Espai del comerciant >> Fiscalitat >> Fiscalitat de les diferent formes jurídiques (SC, SL, SA…) >> Fiscalitat de la Societat Anònima

Quadre/resu

 

   SOCIETAT ANÒNIMA

 

 

 Quadre/resum 

 

   SOCIETAT ANÒNIMA

 

 

DENOMINACIÓ 

Denominació de la Societat segons la voluntat dels socis certificació negativa

CONSTITUCIÓ 

Elaboració d'Estatuts i atorgament d'escriptura pública.

Inscripció en el Registre Mercantil

 

Núm. SOCIS 

Sense límit. Cap la societat unipersonal

APORTACIONS Al CAPITAL SOCIAL

Diners, treball, béns o drets. No pot ser inferior a 60.000 euros i ha d'estar totalment subscrit i desemborsat en un mínim del 25%

RESPONSABILITAT 

Limitada al capital de la societat. Cada soci respondrà fins al límit de la seva aportació i no amb el seu patrimoni personal

DRETS DELS SOCIS

Participen en les pèrdues i guanys de la societat en proporció a la seva aportació al capital social.

SEGURETAT SOCIAL 

Socis administradors :

Règim Especial d'Autònoms

Resta: Veure apartat “Cotització”

FISCALITAT

Impost de societats

 

SL  de nova creació durant els primers 2 anys amb

Base Imposable positiva al tipus reduït  del 15% ()

 

A partir del 3er any al tipus general del 25% ()

 

 

 

 

().-les empreses de nova creació constituïdes a partir de l'1 de gener del 2016 tributaren a aqueixos tipus tant en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva com en el següent,  () Article 29 i DT 34a LIS

 

 

 

1.- CARACTERÍSTIQUES

 

 

CONCEPTE

 

Societat de caràcter mercantil en la qual el capital social, que estarà dividit en accions, s'integrarà  per les aportacions dels socis, els qui no respondran personalment dels deutes socials

 

Regulada pel Reial decret legislatiu 1564/1989 de 22 de desembre, aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes i pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital,

 

Personalitat jurídica pròpia i caràcter mercantil, qualsevol que sigui el seu objecte.

 Constitució formalitzada mitjançant escriptura pública i posterior inscripció en el Registre Mercantil.

 En la denominació haurà de figurar necessàriament l'expressió "Societat Anònima" o la seva abreviatura "S.A.".

 El capital social, constituït per les aportacions dels socis, no podrà ser inferior a 60.101,21 €. Haurà d'estar totalment subscrit en el moment de la constitució de la societat i desemborsat en un 25% almenys, el valor nominal de cadascuna de les seues accions.

 

CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT

 

En l'escriptura de constitució de la societat s'expressaran: 

 Noms, cognoms i edat dels atorgants, si foren persones físiques, o la denominació o raó social si són persones jurídiques. 

                              Voluntat dels atorgants de fundar una societat anònima. 

               Metàl·lic, béns o drets que cada soci aporti o s’obligui a aportar.                  Quantia de les despeses de constitució. 

                              Estatuts que han de regir el funcionament de la societat. 

 Noms, cognoms i edat de les persones que s'encarreguen inicialment de l'administració i representació social o la seva denominació social, nacionalitat i domicili. 

En els estatuts que han de regir el funcionament de la societat es farà constar: 

                              Denominació social. 

                              Objecte social. 

                              Duració de la societat. 

               Data d'inici d'operacions.               Domicili social. 

 Capital social, expressant la part del seu valor no desemborsat, així com la forma i termini màxim en què han de satisfer-se els dividends passius. 

 Nombre d'accions, valor nominal, classe i sèrie, import desemborsat i si estan representades per mitjà de títols o d'anotacions en compte. En el cas de títols haurà d'indicar-se si són nominatives o al portador i si es preveu l'emissió de títols múltiples. 

 Estructura de l'òrgan d'administració, nombre d'administradors, que en el cas del Consell no serà inferior a tres. 

                              Manera de deliberar i adoptar acords. 

 Data de tancament de l'exercici social, que en defecte d'això serà el 31 de desembre de cada any. 

               Restriccions a la lliure transmissibilitat de les accions, quan s'hagueren estipulat. 

                              Règim de prestacions accessòries. 

               Drets especials dels socis fundadors o promotors de la societat.  L'escriptura de constitució haurà d'inscriure's en el Registre Mercantil.

 

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

 

Junta General d'accionistes 

Òrgan deliberant que expressa amb els seus acords la voluntat social. Es defineix com a reunió d'accionistes, degudament convocats per a deliberar i decidir per majoria sobre assumptes socials propis de la seva competència. Classes de juntes: 

Junta general ordinària, que es reunirà necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici, per a censurar la gestió social, aprovar els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. 

Junta extraordinària, que haurà de ser convocada pels administradors, quan ho estimen convenient per als interessos socials o quan ho sol·liciti un nombre de socis titular de, almenys, un cinc per cent del capital social. 

La convocatòria haurà de fer-se per anunci publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de major circulació a la província amb quinze dies d'antelació a la data fixada per a la celebració de la Junta.

Administradors 

Òrgan executiu encarregat de la gestió permanent de la societat i de representar a la mateixa en les seues relacions amb tercers. Facultats i deures dels administradors: 

Convocar les juntes generals. 

Informar els accionistes. 

Formular i signar els comptes anuals i redactar l'informe de gestió. 

Depositar els comptes en el Registre mercantil. 

Els administradors poden ser persones físiques o jurídiques i llevat que els estatuts disposen el contrari, no es requereix que siguin accionistes.

 

DRETS DELS ACCIONISTES

 

               Participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació.

 Dret de subscripció preferent, tant en noves accions emeses com en obligacions convertibles en accions.

               Assistir i votar en les Juntes Generals i impugnar acords socials.         Dret d'informació

 

ELS COMPTES ANUALS

 

 

 

 

 

 

DRETS I OBLIGACIONS DELS SOCIS

 

Drets dels socis:

 

El soci tindrà, com a mínim, els següents drets:

 

El de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació.

El d'assumpció preferent en la creació de noves participacions o el de subscripció preferent en l'emissió de noves accions o d'obligacions convertibles en accions.

El d'assistir i votar en les juntes generals i el d'impugnar els acords socials. d.          El d'informació.

 

 

Obligacions dels socis:

 

Una vegada constituïda la societat, el soci, per la seva simple condició de tal, no suporta cap obligació directa enfront de la societat, llevat que s'haja compromès a verificar prestacions accessòries. Disposa la Llei que en els estatuts podran establir-se, amb caràcter obligatori per a tots o alguns dels socis, prestacions accessòries diferents de les aportacions de capital, expressant el seu contingut concret i determinat i si s'han de realitzar gratuïtament o mitjançant de retribució.

 

 

ORGANOS SOCIALS

 

 

La Junta General

És l'òrgan que expressa la voluntat col·lectiva de la Societat, mitjançant acords adoptats per majoria.

 

Els administradors

L'administració de la societat es podrà confiar a un administrador únic, a diversos administradors que actuen solidària o conjuntament, o a un Consell d'Administració.

 

 

 

ELS COMPTES SOCIALS

 

Han de ser formulades pels administradors de la societat en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament de l'exercici social, acompanyades d'un informe de gestió i de la proposta d'aplicació del resultat.

Aniran signades per tots els administradors, seran revisades pels auditors de comptes i se sotmetran finalment a l'aprovació de la Junta General.

 

Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteix els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la memòria Els comptes anuals  formen una unitat i han de ser redactades amb claredat, mostrant la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat.

 

Excepte disposició contrària en els estatuts, la distribució de dividends als socis es realitzarà en proporció a la seva participació en el capital social.

 

2.- COTITZACIÓ A la SEGURETAT SOCIAL 

 

Una dels dubtes que més habitualment se li plantegen a les persones que creguin una Societat Limitada és com han de cotitzar a la Seguretat Social. Cal tindre en compte dos aspectes:

 

El primer és que cal diferenciar si es treballa en l'empresa, és a dir s'és soci treballador  o si s'és administrador o conseller

 

El control (participació) que es tingui en la nova societat

 

SOCIS/AS TREBALLADORS/AS

 

Estàs obligat a donar-te d'alta com a autònom en els següents suposats: 

 

Si tens més del 50% del capital de l'empresa. 

Si tens menys del 50%, però vius amb familiars directes que també són socis i la suma de les vostres participacions supera el 50%.

Si exerceixes labors de direcció i gerència i tens més del 25% del capital. Si no arribes al 25% de les participacions, pots afiliar-te en el Règim General assimilat (sense dret a desocupació ni al Fons de Garantia Salarial o Fogasa).

 

Si no t'identifiques amb cap d'aquests supòsits, pots afiliar-te en el Règim General.

 

ADMINISTRADORS/AS I CONSELLERS/AS

 

Si parlem, en canvi, d'un administrador o conseller, s'apliquen els següents criteris per a la Seguretat Social:

 

Si no posseeixes més d'un 25% del capital i exerceixes funcions retribuïdes de direcció i gerència, has de cotitzar en el Règim General Assimilat (que exclou la protecció per desocupació i el dret al Fons de Garantia Salarial o Fogasa). 

