7,05

Discapacitats (mínim 33%) qualsevol que siga la modalitat del contracte

5,50

1,55

7,05

Contractes de duració determinada a temps complet (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

Contractes de duració determinada a temps parcial (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

*FOGASA

0,20

No cotitza

0,20

FORMACIÓ PROFESSIONAL  

0,60

0,10

0,70

 

TOPES COTITZACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS

MÀXIM

MÍNIM

4.070,10

1.050,00

 

CONTRACTE DE TREBALL A temps parcial

GRUP COTITZACIÓ

BASE MÍNIMA/HORA (*)

1

8,83

2

7,32

3

6,37

4 a 11

6,33

 

(*)Bases mínimes/hora pendent de desenvolupament normatiu

 

       

                                                          

6

Tipus de contingències comunes (*IT): Treballadors amb 65 anys i 0 a 7 mesos d'edat i 36 anys i 9 mesos o més de cotització o 65 anys i 8 mesos o més d'edat i 35 anys i 6 mesos o més de cotització: 1,50 per 100 (1,25 per 100 empresa- i 0,25 per 100 -treballador-).

En els contractes temporals de duració igual o inferior a cinc dies, la quota empresarial per contingències comunes s'incrementa en un 40 per cent. No s'aplica al Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agrari, inclòs en el Règim General.

  

7

 Tarifa de primes establida de la Disposició Addicional de la Llei 42/2006, en la redacció donada per la Disposició Final de la Llei 48/2015.

 

 

B.2. MESURES PER A AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ INTRODUÏDES AMB LA LLEI 6/2017.

 

S'àmplia la possibilitat de l'empresari a emprar la seua parella, pares, fills, germans, avis, sogres, nets, nores o gendres amb subvencions en les cotitzacions. Fins ara, els autònoms només podien contractar amb ajudes als joves menors de 30 anys o a un únic familiar que fora menor de 45 anys.

 

a)           Bonificacions a la contractació de familiars:

 

La nova Llei enforteix la figura del familiar col·laborador ja que s'amplien les bonificacions en les quotes a la Seguretat Social respecte a la contractació de familiars per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau inclusivament (cònjuge, pares, fills, germans, avis, sogres, nets, gendres i nores) 

 

En aquest cas els autònoms/as podran beneficiar-se d'una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos. 

 

La principal novetat és que es pot contractar els familiars com a treballadors assalariats en el Règim General encara quan convisquen en la llar familiar de l'autònom que contracta. No es veuran limitats pel perfil de l'empleat com actualment, ja que les ajudes només es concedien en el cas de contractes a joves menors de 30 o un familiar menor de 45 anys. Amb les noves bonificacions els/as autònoms/as podran contractar un familiar directe com a assalariat, sense límit d'edat i no com a autònom col·laborador com fins ara

 

Això suposarà també un benefici per a la persona contractada, ja que abans havia de renunciar als drets que podia gaudir qualsevol persona que fora contractada com a treballador per compte d'altri (*vg.desocupació).

 

Cal tindre en compte que entre els requisits es demana que:

 

no hi haja hagut cap acomiadament improcedent en els 12 mesos anteriors 

mantindre el contracte sis mesos després del període bonificat.

 

En regir-se pels pressupostos de l'estat, aquesta mesura entrarà en vigor al gener de 2018.

 

 

b)           Contractació de fills amb discapacitat:  

 

Per a aquest col·lectiu s'amplia a fills majors de 30 anys la possibilitat de contractar per compte d'altri a fills que convisquen amb l'autònom en el domicili familiar.

 

S'atorgarà el mateix tractament als fills que, fins i tot sent majors de 30 anys, tinguen especials dificultats per a la seua inserció laboral.

 

A aquest efecte, es considerarà que existeixen aquestes especials dificultats quan el treballador estiga inclòs en algun dels grups següents:

 

Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent.

Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent i inferior al 65 per cent, sempre que causen alta per primera vegada en el sistema de la Seguretat Social.

Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent.

 

 

 

3.- FISCALITAT 

 

 

 

A. I.R.P.F.MODALITATS DE *TRIBUTACION

 

Quan parlem de persones físiques en el context empresarial, ens referim sempre als empresaris individuals, els professionals, les comunitats de béns i les societats civils.

 

Des del punt de vista fiscal, aquests col·lectius tributen per les seues rendes empresarials a través del

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), segons allò que s'ha fixat en la Llei

35/2007, de 28 de novembre de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Real

Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a diferència de les persones jurídiques - societats- que tributen pels seus beneficis a través de l'Impost de societats.

