Espai del comerciant >> Fiscalitat >> Fiscalitat de les diferent formes jurídiques (SC, SL, SA…) >> Fiscalitat de la Cooperativa de Treball Associat

  Quadre/resum 

 

                        COOPERATIVA TREBALL ASSOCIAT

 

 

Quadre/resum 

 

                        COOPERATIVA TREBALL ASSOCIAT

 

 

DENOMINACIÓ 

Denominació de la Societat segons la voluntat dels socis certificació negativa

CONSTITUCIÓ 

Elaboració d'Estatuts i atorgament d'escriptura pública.

Inscripció en el Registre de Cooperatives Autonòmic o en el Registre Estatal (depenent de l'àmbit d'actuació)

 

Núm. SOCIS 

Normalment, mínim 3 socis treballadors (depenent de l a regulació autonòmica)

APORTACIONS Al CAPITAL SOCIAL

Diners, treball, béns o drets. El capital social mínim és de

3.000 euros. En cas d'un capital social major, en el moment de la constitució haurà d'aportar-se, almenys, un 25%.

 

Cap dels socis pot tindre més del 45% del capital social (50% en el cas de CTA de dos socis).

 

 

RESPONSABILITAT 

Limitada al capital de la societat. Cada soci respondrà fins al límit de la seva aportació i no amb el seu patrimoni personal

DRETS DELS SOCIS

Participen en l'activitat econòmica i social de la cooperativa, d'acord amb els estatuts socials, tenint en compte que 1 soci = 1 vot.

SEGURETAT SOCIAL 

S’optarà en els estatuts l'assimilació de tots els socis treballadors al Règim General o al Règim Especial de Treballadors Autònoms

FISCALITAT

 

Nova creació

Anys següents

 

Resultats cooperatius

15%

20%

Resultats extracooperatius

15%

25%

 

A la quota íntegra obtinguda en aplicar aquests tipus impositius se li aplicarà una deducció del 50%

 

 

 

().-les empreses de nova creació constituïdes a partir de l'1 de gener del 2016 tributaren a aqueixos tipus tant en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva com en el següent, 

() Article 29 i DT 34a LIS

()Sobre aquest tipus impositiu s'aplica una deducció del 50% en la quota íntegra, per la qual cosa realment es ve a tributar un 10%

()les cooperatives constituïdes a partir de l'1 de gener del 2016, tributaren a aqueixos tipus tant en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva, com en el següent.

().-les empreses de nova creació constituïdes a partir de l'1 de gener del 2016 tributaren a aqueixos tipus tant en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva com en el següent,  () Article 29 i DT 34a LIS

 

1.- CARACTERÍSTIQUES

 

 

Societat de caràcter personalista enfront del mercantil en la qual el capital social, que estarà dividit en accions, s'integrarà  per les aportacions dels socis, els qui no respondran personalment dels deutes socials

 

1. CONCEPTE   

 

Normalment aquesta forma jurídica està regulada per legislació específica segons Comunitat Autònoma, excepte els aspectes fiscals que estan  regulats per la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives. No obstant això ,  encara que és convenient confirmar-ho amb la legislació específica, en la majoria de territoris existeixen una sèrie de trets compartits:

 Constitució formalitzada mitjançant escriptura pública i posterior inscripció en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Autònoma

 El capital social de la cooperativa estarà integrat per les aportacions dels seus socis i, en el seu cas, dels associats haurà d'estar desemborsat com a mínim en un 25% en el moment constitutiu. No obstant això, es constituirà amb almenys un capital mínim de 3.000 euros, necessàriament integrat per aportacions obligatòries totalment subscrites i desemborsades.

 

 Les cooperatives  s'inspiraran en els valors cooperatius d'autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat declarats per l'Aliança Cooperativa Internacional i en els principis cooperatius formulats per ella, que constitueixen les pautes mitjançant les quals les cooperatives posen en pràctica aquests valors, que són els següents:

 

Primer. Adhesió voluntària i oberta.

Segon. Gestió democràtica per part dels socis.

Tercer. Participació econòmica dels socis.

Quart. Autonomia i independència.

Cinquè. Educació, formació i informació.

Sisè. Cooperació entre cooperatives.

Setè. Interès per la comunitat.

 

 

2. CONSTITUCIÓ DE LA COOPERATIVA

 

En l'ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ de la cooperativa s'expressaran:

Els noms i cognoms dels socis constituents, si aquests foren persones físiques, o la denominació social, si foren persones jurídiques; i, en tots dos casos, el domicili.

La voluntat dels atorgants de constituir la cooperativa.

Els estatuts que han de regir el funcionament de l'entitat

L'expressió que el capital social mínim ha sigut íntegrament subscrit i desemborsat.

Quan les aportacions anaren dineràries, constància notarial que s'ha exhibit i entregat la certificació del depòsit a nom de la cooperativa, en una entitat 

financera, de les corresponents quantitats; la certificació haurà de quedar incorporada a la matriu.

El valor assignat a les aportacions no dineràries, si n'hi haguera, fent constar les seues dades registrals, si existiren, amb detall de les aportacions realitzades per cadascun dels socis constituents.

Designació dels integrants del primer consell rector i els seus respectius càrrecs i, si escau, designació de l'administrador o administradors.

La data prevista perquè la cooperativa doni principi a les seues operacions, que podrà determinar-se amb referència a un fet ulterior. Aquesta data no podrà ser anterior a la de l'atorgament de l'escriptura de constitució, excepte en els casos de transformació en cooperatives o de fusió.

Declaració que no existeix una altra entitat amb idèntica denominació, a l'efecte de la qual es presentaran al notari autoritzador les oportunes certificacions, que hauran d'incorporar-se a l'escriptura matriu

 

En els ESTATUTS que han de regir el funcionament de la societat es farà constar: 

La denominació, el domicili, la duració i l'àmbit territorial de l'activitat cooperativizada, que haurà de desenvolupar-se majoritàriament en el territori de la Comunitat Valenciana.

L'objecte social o activitats socioeconòmiques per a les quals es crea la cooperativa

El capital social mínim.

La quantia i la manera d'acreditar l'aportació obligatòria dels socis al capital social, i les condicions del seu desemborsament i remuneració, en el seu cas

El règim de responsabilitat dels socis pels deutes socials, en el cas que s’estableix una responsabilitat addicional per al cas d'insolvència de la cooperativa o quan la responsabilitat del soci es determini com a il·limitada.

Les condicions objectives per a exercir el dret a ingressar en la cooperativa i per a la baixa justificada.

Les condicions d'ingrés i baixa i l'estatut jurídic dels socis de treball i associats, en el seu cas

Els drets i deures del soci, indicant necessàriament l'obligació de participació mínima en les activitats de la cooperativa.

Les normes sobre composició, funcionament, procediment electoral i remoció dels òrgans socials.

Les normes per a la distribució de l'excedent net i imputació de les pèrdues d'exercici.

Les normes de disciplina social, especificant les infraccions lleus, greus i molt greus i les sancions previstes.

Les causes de dissolució de la cooperativa i les normes per a la liquidació.

La clàusula de sotmetiment a la conciliació prèvia i a l'arbitratge cooperatiu regulat en aquesta llei, quan així s’estableix.

El règim de les seccions que es creuen en la cooperativa.

Les altres matèries que segons aquesta llei han de regular els estatuts socials.

 

Els estatuts podran ser desenvolupats mitjançant un reglament de règim intern aprovat per l'assemblea, la inscripció de la qual en el Registre no serà obligatòria. L'escriptura de constitució haurà d'inscriure's en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

 

3. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

 

Són òrgans necessaris en la cooperativa:

 

L'assemblea general

El consell rector o administradors.

Els liquidadors, quan la cooperativa es dissolgui i entre en liquidació.

 

Els estatuts podran regular la creació i funcionament de comissions o comitès delegats de l'assemblea general, especialment la comissió de recursos, la comissió de control de la gestió i el comitè social.

 

 

DRETS DELS SOCIS

 

El soci de la cooperativa té els següents drets econòmics i polítics:

 

Participar en l'activitat econòmica i social de la cooperativa, sense cap discriminació, i de la forma en què ho estableix els estatuts socials.

Rebre la part corresponent de l'excedent d'exercici repartible, en proporció a l'ús que haja fet dels serveis cooperatius, que se li acreditarà en la forma que acordi l'assemblea general.

Cobrar, en el seu cas, els interessos fixats per les aportacions socials.  

Obtindre l'actualització del valor de les seues aportacions en les condicions previstes en aquesta llei i en els estatuts socials.  

Rebre la liquidació de la seva aportació en cas de baixa o de liquidació de la cooperativa.

Assistir, amb veu i vot a les assemblees generals.

Elegir i ser triat per als càrrecs socials.  

Ser informat, en la forma regulada en l'article següent.  

Els altres drets que estableix les normes d'aquesta llei o els estatuts socials.

 

 

4. DEURES DELS SOCIS

 

El soci de la cooperativa tindrà els següents deures: 

Desemborsar les aportacions compromeses en la forma que estableix els estatuts socials i els acords de l'assemblea general. 

Assistir a les reunions dels òrgans socials.

Complir els acords socials vàlidament adoptats.

Participar en les activitats de la cooperativa, en la forma i quantia establida pels estatuts socials, en el reglament de règim intern i en els acords de l'assemblea general

No realitzar activitats de competència amb la cooperativa, per compte propi o d'un altre, llevat que siguin autoritzades expressament per l'assemblea general o pel consell rector. 

Participar en les activitats de formació i promoció cooperativa. 

Guardar secret sobre assumptes i dades de la cooperativa la difusió de la qual pugui perjudicar els interessos d'aquesta.

Les altres que resulten de la llei, dels estatuts i els reglaments de règim intern d'aplicació 

 

 

5. ELS LLIBRES SOCIALS I LA COMPTABILITAT

 

Les cooperatives hauran de portar legalitzats, en la forma que reglamentàriament es determini, en ordre i al dia, els següents llibres:

 

Lliure Registre de Socis i, si escau, associats, especificant en el mateix les diferents classes de socis i les seccions a les quals pertanyen, així com la seva data d'admissió i baixa.

Lliure Registre d'Aportacions al Capital Social, en el qual es farà constar, almenys, la naturalesa d'aquestes, successives transmissions, la seva actualització i reembossament.

Llibre o llibres d'Actes de l'Assemblea General, del Consell Rector i, en el seu cas, de les juntes preparatòries i d'altres òrgans col·legiats. En el cas que la cooperativa haja designat administrador únic o administradors mancomunats o solidaris, les seues decisions o acords hauran de recollir-se en un llibre a aquest efecte.

Qualssevol altres que vinguin exigits per altres disposicions legals.

 

Les cooperatives han de portar una comptabilitat ordenada i adequada a la seva activitat conformement al Codi de Comerç, ajustant-se als principis i criteris establits en el Pla General Comptable i en les seues normes de desenvolupament, respectant les peculiaritats del seu règim econòmic. El Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals i el Llibre Diari es legalitzaran en la forma que reglamentàriament es determini.

 

 

6. DISTRIBUCIÓ DELS BENEFICIS

 

Els excedents nets resultants de les operacions amb els socis es destinaran almenys en un 5% al Fons de Formació i Promoció Cooperativa i, com a mínim, en un 20% a la Reserva Obligatòria, fins que aquesta aconseguissin la xifra del capital social subscrit en la data de tancament de l'exercici.

 

Fetes les assignacions anteriors, la resta dels excedents podrà aplicar-se a les reserves voluntàries, a la participació dels treballadors assalariats o distribuir-se entre els socis en concepte de retorns, en proporció a la seva participació en l'activitat cooperativizada desenvolupada en el corresponent exercici econòmic. La distribució de retorns podrà fer-se mitjançant el seu pagament en efectiu, mitjançant la seva incorporació a capital, o mitjançant la creació d'un fons de retorns

 

La totalitat dels beneficis nets resultants de les operacions amb tercers no socis i, com a mínim, el 50% dels beneficis extraordinaris es destinaran, una vegada deduïdes les pèrdues de 

 

exercicis anteriors, a la Reserva Obligatòria o al Fons de Formació i Promoció Cooperativa. La resta de beneficis extraordinaris podrà destinar-se a la reserva voluntària.

 

 

7. EL SOCI DE VINCULACIÓ DETERMINADA.

 

                              Per a poder tindre-ho s'ha de contemplar la possibilitat en els Estatuts.

 Són socis temporals, per la qual cosa és adequat per a immigrants amb Permís de Residència Temporal.

                              El soci de vinculació determinada no pot estar en aquesta situació més de tres anys

 No se li pot demanar més del 50% de l'aportació dels socis treballadors, però sí que se li apliquen tots els drets i deures de la resta dels socis. 

                              No pot superar 1/5 dels socis indefinits

 És el Consell Rector el que determina la duració de la relació amb el soci temporal, tenint en compte que el període, i en el seu cas els períodes prorrogables no pot superar els tres anys.

 Una vegada finalitzada aquesta relació, es pot convertir en soci indefinit, abonant el 50% restant de l'aportació.

 Si es rescindeix la relació, es produeix la liquidació de les aportacions realitzades però no existeix meritació d'indemnització ja que la relació del soci temporal amb la cooperativa és societària i no laboral.