Si no posseeixes més del 33% del capital i no exerceixes funcions de direcció i gerència, t'has de donar d'alta en el Règim General.

En el cas que no sigues soci, t'espera el Règim General Assimilat.

 

ADMINISTRADOR  O CONSELLER

 

amb funcions de direcció i gerència, retribuït i no posseeixen +1/4 capital:  RÈGIM GENERAL ASSIMILAT (sense desocupació ni Fogasa)

 

 

si no exerceixen funcions de direcció i gerència i no posseeixen +1/3 capital;  RÈGIM GENERAL

 

 no socis:

RÈGIM GENERAL ASSIMILAT (sense desocupació ni Fogasa)

 

 

 

amb capital superior al 50%:

RÈGIM AUTÒNOMS

 

 

si té funcions de direcció i gerència i posseeix +1/4 capital:

RÈGIM AUTÒNOMS

SOCIS  TREBALLADORS

AMB CAPITAL INFERIOR Al 50%

 

si no exerceix funcions de direcció i gerència i no posseeix +1/3 capital:

RÈGIM GENERAL

 

50% del capital en mans de familiars fins al 2n grau:

RÈGIM AUTÒNOMS

 

A. COTITZACIÓ EN EL RÈGIM D'AUTÒNOMS.

 

Ja hem vist que els administradors i consellers i els socis treballadors de la SA, si compleixen determinats suposats, realitzen la seva cotització a la Seguretat Social a través del Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA). Per a la resta de possibilitats és convenient veure el quadre de la pàgina 6.

 

En aquest Règim s'estableix una base mínima obligatòria i una base màxima sobre la qual s'aplica el tipus de cotització establit per als autònoms. El resultat és la quota líquida a pagar que es liquida mensualment.

 

L'Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer, que desenvolupa les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2017 (BOE 11/02/2017) continua estant vigent ja que al gener de 2018 davant la falta de Pressupostos Generals de l'Estat el Govern ha congelat les bases de cotització mínimes i màximes d'autònoms (a excepció dels autònoms societaris) quedant sense cap canvi respecte a l'últim semestre de 2017: base mínima de 919,80 euros i base màxima de 3.751,20 euros

 

En donar-se d'alta en el Règim d'Especial de treballadors per compte propi, l'empresari pot optar per la base de cotització que desitgi, sempre que estigui entre la base mínima i màxima establida. En cada exercici econòmic es determinen les bases màximes i mínimes de cotització a la Seguretat Social en la Llei de Pressupostos de l'Estat. A partir d'1 de gener de 2018 el tipus i les bases de cotització per aquest Règim Especial seran els següents:

 

A.1.-TIPUS DE COTITZACIÓ

 

Amb caràcter general incloent la incapacitat laboral transitòria (IT) el tipus de cotització per contingències comunes serà del 29,80%, o el 29,30% si l'interessat està acollit al sistema de protecció per cessament d'activitat o a la protecció per contingències professionals . No obstant això, quan el treballador per compte propi o autònom no tingui en aquest règim la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50%.

 

TIPUS DE COTITZACIÓ  PER CONTINGÈNCIES COMUNES (%)

 

Protecció sense Incapacitat Temporal (IT)

26,50

Protecció per contingències comunes

29,80

Acollit a la protecció per contingències professionals o cessament d'activitat

29,30

Autònoms/as que no tinguin cobertes les contingències de

Accidents de Treball i Malalties Professionals (AT i EP) per risc durant l'embaràs, lactància natural o cuideu de menor

greument malalt

Cotització addicional del 0,10% sobre la base de cotització

triada

 

Com es veu en el quadre, si es cotitza per contingències professionals (AT i EP), el tipus general del 29,80% es redueix un 5% passant a ser 29,30%.

 

Durant l'any 2017, el tipus de cotització per a la protecció per cessament d'activitat serà del 2,20%. 

 

Els treballadors inclosos en aquest Règim Especial que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals (AT i EP), efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per 100, aplicat sobre la base de cotització triada, per al finançament de les prestacions previstes per embaràs i lactància natural 

 

A diferència de la IT, la cobertura econòmica per contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals,(AT i EP), és optativa, podent el treballador autònom cotitzar per ella o no. Només serà obligatori en el cas dels treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), o en altres supòsits que, per la seva sinistralitat el Govern estableixi la seva obligatorietat, així com per a poder optar a la prestació per cessament d'activitat segons el que s'estableix en la Llei 32/2010, de 5 d'agost (BOE 6/08/2010).

 

A.2.-BASES DE COTITZACIÓ AMB CARÀCTER GENERAL 

 

 

En donar-se d'alta en el Règim d'Especial de treballadors per compte propi, amb caràcter general, l'empresari pot optar per la base de cotització que desitgi, sempre que estigui entre la base mínima i màxima establida. En cada exercici econòmic es determinen les bases màximes i mínimes de cotització a la Seguretat Social en la Llei de Pressupostos de l'Estat. No obstant això existeixen una sèrie de limitacions a l'anterior elecció en funció de la situació concreta: edat, cotitzacions anteriors, activitat…  D'altra banda, cal tindre en compte que per a determinats treballadors autònoms les Bases poden ser diferents Vegem tot això en el  següent  quadre per a l'any 2018: 

 

BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

(des de l'1 juliol de 2017)

 

 

SITUACIÓ

Euros / mes

 

BASE MÍNIMA

BASE MÀXIMA

 

Amb caràcter general 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as s amb menys de 47 anys el 01-07-17 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 47 anys el 01-07-17 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base igual o superior a 1.964,70 euros/mes, o causen alta en aquest Règim Especial 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 47 anys el 01-07-17 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base inferior a 1.964,7 euros/mes, però que exercisquen opció per una base superior abans del 30-06-17 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 47 anys el 01-07-17 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base inferior a 1.964,70 euros/mes, que no exercisquen opció per una base superior abans del 30-06-17 

919,80

2.023,50

 

Autònoms/as amb 47 anys d'edat el 01-07-17 i que s'hagueren donat d'alta en el RETA a conseqüència de la defunció del cònjuge titular de l'establiment 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 48 anys o més el 01-07-17 

992,10

2.023,50

 

Treballadors amb 48 anys o més el 01-07-17 que s'hagueren donat d'alta en el RETA amb 45 o més anys a conseqüència de la defunció del titular de l'establiment 

919,80

2.023,50

 

Treballadors els 50 anys i euros/mes 

  amb 48 o més anys d'edat amb 5 o més anys cotitzats abans de

 

,70

919,80

2.023,50

 

 si l'última base de cotització, acreditada és igual o inferior a 1964

 

Autònoms/as que., que a 1 de gener de 2011, tenien 48 o 49 anys d'edat i la seva base de cotització fora superior a 1.964,70 euros mensuals 

919,80

Base última incrementada en un 3%.

 

Treballadors Error! Nom d'arxiu no especificat. Euros/mes

  amb 48 o més anys d'edat amb 5 o més anys cotitzats abans de

 

919,80

 

els 50 anys i si l'última base de cotització, acreditada és superior a 1.964,70

 

Autònoms/as que en algun moment de 2016 i de manera simultània hagen tingut contractats a 10 o més treballadors al seu servei 

1.152,90

3.751,20

 

Autònoms/as societaris, inclosos els seus cònjuges i familiars fins a 2n grau que convisquin amb ell/ella i que al costat d'ell/ella tinguin almenys el 50% del capital social, tindran una base mínima igual a la prevista com a base mínima corresponent al grup 1 de cotització del règim generalAncla[1], a excepció d'aquells que causen alta inicial en el Règim d'Autònoms, que podran durant els primers 12 mesos de la seva activitat triar una base mínima de  919,80 euros.

1.152,90

3.751,20

 

Autònoms/as dedicats a activitats exclusives de la venda ambulant o a domicili (no inclosos els que, a més, elaboren o fabriquen els articles o productes que venguin): 

Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4781) 

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4782) 

Opció entre

893,10 i 825,60  

El CNAE 4799 podrà optar

també entre

919,80 i  505,89

3.751,20

 

Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4789) 

Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercat ambulant (CNAE 4799) 

   

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant (no inclosos els que, a més, elaboren o fabriquen els articles o productes que venguin) que perceben ingressos directament dels compradors 

Opció entre 893,10 i 825,60

3.751,20

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant en «mercats ambulants» (no inclosos els que, a més, elaboren o fabriquen els articles o productes que venguin), amb horari de venda inferior a 8 hores al

dia, que perceben ingressos directament dels compradors 

Opció entre 919,80  i  505,89

3.751,20

Persones que es dediquen de manera individual a la venda ambulant en «mercats ambulants» (no inclosos els que produeixin els articles o productes que venguin) amb horari de venda inferior de 8 hores al dia, quan no disposen d'establiment fix propi 

Autònoms/as en cas de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50% 

446,70 quan la base triada sigui del 50% de la base mínima

3.751,20

669,90 quan la base triada es

correspongui com el 75%

759,00 quan coincidissin amb el 85%

 

 

És important ressaltar que La llei 6/2017 de reforma urgent del treball autònom ha  ampliat de dos a quatre els possibles canvis anuals de base de cotització, triant una altra dins dels límits mínim i màxim que li resulten aplicables en cada exercici amb els següents efectes:

 

Aplicació a partir de l'1 d'abril per a les sol·licituds realitzades entre l'1 de gener i 31 de març.