 

Els rendiments de les activitats empresarials en l'IRPF poden determinar-se per dos mètodes o modalitats de tributació diferent:

 

 

 

ESTIMACIÓ DIRECTA 

 

                              Normal

                              Simplificada

 

En aquesta modalitat, des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 4/2013, els/as nous/as autònoms/as podran deduir un 20% del rendiment net en el primer període impositiu en què el mateix siga positiu i en el període impositiu següent. Tenint en compte que:

 

S'entendrà que s'inicia una  activitat econòmica quan no s'haguera exercit cap activitat econòmica en  l'any anterior a la data d'inici d'aquesta, sense tindre en consideració aquelles  activitats en l'exercici de les quals s'haguera cessat sense haver arribat a obtindre  rendiments nets positius des del seu inici

 

La quantia dels rendiments nets a què es refereix aquest apartat sobre la  que s'aplicarà la citada reducció no podrà superar l'import de 100.000 euros  anuals.

 

No resultarà d'aplicació la reducció prevista en aquest apartat en el període  impositiu en el qual més del 50 per cent dels ingressos del mateix procedisquen de  una persona o entitat de la qual el contribuent haguera obtingut rendiments de el  treball l'any anterior a la data d'inici de l'activitat.

 

ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS)

 

 

a) Règim d'Estimació Directa Normal

 

El règim d'Estimació Directa Normal s'aplica, amb caràcter general, als empresaris i professionals llevat que estiguen acollits a la modalitat simplificada o al règim d'estimació objectiva.

En tot cas s'aplicarà sempre que:

 L'import de la xifra de negocis del conjunt d'activitats exercides pel contribuent supere els 600.000 € anuals l'any immediat anterior 

 Que s'haguera renunciat a l'Estimació Directa Simplificada. En aquest cas s'ha de romandre en l'Estimació Directa Normal un mínim de 3 anys.

CÀLCUL DEL RENDIMENT NET

El rendiment net es calcula per diferència entre els ingressos computables i les despeses deduïbles, aplicant, amb algunes matisacions, la normativa de l'Impost de societats (són aplicable els incentius i estímuls a la inversió de l'Impost de societats).

Com a INGRESSOS computables s'entendrà la totalitat dels ingressos íntegres derivats de les vendes i de la prestació de serveis (inclosos els serveis accessoris a l'activitat principal), que constitueixen l'objecte propi de l'activitat així com, l'autoconsum i les subvencions, entre altres.

Seran DESPESES, aquells que es produeixen en l'exercici de l'activitat que siguen fiscalment deduïbles, es troben justificats i degudament registrats comptablement.

 els de subministraments  els de consum d'existències  les despeses del personal  els de reparació i conservació  els d'arrendaments

 les amortitzacions, que es computaran en la quantia que corresponga a la depreciació efectiva dels diferents elements en funcionament, segons el resultat d'aplicar els mètodes previstos en el Reglament de l'Impost de societats.

 Provisions: es poden deduir les provisions per les insolvència de trànsit (clients de dubtós cobrament) o optar per una deducció de l'1% de la provisió global de deutors 

 

 

OBLIGACIONS COMPTABLES I REGISTRALS

 

               Activitats mercantils: comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat.

 

 Activitats professionals: són obligatoris els llibres registre d'ingressos, de despeses, de béns d'inversió i el de provisions de fons i suplit

Els contribuents en estimació directa normal, hauran de realitzar quatre pagaments fraccionats trimestrals en el MODEL 130 a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en els terminis següents:

                              1r TRIMESTRE: entre l'1 i el 20 de de abril

                              2n TRIMESTRE: entre l'1 i el  20 de de juliol 

                              3ER TRIMESTRE: entre l'1 i el  20 d'octubre 

                              4t TRIMESTRE.  Entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent

 

Si algun trimestre no resulta quantitat a ingressar, haurà de presentar-se declaració negativa.

L'import de cadascun dels pagaments fraccionats es calcularà com s'exposa a continuació.

Activitats empresarials: en general, el 20 per 100 del rendiment net obtingut des de l'inici de l'any fins a l'últim dia del trimestre al qual es referisca el pagament. De la quantitat resultant es deduiran els pagaments fraccionats ingressats pels trimestres anteriors del mateix any, així com, les retencions suportades si es tracta d'una activitat empresarial d'arrendament d'immobles.