 

8. PERSONAL ASSALARIAT.

 

La cooperativa pot tindre personal assalariat complementari. La Llei permet contractar temporals sense cap límit. Però si que estableix límits en el cas de contractacions indefinides. Una cooperativa de menys de 10 socis només pot tindre un treballador contractat indefinit. No obstant això, no es computarien com a treballadors assalariats:

 

Els qui renuncien expressament a ser socis

Els treballadors que s'incorporen per subrogació legal

Les persones amb alguna discapacitat

 

Finalment cal tindre en compte que la CTA de dos socis no pot contractar indefinits.

 

 

9.  L'ASSOCIAT.

 

La Llei regula també la figura del SOCI CAPITALISTA: L'ASSOCIAT 

 

                              Aporta diners però no treballa. 

               Pot votar en l'Assemblea General amb el màxim del 25% dels vots per al total d'associats.

                              Poden formar part del Consell Rector, però no poden ser administradors.

                              La seva figura ha d'estar regulada en els Estatuts

 La seva participació en els beneficis també haver d'estar regulada en els Estatuts amb el límit del 45% del total, encara que també se'ls pot remunerar amb un interès sobre la seva aportació, aplicant-se la mateixa regulació que per a les aportacions voluntàries.

 

 

2.- COTITZACIÓ A la SEGURETAT SOCIAL 

 

En donar-se d'alta en La Seguretat Social, els socis de la CTA poden optar pel Règim General o el Règim Especial per a Autònoms.  L'opció haurà de fer-se en els Estatuts de la Cooperativa, afectant a tots els seus socis, i només podrà canviar-se mitjançant la modificació dels Estatuts de la cooperativa i sempre que hagen transcorregut, ALMENYS, cinc anys des de la data de l'anterior opció.

 

 

A. SI       ES           OPTA     PER       EL           RÈGIM             DE          TREBALLADORS AUTÒNOMS

 

El/la soci/a realitza la seva cotització a la Seguretat Social a través del Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA). En aquest Règim s'estableix una base mínima obligatòria i una base màxima sobre la qual s'aplica el tipus de cotització establit per als autònoms. El resultat és la quota líquida a pagar.

 

L'Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer, que desenvolupa les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2017 (BOE 11/02/2017) continua estant vigent ja que al gener de 2018 davant la falta de Pressupostos Generals de l'Estat el Govern ha congelat les bases de cotització mínimes i màximes d'autònoms (a excepció dels autònoms societaris) quedant sense cap canvi respecte a l'últim semestre de 2017: base mínima de 919,80 euros i base màxima de 3.751,20 euros

 

A.1.-TIPUS DE COTITZACIÓ

 

Amb caràcter general incloent la incapacitat laboral transitòria (IT) el tipus de cotització per contingències comunes serà del 29,80%, o el 29,30% si l'interessat està acollit al sistema de protecció per cessament d'activitat o a la protecció per contingències professionals . No obstant això, quan el treballador per compte propi o autònom no tingui en aquest règim la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50%.

 

TIPUS DE COTITZACIÓ  PER CONTINGÈNCIES COMUNES (%)

 

Protecció sense Incapacitat Temporal (IT)

26,50

Protecció per contingències comunes

29,80

Acollit a la protecció per contingències professionals o cessament d'activitat

29,30

Autònoms/as que no tinguin cobertes les contingències de

Accidents de Treball i Malalties Professionals (AT i EP) per risc durant l'embaràs, lactància natural o cuideu de menor

greument malalt

Cotització addicional del 0,10% sobre la base de cotització

triada

 

Com es veu en el quadre, si es cotitza per contingències professionals (AT i EP), el tipus general del 29,80% es redueix un 5% passant a ser 29,30%.

 

Durant l'any 2017, el tipus de cotització per a la protecció per cessament d'activitat serà del 2,20%. 

 

Els treballadors inclosos en aquest Règim Especial que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals (AT i EP), efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per 100, aplicat sobre la base de cotització triada, per al finançament de les prestacions previstes per embaràs i lactància natural 

 

A diferència de la IT, la cobertura econòmica per contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals,(AT i EP), és optativa, podent el treballador autònom cotitzar per ella o no. Només serà obligatori en el cas dels treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), o en altres supòsits que, per la seva sinistralitat el Govern establa la seva obligatorietat, així com per a poder optar a la prestació per cessament d'activitat segons el que s'estableix en la Llei 32/2010, de 5 d'agost (BOE 6/08/2010).

 

 

A.2.-BASES DE COTITZACIÓ AMB CARÀCTER GENERAL 

 

En donar-se d'alta en el Règim d'Especial de treballadors per compte propi, amb caràcter general, l'empresari pot optar per la base de cotització que desitgi, sempre que estigui entre la base mínima i màxima establida. En cada exercici econòmic es determinen les bases màximes i mínimes de cotització a la Seguretat Social en la Llei de Pressupostos de l'Estat. No obstant això existeixen una sèrie de limitacions a l'anterior elecció en funció de la situació concreta: edat, cotitzacions anteriors, activitat…  D'altra banda, cal tindre en compte que per a determinats treballadors autònoms les Bases poden ser diferents Vegem tot això en el  següent  quadre per a l'any 2018: 

 

BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

(des de l'1 juliol de 2017)

 

 

SITUACIÓ

Euros / mes

 

BASE MÍNIMA

BASE MÀXIMA

 

Amb caràcter general 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as s amb menys de 47 anys el 01-07-17 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 47 anys el 01-07-17 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base igual o superior a 1.964,70 euros/mes, o causen alta en aquest Règim Especial 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 47 anys el 01-07-17 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base inferior a 1.964,7 euros/mes, però que exercisquen opció per una base superior abans del 30-06-17 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 47 anys el 01-07-17 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base inferior a 1.964,70 euros/mes, que no exercisquen opció per una base superior abans del 30-06-17 

919,80

2.023,50

 

Autònoms/as amb 47 anys d'edat el 01-07-17 i que s'hagueren donat d'alta en el RETA a conseqüència de la defunció del cònjuge titular de l'establiment 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 48 anys o més el 01-07-17 

992,10

2.023,50

 

Treballadors amb 48 anys o més el 01-07-17 que s'hagueren donat d'alta en el RETA amb 45 o més anys a conseqüència de la defunció del titular de l'establiment 

919,80

2.023,50

 

Treballadors els 50 anys i euros/mes 

  amb 48 o més anys d'edat amb 5 o més anys cotitzats abans de

 ,70

919,80

2.023,50

 

 si l'última base de cotització, acreditada és igual o inferior a 1964

 

Autònoms/as que., que a 1 de gener de 2011, tenien 48 o 49 anys d'edat i la seva base de cotització fora superior a 1.964,70 euros mensuals 

919,80

Base última incrementada en un 3%.

 

Treballadors Error! Nom d'arxiu no especificat. Euros/mes

  amb 48 o més anys d'edat amb 5 o més anys cotitzats abans de

 

919,80

 

els 50 anys i si l'última base de cotització, acreditada és superior a 1.964,70

 

Autònoms/as que en algun moment de 2016 i de manera simultània hagen tingut contractats a 10 o més treballadors al seu servei 

1.152,90

3.751,20

 

Autònoms/as societaris, inclosos els seus cònjuges i familiars fins a 2n grau que convisquin amb ell/ella i que al costat d'ell/ella tinguin almenys el 50% del capital social, tindran una base mínima igual a la prevista com a base mínima corresponent al grup 1 de cotització del règim generalAncla[1], a excepció d'aquells que causen alta inicial en el Règim d'Autònoms, que podran durant els primers 12 mesos de la seva activitat triar una base mínima de  919,80 euros.

1.152,90

3.751,20

 

Autònoms/as dedicats a activitats exclusives de la venda ambulant o a domicili (no inclosos els que, a més, elaboren o fabriquen els articles o productes que venguin): 

Opció entre

893,10 i 825,60  El CNAE 4799

3.751,20

 

Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4781) 

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4782) 

Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4789) 

Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercat ambulant (CNAE 4799) 

podrà optar

també entre

919,80 i  505,89

 

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant (no inclosos els que, a més, elaboren o fabriquen els articles o productes que venguin) que perceben ingressos directament dels compradors 

Opció entre 893,10 i 825,60

3.751,20

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant en «mercats ambulants» (no inclosos els que, a més, elaboren o fabriquen els articles o productes que venguin), amb horari de venda inferior a 8 hores al

dia, que perceben ingressos directament dels compradors 

Opció entre 919,80  i  505,89

3.751,20

Persones que es dediquen de manera individual a la venda ambulant en «mercats ambulants» (no inclosos els que produïssin els articles o productes que venguin) amb horari de venda inferior de 8 hores al dia, quan no disposen d'establiment fix propi 

Autònoms/as en cas de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50% 

446,70 quan la base triada sigui del 50% de la base mínima

3.751,20

669,90 quan la base triada es

correspongui com el 75%

759,00 quan coincidissin amb el 85%

 

 

És important ressaltar que La llei 6/2017 de reforma urgent del treball autònom ha  ampliat de dos a quatre els possibles canvis anuals de base de cotització, triant una altra dins dels límits mínim i màxim que li resulten aplicables en cada exercici amb els següents efectes:

 

Aplicació a partir de l'1 d'abril per a les sol·licituds realitzades entre l'1 de gener i 31 de març.

 

A partir de l'1 de juliol per a les sol·licituds realitzades entre l'1 d'abril i 30 de juny.

 

A partir d'1 d'octubre per a les sol·licituds realitzades entre 1 de juliol i 30 de setembre.

 

A partir de l'1 de gener del següent any per a les sol·licituds realitzades entre 1 d'octubre i 31 de desembre.

 

D'aquesta manera encara que en la nova Llei al final no s'ha considerat la possibilitat de cotitzar per ingressos reals, sí que es possibilita en certa manera, que el  autònom/a pugui tractar d'ajustar la seva base de cotització als seus ingressos els deixi anar de l'any. S'introdueix una mica més de flexibilitat.

 

 

A.3.-QUOTES A PAGAR

 

Tenint en compte que com a supòsit general la base mínima per a menors de 47 anys, la quota  mínima es calcula així:

 

QUOTA MÍNIMA A PAGAR = BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ X TIPUS DE COTITZACIÓ

  

Passem a descriure sobre la base de les diferents possibilitats, la quota mínima aproximada a pagar:

 

 

POSSIBILITAT 1:

 

 

 Sense IT

 Sense acollir-se a la protecció per cessament d'activitat

 Sense cobrir la protecció dispensada a les contingències derivades de AT i EP

 

919,80 euros x 26,50% =                                  243,75 euros

919,80 euros  x 0,1% (cotiz. addicional)=           0,92 euros

                                                                          244,67 euros de quota líquida aprox. a pagar.

 

 

 

 

 

POSSIBILITAT 2:

 

 Amb IT

 Sense acollir-se a la protecció per cessament d'activitat

 Sense cobrir la protecció dispensada a les contingències derivades de AT i EP

 

919,80 euros x 29,80% =                                  274,10 euros

919,80 euros x 0,1%(cotiz. addicional)=             0,92 euros

                                                                          275,02 euros de quota líquida aprox. a pagar.

 

 

 

 

POSSIBILITAT 3:

 

 Amb IT

 Acollint-se a la protecció per cessament d'activitat

 Coberta la protecció dispensada a les contingències derivades de AT i EAncla[2]P

 

919,80  euros x 29,30% =                                                               269,50 euros. 919,80  euros x 2,20% (prestació per cessament activitat)=           20,24 euros

919,80  euros x 1,65% (tipus corresponent de AT i EPAncla[3])=       15,18 euros

                                                                                                      304,92 euros de quota líquida a pagar

 

 

 

A.4.-NOVETATS EN EL SITEMA D'ALTES I BAIXES INTRODUÏDES PER LA LLEI 6/2017

 

La Llei estableix canvis importants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) encaminades a fer més just l'actual sistema d'altes i baixes, en concret es tracta de dues mesures que entraran en vigor al gener de 2018:

 

Límits al nombre d'altes i baixes l'any: els autònoms podran donar-se fins a tres vegades d'alta i de baixa en aquest.  

 

Pagament per dies reals d'alta: en lloc de pagar la quota d'autònoms per mesos complets com fins ara, només cotitzaran des del dia efectiu en què es donen d'alta i fins al dia en què es donen de baixa en les tres primeres ocasions al llarg de l'any que cursen alta en el RETA. Fins ara, si un autònom es donava d'alta, per exemple, un 25 de maig i de baixa el 12 de juliol, estava obligat a pagar a la Seguretat Social la cotització completa corresponent a tots dos mesos, encara que només haguera treballat durant 20 dies. La nova mesura proporciona flexibilitat perquè els autònoms es puguin donar d'alta i de baixa de la Seguretat Social fins a tres vegades a l'any amb dret a començar a pagar des del mateix dona en què realitzen el tramiti. A partir de la quarta alta la Seguretat Social comptabilitzarà el mes complet.

 

 

A.5.-BONIFICACIONS I REDUCCIONS DE LA QUOTA

 

El panorama de les bonificacions en la quota dels treballadors autònoms ha patit importants modificacions arran de l'entrada en vigor de la Llei 6/2017 de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom.

