Espai del comerciant >> Fiscalitat >> Tramitis fiscals. Aspectes generals >> Declaració Operacions amb Tercers (347)

La Declaració Anual d'operacions amb tercers és únicament una declaració de les operacions realitzades amb terceres persones, tant clients com proveïdors, amb les quals s'hagin superat al llarg de l'any la xifra de 3.005,06 €, i no suposa un desemborsament de cap quantitat, és una declaració Informativa.

La presentació d'aquesta declaració, es farà a través del MODEL 347 haurà de presentar el mes de març, respecte a les operacions realitzades durant l'any anterior, haurà de presentar-se per via telemàtica a través d'Internet, segons Ordre EHA/3435/2007, de data 23 de novembre de 2007.
Subjectes obligats

L'article 1.1 del Reial decret 2027/1995 estableix l'obligatorietat de presentar la declaració anual d'operacions amb tercers a les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que desenvolupen activitats empresarials o professionals (excepte aquells particulars que efectuen els lliuraments exempts d'elements de transport nous amb caràcter ocasional).

A més de l'anterior, l'article 1, en els seus apartats segon i tercer, exposa una sèrie d'operacions que han de consignar-se en les declaracions anuals, s'exerciti o no cap activitat empresarial. Aquestes operacions són:

1.      L'Administració de l'Estat i els seus Organismes Autònoms, les comunitats autònomes i els organismes que depenguin d'aquestes, així com totes aquelles entitats o organismes a què es refereix l'apartat 2 de l'article 1 del Reial decret 2027/1995, a més de recollir en les seves declaracions anuals les operacions que desenvolupen en l'exercici d'activitats empresarials o professionals, hauran d'incloure en les mateixes les adquisicions de béns o serveis que realitzen al marge de les citades activitats, fins i tot en el cas de no efectuar activitats de tal naturalesa. Així, l'Administració de l'Estat i els seus Organismes Autònoms, les comunitats autònomes... hauran d'incloure en la declaració anual l'import de les subvencions, auxilis o ajudes que concedeixin amb càrrec als seus Pressupostos Generals.

2.      Les societats, associacions, col·legis professionals i altres entitats que efectuen operacions de gestió de cobrament d'honoraris en favor dels seus membres hauran de consignar aquests rendiments en les seves declaracions anuals.

No obstant l'anterior, queden excloses de l'obligació de presentar aquest model les següents persones o entitats:

1.      Els qui realitzen en territori espanyol activitats empresarials o professionals sense tindre en el mateix la seva seu d'activitat econòmica, cap establiment permanent o el seu domicili social.

2.      Persones físiques i entitats en règim d'atribució de rendes en l'IRPF (societats civils i comunitats de béns) per les activitats que tributen en aquest impost pel règim d'estimació objectiva i, simultàniament, al règim simplificat o al règim especial del recàrrec d'equivalència o d'agricultura, ramaderia i pesca en l'IVA, excepte per les operacions expressament excloses d'aquests règims (redacció donada per Reial decret 2281/1998, de 23 d'octubre).

3.      Els obligats tributaris que hagin efectuat exclusivament operacions no sotmeses en haver de declaració que veurem més endavant.

4.      Els obligats tributaris que no hagin efectuat operacions que en el seu conjunt, respecte d'una altra persona o entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06 Euros (500.000 pessetes) durant l'any natural corresponent o de 300 Euros (50.000 pessetes) durant el mateix període, quan, en aquest últim supòsit, realitzen la funció de cobrament per compte de tercers d'honoraris professionals o altres derivats de la propietat intel·lectual o industrial o dels d'autor.
Contingut i emplenament de la declaració anual

Conforme a l'article 3 del Reial decret 2027/1995, l'obligat tributari, en la seva declaració anual, haurà de relacionar a les persones o entitats, qualsevol que sigui la seva naturalesa o caràcter, amb els qui hagi efectuat operacions el volum de les quals durant l'any natural corresponent hagi superat els 3.006,06 Euros.

Amb relació a les operacions anteriors, s'hauran de computar els lliuraments de béns o prestacions de serveis que s'efectuen, tant amb caràcter habitual com ocasional, incloent-hi les operacions immobiliàries, amb independència que l'operació no estigui subjecta a l'IVA o, estant-lo, es trobi exempta d'aquest.

No obstant això, tot l'anterior, no s'inclouran en la declaració anual les següents operacions:

1.      Totes aquelles en les quals per l'entrada del bé o la prestació del servei no es va haver d'expedir i entregar factura, signar el rebut expedit per l'adquirent en règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA.

2.      Les realitzades al marge de l'activitat empresarial o professional de l'obligat tributari.

3.      Els lliuraments de béns, prestacions o adquisicions de béns o serveis efectuades a títol gratuït no subjectes a l'IVA.

4.      Els arrendaments subjectes i exempts de l'IVA realitzats per persones físiques o per entitats sense personalitat al marge de qualsevol altra activitat empresarial o professional.

5.      Adquisicions d'efectes timbrats o estancats que no tinguin la consideració d'objectes de col·lecció.

6.      Les operacions realitzades per les entitats o establiments de caràcter social a què es refereix l'article 20.3 de la Llei de l'IVA.

7.      Les importacions i exportacions de mercaderies, incloent-hi entre elles els lliuraments i adquisicions. De béns que suposen enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Canàries, Ceuta i Melilla.

8.      Totes aquelles operacions sobre les quals existeixi obligació de subministrar informació a l'Administració Tributària a través d'altres declaracions. Entre aquests casos s'inclouen:

O        Les rendes subjectes a retenció o ingrés a compte de l'IRPF o *IS per part del seu pagador han d'incloure's en els resums anuals de retencions i ingressos a compte (models 190, 193 o 194).

o        Les operacions que, de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat 3 de la disposició addicional quarta de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, del *IS, i en l'apartat 3 de l'article 11 del Reial decret 505/1987, de 3 d'abril, sobre anotacions en compte del deute, hagin de ser objecte de subministrament d'informació a l'Administració Tributària per part de les persones o entitats que, d'acord amb les citades normes, resulten obligades a això (es refereix a les operacions que són objecte d'intermediació per fedatari públic, ja que aquestes dades es contenen en el model 198).

o        Les operacions per les quals les entitats gestores dels fons de pensions hagin de subministrar informació a la Hisenda Pública.

o        Els lliuraments i adquisicions intracomunitàries de béns, ja que aquestes operacions es recullen en la declaració recapitulada iva (model 349).

o        Les subvencions i indemnitzacions satisfetes a agricultors o ramaders que siguin objecte d'informació a l'Administració Tributària sobre la base del que es disposa en la disposició addicional primera del Reial decret 24 14/1994, de 16 de desembre. Aquesta informació es facilita a l'Administració a través del model 346.

En la declaració anual d'operacions s'haurà de fer constar, a més de les dades identificatives del declarant (cognoms i nom o raó social, número d'identificació fiscal i domicili fiscal), els relatius a les persones que hagin de figurar en la seva declaració conforme als criteris exposats, estant formats pels cognoms i nom o raó social i el número d'identificació fiscal.

A més de les dades identificatives es farà constar l'import total i individualitzat de les operacions realitzades amb cada persona o entitat durant l'any natural.


Declaració anual d'operacions amb tercers (229)

© 2024 - Ajuntament de Llucmajor