Activitats professionals: el 20 per 100 del rendiment net, des de l'inici de l'any fins a l'últim del trimestre al qual es refereix el pagament. De la quantitat resultant es deduiran els pagaments fraccionats ingressats pels trimestres anteriors del mateix any i les retencions i els ingressos a compte que els hagen practicat des de l'inici de l'any fins a l'últim dia del trimestre al qual es refereix el pagament. 

 

b) Règim d'Estimació Directa Simplificada 

 

És aplicable el règim d'estimació directa simplificada als empresaris i professionals quan concórreguen les següents circumstàncies:

Que les seues activitats no estiguen acolliments al règim d'estimació objectiva. 

Que, l'any anterior, l'import net de la xifra de negocis per al conjunt d'activitats desenvolupades pel contribuent no supere els 600.000 €

Que no s'haja renunciat a la seua aplicació. 

Que cap activitat que exercisca el contribuent es trobe en la modalitat normal del règim d'estimació directa. 

 

La limitació per Llei de les activitats que estan subjectes a l'Estimació Objectiva (*MODULOS) i la xifra mínima de facturació per a acollir-se a l'Estimació Directa Normal, fa que l'Estimació Directa Simplificada siga  un règim fiscal molt habitual per als autònoms, sobre tots els que realitzen una activitat professional. Per això ho veurem amb més deteniment.

 

CÀLCUL DEL RENDIMENT NET

El rendiment net es calcularà conforme les normes de l'Impost de societats (ingressos menys despeses) i seguint l'esquema exposat anteriorment per a l'Estimació Directa Normal, amb una sèrie de particularitats, on destaca la consideració de les despeses

Què es considera com a despesa?

Els criteris que Hisenda estableix per a considerar que un desemborsament econòmic pot ser considerat com a despesa deduïble són:

 

Han de ser despeses vinculades a l'activitat econòmica realitzada per l'autònom, o com diu Hisenda, que estiguen “afectes” a aquesta”.

Han de trobar-se convenientment justificats mitjançant les corresponents factures. A vegades poden valdre tiquets o rebuts.

Han d'estar registrats comptablement per l'autònom en els seus corresponents llibres de despeses i inversions.

 

D'aquests tres criteris el més peculiar és el primer, ja que per a determinades partides de despesa l'autònom haurà de demostrar que corresponen a la seua activitat professional i no a la seua vida privada. Això ocorre per exemple amb l'habitatge propi si allí es desenvolupa l'activitat, sent necessari determinar el percentatge de la despesa que es pot afectar l'activitat i el que no.

 

Tingues en compte que tot despesa relacionada amb la teua activitat és deduïble, encara que hauràs de justificar-ho, per la qual cosa convé documentar-los i portar el llibre de despeses explicant el detall de cada factura perquè en el cas de tindre una inspecció pugues defensar-te adequadament. I no convé que abuses unflant les teues despeses perquè en cas que t'inspeccionen no podràs defensar-ho i serà pitjor.

 

Quant al segon requisit, és el que està darrere d'aqueix sa costum dels autònoms de demanar factura de tot.

 

El rendiment net així calculat serà reduït en cas de ser irregular i si es compleixen els requisits previstos serà minorat per la reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques.

 

És IMPORTANT ressaltar que com a mesura per a fomentar la creació d'empreses, la Llei 11/2013, de mesures de suport a l'emprenedor i de l'estímul del creixement i de la creació d'ocupació  ha establit per als contribuents que hagueren iniciat l'exercici d'una activitat econòmica a partir d'1 de gener de 2013 i que determinen el rendiment net de la mateixa conformement al mètode d'estimació directa, podran reduir en un 20 per cent el rendiment net positiu declarat conformement a aquest mètode en el primer període impositiu en què el mateix siga positiu i en el període impositiu següent.

 

Passem a continuació a veure el llistat de despeses amb més detall:

 

a) Despeses deduïbles generals

 

A continuació relacionem les despeses més habituals que ha de considerar l'autònom, seguint la relació establida per Hisenda:

 

 Consums d'explotació: compres de mercaderies, matèries primeres i auxiliars, combustibles, elements i conjunts incorporables, envasos, embalatges i material d'oficina. El consum de l'exercici es calcula d'acord amb la següent fórmula: Consums = existències inicials  + compres  - existències finals.

 

 Sous i salaris: pagaments als treballadors en concepte de sous, pagues extraordinàries, dietes i assignacions per a despeses de viatges, retribucions en espècie, premis i indemnitzacions.

