Espai del comerciant >> Fiscalitat >> Tramitis fiscals. Aspectes generals >> Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

L'Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït pel mer exercici, en territori nacional, d'activitats empresarials, professionals o artístiques, s’exercissin o no en local determinat i es troben o no especificades en les tarifes de l'impost.

Activitats empresarials, professionals o artístiques.

Són activitats empresarials les ramaderes, quan tinguin caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. S'exerceixen amb caràcter empresarial, professional, o artística les activitats quan suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un de tots dos, amb la finalitat d'intervindre en la producció o distribució de béns o serveis.

No estan subjectes les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres.

El contingut de les activitats gravades es definirà en les tarifes de l'impost.

L'administració provarà l'exercici d'aquestes activitats per qualsevol mitjà admissible en dret i, en particular, pels regulats en l'article 3 del Codi de Comerç (anuncis en periòdics, cartells, rètols, etc.). L'article 12 del Reial decret 243/1995, de 17 de febrer especifica algunes de les possibles proves de l'exercici de les activitats:

1.      Qualsevol declaració tributària formulada per l'interessat o els seus representants legals.

2.      Reconeixement per l'interessat o els seus representants legals en diligència, en acta d'inspecció o en qualsevol altre expedient tributari.

3.      Anuncis, circulars, mostres, rètols o qualsevol altre procediment publicitari que posi de manifest l'exercici d'una activitat econòmica.

4.      Dades obtingudes dels llibres o registres de comptabilitat portats per tota classe d'organismes o empreses, degudament certificats pels encarregats dels mateixos o per la pròpia Administració.

5.      Dades facilitades per tota classe d'autoritats per iniciativa pròpia o a requeriment de l'Administració tributària competent i, especialment, els aportats pels Ajuntaments.

6.      Dades facilitades per les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, Col·legis i Associacions Professionals i altres institucions oficialment reconegudes, per iniciativa pròpia o a requeriment de l'Administració tributària competent.

    Suposats de no subjecció
    Exempcions
    Subjectes passius
    Quota tributària
    Tarifes de l'imposat
    Coeficient de ponderació
    Coeficient de situació
    Bonificacions
    Període impositiu i esdevinc
    Gestió de l'imposat
    Terminis
    Models

Suposats de no subjecció

Les següents activitats no estan subjectes:

1.      L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que hagueren figurat degudament inventariats com a tal immobilitzat amb més de dos anys d'antelació a la data de transmetre's, i la venda de béns d'ús particular i privat del venedor sempre que els haguera utilitzats durant igual període de temps.

2.      La venda dels productes que es reben en paga de treballs personals o serveis professionals.

3.      L'exposició d'articles amb la fi exclusiva de decoració o adorn de l'establiment. Per contra, estarà subjecta a l'impost l'exposició d'articles per a regal als clients.

4.      Quan es tracte de venda al detall la realització d'un sol acte o operació aïllada.

 

 

Exempcions

Cal tindre en compte que a partir de l'any 2003, (Ordre *HAC/2572/2003)  com a conseqüència de la reforma de la Llei d'Administracions Locals i dels acords de finançament establats amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, estan exempts del pagament de l'impost, entre altres, els següents (Art. 83 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals):

1.      Els subjectes passius que inicien l'exercici de la seua activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d'aquest impost en què es desenvolupi la mateixa. A aquest efecte, no es considerarà que s'ha produït l'inici de l'exercici d'una activitat quan la mateixa s'haja desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, circumstància que s'entendrà que concorre, entre altres supòsits, en els casos de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.

2.      Les persones físiques (amb excepció de les persones físiques que siguin no residents sense establiment permanent en territori espanyol i de les persones físiques no residents amb establiment permanent en aquest territori però amb un import net de xifra de negocis igual o superior a 1.000.000 d'euros).

3.      Les societats civils i societats mercantils, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.

4.      Quant als contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents, l'exempció només aconseguirà els que operen a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.

La declaració d'alta, modificació i baixa de l'IAE, en cas de subjectes passius que estiguin  exempts del mateix per totes les activitats que desenvolupen, es durà a terme  a través del model 036. En cas que qualsevol de les seues activitats tributa en l'IAE presentarà el model 840.

Estan exempts:

    L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les entitats locals.
    Els subjectes passius que inicien l'exercici de la seua activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d'aquest impost en què es desenvolupi aquella. No es considerarà que s'ha produït l'inici de l'exercici d'una activitat quan aquesta s'haja desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, per exemple en el supòsit de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
    Els següents subjectes passius:

1.      Les persones físiques.

2.      Els subjectes passius de l'Impost de societats, les societats civils i les entitats de l'art. 35.4 nova *LGT, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.

3.      Els contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents que operen a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.