 

A continuació passem a descriure amb detall les més rellevants:

 

a) Bonificacions/Reduccions amb caràcter general

 

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as que complisquin els requisits de:

 

No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors (anteriorment eren cinc).

En el cas que els treballadors autònoms hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir  s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, SLNE inclosa SLU).

No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

No estar en règim de pluriactivitat que ja té una bonificació específica.

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 24 mesos (abans eren 18) , segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos (abans eren 6) la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 50 euros (realment són 50,89 € en considerar el 0,10% addicional pel risc de maternitat i lactància) per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els correspongui. Els autònoms que preferissin cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències comuns en els primers dotze mesos (abans eren sis) , és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 212,91€.

Per a la resta dels 12 mesos següents , independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides així: 

una reducció del 50% de la quota corresponent a la base mínima durant els 6 mesos següents. La quota quedaria aproximadament en  137,97 euros/mesAncla[4]

una reducció del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes

una bonificació del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes. 

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquin els requisits.

 

b) Joves (homes menors de 30 anys i dones menors de 35)

 

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, que complisquin els requisits de: 

 

No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors (anteriorment eren cinc).

En el cas que els treballadors autònoms hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir  s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, SLNE inclosa SLU).

No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

No estar en règim de pluriactivitat que ja té una bonificació específica. La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

 

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 36 mesos (abans eren 30), segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos (abans eren 6) la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 50 euros (realment són 50,89 € en considerar el 0,10% addicional pel risc de maternitat i lactància) per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els correspongui. Els autònoms que preferissin cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències comunes en els primers dotze mesos (abans eren sis), és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 212,91€.

Per a la resta dels 12 mesos següents , independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides així: 

una reducció del 50% de la quota corresponent a la base mínima durant els 6 mesos següents. La quota quedaria aproximadament en  137,97 euros/mesAncla[5]

una reducció del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes

una bonificació del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes. 

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquin els requisits.

 

c) Autònoms discapacitats amb grau igual o superior al 33% i víctimes de terrorisme i de violència de gènere

 

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, les víctimes de violència de gènere i les víctimes de terrorisme que complisquin els requisits de:

No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors (anteriorment eren cinc).

En el cas que els treballadors autònoms hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir  s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, SLNE inclosa SLU).

No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

No estar en règim de pluriactivitat que ja té una bonificació específica.

 

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 60 mesos (5 anys), segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos que fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 50 euros (realment són 50,89 € en considerar el 0,10% addicional pel risc de maternitat i lactància) per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els correspongui. Els autònoms que preferissin cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota en els dotze mesos (abans eren sis) , és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 212,91€.

Per a la resta dels 48 mesos següents, independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides en una bonificació del 50%  (abans era del 30%)de la quota corresponent a la base mínima. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes. 

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

 

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquin els requisits.

 

 

 

 

 

d) Bonificacions per noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms.

 

Des de la posada en vigor de la Llei 31/2015, els autònoms col·laboradors gaudiran d'una bonificació en la quota corresponent al RETA, en concret, el cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, en el seu cas, per adopció, que:

 

s'incorporen com a noves altes al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, i no hagueren estat donats d'alta en el mateix en els 5 anys immediatament anteriors

 

col·laboren amb ells mitjançant la realització de treballs en l'activitat de què es tracte, tindran dret a una bonificació en  la quota que resulti d'aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent a cada moment en el Règim Especial de treball per compte propi que correspongui del:

 

 50% els 18 primers mesos. La quota quedaria aproximadament en 133,97€

 25% els següents 6 mesos. La quota quedaria aproximadament en 200,28€

Es considerarà parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, pels qui, no trobant-se impedits per a contraure matrimoni, no tinguin vincle matrimonial amb una altra persona i acrediten, mitjançant el corresponent certificat d'empadronament, una convivència estable i notòria i amb una duració ininterrompuda no inferior a cinc anys. L'existència de parella de fet s'acreditarà mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant document públic en el qual consti la constitució d'aquesta parella.

En les Comunitats Autònomes amb Dret Civil propi, complint-se el requisit de convivència a què es refereix el paràgraf anterior, la consideració de parella de fet i la seva acreditació es durà a terme conforme al que estableix la seva legislació específica.

 

a) Treballadors/as autònoms/as que cessen l'activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural

 

Els treballadors per compte propi del Règim Especial de Treballadors per compte propi i autònoms que cessen l'activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural i que siguin substituïts per aturats amb contracte d'interinitat bonificat tindran dret a percebre una bonificació del 100% de la quota d'autònoms que resulti d'aplicar a la base mitjana que tingués el treballador/a en els dotze mesos anteriors a la data en què s'acull a aquesta mesura. Si es portarà menys de 12 mesos d'alta, la base mitjana es calcularà des de la data d'alta.

 

Aquesta bonificació serà aplicable mentres coincidissin en el temps la suspensió d'activitat per aquestes causes (que no podrà ser inferior a un mes) i el contracte d'interinitat del substitut, amb el límit màxim, en tot cas, del període de suspensió.

 

D'aquesta manera les autònomes no pagaran quota durant la baixa per maternitat ni els autònoms ho faran durant el seu permís per paternitat, que recordem s'ampliarà a 5 setmanes en 2018. Aquesta mesura ja va entrar en vigor amb la publicació de la llei en el BOE.

 

Bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporen al treball en determinats suposats.

 

Les treballadores que, havent cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela, en els termes legalment establits, tornen a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data del cessament, tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la seva quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, quedarà fixada en la quantia de 50 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació al treball.

 

Aquelles treballadores per compte propi o autònomes que optaren per una base de cotització superior a la mínima podran aplicar-se durant el període abans indicat una bonificació del 80 per cent sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a bonificar la resultant d'aplicar a la base mínima de cotització establida amb caràcter general en el corresponent règim especial el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la incapacitat temporal

 

Bonificació a Autònoms sense assalariats per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació.

Tindran dret, per un termini de fins a 12 mesos a una bonificació del 100 per cent de la quota d'autònoms per contingències comunes, que resulti d'aplicar a la base mitjana que tingués el treballador/a en els dotze mesos anteriors a la data en la qual s’acolla a aquesta mesura en els següents suposats:

Per cura de menors de 12 anys  (abans eren 7 anys) que tinguin al seu càrrec.

Per tindre al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

Per tindre al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent, quan aquesta discapacitat estigui degudament acreditada, sempre que aquest familiar no exerceixi una activitat retribuïda.

L'aplicació de la bonificació estarà condicionada a la contractació d'un treballador, a temps complet o parcial, que haurà de mantindre's durant tot el període del seu gaudi. En tot cas, la duració del contracte haurà de ser, almenys, de 3 mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació.

Quan s’extingeix la relació laboral, fins i tot durant el període inicial de 3 mesos, el treballador autònom podrà beneficiar-se de la bonificació si contracta a un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies. En cas d'incompliment, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida.

Si la contractació és a temps parcial, la bonificació serà del 50 per 100.El contracte a temps parcial no podrà celebrar-se per una jornada laboral inferior al 50 per cent de la jornada d'un treballador a temps complet comparable.

El treballador autònom que es beneficiï de la bonificació haurà de mantindre's en alta en la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi d'aquesta. En cas contrari  estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida

Només tindran dret a la bonificació els autònoms/as que manquen de treballadors assalariats en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors a aquesta. No es prendrà en consideració als efectes anteriors al treballador contractat mitjançant contracte d'interinitat per a la substitució del treballador autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.

 

 

MOLT IMPORTANT A TINDRE EN COMPTE:

 

D'acord amb el criteri establit pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, Entitat que suporta a càrrec dels seus pressupostos l'import d'aquesta bonificació, perquè l'alta tingui la consideració d'inicial s'exigeix que la mateixa sigui l'originària en el Règim (interpretació estricta del concepte d'alta inicial).

Als treballadors autònoms que es donen d'alta en la Seguretat Social anés de termini, no els serà aplicable cap benefici en la cotització puix que no obstant això haver ingressat les quotes corresponents a períodes anteriors a la formalització de l'alta, aquell s'ha realitzat fora de termini, no podent considerar-se que es troben al corrent amb la Seguretat Social, requisit per a accedir a aquests.

La falta d'ingrés de quotes en termini reglamentari durant l'aplicació de bonificacions provocarà la pèrdua automàtica de la bonificació del període no ingressat.

 

A.6.-NOVETATS EN EL TRACTAMENT DE L'EXCÉS DE COTITZACIÓ EN SITUACIONS DE PLURIACTIVITAT.

 

 

Fins ara els autònoms en situació de pluriactivitat podien reclamar el seu dret a la devolució del 50% de l'excés de cotització sempre que la quantia fora igual o superior 12.368,23€. La reforma introduïda per la Llei 6/2017 contempla la devolució sense sol·licitud expressa per part de l'interessat.

 

La Seguretat Social farà les devolucions (si procedeixen) abans de l'1 de maig de l'exercici següent.

 

Els autònoms en pluriactivitat tindran dret a la devolució del 50% de l'excés en què les seues cotitzacions superen el que s'estableix en els Pressupostos Generals de l'Estat.

 

Amb la devolució automàtica de l'excés de cotització es tracta d'acabar amb els nombrosos tràmits burocràtics que implica la sol·licitud de la devolució. Això provocava que molts autònoms es resignaren a no recuperar els seus diners.

 

Sense perjudici de l'anterior per a autònoms/as ja donats d'alta, en el cas de noves altes que donen lloc a situacions de pluriactivitat, s'aplicaran les següents regles:

 

1a Els treballadors que causen alta per primera vegada en aquest règim especial i amb motiu de la mateixa inicien una situació de pluriactivitat podran triar com a base de cotització en aqueix moment, la compresa entre el 50 per cent de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos, i el 75 per cent durant els següents díhuit mesos, fins a les bases màximes establides per a aquest règim especial.

 

2a En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l'activitat laboral per compte d'altri ho fora a temps parcial amb una jornada a partir del 50 per cent de la corresponent a la d'un treballador amb jornada a temps complet comparable, es podrà triar en el moment de l'alta, com a base de cotització, la compresa entre el 75 per cent de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos, i el 85 per cent durant els següents díhuit mesos, fins a les bases màximes establides per a aquest règim especial.

 

3a L'aplicació d'aquesta mesura serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció establida com a mesura de foment de l'ocupació autònoma, així com amb el reintegrament de quotes previst en l'apartat 1 d'aquest article a conseqüència de l'exercici de l'activitat per compte propi en règim de pluriactivitat amb una altra per compte d'altri.»

 

 

 

B. SI S'OPTA PEL RÈGIM GENERAL

 

Tant als treballadors socis ( si així es decideix), com als treballadors no socis de les cooperatives els serà aplicable el Règim General de la Seguretat Social, tenint en compte que les cooperatives de treball associat no podran tindre més del deu per cent de treballadors amb contracte per temps indefinit, computat respecte del nombre total de socis treballadors, excepte les cooperatives que tinguin menys de deu socis, en les quals podrà haver-hi un treballador contractat en aquesta modalitat. En el cas de les cooperatives de treball associat dits socis no es podrà contractar treballadors de manera indefinida.

 

En el Règim General s'estableix una quota patronal i una quota obrera. La quota patronal la paga l'empresari, i és el resultat d'aplicar a la base de cotització que correspongui al treballador, els tipus de cotització establits per a l'exercici en curs. La quota obrera l'aporta el treballador i és el resultat d'aplicar els tipus de cotització obligats per a ell a la base de cotització que li correspongui.

 

Topalls màxims i mínims de cotització.

 

A continuació es mostren per a l'any 2018  les taules de les bases màximes i mínimes segons les categories professionals, així com els tipus per a cada concepte pel qual es cotitza.

 

 

BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

 

Grup

CATEGORIES PROFESSIONALS

Euros / mes

BASE MÍNIMA

BASE MÀXIMA

1

Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no  inclòs en el artº 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 

1.152,90

3.751,20

2

 Enginyers tècnics, Perits i Ajudants titulats 

956,10

3.751,20

3

Caps Administratius i de Taller

831,60

3.751,20

4

  Ajudants no titulats 

825,60

3.751,20

5

  Oficials Administratius 

825,60

3.751,20

6

 Subalterns        

825,60

3.751,20

7

 Auxiliars Administratius              

825,60

3.751,20

8

    Oficials de primera i segona 

 

825,60

3.751,20

9

Oficials de tercera i Especialistes 

825,60

3.751,20

10

Peons 

825,60

3.751,20

11

Treballadors menors de díhuit anys, qualsevol que sigui la seva categoria professional 

825,60

3.751,20

 

 

La base mínima mensual de cotització serà el resultat de multiplicar el nombre d'hores realment treballades per la base mínima per hora establida en l'anterior quadre.

 

Cotització en la situació de pluriocupació. (Temps parcial).Quan el treballador preste els seus serveis en dos o més empreses en règim de contractació a temps parcial, cadascuna d'elles cotitzarà en raó de la remuneració que li aboni. Si la suma de les retribucions percebudes sobrepassés el topall màxim de cotització a la Seguretat Social, aquest es distribuirà en proporció a les abonades al treballador en cadascuna de les empreses.