 

 Seguretat social a càrrec de l'empresa: cotitzacions derivades de la contractació de treballadors més les corresponents a l'empresari autònom. Pel que fa a les aportacions a mutualitats de previsió social, només seran deduïbles les de els 

 

 professionals autònoms no integrats en el règim especial de treballadors autònoms que tinguen l'alternativa legal de cotitzar a una mútua, amb un màxim de 4.500 euros anuals.

 

 Assegurança de malaltia (Llei 6/2017). Els autònoms/as en estimació directa podran desgravar-se en IRPF les primes d'assegurança de malaltia. Pot aplicar-se a la seua pròpia cobertura, a la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquen amb ell. El límit màxim serà de 500 euros per cadascuna de les persones assenyalades anteriorment o de 1.500 euros per cadascuna d'elles amb discapacitat igual o superior al 33%.

 

 Altres despeses de personal: inclou despeses de formació, indemnitzacions per rescissió de contracte, assegurances d'accidents del personal, obsequis (ex.- cistelles de Nadal) i contribucions a plans de pensions o a plans de previsió social empresarial.

 

 Arrendaments i cànons: lloguers, cànons, assistència tècnica, quotes d'arrendament financer (lísing) que no tinga per objecte terrenys, solars o altres actius no amortitzables.

 

 Reparacions i conservació: despeses de manteniment, recanvis i adaptació de béns materials. No s'inclouen els que suposen una ampliació o millora, ja que es consideren inversions amortitzables en diversos anys.

 

 Serveis de professionals independents: honoraris d'economistes, advocats, auditors, notaris així com les comissions d'agents comercials o mediadors independents.

 

 Altres serveis exteriors: despeses en recerca i desenvolupament, transports, primes d'assegurances, serveis bancaris, publicitat, relacions públiques, subministraments d'electricitat, aigua i telefonia i altres despeses d'oficina no inclosos en els conceptes anteriors.

 

 Tributs fiscalment deduïbles: l'impost de béns immobles (IBI), l'impost d'activitats econòmiques (IAE) i altres tributs i recàrrecs no estatals i taxes, recàrrecs i contribucions estatals. No seran deduïbles ni les sancions ni els recàrrecs de constrenyiment o per presentar fora de termini les declaracions d'Hisenda.

 

 IVA suportat: només serà deduïble quan no siga desgravable a través de la declaració d'IVA, és a dir, que no presenten declaracions trimestrals d'IVA i per tant no tinguen dret a deduir-se les quotes suportades. El que ocorre en activitats exemptes d'IVA (Ex.- medicina) i en activitats acollides a alguns règims especials (règim especial de recàrrec d'equivalència i règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca)

 

 Despeses financeres: interessos de préstecs i crèdits, despeses de descompte d'efectes, recàrrecs per ajornament de pagament de deutes, interessos de demora d'ajornaments dels pagaments a Hisenda. No s'inclouran els que es deriven de la utilització de capital propi.

 

 Amortitzacions: import de la deterioració o depreciació de les inversions contemplades com a immobilitzat material o intangible afecte a l'activitat. El seu càlcul es realitzarà conforme a l'estipulat en l'impost de societats. En estimació directa normal pot revestir major complexitat en existir suposats de llibertat d'amortització.

 

 Pèrdues per deterioració del valor dels elements patrimonials: deterioració dels crèdits derivats per insolvències de deutors (només si no estan recolzats per avals, assegurances ,etc.); deterioració de fons editorials, fonogràfics i audiovisuals, i deterioració de l'immobilitzat intangible, amb un màxim del 20% de fons de comerç que hagen sigut adquirits.

 

 Altres despeses deduïbles: adquisició de llibres, subscripció a revistes professionals, despeses d'assistència a esdeveniments relacionats amb l'activitat (cursos, congressos, conferències), quotes d'associacions empresarials, corporacions i cambres així com les primes d'assegurança de malaltia satisfetes per l'autònom per a ell, el seu cònjuge o fills menors de 25 que convisquen en el domicili familiar, amb un màxim de 500 euros per persona.

 

 Provisions deduïbles i DESPESES DE DIFÍCIL JUSTIFICACIÓ en estimació directa simplificada es deduirà amb caràcter general un 5% de l'import del rendiment net previ.

 

 Provisions fiscalment deduïbles: només els autònoms que tributen en estimació directa normal podran desgravar les factures no cobrades o les despeses associades a les devolucions de vendes.

 

b) Despeses deduïbles “especials”

 

Hi ha una sèrie de partides de despesa molt habituals entre els autònoms que presenten algunes peculiaritats i sempre generen dubtes, degut sobretot al grau de “afectació a l'activitat” comunament acceptat.