 

A partir de l'1 de juliol per a les sol·licituds realitzades entre l'1 d'abril i 30 de juny.

 

A partir d'1 d'octubre per a les sol·licituds realitzades entre 1 de juliol i 30 de setembre.

 

A partir de l'1 de gener del següent any per a les sol·licituds realitzades entre 1 d'octubre i 31 de desembre.

 

D'aquesta manera encara que en la nova Llei al final no s'ha considerat la possibilitat de cotitzar per ingressos reals, sí que es possibilita en certa manera, que el  autònom/a pugui tractar d'ajustar la seva base de cotització als seus ingressos als deixi anar de l'any. S'introdueix una mica més de flexibilitat.

 

 

A.3.-QUOTES A PAGAR

 

Tenint en compte que com a supòsit general la base mínima per a menors de 47 anys, la quota  mínima es calcula així:

 

QUOTA MÍNIMA A PAGAR = BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ X TIPUS DE COTITZACIÓ

  

Passem a descriure sobre la base de les diferents possibilitats, la quota mínima aproximada a pagar:

 

 

POSSIBILITAT 1:

 

 

 Sense IT

 Sense acollir-se a la protecció per cessament d'activitat

 Sense cobrir la protecció dispensada a les contingències derivades de AT i EP

 

919,80 euros x 26,50% =                                  243,75 euros

919,80 euros  x 0,1% (cotiz. addicional)=           0,92 euros

                                                                          244,67 euros de quota líquida aprox. a pagar.

 

 

 

 

 

POSSIBILITAT 2:

 

 Amb IT

 Sense acollir-se a la protecció per cessament d'activitat

 Sense cobrir la protecció dispensada a les contingències derivades de AT i EP

 

919,80 euros x 29,80% =                                  274,10 euros

919,80 euros x 0,1%(cotiz. addicional)=             0,92 euros

                                                                          275,02 euros de quota líquida aprox. a pagar.

 

 

 

 

POSSIBILITAT 3:

 

 Amb IT

 Acollint-se a la protecció per cessament d'activitat

 Coberta la protecció dispensada a les contingències derivades de AT i EAncla[2]P

 

919,80  euros x 29,30% =                                                               269,50 euros. 919,80  euros x 2,20% (prestació per cessament activitat)=           20,24 euros

919,80  euros x 1,65% (tipus corresponent de AT i EPAncla[3])=       15,18 euros

                                                                                                      304,92 euros de quota líquida a pagar

 

 

 

A.4.-NOVETATS EN EL SITEMA D'ALTES I BAIXES INTRODUÏDES PER LA LLEI 6/2017

 

La Llei estableix canvis importants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) encaminades a fer més just l'actual sistema d'altes i baixes, en concret es tracta de dues mesures que entraran en vigor al gener de 2018:

 

Límits al nombre d'altes i baixes l'any: els autònoms podran donar-se fins a tres vegades d'alta i de baixa en aquest.  

 

Pagament per dies reals d'alta: en lloc de pagar la quota d'autònoms per mesos complets com fins ara, només cotitzaran des del dia efectiu en què es donen d'alta i fins al dia en què es donen de baixa en les tres primeres ocasions al llarg de l'any que cursen alta en el RETA. Fins ara, si un autònom es donava d'alta, per exemple, un 25 de maig i de baixa el 12 de juliol, estava obligat a pagar a la Seguretat Social la cotització completa corresponent a tots dos mesos, encara que només haguera treballat durant 20 dies. La nova mesura proporciona flexibilitat perquè els autònoms es puguin donar d'alta i de baixa de la Seguretat Social fins a tres vegades a l'any amb dret a començar a pagar des del mateix dona en què realitzen el tràmit. A partir de la quarta alta la Seguretat Social comptabilitzarà el mes complet.

 

 

A.5.-BONIFICACIONS I REDUCCIONS DE LA QUOTA

 

Els socis obligats a cotitzar en el Règim d'Autònoms no gaudiran de bonificacions si la forma jurídica adoptada és una Societat Limitada, una Societat Limitada Nova Empresa, una Societat Limitada Unipersonal, una Societat Anònima i una Societat Anònima

Unipersonal.

 

Si que podran optar els socis d'una Cooperativa de Treball Associat si opten unànimement per cotitzar en el Règim d'Autònoms.

 

 

A.6.-NOVETATS EN EL TRACTAMENT DE L'EXCÉS DE COTITZACIÓ EN SITUACIONS DE PLURIACTIVITAT.

 

 

Fins ara els autònoms en situació de pluriactivitat podien reclamar el seu dret a la devolució del 50% de l'excés de cotització sempre que la quantia fora igual o superior 12.368,23€. La reforma introduïda per la Llei 6/2017 contempla la devolució sense sol·licitud expressa per part de l'interessat.

 

La Seguretat Social farà les devolucions (si procedeixen) abans de l'1 de maig de l'exercici següent.

 

Els autònoms en pluriactivitat tindran dret a la devolució del 50% de l'excés en què les seues cotitzacions superen el que s'estableix en els Pressupostos Generals de l'Estat.

 

Amb la devolució automàtica de l'excés de cotització es tracta d'acabar amb els nombrosos tràmits burocràtics que implica la sol·licitud de la devolució. Això provocava que molts autònoms es resignaren a no recuperar els seus diners.

 

Sense perjudici de l'anterior per a autònoms/as ja donats d'alta, en el cas de noves altes que donen lloc a situacions de pluriactivitat, s'aplicaran les següents regles:

 

1a Els treballadors que causen alta per primera vegada en aquest règim especial i amb motiu de la mateixa inicien una situació de pluriactivitat podran triar com a base de cotització en aqueix moment, la compresa entre el 50 per cent de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos, i el 75 per cent durant els següents díhuit mesos, fins a les bases màximes establides per a aquest règim especial.

 

2a En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l'activitat laboral per compte d'altri ho fora a temps parcial amb una jornada a partir del 50 per cent de la corresponent a la d'un treballador amb jornada a temps complet comparable, es podrà triar en el moment de l'alta, com a base de cotització, la compresa entre el 75 per cent de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos, i el 85 per cent durant els següents díhuit mesos, fins a les bases màximes establides per a aquest règim especial.

 

3a L'aplicació d'aquesta mesura serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció establida com a mesura de foment de l'ocupació autònoma, així com amb el reintegrament de quotes previst en l'apartat 1 d'aquest article a conseqüència de l'exercici de l'activitat per compte propi en règim de pluriactivitat amb una altra per compte d'altri.»

 

 

 

B. COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL 

 

 

Aquest és el règim que correspon per als socis/treballadors o administradors consellers segons els supòsits reflectits en el quadre de la pàgina 6 i per a la contractació de treballadors per part de la S.L.

 

Els empresaris cotitzen a la Seguretat Social, pels treballadors, en el Règim General. En aquest s'estableix una quota patronal i una quota obrera. La quota patronal la paga l'empresari, i és el resultat d'aplicar a la base de cotització que correspongui al treballador, els tipus de cotització establits per a l'exercici en curs. La quota obrera l'aporta el treballador i és el resultat d'aplicar els tipus de cotització obligats per a ell a la base de cotització que li correspongui. El que es va actualitzant cada any, en general, són les bases de cotització, mentre que els tipus romanen generalment estables.

 

Topalls màxims i mínims de cotització.

 

A continuació es mostren per a l'any 2018  les taules de les bases màximes i mínimes segons les categories professionals, així com els tipus per a cada concepte pel qual es cotitza.

 

 

BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

 

Grup

CATEGORIES PROFESSIONALS

Euros / mes

BASE MÍNIMA

BASE MÀXIMA

1

Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no  inclòs en el artº 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 

1.152,90

3.751,20

2

 Enginyers tècnics, Perits i Ajudants titulats 

956,10

3.751,20

3

Caps Administratius i de Taller

831,60

3.751,20

4

  Ajudants no titulats 

825,60

3.751,20

5

  Oficials Administratius 

825,60

3.751,20

6

 Subalterns        

825,60

3.751,20

7

 Auxiliars Administratius              

825,60

3.751,20

8

    Oficials de primera i segona 

 

825,60

3.751,20

9

Oficials de tercera i Especialistes 

825,60

3.751,20

10

Peons 

825,60

3.751,20

11

Treballadors menors de díhuit anys, qualsevol que sigui la seva categoria professional 

825,60

3.751,20

 

 

La base mínima mensual de cotització serà el resultat de multiplicar el nombre d'hores realment treballades per la base mínima per hora establida en l'anterior quadre.

