Espai del comerciant >> Fiscalitat >> Fiscalitat de les diferent formes jurídiques (SC, SL, SA…) >> Fiscalitat de la Societat Anònima Laboral

 

Quadre/resum 

 

                           SOCIETAT LIMITADA LABORAL

 

 

Quadre/resum 

 

                           SOCIETAT LIMITADA LABORAL

 

 

DENOMINACIÓ 

Denominació de la Societat segons la voluntat dels socis certificació negativa

CONSTITUCIÓ 

Elaboració d'Estatuts i atorgament d'escriptura pública.

Inscripció en el Registre Mercantil i en el registre de

Societats Laborals

 

Núm. SOCIS 

No pot ser inferior a tres, dels quals dos hauran de ser socis treballadors

APORTACIONS Al CAPITAL SOCIAL

Diners, treball, béns o drets. No pot ser inferior a

60.000 euros i ha d'estar totalment subscrit i desemborsat en un mínim del 25% amb participació majoritària de els

socis treballadors

RESPONSABILITAT 

Limitada al capital de la societat. Cada soci respondrà fins al límit de la seva aportació i no amb el seu patrimoni personal

DRETS DELS SOCIS

Participen en les pèrdues i guanys de la societat en proporció a la seva aportació al capital social.

SEGURETAT SOCIAL 

Socis administradors :

Règim Especial d'Autònoms

Resta: Veure apartat “Cotització”

FISCALITAT

Impost de societats

 

SL  de nova creació durant els primers 2 anys amb

Base Imposable positiva al tipus reduït  del 15% (*)

 

A partir del *3er any al tipus general del 25% (**)

 

 

 

 

(*).-les empreses de nova creació constituïdes a partir de l'1 de gener del 2016 tributaren a aqueixos tipus tant en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva com en el següent,  (**) Article 29 i *DT 34a *LIS

 

 

 

1.- CARACTERÍSTIQUES

 

DEFINICIÓ

 

Són societats anònimes en les quals la majoria del capital social és propietat dels socis treballadors que presten en elles serveis retribuïts, en forma personal i directa, la relació laboral de la qual és per temps indefinit. Regulades per la LLEI 4/1997, de 24 de març de Societats Laborals.. (BOE núm. 72 de 25 de març de 1997)

  

Cap dels socis podrà posseir accions o participacions socials que representen més de la tercera part del capital social, excepte les entitats públiques que podran superar aquest límit, sense aconseguir el 50% del capital social.

El nombre d'hores-any treballades pels treballadors contractats per temps indefinit que no siguin socis, no podrà ser superior al 15% del total hores-any treballades pels socis treballadors, llevat que la societat tingui menys de 25 socis treballadors, i en aquest cas el percentatge serà el 25%.

 

 

CAPITAL SOCIAL

 

El capital social mínim és de 60.000 EUROS, dividit en accions nominatives, i desemborsat almenys en un 25% en el moment de la constitució. El desemborsament pendent haurà d'efectuar-se dins del termini que assenyalen els estatuts.

 

 

CLASSES D'ACCIONS I PARTICIPACIONS

 

Classe Laboral: Les que siguin propietat dels socis treballadors.

Classe General: Les restants, que seran propietat dels socis capitalistes.

 

 

TRANSMISSIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS

 

El titular d'accions o de participacions socials de classe Laboral que es proposi transmetre-les a persones no treballadores de la societat, haurà de comunicar-lo a l'òrgan d'administració perquè es notifiqui a aquelles persones que tinguin dret d'adquisició preferent d'acord amb el següent ordre:

 

1r Treballadors no socis amb contracte indefinit.

2n Treballadors socis.

3r Titulars d'accions o participacions de classe General.

4t Treballadors eventuals.

5é La pròpia societat.

 

El titular d'accions o de participacions socials de classe General que es proposi transmetre-les a persones que no siguin socis treballadors de la societat, estarà sotmès al que es disposa anteriorment llevat que la notificació de l'òrgan d'administració començarà pels socis treballadors.

 

FONS ESPECIAL DE RESERVA

 

A més de les reserves legals o estatutàries que procedeixen, les societats laborals estan obligades a constituir un Fons Especial de Reserva, que es dotarà amb el 10% del benefici líquid de cada exercici.

 

 

 

 

 

E. DRETS I OBLIGACIONS DELS SOCIS

 

Drets dels socis:

 

El soci tindrà, com a mínim, els següents drets:

 

El de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació.

El d'assumpció preferent en la creació de noves participacions o el de subscripció preferent en l'emissió de noves accions o d'obligacions convertibles en accions.

El d'assistir i votar en les juntes generals i el d'impugnar els acords socials. d.          El d'informació.

 

 

Obligacions dels socis:

 

Una vegada constituïda la societat, el soci, per la seva simple condició de tal, no suporta cap obligació directa enfront de la societat, llevat que s'haja compromès a verificar prestacions accessòries. Disposa la Llei que en els estatuts podran establir-se, amb caràcter obligatori per a tots o alguns dels socis, prestacions accessòries diferents de les aportacions de capital, expressant el seu contingut concret i determinat i si s'han de realitzar gratuïtament o mitjançant de retribució.