 

 Local o oficina específic per a l'activitat: no presenten problemes, hauràs de notificar a hisenda les dades de local en el moment de donar-te d'alta emplenant el corresponent model 036 o 037,  o presentar una modificació de dades d'aquests impresos en el moment de traslladar-te a un nou local o oficina. Podràs desgravar-te totes les despeses associades a aqueix local: lloguer, reformes, manteniment, llum, aigua, telèfon, despeses associades a la hipoteca o l'assegurança. També podràs amortitzar la inversió realitzada si ho hagueres comprat.

 

 

 Subministraments domèstics en el cas de local o oficina en un habitatge: (Llei 6/2017). L'autònom/al fet que treballe des de casa, és a dir, que desenvolupe la seua activitat en el seu habitatge habitual, i així li ho haja notificat a Hisenda (a través del *o36 o 037), podrà deduir-se un 30% en l'IRPF dels subministraments d'electricitat, gas, aigua, telefonia i Internet però aquest percentatge (que és el que s'ha “ publicitat”), no és el percentatge real que es pot desgravar, ja que s'ha de multiplicar pel percentatge de l'habitatge que es va declarar com a afecte a l'activitat econòmica quan es realitza l'alta en activitats econòmiques respecte a la seua superfície total.

 

Mentre que despeses pròpies de la titularitat de l'habitatge com a amortitzacions, IBI, comunitat de propietaris, etcètera, sí que resulten deduïbles en proporció a la part de l'habitatge destinat al desenvolupament de l'activitat i al percentatge de titularitat en l'immoble que té l'autònom, els subministraments, per la seua naturalesa, no admetien el mateix criteri de repartiment, ja que varien en funció del consum i, per tant, el mateix s'ha d'imputar a l'activitat en proporció a la part que quede acreditat que es destina a l'activitat professional.

 

Fins ara la Direcció General de Tribut només acceptava la desgravació en cas de disposar de comptadors separats, una cosa gens habitual que deriva en la no deducció d'aquestes despeses o, en defecte d'això, en la deducció errònia.

 

La modificació introduïda en la llei fixa per tant un percentatge objectiu per a calcular la part de les despeses en subministraments que es destinen a l'activitat professional, solucionant així els problemes que es produeixen en la pràctica a l'hora de determinar els criteris per a la seua quantificació o els factors que l'acrediten. Es tracta del percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seua superfície total, llevat que es prove un percentatge superior o inferior.

 

El procediment per a calcular l'import deduïble d'aquestes despeses es mostra a través del següent exemple:

 

                              L'habitatge habitual d'un contribuent té 100 m².

                              El contribuent afecta a l'activitat econòmica que desenvolupa 40 m².

                              Les despeses anuals per subministraments ascendeixen a 5.000 euros.

                              Proporció de l'habitatge habitual afecte: 40 m² / 100 m² = 40%

                              Percentatge de deducció = 30% x 40% = 12%

                              Despeses deduïbles: 5.000 euros x 12% = 600 euros

 

 

 Vehicle particular i despeses associades (manteniment, gasolina, assegurança …): a l'efecte de l'IRPF només s'admeten íntegrament com a despeses en el cas d'aquells autònoms que es dediquen  a activitats de transport de viatgers, mercaderies, ensenyament de conductors o activitats comercials, la qual cosa inclou a taxistes, transportistes, repartidors, missatgers, autoescoles, agents comercials i representants. La resta d'autònoms no podran deduir-se aquestes despeses per l'IRPF i només fins a un 50% en el cas de l'IVA. Adquirir el cotxe en rènting és una opció cada vegada més estesa, encara que està subjecta a les mateixes limitacions fiscals esmentades pel que fa a la deducció de les quotes i de l'IVA suportat en aquestes. Si vols aprofundir en aquest tema hem preparat un article específic sobre com deduir les despeses del cotxe.

 

 

 Despeses de viatges i representació: Podràs desgravar-te tant les despeses de desplaçament en transport públic (avió i  tren, però també taxis) com els d'estada en hotels. Respecte a les despeses de manutenció (menjars, sopars). amb l'entrada en vigor de la Llei 6/2017, els autònoms/as en estimació directa simplificada es podran desgravar l'IRPF de les despeses de manutenció que té mentre desenvolupa la seua activitat amb el límit de 6.400 anuals.

 

Els/as treballadors/as per compte propi podran deduir-se en l'IRPF les despeses de manutenció afectes a l'activitat per un import màxim de 26,67 euros i 48 euros si el treball es realitza a l'estranger. Aquests límits quantitatius que s'han establit són els mateixos que els de dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors.