 

Cotització en la situació de pluriocupació. (Temps parcial).Quan el treballador preste els seus serveis en dos o més empreses en règim de contractació a temps parcial, cadascuna d'elles cotitzarà en raó de la remuneració que li aboni. Si la suma de les retribucions percebudes sobrepassés el topall màxim de cotització a la Seguretat Social, aquest es distribuirà en proporció a les abonades al treballador en cadascuna de les empreses.

 

 

 

 

 

 

 

Els tipus de cotització i conceptes pels quals es cotitza en el Règim General de la Seguretat Social són els següents  per al 2018:

 

 

TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL

 

 

Contingència i situació protegida

Tipus de cotització (

%)

EMPRESA

TREBALLADOR

TOTAL

CONTINGÈNCIES COMUNES

23,60

4,70

28,30

HORES EXTRAORDINÀRIES 

Derivades de força major Restants hores

12,00

23,60

2,00

4,70

14,00

28,30

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS (AT I EP) 

Taula de primesAncla[4] 

No cotitza

 

DESOCUPACIÓ

 

 

 

Contractes indefinits; indefinits a temps parcial i fixos discontinus, practiques, de formació, de relleu, d'interinitat i aprenentatge

5,50

1,55

7,05

Discapacitats (mínim 33%) qualsevol que sigui la modalitat del contracte

5,50

1,55

7,05

Contractes de duració determinada a temps complet (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

Contractes de duració determinada a temps parcial (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

FOGASA

0,20

No cotitza

0,20

FORMACIÓ PROFESSIONAL  

0,60

0,10

0,70

 

 

3.- FISCALITAT 

 

 

 

A. L'IMPOST DE SOCIETATS

 

 

 

Des del punt de vista fiscal, aquestes societats tributen per l'Impost de societats.

 

L'Impost de societats és un impost de naturalesa personal i de caràcter directe que grava les rendes obtingudes per les societats i altres persones jurídiques no subjectes a IRPF.

 

El fet imposable en l'Impost de societats ve dau per l'obtenció de renda, qualsevol que sigui el seu origen, així com pels increments patrimonials que es produeixin.

 

 

BASE IMPOSABLE

 

Respecte a la base imposable de l'impost, hem de partir que el fet imposable és l'obtenció de renda per la societat, estimant-se la renda obtinguda com la diferència entre els ingressos i les despeses deduïbles, sumant o restant els increments patrimonials que es produeixin en l'exercici.

 

La base imposable està constituïda per l'import de la renda que s'obtingui en l'exercici deduint les bases imposables negatives d'exercicis anteriors.

 

El període impositiu coincidirà amb l'exercici econòmic de la societat, no podent excedir de dotze mesos, llevat que la societat s’extingissin i en aquest cas, el període impositiu es reduirà en proporció a tal exercici.

 

Un altre concepte a tindre en compte a l'hora de la determinació de la base imposable és el de les amortitzacions. L'amortització és l'import en euros de la pèrdua de valor d'un bé, tant pel pas del temps com pel desgast produït per l'ús.

 

El concepte d'amortització és important en l'impost de societats perquè:

 

                              Té la consideració de despesa deduïble

 

               És aplicable no sols als immobilitzats materials (edificis, maquinària, mobiliari...), sinó també als immaterials (palesos, programes informàtics...)

 

Hem de destacar la importància que les empreses estableixen un pla d'amortització per a cada element de l'immobilitzat que adquireixen. En aquest pla d'amortització haurà de tenir-se en compte el valor d'adquisició i el valor residual que es preveu que tindrà al cap d'uns anys.

 

A l'hora de determinar la base imposable hem de tindre en compte els ingressos i despeses que s'han produït en l'exercici econòmic.

 

Es consideren INGRESSOS COMPUTABLES:

 

                              Els derivats de l'activitat econòmica

                              Les subvencions obtingudes

                              Les cessions de béns a canvi d'un preu...

 

 

 

 

 

 

 

Són DESPESES DEDUÏBLES tots aquells que resulten necessaris per a l'obtenció d'ingressos i, a més les amortitzacions:

 

SÓN despeses deduïbles, entre altres:

 

                              Les despeses de personal

                              Les matèria prevals

                              Les despeses financeres

                              Els llogues

                              Els subministraments (llum, telèfon....)

                              Les amortitzacions anuals

 

Per contra, NO SÓN deduïbles:

 

               La comptabilització del propi Impost de societats              Les sancions, multes i recàrrecs          Els donatius i altres liberalitats...

 

Els INCREMENTS i DISMINUCIONS  DE PATRIMONI empresarial són les variacions que es produeixin en aquest, a l'alça o a la baixa, que tinguin la seva causa en:

 

                              Pèrdues fortuïtes en tot o part del patrimoni

               Per venda, donació o intercanvi de béns     Per venda d'accions o participacions                Per incorporació de béns, drets, diners...

 

 

TIPUS IMPOSITIU

 

Una vegada obtinguda la base, hem d'aplicar el tipus impositiu:

 

SL  de nova creació durant els primers 2 anys amb Base Imposable positiva al tipus reduït  del 15%  

A partir del 3er any al tipus general del 25%   

 

A la quota íntegra se li apliquen les diferents deduccions i bonificacions regulades normativamentAncla[5] o s'obté a QUOTA A INGRESSAR. Entre elles com a exemple, podem citar:

 

 Activitats d’investigació científica i innovació tecnològica

 Deduccions per a evitar la doble imposició internacional

 Deducció per al foment d'as TIC en empreses de reduïda dimensió

 Deducció per inversió en béns d’interès cultural

 Deducció per creació d'ocupació treballadors minusvàlids

 Deduccions per activitats d'exportació

 Deducció per incentivar la realització de determinades activitats culturals (cinematografia, edició de llibres…)

 Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris

 Deduccions per inversions destinades a la protecció del medi ambient  Bonificacions per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla....

 

 

 

B. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

 

L'IVA és un impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum. Per a entendre el funcionament d'aquest impost és necessari tindre present dues qüestions:

 

L'IVA actua en totes les fases de producció d'un bé, des que és matèria primera fins que es posa a la disposició del consumidor i, no obstant això, només es grava el valor afegit en cada fase.

 

La càrrega de l'impost recau sobre el consumidor final, tenint aquesta consideració aquell consumidor que no pugui deduir-se l'IVA suportat.

 

El productor o comerciant estan subjectes a l'impost ja que el suporten en cadascuna de les compres de béns i serveis que realitzen (IVA SUPORTAT), però carreguen als seus clients l'import de l'IVA en la vendes o serveis realitzats (IVA REPERCUTIT).

 

TIPUS D'IVA APLICABLES

 

La Llei 37/1992, de 28 de desembre, actualitzada amb la Llei 26/2009 de PGE/2010 (BOE de 24/12/2009) que va modificar els tipus d'IVA amb efectes des de 1-7-2010, distingeix entre tres tipus d'IVA i només determina quines operacions tributen al tipus reduït o súper reduït, les restants queden subjectes al tipus general. En termes generals com més bàsica és la necessitat d'un producte, menor és l'IVA que se li aplica. Els tipus d'IVA vigents en l'actualitat  són:

 

IVA general (21%). És el percentatge que s'aplica per defecte a tots els productes i serveis. Electrodomèstics, roba, calçat, tabac, bricolatge, serveis de lampisteria… La majoria d'articles estan subjectes a aquest tipus.

 

IVA reduït (10%). La llista de productes i serveis que tributen a un tipus reduït és molt llarga i inclou entre altres productes, els aliments en general (excepte els que suporten un IVA súper reduït). 

 

IVA súper reduït (4%). S'aplica als productes de primera necessitat i reben aquesta consideració el pa, llet, ous, fruites, verdures, hortalisses, cereals i formatges. A més, també es beneficien d'aquest IV llibres, periòdics i revistes no publicitaris; medicaments d'ús humà; cadires de rodes per a minusvàlids i pròtesis….

 

MODALITATS

Estan obligats per aquest impost, els empresaris individuals, professionals, artistes societats civils i persones jurídiques. No existeixen diferències en la seva aplicació depenent de la formula jurídica adoptada. No totes les activitats han de repercutir l'IVA, existeixen activitats exemptes de repercutir l'IVA, com a serveis mèdics i sanitaris, serveis de caràcter cultural, serveis financers i assegurances… Les societats mercantils podran optar entre:

• El Règim General: si és el cas, ingressar dins dels 20 dies següents a la finalització de cada trimestre natural mitjançant el MODEL 303, la diferència entre l'IVA repercutit i el suportat. Cal fer el mes de gener de cada any el resum anual, MODEL 390. 