Determinació de l'import net de la xifra de negocis:

1.      Es determinarà d'acord amb el que es preveu en l'art.191 del *TR de la Llei de Societats Anònimes.

2.      En el cas dels subjectes passius de l'Impost de societats o dels contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents s'aplica el del període impositiu el termini del qual de presentació de declaracions per aquests tributs haguera finalitzat l'any anterior al de la meritació d'aquest impost.

3.      En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l'art. 35.4 de la Nova *LGT, l'import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de meritació d'aquest impost.

4.      Si el període impositiu haguera tingut una durada inferior a l'any natural, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any.

5.      Per al càlcul de l'import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides per ell, excepte quan l'entitat formi part d'un grup de societats (art.42 del Codi de Comerç), l'import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d'entitats pertanyents a aquest grup.

6.      En el supòsit dels contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents, s'atendrà l'import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.

    Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades en la Llei 30/1995, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades.
    Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant d'ànim de lucre, estigueren en règim de concert educatiu, fins i tot si facilitaren als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els prestaren els serveis de mitja pensió o internat i encara que per excepció embenen en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a aquest ensenyament, sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l'establiment.
    Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids realitzen, encara que embenen els productes dels tallers dedicats a aquestes finalitats, sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l'establiment.
    La Creu Roja Espanyola.
    Els subjectes passius als quals els sigui aplicable l'exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.
    Els subjectes passius exempts en virtut de tractats o de convenis internacionals .
    Altres exempcions que apareixen al marge del Reial decret legislatiu 2/2004 (el Banc d'Espanya, autoritats portuàries, etc.)

 

Subjectes passius

Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats en règim d'atribució de rendes de l'art.35.4 de la nova *LGT sempre que realitzen en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

 

 

Quota tributària

La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost i els coeficients i les bonificacions que corresponguin.

 

Tarifes de l'impost

Les tarifes de l'impost, en les quals es fixaran les quotes mínimes, així com la Instrucció per a la seua aplicació, s'aprovaran per Reial decret legislatiu del Govern, que serà dictat en virtut de la present delegació legislativa a l'empara del que es disposa en l'art. 82 de la Constitució.

    La fixació de les quotes mínimes s'ajustarà a les bases següents:
    Delimitació del contingut de les activitats gravades d'acord amb les característiques dels sectors econòmics, tipificant-les, amb caràcter general, mitjançant elements fixos que hauran de concórrer en el moment de la meritació de l'impost.
    Els epígrafs i rúbriques que classifiquen les activitats subjectes s'ordenaran, en la mesura del possible, conformement a la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques.
    Determinació d'aquelles activitats o modalitats d'aquestes a les quals pel seu escàs rendiment econòmic se'ls assenyali quota zero.
    Les quotes resultants de l'aplicació de les tarifes no podran excedir del 15% del benefici mig presumpte de l'activitat gravada, i en la seua fixació es tindrà en compte, a més del que es preveu en la base primera anterior, la superfície dels locals en els quals es realitzen les activitats gravades.
    Així mateix, les tarifes de l'impost podran fixar quotes provincials o nacionals, assenyalant les condicions en què les activitats podran tributar per aquestes quotes i fixant el seu import, tenint en compte el seu respectiu àmbit espacial.

La gestió tributària de les quotes provincials i nacionals que fixen les tarifes de l'impost correspondrà a l'Administració tributària de l'Estat, sense perjudici de les fórmules de col·laboració que, en relació a tal gestió, puguin establir-se amb altres entitats.

Les quotes mínimes municipals les recaptés l'Ajuntament corresponent, les quotes provincials correspondran a la delegació provincial de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i les quotes nacionals la Delegació Provincial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Sobre les referides quotes provincials i nacionals no podrà establir-se ni el coeficient ni el recàrrec provincial regulats, respectivament, en els art. 87 i 134 de la Llei d'Hisendes Locals.

 

 

Coeficient de ponderació

Sobre les quotes municipals, provincials o nacionals fixades en les tarifes de l'impost s'aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l'import net de la xifra de negocis del subjecte passiu.

Aquest coeficient es determinarà d'acord amb el següent quadre:

Import net de la xifra de negocis (euros)
    

Coeficient

Des d'1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
    

1,29

Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00
    

1,30

Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00
    

1,32

Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00
    

1,33

Més de 100.000.000,00
    

1,35

Sense xifra neta de negoci
    

1,31

L'import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d'activitats econòmiques exercides per ell i es determinarà d'acord amb les normes descrites en l'apartat d'exempcions.

 

Coeficient de situació

Sobre les quotes modificades per l'aplicació del coeficient de ponderació previst en l'article anterior, els ajuntaments podran establir una escala de coeficients que ponderi la situació física del local dins de cada terme municipal, atesa la categoria del carrer en què radiqui, seguint les següents regles:

1.      Aquest coeficient no podrà ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8.

2.      A l'efecte de la fixació del coeficient de situació, el nombre de categories de carrers que ha d'establir cada municipi no podrà ser inferior a 2 ni superior a 9.