S'exigirà 

 

Que aquest abonament es realitze en suport telemàtic utilitzant mitjans electrònics de pagament i puga ser comprovat de manera fefaent a través de factura o sistemes indirectes de pagament que tinguen aquesta finalitat específica.

 

Que la despesa es realitze exclusivament en establiments de restauració i hostaleria.

 

Res diu la llei de si la despesa s'ha de produir fora de la localitat on l'autònom té el seu lloc de residència o de la seu de la seua empresa. Tampoc si s'ha produït entre setmana o en cap de setmana, sempre que siga una despesa afecta a l'activitat econòmica, la qual cosa ha sembrat no pocs dubtes sobre aquest tema.

 

 

 Despeses de vestuari: només s'admet la despesa en vestuari professional com a uniformes o altres peces amb l'anagrama del negoci. El cas dels artistes admet una interpretació més flexible.

 

c) Despeses fiscalment no deduïbles

 

Les següents partides de despesa no tindran la consideració de despeses deduïbles

 

               Multes i sancions, inclosos recàrrecs per presentar fora de termini les declaracions d'Hisenda.

               Donatius i liberalitats.

               Pèrdues del joc.

               Despeses realitzades amb persones o entitats residents en paradisos fiscals.           IVA suportat  que resulte deduïble en la declaració de l'IVA.

 

 

OBLIGACIONS COMPTABLES I REGISTRALS 

 

Empresaris

Lliure registre de Vendes i Ingressos

Lliure registre de Compres i Despeses

Lliure registre de Béns d'Inversió

Llibres exigits per l'IVA

 

Professionals

Lliure Registre d'Ingressos

Lliure Registre de Despeses

Lliure Registre de Béns d'Inversió

Lliure Registre de Provisions i Suplits

 

Els contribuents en Estimació Directa Simplificada, hauran de realitzar quatre pagaments fraccionats trimestrals en el MODEL 130 a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en els terminis següents:

                              1r TRIMESTRE: entre l'1 i el 20 de de abril

                              2n TRIMESTRE: entre l'1 i el  20 de de juliol 

                              3ER TRIMESTRE: entre l'1 i el  20 d'octubre 

                              4t TRIMESTRE.  Entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent

 

Si algun trimestre no resulta quantitat a ingressar, haurà de presentar-se declaració negativa.

 

L'import de cadascun dels pagaments fraccionats es calcularà com s'exposa a continuació:

Activitats empresarials: en general, el 20 per 100 del rendiment net obtingut des de l'inici de l'any fins a l'últim dia del trimestre al qual es referisca el pagament. De la quantitat resultant es deduiran els pagaments fraccionats ingressats pels trimestres anteriors del mateix any, així com, les retencions suportades si es tracta d'una activitat empresarial d'arrendament d'immobles. 

Activitats professionals: el 20 per 100 del rendiment net, des de l'inici de l'any fins a l'últim del trimestre al qual es refereix el pagament. De la quantitat resultant es deduiran els pagaments fraccionats ingressats pels trimestres anteriors del mateix any i les retencions i els ingressos a compte que els hagen practicat des de l'inici de l'any fins a l'últim dia del trimestre al qual es refereix el pagament. 

 

 

c) Règim d'Estimació Objectiva (Mòduls)

 

A l'hora de determinar el rendiment d'una activitat econòmica els autònoms empresaris[5] poden tributar, depenent de l'activitat desenvolupada, en qualsevol dels tres règims de l'IRPF, tant estimació directa normal, estimació directa simplificada i estimació objectiva, conegut aquesta última comunament com a mòduls, sempre que no excedisca els límits de rendiments nets establits

 

A pesar que estava previst que en 2019 s'enduriren les condicions per a accedir a aquest sistema de tributació, s'ha prorrogat durant aquest any les condicions vigents fins a 2018, és a dir que podran seguir en el règim d'Estimació Objectiva (Mòduls) de l'IRPF, els autònoms que complisquen els següents requisits:

 

Autònoms l'activitat dels quals s'inclou en l'Ordre *HAC/1264/2018, de 27 de novembre que regula aquest règim per al 2019.

 

No superar els límits establits en aquesta Ordre per a cada activitat:

 

 Volum d'ingressos: que no supere en 2018 els 250.000 euros anuals. Això és fruit de la prorrogació dels límits de 2018 i de 2017. Finalment no s'ha posat en marxa el límit transitori previst entre els 450.000 euros anuals vigents anteriorment i el límit de 150.000 euros anuals (200.000 en el cas de l'activitats agrícoles, forestals i ramaderes) que entrava en vigor en 2019, quan havia de tindre ple efecte la Reforma Fiscal, la qual cosa anava a contribuir a reduir el nombre d'autònoms que cotitzen en mòduls. Finalment es flexibilitza el sistema en aquest 2018.