Els tipus de cotització i conceptes pels quals es cotitza en el Règim General de la Seguretat Social són els següents  per al 2018:

 

 

TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL

 

 

Contingència i situació protegida

Tipus de cotització (

%)

EMPRESA

TREBALLADOR

TOTAL

CONTINGÈNCIES COMUNES

23,60

4,70

28,30

HORES EXTRAORDINÀRIES 

Derivades de força major Restants hores

12,00

23,60

2,00

4,70

14,00

28,30

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS (AT I EP) 

Taula de primesAncla[6] 

No cotitza

 

DESOCUPACIÓ

 

 

 

Contractes indefinits; indefinits a temps parcial i fixos discontinus, practiques, de formació, de relleu, d'interinitat i aprenentatge

5,50

1,55

7,05

Discapacitats (mínim 33%) qualsevol que sigui la modalitat del contracte

5,50

1,55

7,05

Contractes de duració determinada a temps complet (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

Contractes de duració determinada a temps parcial (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

FOGASA

0,20

No cotitza

0,20

FORMACIÓ PROFESSIONAL  

0,60

0,10

0,70

 

 

3.- FISCALITAT 

  

GENERALITATS DE LES COOPERATIVES

Dins del règim fiscal de les cooperatives convé distingir:

 COOPERATIVES NO PROTEGIDES: tenen tal consideració les entitats que no s'ajusten als principis i disposicions de la Llei 27/1999 o de les Lleis de Cooperatives de les Comunitats Autònomes, així com aquelles que perden la condició de cooperativa fiscalment protegida. Les cooperatives no protegides tributen en l'Impost de societats al tipus general del 30% per la totalitat del seu resultat., llevat que puguin aplicar-se els tipus reduïts de les Empreses de Reduïda Dimensió

 COOPERATIVES PROTEGIDES: estarien englobades en aquesta categoria les cooperatives que s'ajusten a les disposicions de la Llei 27/1999 o de les lleis forals i no incorrin en cap de les causes d'exclusió establides en l'Art. 13 de la Llei 20/1990 del Règim Fiscal de les Cooperatives. Aquestes entitats gaudeixen dels següents beneficis fiscals: 

 Estan exemptes en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats respecte dels actes de constitució, ampliació de capital, fusió i escissió, constitució i cancel·lació de préstecs, adquisició de béns i drets que s'integren en el fons d'educació i promoció per al compliment dels seus fins.

 Bonificació del 95% de la quota i recàrrecs en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, per a aquelles que no estiguin exemptes de l'Impost. 

 Bonificació del 95% de la quota i recàrrecs en l'Impost sobre Béns immobles que greu als béns de naturalesa rústica de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra. 

 Impost de societats: aplicació d'un tipus impositiu reduït del 20% per a la base integrada pels resultats cooperatius i el tipus general del 30% per als resultats extracooperatius. A més gaudeixen del benefici fiscal de llibertat d'amortització per als elements patrimonials nous adquirits dins dels tres anys següents a la inscripció de la cooperativa en el Registre de Cooperatives del Ministeri de Treball o de la Comunitat Autònoma, sempre que tinguin la consideració d'actius fixos.

 COOPERATIVES ESPECIALMENT PROTEGIDES: són les cooperatives de primer grau que tinguin la consideració de cooperatives protegides i que en el cas de cooperatives de treball associat complisquin amb els requisits establits en l'Art. 8 de la Llei 20/1990:

 

 Que associen únicament a persones físiques que presten el seu treball personal en la cooperativa per a produir en comú béns i serveis per a tercers

 

 Que l'import mitjà de les seues retribucions (incloses bestretes i retorns) no excedissin del 200% de la mitjana de les retribucions normals en el mateix sector d'activitat

 

 Que el nombre de treballadors assalariats amb contracte indefinit no excedeixin del 10% del total dels socis. Si el número és inferior a 10 podrà contractar-se a un treballador indefinit i en el cas de cooperatives de dos socis, a cap.

 

 Que el nombre de jornades legals realitzades per treballadors assalariats per una altra mena de contractació no indefinida, no superi el 20% del total de jornades legals realitzades pels socis.

 

A. L'IMPOST DE SOCIETATS

 

Des del punt de vista fiscal, aquestes societats tributen per l'Impost de societats.

 

L'Impost de societats és un impost de naturalesa personal i de caràcter directe que grava les rendes obtingudes per les societats i altres persones jurídiques no subjectes a IRPF.

 

El fet imposable en l'Impost de societats ve dau per l'obtenció de renda, qualsevol que sigui el seu origen, així com pels increments patrimonials que es produeixin.

 

 

BASE IMPOSABLE

 

Respecte a la base imposable de l'impost, hem de partir que el fet imposable és l'obtenció de renda per la societat, estimant-se la renda obtinguda com la diferència entre els ingressos i les despeses deduïbles, sumant o restant els increments patrimonials que es produeixin en l'exercici.

 

Per a començar i, a diferència de la resta d'empreses subjectes al IS, en les cooperatives es poden donar dues Bases Imposables diferents a fi de diferenciar Resultats Cooperatius dels Extracooperatius.

 

La Base Imposable: Resultats Cooperatius

Per al seu càlcul, la Llei 20/1990, assenyala com a ingressos cooperatius, els següents:

Els procedents de l'activitat cooperativizada del soci. (En el cas de les CTAs, com l'activitat cooperativizada és el treball, s'entén, que són aquells ingressos que procedeixen del treball del soci)

Quotes periòdiques de socis

Subvencions corrents

Imputació de subvencions de capital.

Rendiments com a socis en altres cooperatives

Ingressos gestió ordinària de la tresoreria

A aquests ingressos, se'ls dedueix les despeses generals necessàries per a l'obtenció dels mateixos i, a més, les següents despeses específiques (art. 18):

Les prestacions de treball dels socis (bestretes societàries i seguretat social). 

Les quantitats que es destinen obligatòriament al FFPC (d'acord amb la legislació substantiva aplicable, en el nostre cas, la Llei 8/2003 de Cooperatives de la C.V.) 

Els interessos reportats pels socis i associats per les aportacions al Capital Social, sempre que no excedeixin del bàsic del Banc d'Espanya, incrementat en 3 punts per als socis i 5 punts per als associats. 

 

La Base Imposable: Resultats Extracooperatius

La Llei 20/1990, enumera com a ingressos extracooperatius:

els procedents de l'activitat cooperativizada amb no socis (en les CTAs, la part dels ingressos de l'activitat econòmica que s'han generat amb el treball dels assalariats).

Els procedents d'inversions en empreses no cooperatives.

Els procedents d'activitats alienes als fins de la cooperativa

 

I com a despeses extracooperatius, els necessaris per a l'obtenció d'aquests ingressos, com per exemple, els costos salarials dels assalariats. També s'inclouen en el resultat extracooperatiu, els increments i disminucions patrimonials.

 

 

REDUCCIÓ DE LES BASES IMPOSABLES.

 

Les Bases Imposables de tots dos tipus de resultats podran ser positives o negatives. La/s que resulti/n positiva/s, podrà/n reduir-se, en el 50% de les quanties destinades obligatòriament a la Reserva Obligatòria a partir de cada tipus de resultat. 

 

TIPUS IMPOSITIU I QUOTA ÍNTEGRA

A les Bases Liquidables  de tots dos tipus de resultats (positives i/o negatives),  calculades conforme al detallat en els paràgrafs anteriors, se'ls aplica els tipus impositius corresponents:

 

Les cooperatives “fiscalment protegides” (compleixen els requisits dels arts. 6 i 13 de la Llei 20/1990), aplicaran els següents tipus:

 

 

Nova creació

Anys següents

Resultats cooperatius

15%

20%

Resultats extracooperatius

15%

25%

 

 

QUOTA TRIBUTÀRIA I COMPENSACIÓ DE QUOTES

 

La suma de les quotes integres (positives i/o negatives) resultants d'aplicar els tipus impositius corresponents a cada Base Imposable, tindrà la consideració de quota tributària quan resulti positiva i podrà compensar-se amb les quotes integres negatives que s'hagueren generat en els 15 exercicis anteriors. 

 

DEDUCCIONS I BONIFICACIONS

 

A la quota tributària resultant, una vegada compensades, en el seu cas, les quotes negatives d'exercicis anteriors, se'ls aplicarà les deduccions i bonificacions vigents.

 

Com a exemple, podem citar:

 

Activitats d’investigació científica i innovació tecnològica o          Deduccions per a evitar la doble imposició internacional

Deducció per al foment de les TIC en empreses de reduïda dimensió

Deducció per inversió en béns d’interès cultural o   Deducció per creació d'ocupació treballadors minusvàlids o        Deduccions per activitats d'exportació

Deducció per incentivar la realització de determinades activitats culturals

(cinematografia, edició de llibres…)

Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris

Deduccions per inversions destinades a la protecció del medi ambient o                Bonificacions per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla....

 

Destacant que la CTA com especialment protegides, gaudeixen d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'Impost de societats.

 

 

QUOTA DE L'EXERCICI A INGRESSAR O RETORNAR.

 

D'aquesta manera, obtindríem la quota liquida, a la qual se li deduiria, les retencions i ingressos a compte que se li hagueren practicat durant l'exercici, així com els pagaments fraccionats realitzats, en el seu cas. D'aquesta manera, obtindríem finalment, el liquidi a ingressar o retornar.

 

ALTRES ASPECTES A TINDRE EN COMPTE

 

               Els Resultats negatius (pèrdues) es poden imputar als socis, a la Reserva Obligatòria i/o a la Reserva Voluntària. No obstant això, la Reserva Obligatòria no es pot quedar per davall de la xifra del Capital Mínim Estatutari per imputació de pèrdues.

 

               Sobre l'excedent net (després d'impostos)es distribueix:

 

5% al Fons de Formació i Promoció Cooperativa

20% a Reserva Obligatòria (irrepartible) fins que arribi a la quantitat del Capital Social.

Resta: distribució entre els socis, Reserves Voluntàries, Distribució entre assalariats.

B. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

 

L'IVA és un impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum. Per a entendre el funcionament d'aquest impost és necessari tindre present dues qüestions:

 

L'IVA actua en totes les fases de producció d'un bé, des que és matèria primera fins que es posa a la disposició del consumidor i, no obstant això, només es grava el valor afegit en cada fase.

 

La càrrega de l'impost recau sobre el consumidor final, tenint aquesta consideració aquell consumidor que no pugui deduir-se l'IVA suportat.

 

El productor o comerciant estan subjectes a l'impost ja que el suporten en cadascuna de les compres de béns i serveis que realitzen (IVA SUPORTAT), però carreguen als seus clients l'import de l'IVA en la vendes o serveis realitzats (IVA REPERCUTIT).

 

TIPUS D'IVA APLICABLES

 

La Llei 37/1992, de 28 de desembre, actualitzada amb la Llei 26/2009 de PGE/2010 (BOE de 24/12/2009) que va modificar els tipus d'IVA amb efectes des de 1-7-2010, distingeix entre tres tipus d'IVA i només determina quines operacions tributen al tipus reduït o súper reduït les restants queden subjectes al tipus general. En termes generals com més bàsica és la necessitat d'un producte, menor és l'IVA que se li aplica. Els tipus d'IVA vigents en l'actualitat  són:

 

IVA general (21%). És el percentatge que s'aplica per defecte a tots els productes i serveis. Electrodomèstics, roba, calçat, tabac, bricolatge, serveis de lampisteria… La majoria d'articles estan subjectes a aquest tipus.

 

IVA reduït (10%). La llista de productes i serveis que tributen a un tipus reduït és molt llarga i inclou entre altres productes, els aliments en general (excepte els que suporten un IVA súper reduït ). 

 

IVA súper reduït  (4%). S'aplica als productes de primera necessitat i reben aquesta consideració el pa, llet, ous, fruites, verdures, hortalisses, cereals i formatges. A més, també es beneficien d'aquest IV llibres, periòdics i revistes no publicitaris; medicaments d'ús humà; cadires de rodes per a minusvàlids i pròtesis….

 

MODALITATS

 

Estan obligats per aquest impost, els empresaris individuals, professionals, artistes societats civils i persones jurídiques. No existeixen diferències en la seva aplicació depenent de la formula jurídica adoptada. No totes les activitats han de repercutir l'IVA, existeixen activitats exemptes de repercutir l'IVA, com a serveis mèdics i sanitaris, serveis de caràcter cultural, serveis financers i assegurances… Les societats mercantils podran optar entre:

• El Règim General: si és el cas, ingressar dins dels 20 dies següents a la finalització de cada trimestre natural mitjançant el MODEL 303, la diferència entre l'IVA repercutit i el suportat. Cal fer el mes de gener de cada any el resum anual, MODEL 390.  

 

 El Règim Especial del Criteri de Caixa: Amb efectes des de l'1 de gener de 2014, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització introdueix el Règim Especial del Criteri de Caixa. Aquest nou Règim especial de caràcter optatiu, permet als subjectes passius (empreses i autònoms que facturen menys de 2 milions d'euros a l'any) retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit fins al moment del cobrament als seus clients encara que es retardarà, igualment, la deducció de l'IVA suportat en les seues adquisicions fins al moment en què efectuï el pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble); tot això amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què les operacions s'hagen efectuat. Aquest règim especial compta amb requisits i especificacions que en la pràctica poden provocar que aquesta mesura no s’estengui tant com seria desitjable. (Més informació en la Web, en “Quaderns per a Emprendre” el denominat “El Règim Especial de l'IVA amb criteri de caixa”)

 

 

C. ALTRES IMPOSTOS

 

La CTA gaudeix d'altres bonificacions en altres impostos:

 

 Impost d'activitats Econòmiques: 95% de bonificació en el cas que la CTA estigui subjecta i no exempta. 