 

 El Règim Especial del Criteri de Caixa: Amb efectes des de l'1 de gener de 2014, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització introdueix el Règim Especial del Criteri de Caixa. Aquest nou Règim especial de caràcter optatiu, permet als subjectes passius (empreses i autònoms que facturen menys de 2 milions d'euros a l'any) retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit fins al moment del cobrament als seus clients encara que es retardarà, igualment, la deducció de l'IVA suportat en les seues adquisicions fins al moment en què efectuí el pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble); tot això amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què les operacions s'hagen efectuat. Aquest règim especial compta amb requisits i especificacions que en la pràctica poden provocar que aquesta mesura no s’estengui tant com seria desitjable. (Més informació en la Web, en “Quaderns per a Emprendre” el denominat “El Règim Especial de l'IVA amb criteri de caixa”)

 
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

(*).-les empreses de nova creació constituïdes a partir de l'1 de gener del 2016 tributaren a aqueixos tipus tant en el primer període impositiu en què la base imposable resulte positiva com en el següent,  (**) Article 29 i *DT 34a *LIS

 

 

 

1.- CARACTERÍSTIQUES

 

 

CONCEPTE

 

Societat de caràcter mercantil en la qual el capital social, que estarà dividit en accions, s'integrarà  per les aportacions dels socis, els qui no respondran personalment dels deutes socials

 

Regulada pel Reial decret legislatiu 1564/1989 de 22 de desembre, aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes i pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital,

 

Personalitat jurídica pròpia i caràcter mercantil, qualsevol que siga el seu objecte.

 Constitució formalitzada mitjançant escriptura pública i posterior inscripció en el Registre Mercantil.

 En la denominació haurà de figurar necessàriament l'expressió "Societat Anònima" o la seua abreviatura "S.A.".

 El capital social, constituït per les aportacions dels socis, no podrà ser inferior a 60.101,21 €. Haurà d'estar totalment subscrit en el moment de la constitució de la societat i desemborsat en un 25% almenys, el valor nominal de cadascuna de les seues accions.

 

CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT

 

En l'escriptura de constitució de la societat s'expressaran: 

 Noms, cognoms i edat dels atorgants, si foren persones físiques, o la denominació o raó social si són persones jurídiques. 

                              Voluntat dels atorgants de fundar una societat anònima. 

               Metàl·lic, béns o drets que cada soci aporte o s'obligue a aportar.                  Quantia de les despeses de constitució. 

                              Estatuts que han de regir el funcionament de la societat. 

 Noms, cognoms i edat de les persones que s'encarreguen inicialment de l'administració i representació social o la seua denominació social, nacionalitat i domicili. 

En els estatuts que han de regir el funcionament de la societat es farà constar: 

                              Denominació social. 

                              Objecte social. 

                              Duració de la societat. 

               Data d'inici d'operacions.               Domicili social. 

 Capital social, expressant la part del seu valor no desemborsat, així com la forma i termini màxim en què han de satisfer-se els dividends passius. 

 Nombre d'accions, valor nominal, classe i sèrie, import desemborsat i si estan representades per mitjà de títols o d'anotacions en compte. En el cas de títols haurà d'indicar-se si són nominatives o al portador i si es preveu l'emissió de títols múltiples. 

 Estructura de l'òrgan d'administració, nombre d'administradors, que en el cas del Consell no serà inferior a tres. 

                              Manera de deliberar i adoptar acords. 

 Data de tancament de l'exercici social, que en defecte d'això serà el 31 de desembre de cada any. 

               Restriccions a la lliure transmissibilitat de les accions, quan s'hagueren estipulat. 

                              Règim de prestacions accessòries. 

               Drets especials dels socis fundadors o promotors de la societat.  L'escriptura de constitució haurà d'inscriure's en el Registre Mercantil.

 

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

 

Junta General d'accionistes 

Òrgan deliberant que expressa amb els seus acords la voluntat social. Es defineix com a reunió d'accionistes, degudament convocats per a deliberar i decidir per majoria sobre assumptes socials propis de la seua competència. Classes de juntes: 

Junta general ordinària, que es reunirà necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici, per a censurar la gestió social, aprovar els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. 

Junta extraordinària, que haurà de ser convocada pels administradors, quan ho estimen convenient per als interessos socials o quan ho sol·licite un nombre de socis titular de, almenys, un cinc per cent del capital social. 

La convocatòria haurà de fer-se per anunci publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de major circulació a la província amb quinze dies d'antelació a la data fixada per a la celebració de la Junta.

Administradors 

Òrgan executiu encarregat de la gestió permanent de la societat i de representar a la mateixa en les seues relacions amb tercers. Facultats i deures dels administradors: 

Convocar les juntes generals. 

Informar els accionistes. 

Formular i signar els comptes anuals i redactar l'informe de gestió. 

Depositar els comptes en el Registre mercantil. 

Els administradors poden ser persones físiques o jurídiques i llevat que els estatuts disposen el contrari, no es requereix que siguen accionistes.

 

DRETS DELS ACCIONISTES

 

               Participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació.

 Dret de subscripció preferent, tant en noves accions emeses com en obligacions convertibles en accions.

               Assistir i votar en les Juntes Generals i impugnar acords socials.         Dret d'informació

 

ELS COMPTES ANUALS

 

 

 

 

 

 

DRETS I OBLIGACIONS DELS SOCIS

 

Drets dels socis:

 

El soci tindrà, com a mínim, els següents drets:

 

El de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació.

El d'assumpció preferent en la creació de noves participacions o el de subscripció preferent en l'emissió de noves accions o d'obligacions convertibles en accions.

El d'assistir i votar en les juntes generals i el d'impugnar els acords socials. d.          El d'informació.

 

 

Obligacions dels socis:

 

Una vegada constituïda la societat, el soci, per la seua simple condició de tal, no suporta cap obligació directa enfront de la societat, llevat que s'haja compromés a verificar prestacions accessòries. Disposa la Llei que en els estatuts podran establir-se, amb caràcter obligatori per a tots o alguns dels socis, prestacions accessòries diferents de les aportacions de capital, expressant el seu contingut concret i determinat i si s'han de realitzar gratuïtament o mitjançant de retribució.

 

 

*ORGANOS SOCIALS

 

 

La Junta General

És l'òrgan que expressa la voluntat col·lectiva de la Societat, mitjançant acords adoptats per majoria.

 

Els administradors

L'administració de la societat es podrà confiar a un administrador únic, a diversos administradors que actuen solidària o conjuntament, o a un Consell d'Administració.

 

 

 

ELS COMPTES SOCIALS

 

Han de ser formulades pels administradors de la societat en el termini màxim de tres mesos a comptar del tancament de l'exercici social, acompanyades d'un informe de gestió i de la proposta d'aplicació del resultat.

Aniran signades per tots els administradors, seran revisades pels auditors de comptes i se sotmetran finalment a l'aprovació de la Junta General.

 

Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflectisca els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la memòria Els comptes anuals  formen una unitat i han de ser redactades amb claredat, mostrant la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat.

 

Excepte disposició contrària en els estatuts, la distribució de dividends als socis es realitzarà en proporció a la seua participació en el capital social.

 

2.- COTITZACIÓ A la SEGURETAT SOCIAL 

 

Una dels dubtes que més habitualment se li plantegen a les persones que creguen una Societat Limitada és com han de cotitzar a la Seguretat Social. Cal tindre en compte dos aspectes:

 

El primer és que cal diferenciar si es treballa en l'empresa, és a dir s'és soci treballador  o si s'és administrador o conseller

 

El control (participació) que es tinga en la nova societat

 

SOCIS/AS TREBALLADORS/AS

 

Estàs obligat a donar-te d'alta com a autònom en els següents suposats: 

 

Si tens més del 50% del capital de l'empresa. 

Si tens menys del 50%, però vius amb familiars directes que també són socis i la suma de les vostres participacions supera el 50%.

Si exerceixes labors de direcció i gerència i tens més del 25% del capital. Si no arribes al 25% de les participacions, pots afiliar-te en el Règim General assimilat (sense dret a desocupació ni al Fons de Garantia Salarial o *Fogasa).

 

Si no t'identifiques amb cap d'aquests supòsits, pots afiliar-te en el Règim General.

 

ADMINISTRADORS/AS I CONSELLERS/AS

 

Si parlem, en canvi, d'un administrador o conseller, s'apliquen els següents criteris per a la Seguretat Social:

 

Si no posseeixes més d'un 25% del capital i exerceixes funcions retribuïdes de direcció i gerència, has de cotitzar en el Règim General Assimilat (que exclou la protecció per desocupació i el dret al Fons de Garantia Salarial o *Fogasa). 

Si no posseeixes més del 33% del capital i no exerceixes funcions de direcció i gerència, t'has de donar d'alta en el Règim General.

En el cas que no sigues soci, t'espera el Règim General Assimilat.