3.      En els municipis en els quals no sigui possible distingir més d'una categoria de carrer, no es podrà establir el coeficient de situació.

4.      La diferència del valor del coeficient atribuït a un carrer respecte a l'atribuït a la categoria superior o inferior no podrà ser menor de 0,10

 

Bonificacions

Bonificacions obligatòries:

    Cooperatives. Bonificació del 95% a les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions d'aquelles i les societats agràries de transformació tindran la bonificació prevista en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.
    Inici d'activitat. Una bonificació del 50% de la quota corresponent, per als qui inicien l'exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d'activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d'aquella. El període d'aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la finalització de l'exempció prevista en l'art. 82.1.b de la Llei d'Hisendes Locals per a inici d'activitat.
    Activitats realitzades a Ceuta o Melilla. Bonificació del 50%.

Bonificacions potestatives, que han d'establir-se mitjançant ordenança fiscal pel corresponent ajuntament:

    Inici d'activitat. Una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent, per als qui inicien l'exercici de qualsevol activitat empresarial i tributen per quota municipal, durant els cinc anys d'activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d'aquella. El període d'aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la finalització dels dos anys d'exempció prevista per a inici d’activitat la bonificació s'aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient de ponderació i modificada, si escau, pel coeficient de situació.

Aquesta bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar la bonificació a cooperatives si aquesta fora aplicable.

    Creació d'ocupació: Es bonificarà fins al 50% de la quota corresponent, per als subjectes passius que tributen per quota municipal i que hagen incrementat la mitjana de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l'aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell.

L'ordenança fiscal podrà establir diferents percentatges de bonificació, sense excedir el límit màxim fixat en el paràgraf anterior, en funció de quin sigui l'increment mitjà de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit.

La bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions anteriors que corresponguin.

    Energies renovables i uns altres. Una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent per als subjectes passius que tributen per quota municipal i que:

1.      Utilitzen o produïssin energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració. A aquest efecte, es consideraran instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables les contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment de les Energies Renovables. Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que permeten la producció conjunta d'electricitat i energia tèrmica útil.

2.      Realitzen les seues activitats industrials, des de l'inici de la seua activitat o per trasllat posterior, en locals o instal·lacions allunyades de les zones més poblades del terme municipal.

3.      Establissin un pla de transport per als seus treballadors que tinguin per objecte reduir el consum d'energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc del lloc de treball i fomentar l'ús dels mitjans de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit.

La bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions anteriors.

    Rendiments baixos o negatius. Una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent per als subjectes passius que tributen per quota municipal i tinguin una renda o rendiment net de l'activitat econòmica negatius o inferiors a la quantitat que determini l'ordenança fiscal, la qual podrà fixar diferents percentatges de bonificació i límits en funció de quin sigui la divisió, agrupació o grup de les tarifes de l'impost en què es classifiqui l'activitat econòmica realitzada.

La bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions anteriors.

 

Període impositiu i meritació

El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracte de declaracions d'alta, en aquest cas abastarà des de la data de començament de l'activitat fins al final de l'any natural.

L'impost s’esdevingui el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no coincidissin amb l'any natural, en que el seu suposat les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per a finalitzar l'any, inclòs el del començament de l'exercici de l'activitat.

En el supòsit de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es produïssin aquest cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'haguera exercit l'activitat.

Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establides per actuacions aïllades, la meritació es produeix per la realització de cadascuna d'elles, havent-se de presentar les corresponents declaracions en la forma que s’establissin reglamentàriament.

Gestió de l'impost

  •     Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents declaracions censals d'alta
  •     Els subjectes passius estaran obligats a comunicar les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic que es produïssin en l'exercici de les activitats gravades i que tinguin transcendència a l'efecte d'aquest impost
  •     Podrà exigir-se en règim d'autoliquidació
  •     Les exempcions o bonificacions hauran de sol·licitar-se en formular la declaració d'alta.

Terminis

  •     Alta per inici: Abans del transcurs d'un mes des de l'inici de l'activitat.
  •     Alta per deixar de gaudir d'exempció: Durant el mes de desembre immediat anterior a l'any en què el subjecte passiu resulti obligat a contribuir per l'impost.
  •     Variació de dades: Un mes a comptar des de la data en la qual es va produir la circumstància que va motivar la variació.
  •     Baixa per cessament: Un mes a comptar des de la data en la qual es va produir el cessament.
  •     Baixa per gaudir d'exempció: Mes de desembre immediat anterior a l'any en què el subjecte passiu quedi exonerat de tributar per l'impost.

Models

Model 840
Instruccions Model 840.
Presentació telemàtica per internet a través de l'Agència Tributària.

 

 


Impost sobre activitats econòmiques (225)

© 2024 - Ajuntament de Llucmajor