 

 Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats: exempcions del 100% en l'acte de constitució, ampliació del capital i en les operacions d'adquisició de béns i drets destinats directament al compliment dels seus fins cooperatius.

 
   
   
   
   
   
   
         
     
     
 

 

 

(*).-les empreses de nova creació constituïdes a partir de l'1 de gener del 2016 tributaren a aqueixos tipus tant en el primer període impositiu en què la base imposable resulte positiva com en el següent, 

(**) Article 29 i *DT 34a *LIS

(*)Sobre aquest tipus impositiu s'aplica una deducció del 50% en la quota íntegra, per la qual cosa realment es ve a tributar un 10%

(**)les cooperatives constituïdes a partir de l'1 de gener del 2016, tributaren a aqueixos tipus tant en el primer període impositiu en què la base imposable resulte positiva, com en el següent.

(*).-les empreses de nova creació constituïdes a partir de l'1 de gener del 2016 tributaren a aqueixos tipus tant en el primer període impositiu en què la base imposable resulte positiva com en el següent,  (**) Article 29 i *DT 34a *LIS

 

1.- CARACTERÍSTIQUES

 

 

Societat de caràcter personalista enfront del mercantil en la qual el capital social, que estarà dividit en accions, s'integrarà  per les aportacions dels socis, els qui no respondran personalment dels deutes socials

 

1. CONCEPTE   

 

Normalment aquesta forma jurídica està regulada per legislació específica segons Comunitat Autònoma, excepte els aspectes fiscals que estan  regulats per la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives. No obstant això ,  encara que és convenient confirmar-ho amb la legislació específica, en la majoria de territoris existeixen una sèrie de trets compartits:

 Constitució formalitzada mitjançant escriptura pública i posterior inscripció en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Autònoma

 El capital social de la cooperativa estarà integrat per les aportacions dels seus socis i, en el seu cas, dels associats haurà d'estar desemborsat com a mínim en un 25% en el moment constitutiu. No obstant això, es constituirà amb almenys un capital mínim de 3.000 euros, necessàriament integrat per aportacions obligatòries totalment subscrites i desemborsades.

 

 Les cooperatives  s'inspiraran en els valors cooperatius d'autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat declarats per l'Aliança Cooperativa Internacional i en els principis cooperatius formulats per ella, que constitueixen les pautes mitjançant les quals les cooperatives posen en pràctica aquests valors, que són els següents:

 

Primer. Adhesió voluntària i oberta.

Segon. Gestió democràtica per part dels socis.

Tercer. Participació econòmica dels socis.

Quart. Autonomia i independència.

Cinqué. Educació, formació i informació.

Sisé. Cooperació entre cooperatives.

Seté. Interés per la comunitat.

 

 

2. CONSTITUCIÓ DE LA COOPERATIVA

 

En l'ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ de la cooperativa s'expressaran:

Els noms i cognoms dels socis constituents, si aquests foren persones físiques, o la denominació social, si foren persones jurídiques; i, en tots dos casos, el domicili.

La voluntat dels atorgants de constituir la cooperativa.

Els estatuts que han de regir el funcionament de l'entitat

L'expressió que el capital social mínim ha sigut íntegrament subscrit i desemborsat.

Quan les aportacions anaren dineràries, constància notarial que s'ha exhibit i entregat la certificació del depòsit a nom de la cooperativa, en una entitat 

financera, de les corresponents quantitats; la certificació haurà de quedar incorporada a la matriu.

El valor assignat a les aportacions no dineràries, si n'hi haguera, fent constar les seues dades registrals, si existiren, amb detall de les aportacions realitzades per cadascun dels socis constituents.

Designació dels integrants del primer consell rector i els seus respectius càrrecs i, si escau, designació de l'administrador o administradors.

La data prevista perquè la cooperativa done principi a les seues operacions, que podrà determinar-se amb referència a un fet ulterior. Aquesta data no podrà ser anterior a la de l'atorgament de l'escriptura de constitució, excepte en els casos de transformació en cooperatives o de fusió.

Declaració que no existeix una altra entitat amb idèntica denominació, a l'efecte de la qual es presentaran al notari autoritzador les oportunes certificacions, que hauran d'incorporar-se a l'escriptura matriu

 

En els ESTATUTS que han de regir el funcionament de la societat es farà constar: 

La denominació, el domicili, la duració i l'àmbit territorial de l'activitat *cooperativizada, que haurà de desenvolupar-se majoritàriament en el territori de la Comunitat Valenciana.

L'objecte social o activitats socioeconòmiques per a les quals es crea la cooperativa

El capital social mínim.

La quantia i la manera d'acreditar l'aportació obligatòria dels socis al capital social, i les condicions del seu desemborsament i remuneració, en el seu cas

El règim de responsabilitat dels socis pels deutes socials, en el cas que s'establisca una responsabilitat addicional per al cas d'insolvència de la cooperativa o quan la responsabilitat del soci es determine com a il·limitada.

Les condicions objectives per a exercir el dret a ingressar en la cooperativa i per a la baixa justificada.

Les condicions d'ingrés i baixa i l'estatut jurídic dels socis de treball i associats, en el seu cas

Els drets i deures del soci, indicant necessàriament l'obligació de participació mínima en les activitats de la cooperativa.

Les normes sobre composició, funcionament, procediment electoral i remoció dels òrgans socials.

Les normes per a la distribució de l'excedent net i imputació de les pèrdues d'exercici.

Les normes de disciplina social, especificant les infraccions lleus, greus i molt greus i les sancions previstes.

Les causes de dissolució de la cooperativa i les normes per a la liquidació.

La clàusula de sotmetiment a la conciliació prèvia i a l'arbitratge cooperatiu regulat en aquesta llei, quan així s'establisca.

El règim de les seccions que es creuen en la cooperativa.

Les altres matèries que segons aquesta llei han de regular els estatuts socials.

 

Els estatuts podran ser desenvolupats mitjançant un reglament de règim intern aprovat per l'assemblea, la inscripció de la qual en el Registre no serà obligatòria. L'escriptura de constitució haurà d'inscriure's en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

 

3. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

 

Són òrgans necessaris en la cooperativa:

 

L'assemblea general

El consell rector o administradors.

Els liquidadors, quan la cooperativa es dissolga i entre en liquidació.

 

Els estatuts podran regular la creació i funcionament de comissions o comités delegats de l'assemblea general, especialment la comissió de recursos, la comissió de control de la gestió i el comité social.

 

 

DRETS DELS SOCIS

 

El soci de la cooperativa té els següents drets econòmics i polítics:

 

Participar en l'activitat econòmica i social de la cooperativa, sense cap discriminació, i de la forma en què ho establisquen els estatuts socials.

Rebre la part corresponent de l'excedent d'exercici repartible, en proporció a l'ús que haja fet dels serveis cooperatius, que se li acreditarà en la forma que acorde l'assemblea general.

Cobrar, en el seu cas, els interessos fixats per les aportacions socials.  

Obtindre l'actualització del valor de les seues aportacions en les condicions previstes en aquesta llei i en els estatuts socials.  

Rebre la liquidació de la seua aportació en cas de baixa o de liquidació de la cooperativa.

Assistir, amb veu i vot a les assemblees generals.

Elegir i ser triat per als càrrecs socials.  

Ser informat, en la forma regulada en l'article següent.  

Els altres drets que establisquen les normes d'aquesta llei o els estatuts socials.

 

 

4. DEURES DELS SOCIS

 

El soci de la cooperativa tindrà els següents deures: 

Desemborsar les aportacions compromeses en la forma que establisquen els estatuts socials i els acords de l'assemblea general. 

Assistir a les reunions dels òrgans socials.

Complir els acords socials vàlidament adoptats.

Participar en les activitats de la cooperativa, en la forma i quantia establida pels estatuts socials, en el reglament de règim intern i en els acords de l'assemblea general

No realitzar activitats de competència amb la cooperativa, per compte propi o d'un altre, llevat que siguen autoritzades expressament per l'assemblea general o pel consell rector. 

Participar en les activitats de formació i promoció cooperativa. 

Guardar secret sobre assumptes i dades de la cooperativa la difusió de la qual puga perjudicar els interessos d'aquesta.

Les altres que resulten de la llei, dels estatuts i els reglaments de règim intern d'aplicació 

 

 

5. ELS LLIBRES SOCIALS I LA COMPTABILITAT

 

Les cooperatives hauran de portar legalitzats, en la forma que reglamentàriament es determine, en ordre i al dia, els següents llibres:

 

Lliure Registre de Socis i, si escau, associats, especificant en el mateix les diferents classes de socis i les seccions a les quals pertanyen, així com la seua data d'admissió i baixa.

Lliure Registre d'Aportacions al Capital Social, en el qual es farà constar, almenys, la naturalesa d'aquestes, successives transmissions, la seua actualització i reembossament.

Llibre o llibres d'Actes de l'Assemblea General, del Consell Rector i, en el seu cas, de les juntes preparatòries i d'altres òrgans col·legiats. En el cas que la cooperativa haja designat administrador únic o administradors mancomunats o solidaris, les seues decisions o acords hauran de recollir-se en un llibre a aquest efecte.

Qualssevol altres que vinguen exigits per altres disposicions legals.

 

Les cooperatives han de portar una comptabilitat ordenada i adequada a la seua activitat conformement al Codi de Comerç, ajustant-se als principis i criteris establits en el Pla General Comptable i en les seues normes de desenvolupament, respectant les peculiaritats del seu règim econòmic. El Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals i el Llibre Diari es legalitzaran en la forma que reglamentàriament es determine.

 

 

6. DISTRIBUCIÓ DELS BENEFICIS

 

Els excedents nets resultants de les operacions amb els socis es destinaran almenys en un 5% al Fons de Formació i Promoció Cooperativa i, com a mínim, en un 20% a la Reserva Obligatòria, fins que aquesta aconseguisca la xifra del capital social subscrit en la data de tancament de l'exercici.

 

Fetes les assignacions anteriors, la resta dels excedents podrà aplicar-se a les reserves voluntàries, a la participació dels treballadors assalariats o distribuir-se entre els socis en concepte de retorns, en proporció a la seua participació en l'activitat *cooperativizada desenvolupada en el corresponent exercici econòmic. La distribució de retorns podrà fer-se mitjançant el seu pagament en efectiu, mitjançant la seua incorporació a capital, o mitjançant la creació d'un fons de retorns

 

La totalitat dels beneficis nets resultants de les operacions amb tercers no socis i, com a mínim, el 50% dels beneficis extraordinaris es destinaran, una vegada deduïdes les pèrdues de 

 

exercicis anteriors, a la Reserva Obligatòria o al Fons de Formació i Promoció Cooperativa. La resta de beneficis extraordinaris podrà destinar-se a la reserva voluntària.

 

 

7. EL SOCI DE VINCULACIÓ DETERMINADA.

 

                              Per a poder tindre-ho s'ha de contemplar la possibilitat en els Estatuts.

 Són socis temporals, per la qual cosa és adequat per a immigrants amb Permís de Residència Temporal.

                              El soci de vinculació determinada no pot estar en aquesta situació més de tres anys

 No se li pot demanar més del 50% de l'aportació dels socis treballadors, però sí que se li apliquen tots els drets i deures de la resta dels socis. 

                              No pot superar 1/5 dels socis indefinits

 És el Consell Rector el que determina la duració de la relació amb el soci temporal, tenint en compte que el període, i en el seu cas els períodes prorrogables no pot superar els tres anys.

 Una vegada finalitzada aquesta relació, es pot convertir en soci indefinit, abonant el 50% restant de l'aportació.

 Si es rescindeix la relació, es produeix la liquidació de les aportacions realitzades però no existeix meritació d'indemnització ja que la relació del soci temporal amb la cooperativa és societària i no laboral.

 

8. PERSONAL ASSALARIAT.

 

La cooperativa pot tindre personal assalariat complementari. La Llei permet contractar temporals sense cap límit. Però si que estableix límits en el cas de contractacions indefinides. Una cooperativa de menys de 10 socis només pot tindre un treballador contractat indefinit. No obstant això, no es computarien com a treballadors assalariats:

 

Els qui renuncien expressament a ser socis

Els treballadors que s'incorporen per subrogació legal

Les persones amb alguna discapacitat

 

Finalment cal tindre en compte que la *CTA de dos socis no pot contractar indefinits.

 

 

9.  L'ASSOCIAT.

 

La Llei regula també la figura del SOCI CAPITALISTA: L'ASSOCIAT 

 

                              Aporta diners però no treballa. 

               Pot votar en l'Assemblea General amb el màxim del 25% dels vots per al total d'associats.

                              Poden formar part del Consell Rector, però no poden ser administradors.

                              La seua figura ha d'estar regulada en els Estatuts

 La seua participació en els beneficis també haver d'estar regulada en els Estatuts amb el límit del 45% del total, encara que també se'ls pot remunerar amb un interés sobre la seua aportació, aplicant-se la mateixa regulació que per a les aportacions voluntàries.