 Facturació a empreses i professionals: no poden seguir en mòduls aquells autònoms obligats a expedir factures a clients que siguen empreses i professionals, si l'any anterior han tingut rendiments superiors a 125.000 euros anuals. El límit esperat en 2019, establit en la reforma fiscal era de 75.000 euros però finalment es manté el límit de 2018 i 2017, que era de 125.000 euros anuals. 

 Volum de compres: sense incloure inversions, el límit s'estableix de manera transitòria en 2019 en 250.000 euros. Abans d'aquesta prorroga la Reforma Fiscal incloïa una reducció del límit a 150.000 euros. En el cas d'obres o serveis subcontractats, l'import dels mateixos es té en compte per al càlcul d'aquest límit.

 

No haver renunciat ni estar exclòs del règim simplificat de l'IVA o de l'especial de l'agricultura.

 

No realitzar altres activitats que tributen en estimació directa.

 

El rendiment net es calcularà d'acord amb el que es disposa en l'Ordre que desenvolupa aquest règim, multiplicant els imports fixats per als mòduls (m², empleats, potència elèctrica instal·lada…) pel nombre d'unitats del mateix empleades, o bé multiplicant el volum total d'ingressos per l'índex de rendiment net que corresponga quan es tracte d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

La quantia deduïble pel concepte d'amortització de l'immobilitzat serà, exclusivament la que resulte d'aplicar la taula que, a aquest efecte, aprove el Ministre d'Economia i Hisenda. 

És obligatori conservar les factures emeses i les rebudes així com, els justificants dels mòduls aplicats.

Si es practiquen amortitzacions haurà d'emportar-se, el llibre registre de béns d'inversió.

En activitats el rendiment net de les quals es calcula en funció del volum d'operacions, (agrícoles, ramaderes, forestals i de transformació de productes naturals), haurà d'emportar-se, lliure registre de vendes o ingressos.

 

PAGAMENTS FRACCIONATS

Els contribuents en Estimació Directa Simplificada, hauran de realitzar quatre pagaments fraccionats trimestrals en el model 131 a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en els terminis següents:

                              1r TRIMESTRE: entre l'1 i el 20 d'abril

                              2n TRIMESTRE: entre l'1 i el  20 de juliol 

                              3ER TRIMESTRE: entre l'1 i el  20 d'octubre 

                              4t TRIMESTRE.  Entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent

Respecte als percentatges, per a les activitats empresarials (excepte agrícoles i ramaderes).

En general, (més d'una persona assalariada) el 4 per 100 del rendiment resultant de l'aplicació dels mòduls en funció de les dades-base existents a 1 de gener. Quan s'inicie una activitat, les dades-base seran els existents el dia de començament d'aquesta. 

Quan es tinga només a una persona assalariada, el 3 per 100. 

Quan no es dispose de personal assalariat, el 2 per 100. 

 

 

 

B. RETENCIONS DE L'IRPF DELS PROFESSIONALS AUTÒNOMS

 

En primer lloc cal destacar que:

Una gran part dels autònoms no ha de practicar retencions en les seues factures, en concret aquells donats d'alta en activitats empresarials, que són les incloses en la secció primera de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE). (excepte algunes activitats empresarials que han de practicar un 1% de retenció)

 

Els professionals autònoms sí que deuen com a norma general incloure retencions de l'IRPF en les seues factures. S'entén per professionals autònoms aquells donats d'alta en

les seccions segona i tercera de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE), relatives a activitats professionals i activitats artístiques.

 

Els tipus a aplicar per a l'exercici 2017 són:

 

En el cas dels nous autònoms en activitats professionals el 7% per a l'any en què es donen d'alta i els dos següents.

 

A partir d'aqueix moment la retenció serà del 15%

 

 

C. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

  

L'IVA és un impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum. Per a entendre el funcionament d'aquest impost és necessari tindre present dues qüestions:

 

L'IVA actua en totes les fases de producció d'un bé, des que és matèria primera fins que es posa a la disposició del consumidor i, no obstant això, només es grava el valor afegit en cada fase.

 

La càrrega de l'impost recau sobre el consumidor final, tenint aquesta consideració aquell consumidor que no puga deduir-se l'IVA suportat.