 

 

F. *ORGANOS SOCIALS

 

 

La Junta General

És l'òrgan que expressa la voluntat col·lectiva de la Societat, mitjançant acords adoptats per majoria.

 

Els administradors

L'administració de la societat es podrà confiar a un administrador únic, a diversos administradors que actuen solidària o conjuntament, o a un Consell d'Administració.

 

 

G. ELS COMPTES SOCIALS

 

 

Els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com, en el seu cas, els comptes i l'informe de gestió consolidats

 

Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixin els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la memòria

 

Excepte disposició contrària en els estatuts, la distribució de dividends als socis es realitzarà en proporció a la seva participació en el capital social.

 

2.- COTITZACIÓ A la SEGURETAT SOCIAL 

 

 

Una dels dubtes que més habitualment se li  plantegen a les persones que creguin una Societat Limitada Laboral és com han de cotitzar a la Seguretat Social. Cal tindre en compte dos aspectes:

 

 

SOCIS/AS TREBALLADORS/AS QUE

FORMEN PART DE L'ÒRGAN DE

ADMINISTRACIÓ 

 

RÈGIM GENERAL

 

 

RETRIBUÏT EL CÀRREC

 

SOCIS/AS TREBALLADORS/AS AMB

FUNCIONS DE DIRECCIÓ I GERÈNCIA

 

 

RÈGIM GENERAL

ASSIMILAT

 (sense desocupació ni *Fogasa)

 

RELACIÓ LABORAL DE

ALTA DIRECCIÓ

 

 

SOCIS/AS QUE POSSEÏSQUEN AL COSTAT DE

FAMILIARS ( FINS Al 2n GRAU) EL 50%

DEL CAPITAL

 

RÈGIM D'AUTÒNOMS

 

 

Normalment, tant els socis treballadors com els treballadors contractats estaran afiliats al Règim General de la Seguretat Social. 

 

 

A. COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL

 

 

Aquest és el règim que correspon per als socis/treballadors o administradors consellers segons els supòsits reflectits en el quadre anterior i per a la contractació de treballadors per part de la S.A.L. (Si existeix algun supòsit que la correspongui el Règim d'Autònoms, veure apartat cotització Dossier Empresa Individual). 

 

En el Règim General s'estableix una quota patronal i una quota obrera. La quota patronal la paga l'empresari, i és el resultat d'aplicar a la base de cotització que correspongui al treballador, els tipus de cotització establits per a l'exercici en curs. La quota obrera l'aporta el treballador i és el resultat d'aplicar els tipus de cotització obligats per a ell a la base de cotització que li correspongui. El que es va actualitzant cada any, en general, són les bases de cotització, mentre que els tipus romanen generalment estables.

  

 

Topalls màxims i mínims de cotització.

A continuació es mostren per a l'any 2018  les taules de les bases màximes i mínimes segons les categories professionals, així com els tipus per a cada concepte pel qual es cotitza.

 

 

BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

 

Grup

CATEGORIES PROFESSIONALS

Euros / mes

BASE MÍNIMA

BASE MÀXIMA

1

Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no  inclòs en el *artº 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 

1.152,90

3.751,20

2

 Enginyers tècnics, Perits i Ajudants titulats 

956,10

3.751,20

3

Caps Administratius i de Taller

831,60

3.751,20

4

  Ajudants no titulats 

825,60

3.751,20

5

  Oficials Administratius 

825,60

3.751,20

6

 Subalterns        

825,60

3.751,20

7

 Auxiliars Administratius              

825,60

3.751,20

8

    Oficials de primera i segona 

 

825,60

3.751,20

9

Oficials de tercera i Especialistes 

825,60

3.751,20

10

Peons 

825,60

3.751,20

11

Treballadors menors de díhuit anys, qualsevol que sigui la seva categoria professional 

825,60

3.751,20

 

 

La base mínima mensual de cotització serà el resultat de multiplicar el nombre d'hores realment treballades per la base mínima per hora establida en l'anterior quadre.

 

Cotització en la situació de pluriocupació. (Temps parcial).Quan el treballador preste els seus serveis en dos o més empreses en règim de contractació a temps parcial, cadascuna d'elles cotitzarà en raó de la remuneració que li aboni. Si la suma de les retribucions percebudes sobrepassés el topall màxim de cotització a la Seguretat Social, aquest es distribuirà en proporció a les abonades al treballador en cadascuna de les empreses.