 

 

2.- COTITZACIÓ A la SEGURETAT SOCIAL 

 

En donar-se d'alta en La Seguretat Social, els socis de la *CTA poden optar pel Règim General o el Règim Especial per a Autònoms.  L'opció haurà de fer-se en els Estatuts de la Cooperativa, afectant a tots els seus socis, i només podrà canviar-se mitjançant la modificació dels Estatuts de la cooperativa i sempre que hagen transcorregut, ALMENYS, cinc anys des de la data de l'anterior opció.

 

 

A. SI       ES           OPTA     PER       EL           RÈGIM             DE          TREBALLADORS AUTÒNOMS

 

El/la soci/a realitza la seua cotització a la Seguretat Social a través del Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA). En aquest Règim s'estableix una base mínima obligatòria i una base màxima sobre la qual s'aplica el tipus de cotització establit per als autònoms. El resultat és la quota líquida a pagar.

 

L'Ordre *ESS/106/2017, de 9 de febrer, que desenvolupa les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2017 (BOE 11/02/2017) continua estant vigent ja que al gener de 2018 davant la falta de Pressupostos Generals de l'Estat el Govern ha congelat les bases de cotització mínimes i màximes d'autònoms (a excepció dels autònoms societaris) quedant sense cap canvi respecte a l'últim semestre de 2017: base mínima de 919,80 euros i base màxima de 3.751,20 euros

 

A.1.-TIPUS DE COTITZACIÓ

 

Amb caràcter general incloent la incapacitat laboral transitòria (*IT) el tipus de cotització per contingències comunes serà del 29,80%, o el 29,30% si l'interessat està acollit al sistema de protecció per cessament d'activitat o a la *proteccion per contingències professionals . No obstant això, quan el treballador per compte propi o autònom no tinga en aquest règim la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50%.

 

TIPUS DE COTITZACIÓ  PER CONTINGÈNCIES COMUNES (%)

 

Protecció sense Incapacitat Temporal (*IT)

26,50

Protecció per contingències comunes

29,80

Acollit a la protecció per contingències professionals o cessament d'activitat

29,30

Autònoms/as que no tinguen cobertes les contingències de

Accidents de Treball i Malalties Professionals (*AT i *EP) per risc durant l'embaràs, lactància natural o cuideu de menor

greument malalt

Cotització addicional del 0,10% sobre la base de cotització

triada

 

Com es veu en el quadre, si es cotitza per contingències professionals (*AT i *EP), el tipus general del 29,80% es redueix un 5% passant a ser 29,30%.

 

Durant l'any 2017, el tipus de cotització per a la protecció per cessament d'activitat serà del 2,20%. 

 

Els treballadors inclosos en aquest Règim Especial que no tinguen coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals (*AT i *EP), efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per 100, aplicat sobre la base de cotització triada, per al finançament de les prestacions previstes per embaràs i lactància natural 

 

A diferència de la *IT, la cobertura econòmica per contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals,(*AT i *EP), és optativa, podent el treballador autònom cotitzar per ella o no. Només serà obligatori en el cas dels treballadors autònoms econòmicament dependents (*TRADE), o en altres supòsits que, per la seua sinistralitat el Govern establisca la seua obligatorietat, així com per a poder optar a la prestació per cessament d'activitat segons el que s'estableix en la Llei 32/2010, de 5 d'agost (BOE 6/08/2010).

 

 

A.2.-BASES DE COTITZACIÓ AMB CARÀCTER GENERAL 

 

En donar-se d'alta en el Règim d'Especial de treballadors per compte propi, amb caràcter general, l'empresari pot optar per la base de cotització que desitge, sempre que estiga entre la base mínima i màxima establida. En cada exercici econòmic es determinen les bases màximes i mínimes de cotització a la Seguretat Social en la Llei de Pressupostos de l'Estat. No obstant això existeixen una sèrie de limitacions a l'anterior elecció en funció de la situació concreta: edat, cotitzacions anteriors, activitat…  D'altra banda, cal tindre en compte que per a determinats treballadors autònoms les Bases poden ser diferents Vegem tot això en el  següent  quadre per a l'any 2018: 

 

BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

(des de l'1 juliol de 2017)

 

 

SITUACIÓ

Euros / mes

 

BASE MÍNIMA

BASE MÀXIMA

 

Amb caràcter general 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as s amb menys de 47 anys el 01-07-17 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 47 anys el 01-07-17 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base igual o superior a 1.964,70 euros/mes, o causen alta en aquest Règim Especial 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 47 anys el 01-07-17 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base inferior a 1.964,7 euros/mes, però que exercisquen opció per una base superior abans del 30-06-17 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 47 anys el 01-07-17 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base inferior a 1.964,70 euros/mes, que no exercisquen opció per una base superior abans del 30-06-17 

919,80

2.023,50

 

Autònoms/as amb 47 anys d'edat el 01-07-17 i que s'hagueren donat d'alta en el RETA a conseqüència de la defunció del cònjuge titular de l'establiment 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 48 anys o més el 01-07-17 

992,10

2.023,50

 

Treballadors amb 48 anys o més el 01-07-17 que s'hagueren donat d'alta en el RETA amb 45 o més anys a conseqüència de la defunció del titular de l'establiment 

919,80

2.023,50

 

Treballadors els 50 anys i euros/mes 

  amb 48 o més anys d'edat amb 5 o més anys cotitzats abans de

 ,70

919,80

2.023,50

 

 si l'última base de cotització, acreditada és igual o inferior a 1964

 

Autònoms/as que., que a 1 de gener de 2011, tenien 48 o 49 anys d'edat i la seua base de cotització fora superior a 1.964,70 euros mensuals 

919,80

Base última incrementada en un 3%.

 

Treballadors Error! Nom d'arxiu no especificat.euros/mes

  amb 48 o més anys d'edat amb 5 o més anys cotitzats abans de

 

919,80

 

els 50 anys i si l'última base de cotització, acreditada és superior a 1.964,70

 

Autònoms/as que en algun moment de 2016 i de manera simultània hagen tingut contractats a 10 o més treballadors al seu servei 

1.152,90

3.751,20

 

Autònoms/as societaris, inclosos els seus cònjuges i familiars fins a 2n grau que convisquen amb ell/ella i que al costat d'ell/ella tinguen almenys el 50% del capital social, tindran una base mínima igual a la prevista com a base mínima corresponent al grup 1 de cotització del règim general[1], a excepció d'aquells que causen alta inicial en el Règim d'Autònoms, que podran durant els primers 12 mesos de la seua activitat triar una base mínima de  919,80 euros.

1.152,90

3.751,20

 

Autònoms/as dedicats a activitats exclusives de la venda ambulant o a domicili (no inclosos els que, a més, elaboren o fabriquen els articles o productes que venguen): 

Opció entre

893,10 i 825,60 * El *CNAE 4799

3.751,20

 

Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants (*CNAE 4781) 

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants (*CNAE 4782) 

Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i mercats ambulants (*CNAE 4789) 

Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercat ambulant (*CNAE 4799) 

podrà optar

també entre

919,80 i  505,89

 

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant (no inclosos els que, a més, elaboren o fabriquen els articles o productes que venguen) que perceben ingressos directament dels compradors 

Opció entre 893,10 i 825,60

3.751,20

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant en «mercats ambulants» (no inclosos els que, a més, elaboren o fabriquen els articles o productes que venguen), amb horari de venda inferior a 8 hores al

dia, que perceben ingressos directament dels compradors 

Opció entre 919,80  i  505,89

3.751,20

Persones que es dediquen de manera individual a la venda ambulant en «mercats ambulants» (no inclosos els que produïsquen els articles o productes que venguen) amb horari de venda inferior de 8 hores al dia, quan no disposen d'establiment fix propi 

Autònoms/as en cas de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50% 

446,70 quan la base triada siga del 50% de la base mínima

3.751,20

669,90 quan la base triada es

corresponga *co el 75%

759,00 quan coincidisca amb el 85%

 

 

És important ressaltar que La llei 6/2017 de reforma *urgante del treball autònom ha  ampliat de dos a quatre els possibles canvis anuals de base de cotització, triant una altra dins dels límits mínim i màxim que li resulten aplicables en cada exercici amb els següents efectes:

 

Aplicació a partir de l'1 d'abril per a les sol·licituds realitzades entre l'1 de gener i 31 de març.

 

A partir de l'1 de juliol per a les sol·licituds realitzades entre l'1 d'abril i 30 de juny.

 

A partir d'1 d'octubre per a les sol·licituds realitzades entre 1 de juliol i 30 de setembre.

 

A partir de l'1 de gener del següent any per a les sol·licituds realitzades entre 1 d'octubre i 31 de desembre.

 

D'aquesta manera encara que en la nova Llei al final no s'ha considerat la possibilitat de cotitzar per ingressos reals, sí que es possibilita en certa manera, que el  autònom/a puga tractar d'ajustar la seua base de cotització als seus ingressos als deixe anar de l'any. S'introdueix una mica més de flexibilitat.

 

 

A.3.-QUOTES A PAGAR

 

Tenint en compte que com a supòsit general la base mínima per a menors de 47 anys, la quota  mínima es calcula així:

 

QUOTA MÍNIMA A PAGAR = BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ X TIPUS DE COTITZACIÓ

  

Passem a descriure sobre la base de les diferents possibilitats, la quota mínima aproximada a pagar:

 

 

POSSIBILITAT 1:

 

 

 Sense *IT

 Sense acollir-se a la protecció per cessament d'activitat

 Sense cobrir la protecció dispensada a les contingències derivades de *AT i *EP

 

919,80 euros x 26,50% =                                  243,75 euros

919,80 euros  x 0,1% (*cotiz. addicional)=           0,92 euros

                                                                          244,67 euros de quota líquida aprox. a pagar.

 

 

 

 

 

POSSIBILITAT 2:

 

 Amb *IT

 Sense acollir-se a la protecció per cessament d'activitat

 Sense cobrir la protecció dispensada a les contingències derivades de *AT i *EP

 

919,80 euros x 29,80% =                                  274,10 euros

919,80 euros x 0,1%(*cotiz. addicional)=             0,92 euros

                                                                          275,02 euros de quota líquida aprox. a pagar.

 

 

 

 

POSSIBILITAT 3:

 

 Amb *IT

 Acollint-se a la protecció per cessament d'activitat

 Coberta la protecció dispensada a les contingències derivades de *AT i E[2]P

 

919,80  euros x 29,30% =                                                               269,50 euros. 919,80  euros x 2,20% (prestació per cessament activitat)=           20,24 euros

919,80  euros x 1,65% (tipus corresponent de *AT i *EP[3])=       15,18 euros

                                                                                                      304,92 euros de quota líquida a pagar

 

 

 

A.4.-NOVETATS EN EL *SITEMA D'ALTES I BAIXES INTRODUÏDES PER LA LLEI 6/2017

 

La Llei estableix canvis importants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) encaminades a fer més just l'actual sistema d'altes i baixes, en concret es tracta de dues mesures que entraran en vigor al gener de 2018:

 

Límits al nombre d'altes i baixes l'any: els autònoms podran donar-se fins a tres vegades d'alta i de baixa en aquest.  

 

Pagament per dies reals d'alta: en lloc de pagar la quota d'autònoms per mesos complets com fins ara, només cotitzaran des del dia efectiu en què es donen d'alta i fins al dia en què es donen de baixa en les tres primeres ocasions al llarg de l'any que cursen alta en el RETA. Fins ara, si un autònom es donava d'alta, per exemple, un 25 de maig i de baixa el 12 de juliol, estava obligat a pagar a la Seguretat Social la cotització completa corresponent a tots dos mesos, encara que només haguera treballat durant 20 dies. La nova mesura proporciona flexibilitat perquè els autònoms es puguen donar d'alta i de baixa de la Seguretat Social fins a tres vegades a l'any amb dret a començar a pagar des del mateix dona en què realitzen el tramite. A partir de la quarta alta la Seguretat Social comptabilitzarà el mes complet.

 

 

A.5.-BONIFICACIONS I REDUCCIONS DE LA QUOTA

 

El panorama de les bonificacions en la quota dels treballadors autònoms ha patit importants modificacions arran de l'entrada en vigor de la Llei 6/2017 de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom.

 

A continuació passem a descriure amb detall les més rellevants:

 

a) Bonificacions/Reduccions amb caràcter general

 

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as que complisquen els requisits de:

 

No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors (anteriorment eren cinc).

En el cas que els treballadors autònoms hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir  s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, *SLNE inclosa SLU).

No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

No estar en règim de pluriactivitat que ja té una bonificació específica.

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 24 mesos (abans eren 18) , segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos (abans eren 6) la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 50 euros (realment són 50,89 € en considerar el 0,10% addicional pel risc de maternitat i lactància) per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els corresponga. Els autònoms que preferisquen cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències *comunesen els primers *doces mesos (abans eren sis) , és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 212,91€.

Per a la resta dels 12 mesos següents , independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides així: 

una reducció del 50% de la quota corresponent a la base mínima durant els 6 mesos següents. La quota quedaria aproximadament en  137,97 euros/mes[4]

una reducció del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes

una bonificació del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes. 