 

ADMINISTRADOR  O CONSELLER

 

amb funcions de direcció i gerència, retribuït i no posseeixen +1/4 capital:  RÈGIM GENERAL ASSIMILAT (sense desocupació ni *Fogasa)

 

 

si no exerceixen funcions de direcció i gerència i no posseeixen +1/3 capital;  RÈGIM GENERAL

 

 no socis:

RÈGIM GENERAL ASSIMILAT (sense desocupació ni *Fogasa)

 

 

 

amb capital superior al 50%:

RÈGIM AUTÒNOMS

 

 

si té funcions de direcció i gerència i posseeix +1/4 capital:

RÈGIM AUTÒNOMS

SOCIS  TREBALLADORS

AMB CAPITAL INFERIOR Al 50%

 

si no exerceix funcions de direcció i gerència i no posseeix +1/3 capital:

RÈGIM GENERAL

 

50% del capital en mans de familiars fins al 2n grau:

RÈGIM AUTÒNOMS

 

A. COTITZACIÓ EN EL RÈGIM D'AUTÒNOMS.

 

*Ye hem vist que els administradors i consellers i els socis treballadors de la SA, si compleixen determinats suposats, realitzen la seua cotització a la Seguretat Social a través del Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA). Per a la resta de possibilitats és convenient veure el quadre de la pàgina 6.

 

En aquest Règim s'estableix una base mínima obligatòria i una base màxima sobre la qual s'aplica el tipus de cotització establit per als autònoms. El resultat és la quota líquida a pagar que es liquida mensualment.

 

L'Ordre *ESS/106/2017, de 9 de febrer, que desenvolupa les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2017 (BOE 11/02/2017) continua estant vigent ja que al gener de 2018 davant la falta de Pressupostos Generals de l'Estat el Govern ha congelat les bases de cotització mínimes i màximes d'autònoms (a excepció dels autònoms societaris) quedant sense cap canvi respecte a l'últim semestre de 2017: base mínima de 919,80 euros i base màxima de 3.751,20 euros

 

En donar-se d'alta en el Règim d'Especial de treballadors per compte propi, l'empresari pot optar per la base de cotització que desitge, sempre que estiga entre la base mínima i màxima establida. En cada exercici econòmic es determinen les bases màximes i mínimes de cotització a la Seguretat Social en la Llei de Pressupostos de l'Estat. A partir d'1 de gener de 2018 el tipus i les bases de cotització per aquest Règim Especial seran els següents:

 

A.1.-TIPUS DE COTITZACIÓ

 

Amb caràcter general incloent la incapacitat laboral transitòria (*IT) el tipus de cotització per contingències comunes serà del 29,80%, o el 29,30% si l'interessat està acollit al sistema de protecció per cessament d'activitat o a la *proteccion per contingències professionals . No obstant això, quan el treballador per compte propi o autònom no tinga en aquest règim la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50%.

 

TIPUS DE COTITZACIÓ  PER CONTINGÈNCIES COMUNES (%)

 

Protecció sense Incapacitat Temporal (*IT)

26,50

Protecció per contingències comunes

29,80

Acollit a la protecció per contingències professionals o cessament d'activitat

29,30

Autònoms/as que no tinguen cobertes les contingències de

Accidents de Treball i Malalties Professionals (*AT i *EP) per risc durant l'embaràs, lactància natural o cuideu de menor

greument malalt

Cotització addicional del 0,10% sobre la base de cotització

triada

 

Com es veu en el quadre, si es cotitza per contingències professionals (*AT i *EP), el tipus general del 29,80% es redueix un 5% passant a ser 29,30%.

 

Durant l'any 2017, el tipus de cotització per a la protecció per cessament d'activitat serà del 2,20%. 

 

Els treballadors inclosos en aquest Règim Especial que no tinguen coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals (*AT i *EP), efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per 100, aplicat sobre la base de cotització triada, per al finançament de les prestacions previstes per embaràs i lactància natural 

 

A diferència de la *IT, la cobertura econòmica per contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals,(*AT i *EP), és optativa, podent el treballador autònom cotitzar per ella o no. Només serà obligatori en el cas dels treballadors autònoms econòmicament dependents (*TRADE), o en altres supòsits que, per la seua sinistralitat el Govern establisca la seua obligatorietat, així com per a poder optar a la prestació per cessament d'activitat segons el que s'estableix en la Llei 32/2010, de 5 d'agost (BOE 6/08/2010).

 

A.2.-BASES DE COTITZACIÓ AMB CARÀCTER GENERAL 

 

 

En donar-se d'alta en el Règim d'Especial de treballadors per compte propi, amb caràcter general, l'empresari pot optar per la base de cotització que desitge, sempre que estiga entre la base mínima i màxima establida. En cada exercici econòmic es determinen les bases màximes i mínimes de cotització a la Seguretat Social en la Llei de Pressupostos de l'Estat. No obstant això existeixen una sèrie de limitacions a l'anterior elecció en funció de la situació concreta: edat, cotitzacions anteriors, activitat…  D'altra banda, cal tindre en compte que per a determinats treballadors autònoms les Bases poden ser diferents Vegem tot això en el  següent  quadre per a l'any 2018: 

 

BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

(des de l'1 juliol de 2017)

 

 

SITUACIÓ

Euros / mes

 

BASE MÍNIMA

BASE MÀXIMA

 

Amb caràcter general 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as s amb menys de 47 anys el 01-07-17 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 47 anys el 01-07-17 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base igual o superior a 1.964,70 euros/mes, o causen alta en aquest Règim Especial 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 47 anys el 01-07-17 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base inferior a 1.964,7 euros/mes, però que exercisquen opció per una base superior abans del 30-06-17 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 47 anys el 01-07-17 i que, al desembre de 2016, vingueren cotitzant per una base inferior a 1.964,70 euros/mes, que no exercisquen opció per una base superior abans del 30-06-17 

919,80

2.023,50

 

Autònoms/as amb 47 anys d'edat el 01-07-17 i que s'hagueren donat d'alta en el RETA a conseqüència de la defunció del cònjuge titular de l'establiment 

919,80

3.751,20

 

Autònoms/as amb 48 anys o més el 01-07-17 

992,10

2.023,50

 

Treballadors amb 48 anys o més el 01-07-17 que s'hagueren donat d'alta en el RETA amb 45 o més anys a conseqüència de la defunció del titular de l'establiment 

919,80

2.023,50

 

Treballadors els 50 anys i euros/mes 

  amb 48 o més anys d'edat amb 5 o més anys cotitzats abans de

 

,70

919,80

2.023,50

 

 si l'última base de cotització, acreditada és igual o inferior a 1964

 

Autònoms/as que., que a 1 de gener de 2011, tenien 48 o 49 anys d'edat i la seua base de cotització fora superior a 1.964,70 euros mensuals 

919,80

Base última incrementada en un 3%.

 

Treballadors Error! Nom d'arxiu no especificat.euros/mes

  amb 48 o més anys d'edat amb 5 o més anys cotitzats abans de

 

919,80

 

els 50 anys i si l'última base de cotització, acreditada és superior a 1.964,70

 

Autònoms/as que en algun moment de 2016 i de manera simultània hagen tingut contractats a 10 o més treballadors al seu servei 

1.152,90

3.751,20

 

Autònoms/as societaris, inclosos els seus cònjuges i familiars fins a 2n grau que convisquen amb ell/ella i que al costat d'ell/ella tinguen almenys el 50% del capital social, tindran una base mínima igual a la prevista com a base mínima corresponent al grup 1 de cotització del règim general[1], a excepció d'aquells que causen alta inicial en el Règim d'Autònoms, que podran durant els primers 12 mesos de la seua activitat triar una base mínima de  919,80 euros.

1.152,90

3.751,20

 

Autònoms/as dedicats a activitats exclusives de la venda ambulant o a domicili (no inclosos els que, a més, elaboren o fabriquen els articles o productes que venguen): 

Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants (*CNAE 4781) 

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants (*CNAE 4782) 

Opció entre

893,10 i 825,60 *

El *CNAE 4799 podrà optar

també entre

919,80 i  505,89

3.751,20

 

Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i mercats ambulants (*CNAE 4789) 

Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercat ambulant (*CNAE 4799) 

   

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant (no inclosos els que, a més, elaboren o fabriquen els articles o productes que venguen) que perceben ingressos directament dels compradors 

Opció entre 893,10 i 825,60

3.751,20

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant en «mercats ambulants» (no inclosos els que, a més, elaboren o fabriquen els articles o productes que venguen), amb horari de venda inferior a 8 hores al

dia, que perceben ingressos directament dels compradors 

Opció entre 919,80  i  505,89

3.751,20

Persones que es dediquen de manera individual a la venda ambulant en «mercats ambulants» (no inclosos els que produïsquen els articles o productes que venguen) amb horari de venda inferior de 8 hores al dia, quan no disposen d'establiment fix propi 

Autònoms/as en cas de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50% 

446,70 quan la base triada siga del 50% de la base mínima

3.751,20

669,90 quan la base triada es

corresponga *co el 75%

759,00 quan coincidisca amb el 85%

 

 

És important ressaltar que La llei 6/2017 de reforma *urgante del treball autònom ha  ampliat de dos a quatre els possibles canvis anuals de base de cotització, triant una altra dins dels límits mínim i màxim que li resulten aplicables en cada exercici amb els següents efectes:

 

Aplicació a partir de l'1 d'abril per a les sol·licituds realitzades entre l'1 de gener i 31 de març.