 

El productor o comerciant estan subjectes a l'impost ja que el suporten en cadascuna de les compres de béns i serveis que realitzen (IVA SUPORTAT), però carreguen als seus clients l'import de l'IVA en la vendes o serveis realitzats (IVA REPERCUTIT).

 

TIPUS D'IVA APLICABLES

 

La Llei 37/1992, de 28 de desembre, actualitzada amb la Llei 26/2009 de PGE/2010 (BOE de 24/12/2009) que va modificar els tipus d'IVA amb efectes des de 1-7-2010, distingeix entre tres tipus d'IVA i només determina quines operacions tributen al tipus reduït o *superreducido, les restants queden subjectes al tipus general. En termes generals com més bàsica és la necessitat d'un producte, menor és l'IVA que se li aplica. Els tipus d'IVA vigents en l'actualitat  són:

 

IVA general (21%). És el percentatge que s'aplica per defecte a tots els productes i serveis. Electrodomèstics, roba, calçat, tabac, bricolatge, serveis de lampisteria… La majoria d'articles estan subjectes a aquest tipus.

 

IVA reduït (10%). La llista de productes i serveis que tributen a un tipus reduït és molt llarga i inclou entre altres productes, els aliments en general (excepte els que suporten un IVA *superreducido). 

 

IVA *superreducido (4%). S'aplica als productes de primera necessitat i reben aquesta consideració el pa, llet, ous, fruites, verdures, hortalisses, cereals i formatges. A més, també es beneficien d'aquest IV llibres, periòdics i revistes no publicitaris; medicaments d'ús humà; cadires de rodes per a minusvàlids i pròtesis….

 

 

MODALITATS

 

Estan obligats per aquest impost, els empresaris individuals, professionals, artistes societats civils i persones jurídiques. No existeixen diferències en la seua aplicació depenent de la formula jurídica adoptada. No totes les activitats han de repercutir l'IVA, existeixen activitats exemptes de repercutir l'IVA, com a serveis mèdics i sanitaris, serveis de caràcter cultural, serveis financers i assegurances… Existeixen diferents règims, entre els quals podem destacar:

Règim General: si és el cas, ingressar dins dels 20 dies següents a la finalització de cada trimestre natural mitjançant el MODEL 303, la diferència entre l'IVA repercutit i el suportat. Cal fer el mes de gener de cada any el resum anual , MODEL 390. 

Règim simplificat: solament es pot acollir a aquest règim si s'està en el Règim d'Estimació Objectiva. Ingressar en els 20 dies següents a la finalització dels tres primers trimestres naturals, mitjançant el MODEL 303, una quantitat establida prèviament per Hisenda en funció dels mòduls. Entre l'1 i el 30 de gener de cada any, caldrà fer una liquidació definitiva (Model 311) i un resum anual ,MODEL 390. 

Recàrrec d'Equivalència: Règim aplicable exclusivament (i de manera obligatòria) als comerciants minoristes. Perquè resulte d'aplicació tots els membres han de ser persones físiques. Suposa que en les compres els proveïdors els repercuteixen l'IVA més el recàrrec d'equivalència.  El comerciant no ha d'efectuar liquidació per IVA, no podent-se per tant deduir-se els *IVAs suportats (inclosos els dels béns d'inversió). D'acord amb el Real-Decret llei 20/2012 de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de competitivitat, que inclou la pujada de l'IVA, els tipus de recàrrec d'equivalència aplicables a partir de l'1 de setembre de 2012 seran:

                              El 5,2% per als articles que tenen un IVA al tipus general 

               El 1,4% per als articles que tenen un IVA al tipus reduït           El 0,5% per als articles que tenen un IVA al tipus  *superreducido             El 0,75% per al tabac.

 

 

 Règim Especial del Criteri de Caixa: Amb efectes des de l'1 de gener de 2014, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització introdueix el Règim Especial del Criteri de Caixa. Aquest nou Règim especial de caràcter optatiu, permet als subjectes passius (empreses i autònoms que facturen menys de 2 milions d'euros a l'any) retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit fins al moment del cobrament als seus clients encara que es retardarà, igualment, la deducció de l'IVA suportat en les seues adquisicions fins al moment en què efectue el pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble); tot això amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què les operacions s'hagen efectuat. Aquest règim especial compta amb requisits i especificacions que en la pràctica poden provocar que aquesta mesura no s'estenga tant com seria desitjable. 

 


Fiscalitat de l'Autònom/Empresa Individual (230)

© 2023 - Ajuntament de Llucmajor