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquen els requisits.

 

b) Joves (homes menors de 30 anys i dones menors de 35)

 

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, que complisquen els requisits de: 

 

No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors (anteriorment eren cinc).

En el cas que els treballadors autònoms hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir  s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, *SLNE inclosa SLU).

No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

No estar en règim de pluriactivitat que ja té una bonificació específica. La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

 

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 36 mesos (abans eren 30), segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos (abans eren 6) la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 50 euros (realment són 50,89 € en considerar el 0,10% addicional pel risc de maternitat i lactància) per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els corresponga. Els autònoms que preferisquen cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències *comunesen els primers *doces mesos (abans eren sis), és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 212,91€.

Per a la resta dels 12 mesos següents , independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides així: 

una reducció del 50% de la quota corresponent a la base mínima durant els 6 mesos següents. La quota quedaria aproximadament en  137,97 euros/mes[5]

una reducció del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes

una bonificació del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes. 

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquen els requisits.

 

c) Autònoms discapacitats amb grau igual o superior al 33% i víctimes de terrorisme i de violència de gènere

 

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, les víctimes de violència de gènere i les víctimes de terrorisme que complisquen els requisits de:

No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors (anteriorment eren cinc).

En el cas que els treballadors autònoms hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir  s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, *SLNE inclosa SLU).

No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

No estar en règim de pluriactivitat que ja té una bonificació específica.

 

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 60 mesos (5 anys), segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos que fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 50 euros (realment són 50,89 € en considerar el 0,10% addicional pel risc de maternitat i lactància) per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els corresponga. Els autònoms que preferisquen cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota en els dotze mesos (abans eren sis) , és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 212,91€.

Per a la resta dels 48 mesos següents, independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides en una bonificació del 50%  (abans era del 30%)de la quota corresponent a la base mínima. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes. 

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

 

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquen els requisits.

 

 

 

 

 

d) Bonificacions per noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms.

 

Des de la posada en vigor de la Llei 31/2015, els autònoms col·laboradors gaudiran d'una bonificació en la quota corresponent al RETA, en concret,el cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, en el seu cas, per adopció, que:

 

s'incorporen com a noves altes al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, i no hagueren estat donats d'alta en el mateix en els 5 anys immediatament anteriors

 

col·laboren amb ells mitjançant la realització de treballs en l'activitat de què es tracte, tindran dret a una bonificació en  la quota que resulte d'aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent a cada moment en el Règim Especial de treball per compte propi que corresponga del:

 

 50% els 18 primers mesos. La quota quedaria aproximadament en 133,97€

 25% els següents 6 mesos. La quota quedaria aproximadament en 200,28€

Es considerarà parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, pels qui, no trobant-se impedits per a contraure matrimoni, no tinguen vincle matrimonial amb una altra persona i acrediten, mitjançant el corresponent certificat d'empadronament, una convivència estable i notòria i amb una duració ininterrompuda no inferior a cinc anys. L'existència de parella de fet s'acreditarà mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant document públic en el qual conste la constitució d'aquesta parella.

En les Comunitats Autònomes amb Dret Civil propi, complint-se el requisit de convivència a què es refereix el paràgraf anterior, la consideració de parella de fet i la seua acreditació es durà a terme conforme al que establisca la seua legislació específica.

 

a) Treballadors/as autònoms/as que cessen l'activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural

 

Els treballadors per compte propi del Règim Especial de Treballadors per compte propi i autònoms que cessen l'activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural i que siguen substituïts per aturats amb contracte d'interinitat bonificat tindran dret a percebre una bonificació del 100% de la quota d'autònoms que resulte d'aplicar a la base mitjana que tinguera el treballador/a en els dotze mesos anteriors a la data en què s'aculla a aquesta mesura. Si es portarà menys de 12 mesos d'alta, la base mitjana es calcularà des de la data d'alta.

 

Aquesta bonificació serà aplicable mentisques coincidisquen en el temps la suspensió d'activitat per aquestes causes (que no podrà ser inferior a un mes) i el contracte d'interinitat del substitut, amb el límit màxim, en tot cas, del període de suspensió.

 

D'aquesta manera les autònomes no pagaran quota durant la baixa per maternitat ni els autònoms ho faran durant el seu permís per paternitat, que recordem s'ampliarà a 5 setmanes en 2018. Aquesta mesura ja va entrar en vigor amb la publicació de la llei en el BOE.

 

Bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporen al treball en determinats suposats.

 

Les treballadores que, havent cessat la seua activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela, en els termes legalment establits, tornen a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data del cessament, tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la seua quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, quedarà fixada en la quantia de 50 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la seua reincorporació al treball.

 

Aquelles treballadores per compte propi o autònomes que optaren per una base de cotització superior a la mínima podran aplicar-se durant el període abans indicat una bonificació del 80 per cent sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a bonificar la resultant d'aplicar a la base mínima de cotització establida amb caràcter general en el corresponent règim especial el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la incapacitat temporal

 

Bonificació a Autònoms sense assalariats per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació.

Tindran dret, per un termini de fins a 12 mesos a una *bonificacion del del 100 per cent de la quota d'autònoms per contingències comunes, que resulte d'aplicar a la base mitjana que tinguera el treballador/a en els dotze mesos anteriors a la data en la qual s'aculla a aquesta mesura en els següents suposats:

Per cura de menors de 12 anys  (abans eren 7 anys) que tinguen al seu càrrec.

Per tindre al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

Per tindre al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent, quan aquesta discapacitat estiga degudament acreditada, sempre que aquest familiar no exercisca una activitat retribuïda.

L'aplicació de la bonificació estarà condicionada a la contractació d'un treballador, a temps complet o parcial, que haurà de mantindre's durant tot el període del seu gaudi. En tot cas, la duració del contracte haurà de ser, almenys, de 3 mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació.

Quan s'extingisca la relació laboral, fins i tot durant el període inicial de 3 mesos, el treballador autònom podrà beneficiar-se de la bonificació si contracta a un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies. En cas d'incompliment, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida.

Si la contractació és a temps parcial, la bonificació serà del 50 per 100.El contracte a temps parcial no podrà celebrar-se per una jornada laboral inferior al 50 per cent de la jornada d'un treballador a temps complet comparable.

El treballador autònom que es beneficie de la bonificació haurà de mantindre's en alta en la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi d'aquesta. En cas contrari  estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida

Només tindran dret a la bonificació els autònoms/as que manquen de treballadors assalariats en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors a aquesta. No es prendrà en consideració als efectes anteriors al treballador contractat mitjançant contracte d'interinitat per a la substitució del treballador autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.

 

 

MOLT IMPORTANT A TINDRE EN COMPTE:

 

D'acord amb el criteri establit pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, Entitat que suporta a càrrec dels seus pressupostos l'import d'aquesta bonificació, perquè l'alta tinga la consideració d'inicial s'exigeix que la mateixa siga l'originària en el Règim (interpretació estricta del concepte d'alta inicial).

Als treballadors autònoms que es donen d'alta en la Seguretat Social anara de termini, no els serà aplicable cap benefici en la cotització puix que no obstant això haver ingressat les quotes corresponents a períodes anteriors a la formalització de l'alta, aquell s'ha realitzat fora de termini, no podent considerar-se que es troben al corrent amb la Seguretat Social, requisit per a accedir a aquests.

La falta d'ingrés de quotes en termini reglamentari durant l'aplicació de bonificacions provocarà la pèrdua automàtica de la bonificació del període no ingressat.

 

A.6.-NOVETATS EN EL TRACTAMENT DE L'EXCÉS DE COTITZACIÓ EN SITUACIONS DE PLURIACTIVITAT.

 

 

Fins ara els autònoms en situació de pluriactivitat podien reclamar el seu dret a la devolució del 50% de l'excés de cotització sempre que la quantia fora igual o superior 12.368,23€. La reforma introduïda per la Llei 6/2017 contempla la devolució sense sol·licitud expressa per part de l'interessat.

 

La Seguretat Social farà les devolucions (si procedeixen) abans de l'1 de maig de l'exercici següent.

 

Els autònoms en pluriactivitat tindran dret a la devolució del 50% de l'excés en què les seues cotitzacions superen el que s'estableix en els Pressupostos Generals de l'Estat.

 

Amb la devolució automàtica de l'excés de cotització es tracta d'acabar amb els nombrosos tràmits burocràtics que implica la sol·licitud de la devolució. Això provocava que molts autònoms es resignaren a no recuperar els seus diners.

 

Sense perjudici de l'anterior per a autònoms/as ja donats d'alta, en el cas de noves altes que donen lloc a situacions de pluriactivitat, s'aplicaran les següents regles:

 

1a Els treballadors que causen alta per primera vegada en aquest règim especial i amb motiu de la mateixa inicien una situació de pluriactivitat podran triar com a base de cotització en aqueix moment, la compresa entre el 50 per cent de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos, i el 75 per cent durant els següents díhuit mesos, fins a les bases màximes establides per a aquest règim especial.

 

2a En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l'activitat laboral per compte d'altri ho fora a temps parcial amb una jornada a partir del 50 per cent de la corresponent a la d'un treballador amb jornada a temps complet comparable, es podrà triar en el moment de l'alta, com a base de cotització, la compresa entre el 75 per cent de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos, i el 85 per cent durant els següents díhuit mesos, fins a les bases màximes establides per a aquest règim especial.

 

3a L'aplicació d'aquesta mesura serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció establida com a mesura de foment de l'ocupació autònoma, així com amb el reintegrament de quotes previst en l'apartat 1 d'aquest article a conseqüència de l'exercici de l'activitat per compte propi en règim de pluriactivitat amb una altra per compte d'altri.»

 

 

 

B. SI S'OPTA PEL RÈGIM GENERAL

 

Tant als treballadors socis ( si així es decideix), com als treballadors no socis de les cooperatives els serà aplicable el Règim General de la Seguretat Social, tenint en compte que les cooperatives de treball associat no podran tindre més del deu per cent de treballadors amb contracte per temps indefinit, computat respecte del nombre total de socis treballadors, excepte les cooperatives que tinguen menys de deu socis, en les quals podrà haver-hi un treballador contractat en aquesta modalitat. En el cas de les cooperatives de treball associat dits socis no es podrà contractar treballadors de manera indefinida.

 

En el Règim General s'estableix una quota patronal i una quota obrera. La quota patronal la paga l'empresari, i és el resultat d'aplicar a la base de cotització que corresponga al treballador, els tipus de cotització establits per a l'exercici en curs. La quota obrera l'aporta el treballador i és el resultat d'aplicar els tipus de cotització obligats per a ell a la base de cotització que li corresponga.

 

Topalls màxims i mínims de cotització.

 

A continuació es mostren per a l'any 2018  les taules de les bases màximes i mínimes segons les categories professionals, així com els tipus per a cada concepte pel qual es cotitza.

 

 

BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

 

Grup

CATEGORIES PROFESSIONALS

Euros / mes

BASE MÍNIMA

BASE MÀXIMA

1

Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no  inclòs en el *artº 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 

1.152,90

3.751,20

2

 Enginyers tècnics, Perits i Ajudants titulats 

956,10

3.751,20

3

Caps Administratius i de Taller

831,60

3.751,20

4

  Ajudants no titulats 

825,60

3.751,20

5

  Oficials Administratius 

825,60

3.751,20

6

 Subalterns        

825,60

3.751,20

7

 Auxiliars Administratius              

825,60

3.751,20

8

    Oficials de primera i segona 

 

825,60

3.751,20

9

Oficials de tercera i Especialistes 

825,60

3.751,20

10

Peons 

825,60

3.751,20

11

Treballadors menors de díhuit anys, qualsevol que siga la seua categoria professional 

825,60

3.751,20

 

 

La base mínima mensual de cotització serà el resultat de multiplicar el nombre d'hores realment treballades per la base mínima per hora establida en l'anterior quadre.

 

Cotització en la situació de pluriocupació. (Temps parcial).Quan el treballador preste els seus serveis en dos o més empreses en règim de contractació a temps parcial, cadascuna d'elles cotitzarà en raó de la remuneració que li abone. Si la suma de les retribucions percebudes sobrepassara el topall màxim de cotització a la Seguretat Social, aquest es distribuirà en proporció a les abonades al treballador en cadascuna de les empreses.