 

A partir de l'1 de juliol per a les sol·licituds realitzades entre l'1 d'abril i 30 de juny.

 

A partir d'1 d'octubre per a les sol·licituds realitzades entre 1 de juliol i 30 de setembre.

 

A partir de l'1 de gener del següent any per a les sol·licituds realitzades entre 1 d'octubre i 31 de desembre.

 

D'aquesta manera encara que en la nova Llei al final no s'ha considerat la possibilitat de cotitzar per ingressos reals, sí que es possibilita en certa manera, que el  autònom/a puga tractar d'ajustar la seua base de cotització als seus ingressos als deixe anar de l'any. S'introdueix una mica més de flexibilitat.

 

 

A.3.-QUOTES A PAGAR

 

Tenint en compte que com a supòsit general la base mínima per a menors de 47 anys, la quota  mínima es calcula així:

 

QUOTA MÍNIMA A PAGAR = BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ X TIPUS DE COTITZACIÓ

  

Passem a descriure sobre la base de les diferents possibilitats, la quota mínima aproximada a pagar:

 

 

POSSIBILITAT 1:

 

 

 Sense *IT

 Sense acollir-se a la protecció per cessament d'activitat

 Sense cobrir la protecció dispensada a les contingències derivades de *AT i *EP

 

919,80 euros x 26,50% =                                  243,75 euros

919,80 euros  x 0,1% (*cotiz. addicional)=           0,92 euros

                                                                          244,67 euros de quota líquida aprox. a pagar.

 

 

 

 

 

POSSIBILITAT 2:

 

 Amb *IT

 Sense acollir-se a la protecció per cessament d'activitat

 Sense cobrir la protecció dispensada a les contingències derivades de *AT i *EP

 

919,80 euros x 29,80% =                                  274,10 euros

919,80 euros x 0,1%(*cotiz. addicional)=             0,92 euros

                                                                          275,02 euros de quota líquida aprox. a pagar.

 

 

 

 

POSSIBILITAT 3:

 

 Amb *IT

 Acollint-se a la protecció per cessament d'activitat

 Coberta la protecció dispensada a les contingències derivades de *AT i E[2]P

 

919,80  euros x 29,30% =                                                               269,50 euros. 919,80  euros x 2,20% (prestació per cessament activitat)=           20,24 euros

919,80  euros x 1,65% (tipus corresponent de *AT i *EP[3])=       15,18 euros

                                                                                                      304,92 euros de quota líquida a pagar

 

 

 

A.4.-NOVETATS EN EL *SITEMA D'ALTES I BAIXES INTRODUÏDES PER LA LLEI 6/2017

 

La Llei estableix canvis importants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) encaminades a fer més just l'actual sistema d'altes i baixes, en concret es tracta de dues mesures que entraran en vigor al gener de 2018:

 

Límits al nombre d'altes i baixes l'any: els autònoms podran donar-se fins a tres vegades d'alta i de baixa en aquest.  

 

Pagament per dies reals d'alta: en lloc de pagar la quota d'autònoms per mesos complets com fins ara, només cotitzaran des del dia efectiu en què es donen d'alta i fins al dia en què es donen de baixa en les tres primeres ocasions al llarg de l'any que cursen alta en el RETA. Fins ara, si un autònom es donava d'alta, per exemple, un 25 de maig i de baixa el 12 de juliol, estava obligat a pagar a la Seguretat Social la cotització completa corresponent a tots dos mesos, encara que només haguera treballat durant 20 dies. La nova mesura proporciona flexibilitat perquè els autònoms es puguen donar d'alta i de baixa de la Seguretat Social fins a tres vegades a l'any amb dret a començar a pagar des del mateix dona en què realitzen el tramite. A partir de la quarta alta la Seguretat Social comptabilitzarà el mes complet.

 

 

A.5.-BONIFICACIONS I REDUCCIONS DE LA QUOTA

 

Els socis obligats a cotitzar en el Règim d'Autònoms no gaudiran de bonificacions si la forma jurídica adoptada és una Societat Limitada, una Societat Limitada Nova Empresa, una Societat Limitada Unipersonal, una Societat Anònima i una Societat Anònima

Unipersonal.

 

Si que podran optar els socis d'una Cooperativa de Treball Associat si opten unànimement per cotitzar en el Règim d'Autònoms.

 

 

A.6.-NOVETATS EN EL TRACTAMENT DE L'EXCÉS DE COTITZACIÓ EN SITUACIONS DE PLURIACTIVITAT.

 

 

Fins ara els autònoms en situació de pluriactivitat podien reclamar el seu dret a la devolució del 50% de l'excés de cotització sempre que la quantia fora igual o superior 12.368,23€. La reforma introduïda per la Llei 6/2017 contempla la devolució sense sol·licitud expressa per part de l'interessat.

 

La Seguretat Social farà les devolucions (si procedeixen) abans de l'1 de maig de l'exercici següent.

 

Els autònoms en pluriactivitat tindran dret a la devolució del 50% de l'excés en què les seues cotitzacions superen el que s'estableix en els Pressupostos Generals de l'Estat.

 

Amb la devolució automàtica de l'excés de cotització es tracta d'acabar amb els nombrosos tràmits burocràtics que implica la sol·licitud de la devolució. Això provocava que molts autònoms es resignaren a no recuperar els seus diners.

 

Sense perjudici de l'anterior per a autònoms/as ja donats d'alta, en el cas de noves altes que donen lloc a situacions de pluriactivitat, s'aplicaran les següents regles:

 

1a Els treballadors que causen alta per primera vegada en aquest règim especial i amb motiu de la mateixa inicien una situació de pluriactivitat podran triar com a base de cotització en aqueix moment, la compresa entre el 50 per cent de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos, i el 75 per cent durant els següents díhuit mesos, fins a les bases màximes establides per a aquest règim especial.

 

2a En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l'activitat laboral per compte d'altri ho fora a temps parcial amb una jornada a partir del 50 per cent de la corresponent a la d'un treballador amb jornada a temps complet comparable, es podrà triar en el moment de l'alta, com a base de cotització, la compresa entre el 75 per cent de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos, i el 85 per cent durant els següents díhuit mesos, fins a les bases màximes establides per a aquest règim especial.

 

3a L'aplicació d'aquesta mesura serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció establida com a mesura de foment de l'ocupació autònoma, així com amb el reintegrament de quotes previst en l'apartat 1 d'aquest article a conseqüència de l'exercici de l'activitat per compte propi en règim de pluriactivitat amb una altra per compte d'altri.»

 

 

 

B. COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL 

 

 

Aquest és el règim que correspon per als socis/treballadors o administradors consellers segons els supòsits reflectits en el quadre de la pàgina 6 i per a la contractació de treballadors per part de la S.L.

 

Els empresaris cotitzen a la Seguretat Social, pels treballadors, en el Règim General. En aquest s'estableix una quota patronal i una quota obrera. La quota patronal la paga l'empresari, i és el resultat d'aplicar a la base de cotització que corresponga al treballador, els tipus de cotització establits per a l'exercici en curs. La quota obrera l'aporta el treballador i és el resultat d'aplicar els tipus de cotització obligats per a ell a la base de cotització que li corresponga. El que es va actualitzant cada any, en general, són les bases de cotització, mentre que els tipus romanen generalment estables.

 

Topalls màxims i mínims de cotització.

 

A continuació es mostren per a l'any 2018  les taules de les bases màximes i mínimes segons les categories professionals, així com els tipus per a cada concepte pel qual es cotitza.

 

 

BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

 

Grup

CATEGORIES PROFESSIONALS

Euros / mes

BASE MÍNIMA

BASE MÀXIMA

1

Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no  inclòs en el *artº 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 

1.152,90

3.751,20

2

 Enginyers tècnics, Perits i Ajudants titulats 

956,10

3.751,20

3

Caps Administratius i de Taller

831,60

3.751,20

4

  Ajudants no titulats 

825,60

3.751,20

5

  Oficials Administratius 

825,60

3.751,20

6

 Subalterns        

825,60

3.751,20

7

 Auxiliars Administratius              

825,60

3.751,20

8

    Oficials de primera i segona 

 

825,60

3.751,20

9

Oficials de tercera i Especialistes 

825,60

3.751,20

10

Peons 

825,60

3.751,20

11

Treballadors menors de díhuit anys, qualsevol que siga la seua categoria professional 

825,60

3.751,20

 

 

La base mínima mensual de cotització serà el resultat de multiplicar el nombre d'hores realment treballades per la base mínima per hora establida en l'anterior quadre.

 

Cotització en la situació de pluriocupació. (Temps parcial).Quan el treballador preste els seus serveis en dos o més empreses en règim de contractació a temps parcial, cadascuna d'elles cotitzarà en raó de la remuneració que li abone. Si la suma de les retribucions percebudes sobrepassara el topall màxim de cotització a la Seguretat Social, aquest es distribuirà en proporció a les abonades al treballador en cadascuna de les empreses.