Els tipus de cotització i conceptes pels quals es cotitza en el Règim General de la Seguretat Social són els següents  per al 2018:

 

 

TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL

 

 

Contingència i situació protegida

Tipus de cotització (

%)

EMPRESA

TREBALLADOR

TOTAL

CONTINGÈNCIES COMUNES

23,60

4,70

28,30

HORES EXTRAORDINÀRIES 

Derivades de força major Restants hores

12,00

23,60

2,00

4,70

14,00

28,30

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS (*AT I *EP) 

Taula de primes[6] 

No cotitza

 

DESOCUPACIÓ

 

 

 

Contractes indefinits; indefinits a temps parcial i fixos discontinus, practiques, de formació, de relleu, d'interinitat i aprenentatge

5,50

1,55

7,05

Discapacitats (mínim 33%) qualsevol que siga la modalitat del contracte

5,50

1,55

7,05

Contractes de duració determinada a temps complet (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

Contractes de duració determinada a temps parcial (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

*FOGASA

0,20

No cotitza

0,20

FORMACIÓ PROFESSIONAL  

0,60

0,10

0,70

 

 

3.- FISCALITAT 

  

GENERALITATS DE LES COOPERATIVES

Dins del règim fiscal de les cooperatives convé distingir:

 COOPERATIVES NO PROTEGIDES: tenen tal consideració les entitats que no s'ajusten als principis i disposicions de la Llei 27/1999 o de les Lleis de Cooperatives de les Comunitats Autònomes, així com aquelles que perden la condició de cooperativa fiscalment protegida. Les cooperatives no protegides tributen en l'Impost de societats al tipus general del 30% per la totalitat del seu resultat., llevat que puguen aplicar-se els tipus reduïts de les Empreses de Reduïda Dimensió

 COOPERATIVES PROTEGIDES: estarien englobades en aquesta categoria les cooperatives que s'ajusten a les disposicions de la Llei 27/1999 o de les lleis forals i no incórreguen en cap de les causes d'exclusió establides en l'Art. 13 de la Llei 20/1990 del Règim Fiscal de les Cooperatives. Aquestes entitats gaudeixen dels següents beneficis fiscals: 

 Estan exemptes en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats respecte dels actes de constitució, ampliació de capital, fusió i escissió, constitució i cancel·lació de préstecs, adquisició de béns i drets que s'integren en el fons d'educació i promoció per al compliment dels seus fins.

 Bonificació del 95% de la quota i recàrrecs en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, per a aquelles que no estiguen exemptes de l'Impost. 

 Bonificació del 95% de la quota i recàrrecs en l'Impost sobre Béns immobles que greu als béns de naturalesa rústica de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra. 

 Impost de societats: aplicació d'un tipus impositiu reduït del 20% per a la base integrada pels resultats cooperatius i el tipus general del 30% per als resultats *extracooperativos. A més gaudeixen del benefici fiscal de llibertat d'amortització per als elements patrimonials nous adquirits dins dels tres anys següents a la inscripció de la cooperativa en el Registre de Cooperatives del Ministeri de Treball o de la Comunitat Autònoma, sempre que tinguen la consideració d'actius fixos.

 COOPERATIVES ESPECIALMENT PROTEGIDES: són les cooperatives de primer grau que tinguen la consideració de cooperatives protegides i que en el cas de cooperatives de treball associat complisquen amb els requisits establits en l'Art. 8 de la Llei 20/1990:

 

 Que associen únicament a persones físiques que presten el seu treball personal en la cooperativa per a produir en comú béns i serveis per a tercers

 

 Que l'import mitjà de les seues retribucions (incloses bestretes i retorns) no excedisquen del 200% de la mitjana de les retribucions normals en el mateix sector d'activitat

 

 Que el nombre de treballadors assalariats amb contracte indefinit no excedisca del 10% del total dels socis. Si el número és inferior a 10 podrà contractar-se a un treballador indefinit i en el cas de cooperatives de dos socis, a cap.

 

 Que el nombre de jornades legals realitzades per treballadors assalariats per una altra mena de contractació no indefinida, no supere el 20% del total de jornades legals realitzades pels socis.

 

A. L'IMPOST DE SOCIETATS

 

Des del punt de vista fiscal, aquestes societats tributen per l'Impost de societats.

 

L'Impost de societats és un impost de naturalesa personal i de caràcter directe que grava les rendes obtingudes per les societats i altres persones jurídiques no subjectes a IRPF.

 

El fet imposable en l'Impost de societats ve dau per l'obtenció de renda, qualsevol que siga el seu origen, així com pels increments patrimonials que es produïsquen.

 

 

BASE IMPOSABLE

 

Respecte a la base imposable de l'impost, hem de partir que el fet imposable és l'obtenció de renda per la societat, estimant-se la renda obtinguda com la diferència entre els ingressos i les despeses deduïbles, sumant o restant els increments patrimonials que es produïsquen en l'exercici.

 

Per a començar i, a diferència de la resta d'empreses subjectes al *IS, en les cooperatives es poden donar dues Bases Imposables diferents a fi de diferenciar Resultats Cooperatius dels *Extracooperativos.

 

La Base Imposable: Resultats Cooperatius

Per al seu càlcul, la Llei 20/1990, assenyala com a ingressos cooperatius, els següents:

Els procedents de l'activitat *cooperativizada del soci. (En el cas de les *CTAs, com l'activitat *cooperativizada és el treball, s'entén, que són aquells ingressos que procedeixen del treball del soci)

Quotes periòdiques de socis

Subvencions corrents

Imputació de subvencions de capital.

Rendiments com a socis en altres cooperatives

Ingressos gestió ordinària de la tresoreria

A aquests ingressos, se'ls dedueix les despeses generals necessàries per a l'obtenció dels mateixos i, a més, les següents despeses específiques (art. 18):

Les prestacions de treball dels socis (bestretes societàries i seguretat social). 

Les quantitats que es destinen obligatòriament al *FFPC (d'acord amb la legislació substantiva aplicable, en el nostre cas, la Llei 8/2003 de Cooperatives de la C.V.) 

Els interessos reportats pels socis i associats per les aportacions al Capital Social, sempre que no excedisquen del bàsic del Banc d'Espanya, incrementat en 3 punts per als socis i 5 punts per als associats. 

 

La Base Imposable: Resultats *Extracooperativos

La Llei 20/1990, enumera com a ingressos *extracooperativos:

els procedents de l'activitat *cooperativizada amb no socis (en les *CTAs, la part dels ingressos de l'activitat econòmica que s'han generat amb el treball dels assalariats).

Els procedents d'inversions en empreses no cooperatives.

Els procedents d'activitats alienes als fins de la cooperativa

 

I com a despeses *extracooperativos, els necessaris per a l'obtenció d'aquests ingressos, com per exemple, els costos salarials dels assalariats. També s'inclouen en el resultat *extracooperativo, els increments i disminucions patrimonials.

 

 

REDUCCIÓ DE LES BASES IMPOSABLES.

 

Les Bases Imposables de tots dos tipus de resultats podran ser positives o negatives. La/s que resulte/n positiva/s, podrà/n reduir-se, en el 50% de les quanties destinades obligatòriament a la Reserva Obligatòria a partir de cada tipus de resultat. 

 

TIPUS IMPOSITIU I QUOTA ÍNTEGRA

A les Bases Liquidables  de tots dos tipus de resultats (positives i/o negatives),  calculades conforme al detallat en els paràgrafs anteriors, se'ls aplica els tipus impositius corresponents:

 

Les cooperatives “fiscalment protegides” (compleixen els requisits dels *arts. 6 i 13 de la Llei 20/1990), aplicaran els següents tipus:

 

 

Nova creació

Anys següents

Resultats cooperatius

15%

20%

Resultats *extracooperativos

15%

25%

 

 

QUOTA TRIBUTÀRIA I COMPENSACIÓ DE QUOTES

 

La suma de les quotes integres (positives i/o negatives) resultants d'aplicar els tipus impositius corresponents a cada Base Imposable, tindrà la consideració de quota tributària quan resulte positiva i podrà compensar-se amb les quotes integres negatives que s'hagueren generat en els 15 exercicis anteriors. 

 

DEDUCCIONS I BONIFICACIONS

 

A la quota tributària resultant, una vegada compensades, en el seu cas, les quotes negatives d'exercicis anteriors, se'ls aplicarà les deduccions i bonificacions vigents.

 

Com a exemple, podem citar:

 

Activitats d'investigació científica i innovació tecnològica o          Deduccions per a evitar la doble imposició internacional

Deducció per al foment de les TIC en empreses de reduïda dimensió

Deducció per inversió en béns d'interés cultural o   Deducció per creació d'ocupació treballadors minusvàlids o        Deduccions per activitats d'exportació

Deducció per incentivar la realització de determinades activitats culturals

(cinematografia, edició de llibres…)

Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris

Deduccions per inversions destinades a la protecció del medi ambient o                Bonificacions per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla....

 

Destacant que la *CTA com especialment protegides, gaudeixen d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'Impost de societats.

 

 

QUOTA DE L'EXERCICI A INGRESSAR O RETORNAR.

 

D'aquesta manera, obtindríem la quota liquida, a la qual se li deduiria, les retencions i ingressos a compte que se li hagueren practicat durant l'exercici, així com els pagaments fraccionats realitzats, en el seu cas. D'aquesta manera, obtindríem finalment, el liquide a ingressar o retornar.

 

ALTRES ASPECTES A TINDRE EN COMPTE

 

               Els Resultats negatius (pèrdues) es poden imputar als socis, a la Reserva Obligatòria i/o a la Reserva Voluntària. No obstant això, la Reserva Obligatòria no es pot quedar per davall de la xifra del Capital Mínim Estatutari per imputació de pèrdues.

 

               Sobre l'excedent net (després d'impostos)es distribueix:

 

5% al Fons de Formació i Promoció Cooperativa

20% a Reserva Obligatòria (*irrepartible) fins que arribe a la quantitat del Capital Social.

Resta: distribució entre els socis, Reserves Voluntàries, Distribució entre assalariats.

B. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

 

L'IVA és un impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum. Per a entendre el funcionament d'aquest impost és necessari tindre present dues qüestions:

 

L'IVA actua en totes les fases de producció d'un bé, des que és matèria primera fins que es posa a la disposició del consumidor i, no obstant això, només es grava el valor afegit en cada fase.

 

La càrrega de l'impost recau sobre el consumidor final, tenint aquesta consideració aquell consumidor que no puga deduir-se l'IVA suportat.

 

El productor o comerciant estan subjectes a l'impost ja que el suporten en cadascuna de les compres de béns i serveis que realitzen (IVA SUPORTAT), però carreguen als seus clients l'import de l'IVA en la vendes o serveis realitzats (IVA REPERCUTIT).

 

TIPUS D'IVA APLICABLES

 

La Llei 37/1992, de 28 de desembre, actualitzada amb la Llei 26/2009 de PGE/2010 (BOE de 24/12/2009) que va modificar els tipus d'IVA amb efectes des de 1-7-2010, distingeix entre tres tipus d'IVA i només determina quines operacions tributen al tipus reduït o *superreducido, les restants queden subjectes al tipus general. En termes generals com més bàsica és la necessitat d'un producte, menor és l'IVA que se li aplica. Els tipus d'IVA vigents en l'actualitat  són:

 

IVA general (21%). És el percentatge que s'aplica per defecte a tots els productes i serveis. Electrodomèstics, roba, calçat, tabac, bricolatge, serveis de lampisteria… La majoria d'articles estan subjectes a aquest tipus.

 

IVA reduït (10%). La llista de productes i serveis que tributen a un tipus reduït és molt llarga i inclou entre altres productes, els aliments en general (excepte els que suporten un IVA *superreducido). 

 

IVA *superreducido (4%). S'aplica als productes de primera necessitat i reben aquesta consideració el pa, llet, ous, fruites, verdures, hortalisses, cereals i formatges. A més, també es beneficien d'aquest IV llibres, periòdics i revistes no publicitaris; medicaments d'ús humà; cadires de rodes per a minusvàlids i pròtesis….

 

MODALITATS

 

Estan obligats per aquest impost, els empresaris individuals, professionals, artistes societats civils i persones jurídiques. No existeixen diferències en la seua aplicació depenent de la formula jurídica adoptada. No totes les activitats han de repercutir l'IVA, existeixen activitats exemptes de repercutir l'IVA, com a serveis mèdics i sanitaris, serveis de caràcter cultural, serveis financers i assegurances… Les societats mercantils podran optar entre:

• El Règim General: si és el cas, ingressar dins dels 20 dies següents a la finalització de cada trimestre natural mitjançant el MODEL 303, la diferència entre l'IVA repercutit i el suportat. Cal fer el mes de gener de cada any el resum anual, MODEL 390.  

 

 El Règim Especial del Criteri de Caixa: Amb efectes des de l'1 de gener de 2014, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització introdueix el Règim Especial del Criteri de Caixa. Aquest nou Règim especial de caràcter optatiu, permet als subjectes passius (empreses i autònoms que facturen menys de 2 milions d'euros a l'any) retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit fins al moment del cobrament als seus clients encara que es retardarà, igualment, la deducció de l'IVA suportat en les seues adquisicions fins al moment en què efectue el pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble); tot això amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què les operacions s'hagen efectuat. Aquest règim especial compta amb requisits i especificacions que en la pràctica poden provocar que aquesta mesura no s'estenga tant com seria desitjable. (Més informació en la Web, en “Quaderns per a Emprendre” el denominat “El Règim Especial de l'IVA amb criteri de caixa”)

 

 

C. ALTRES IMPOSTOS

 

La *CTA gaudeix d'altres bonificacions en altres impostos:

 

 Impost d'activitats Econòmiques: 95% de bonificació en el cas que la *CTA estiga subjecta i no exempta. 

 

 Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats: exempcions del 100% en l'acte de constitució, ampliació del *capita i en les operacions d'adquisició de béns i drets destinats directament al compliment dels seus fins cooperatius.

 

 


Fiscalitat de la Cooperativa de Treball Associat (231.8)

© 2023 - Ajuntament de Llucmajor