 

 

 

 

 

 

 

Els tipus de cotització i conceptes pels quals es cotitza en el Règim General de la Seguretat Social són els següents  per al 2018:

 

 

TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL

 

 

Contingència i situació protegida

Tipus de cotització (

%)

EMPRESA

TREBALLADOR

TOTAL

CONTINGÈNCIES COMUNES

23,60

4,70

28,30

HORES EXTRAORDINÀRIES 

Derivades de força major Restants hores

12,00

23,60

2,00

4,70

14,00

28,30

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS (*AT I *EP) 

Taula de primes[4] 

No cotitza

 

DESOCUPACIÓ

 

 

 

Contractes indefinits; indefinits a temps parcial i fixos discontinus, practiques, de formació, de relleu, d'interinitat i aprenentatge

5,50

1,55

7,05

Discapacitats (mínim 33%) qualsevol que siga la modalitat del contracte

5,50

1,55

7,05

Contractes de duració determinada a temps complet (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

Contractes de duració determinada a temps parcial (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

*FOGASA

0,20

No cotitza

0,20

FORMACIÓ PROFESSIONAL  

0,60

0,10

0,70

 

 

3.- FISCALITAT 

 

 

 

A. L'IMPOST DE SOCIETATS

 

 

 

Des del punt de vista fiscal, aquestes societats tributen per l'Impost de societats.

 

L'Impost de societats és un impost de naturalesa personal i de caràcter directe que grava les rendes obtingudes per les societats i altres persones jurídiques no subjectes a IRPF.

 

El fet imposable en l'Impost de societats ve dau per l'obtenció de renda, qualsevol que siga el seu origen, així com pels increments patrimonials que es produïsquen.

 

 

BASE IMPOSABLE

 

Respecte a la base imposable de l'impost, hem de partir que el fet imposable és l'obtenció de renda per la societat, estimant-se la renda obtinguda com la diferència entre els ingressos i les despeses deduïbles, sumant o restant els increments patrimonials que es produïsquen en l'exercici.

 

La base imposable està constituïda per l'import de la renda que s'obtinga en l'exercici deduint les bases imposables negatives d'exercicis anteriors.

 

El període impositiu coincidirà amb l'exercici econòmic de la societat, no podent excedir de dotze mesos, llevat que la societat s'extingisca i en aquest cas, el període impositiu es reduirà en proporció a tal exercici.

 

Un altre concepte a tindre en compte a l'hora de la determinació de la base imposable és el de les amortitzacions. L'amortització és l'import en euros de la pèrdua de valor d'un bé, tant pel pas del temps com pel desgast produït per l'ús.

 

El concepte d'amortització és important en l'impost de societats perquè:

 

                              Té la consideració de despesa deduïble

 

               És aplicable no sols als immobilitzats materials (edificis, maquinària, mobiliari...), sinó també als immaterials (palesos, programes informàtics...)

 

Hem de destacar la importància que les empreses establisquen un pla d'amortització per a cada element de l'immobilitzat que adquirisquen. En aquest pla d'amortització haurà de tindre's en compte el valor d'adquisició i el valor residual que es preveu que tindrà al cap d'uns anys.

 

A l'hora de determinar la base imposable hem de tindre en compte els ingressos i despeses que s'han produït en l'exercici econòmic.

 

Es consideren INGRESSOS COMPUTABLES:

 

                              Els derivats de l'activitat econòmica

                              Les subvencions obtingudes

                              Les cessions de béns a canvi d'un preu...

 

 

 

 

 

 

 

Són DESPESES DEDUÏBLES tots aquells que resulten necessaris per a l'obtenció d'ingressos i, a més les amortitzacions:

 

SÓN despeses deduïbles, entre altres:

 

                              Les despeses de personal

                              Les matèria prevals

                              Les despeses financeres

                              Els llogues

                              Els subministraments (llum, telèfon....)

                              Les amortitzacions anuals

 

Per contra, NO SÓN deduïbles:

 

               La comptabilització del propi Impost de societats              Les sancions, multes i recàrrecs          Els donatius i altres liberalitats...

 

Els INCREMENTS i DISMINUCIONS  DE PATRIMONI empresarial són les variacions que es produïsquen en aquest, a l'alça o a la baixa, que tinguen la seua causa en:

 

                              Pèrdues fortuïtes en tot o part del patrimoni

               Per venda, donació o intercanvi de béns     Per venda d'accions o participacions                Per incorporació de béns, drets, diners...

 

 

TIPUS IMPOSITIU

 

Una vegada obtinguda la base, hem d'aplicar el tipus impositiu:

 

SL  de nova creació durant els primers 2 anys amb Base Imposable positiva al tipus reduït  del 15%  

A partir del *3er any al tipus general del 25%   

 

A la quota íntegra se li apliquen les diferents deduccions i bonificacions regulades normativament[5] o s'obté a QUOTA A INGRESSAR. Entre elles com a exemple, podem citar:

 

 Activitats d'investigació científica i innovació tecnològica

 Deduccions per a evitar la doble imposició internacional

 Deducció per al foment d'as TIC en empreses de reduïda dimensió

 Deducció per inversió en béns d'interés cultural

 Deducció per creació d'ocupació treballadors minusvàlids

 Deduccions per activitats d'exportació

 Deducció per incentivar la realització de determinades activitats culturals (cinematografia, edició de llibres…)

 Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris

 Deduccions per inversions destinades a la protecció del medi ambient  Bonificacions per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla....

 

 

 

B. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

 

L'IVA és un impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum. Per a entendre el funcionament d'aquest impost és necessari tindre present dues qüestions:

 

L'IVA actua en totes les fases de producció d'un bé, des que és matèria primera fins que es posa a la disposició del consumidor i, no obstant això, només es grava el valor afegit en cada fase.

 

La càrrega de l'impost recau sobre el consumidor final, tenint aquesta consideració aquell consumidor que no puga deduir-se l'IVA suportat.

 

El productor o comerciant estan subjectes a l'impost ja que el suporten en cadascuna de les compres de béns i serveis que realitzen (IVA SUPORTAT), però carreguen als seus clients l'import de l'IVA en la vendes o serveis realitzats (IVA REPERCUTIT).

 

TIPUS D'IVA APLICABLES

 

La Llei 37/1992, de 28 de desembre, actualitzada amb la Llei 26/2009 de PGE/2010 (BOE de 24/12/2009) que va modificar els tipus d'IVA amb efectes des de 1-7-2010, distingeix entre tres tipus d'IVA i només determina quines operacions tributen al tipus reduït o *superreducido, les restants queden subjectes al tipus general. En termes generals com més bàsica és la necessitat d'un producte, menor és l'IVA que se li aplica. Els tipus d'IVA vigents en l'actualitat  són:

 

IVA general (21%). És el percentatge que s'aplica per defecte a tots els productes i serveis. Electrodomèstics, roba, calçat, tabac, bricolatge, serveis de lampisteria… La majoria d'articles estan subjectes a aquest tipus.

 

IVA reduït (10%). La llista de productes i serveis que tributen a un tipus reduït és molt llarga i inclou entre altres productes, els aliments en general (excepte els que suporten un IVA *superreducido). 

 

IVA *superreducido (4%). S'aplica als productes de primera necessitat i reben aquesta consideració el pa, llet, ous, fruites, verdures, hortalisses, cereals i formatges. A més, també es beneficien d'aquest IV llibres, periòdics i revistes no publicitaris; medicaments d'ús humà; cadires de rodes per a minusvàlids i pròtesis….

 

MODALITATS

Estan obligats per aquest impost, els empresaris individuals, professionals, artistes societats civils i persones jurídiques. No existeixen diferències en la seua aplicació depenent de la formula jurídica adoptada. No totes les activitats han de repercutir l'IVA, existeixen activitats exemptes de repercutir l'IVA, com a serveis mèdics i sanitaris, serveis de caràcter cultural, serveis financers i assegurances… Les societats mercantils podran optar entre:

• El Règim General: si és el cas, ingressar dins dels 20 dies següents a la finalització de cada trimestre natural mitjançant el MODEL 303, la diferència entre l'IVA repercutit i el suportat. Cal fer el mes de gener de cada any el resum anual, MODEL 390. 

 

 El Règim Especial del Criteri de Caixa: Amb efectes des de l'1 de gener de 2014, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització introdueix el Règim Especial del Criteri de Caixa. Aquest nou Règim especial de caràcter optatiu, permet als subjectes passius (empreses i autònoms que facturen menys de 2 milions d'euros a l'any) retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit fins al moment del cobrament als seus clients encara que es retardarà, igualment, la deducció de l'IVA suportat en les seues adquisicions fins al moment en què efectue el pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble); tot això amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què les operacions s'hagen efectuat. Aquest règim especial compta amb requisits i especificacions que en la pràctica poden provocar que aquesta mesura no s'estenga tant com seria desitjable. (Més informació en la Web, en “Quaderns per a Emprendre” el denominat “El Règim Especial de l'IVA amb criteri de caixa”)


Fiscalitat de la Societat Anònima (231.6)

© 2023 - Ajuntament de Llucmajor