 

Els tipus de cotització i conceptes pels quals es cotitza en el Règim General de la Seguretat Social són els següents  per al 2018:

 

 

TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL

 

 

Contingència i situació protegida

Tipus de cotització (

%)

EMPRESA

TREBALLADOR

TOTAL

CONTINGÈNCIES COMUNES

23,60

4,70

28,30

HORES EXTRAORDINÀRIES 

Derivades de força major Restants hores

12,00

23,60

2,00

4,70

14,00

28,30

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS (*AT I *EP) 

Taula de primesAncla[1] 

No cotitza

 

DESOCUPACIÓ

 

 

 

Contractes indefinits; indefinits a temps parcial i fixos discontinus, practiques, de formació, de relleu, d'interinitat i aprenentatge

5,50

1,55

7,05

Discapacitats (mínim 33%) qualsevol que sigui la modalitat del contracte

5,50

1,55

7,05

Contractes de duració determinada a temps complet (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

Contractes de duració determinada a temps parcial (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

*FOGASA

0,20

No cotitza

0,20

FORMACIÓ PROFESSIONAL  

0,60

0,10

0,70

 

 

 

3.- FISCALITAT 

 

 

 

A. L'IMPOST DE SOCIETATS

 

 

 

Des del punt de vista fiscal, aquestes societats tributen per l'Impost de societats.

 

L'Impost de societats és un impost de naturalesa personal i de caràcter directe que grava les rendes obtingudes per les societats i altres persones jurídiques no subjectes a IRPF.

 

El fet imposable en l'Impost de societats ve dau per l'obtenció de renda, qualsevol que sigui el seu origen, així com pels increments patrimonials que es produeixen.

 

 

BASE IMPOSABLE

 

Respecte a la base imposable de l'impost, hem de partir que el fet imposable és l'obtenció de renda per la societat, estimant-se la renda obtinguda com la diferència entre els ingressos i les despeses deduïbles, sumant o restant els increments patrimonials que es produeixin en l'exercici.

 

La base imposable està constituïda per l'import de la renda que s'obtingui en l'exercici deduint les bases imposables negatives d'exercicis anteriors.

 

El període impositiu coincidirà amb l'exercici econòmic de la societat, no podent excedir de dotze mesos, llevat que la societat s’extingissin i en aquest cas, el període impositiu es reduirà en proporció a tal exercici.

 

Un altre concepte a tindre en compte a l'hora de la determinació de la base imposable és el de les amortitzacions. L'amortització és l'import en euros de la pèrdua de valor d'un bé, tant pel pas del temps com pel desgast produït per l'ús.

 

El concepte d'amortització és important en l'impost de societats perquè:

 

                              Té la consideració de despesa deduïble

 

               És aplicable no sols als immobilitzats materials (edificis, maquinària, mobiliari...), sinó també als immaterials (palesos, programes informàtics...)

 

Hem de destacar la importància que les empreses estableixin un pla d'amortització per a cada element de l'immobilitzat que adquireixen. En aquest pla d'amortització haurà de tenir-se en compte el valor d'adquisició i el valor residual que es preveu que tindrà al cap d'uns anys.

 

A l'hora de determinar la base imposable hem de tindre en compte els ingressos i despeses que s'han produït en l'exercici econòmic.

 

Es consideren INGRESSOS COMPUTABLES:

 

                              Els derivats de l'activitat econòmica

                              Les subvencions obtingudes

                              Les cessions de béns a canvi d'un preu...

 

Són DESPESES DEDUÏBLES tots aquells que resulten necessaris per a l'obtenció d'ingressos i, a més les amortitzacions:

 

SÓN despeses deduïbles, entre altres:

 

                              Les despeses de personal

                              Les matèria prevals

                              Les despeses financeres

                              Els llogues

                              Els subministraments (llum, telèfon....)

                              Les amortitzacions anuals

 

Per contra, NO SÓN deduïbles:

 

               La comptabilització del propi Impost de societats              Les sancions, multes i recàrrecs          Els donatius i altres liberalitats...

 

Els INCREMENTS i DISMINUCIONS  DE PATRIMONI empresarial són les variacions que es produeixen en aquest, a l'alça o a la baixa, que tinguin la seva causa en:

 

                              Pèrdues fortuïtes en tot o part del patrimoni

               Per venda, donació o intercanvi de béns     Per venda d'accions o participacions                Per incorporació de béns, drets, diners...

 

 

TIPUS IMPOSITIU

 

Una vegada obtinguda la base, hem d'aplicar el tipus impositiu:

 

SL  de nova creació durant els primers 2 anys amb Base Imposable positiva al tipus reduït  del 15%  

A partir del *3er any al tipus general del 25%   

 

A la quota íntegra se li apliquen les diferents deduccions i bonificacions regulades normativamentAncla[2] o s'obté a QUOTA A INGRESSAR. Entre elles com a exemple, podem citar:

 

 Activitats d'investigació científica i innovació tecnològica

 Deduccions per a evitar la doble imposició internacional

 Deducció per al foment d'as  TIC en empreses de reduïda dimensió

 Deducció per inversió en béns d’interès cultural

 Deducció per creació d'ocupació treballadors minusvàlids

 Deduccions per activitats d'exportació

 Deducció per incentivar la realització de determinades activitats culturals (cinematografia, edició de llibres…)

 Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris

 Deduccions per inversions destinades a la protecció del medi ambient  Bonificacions per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla....

 

 

 

B. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

 

L'IVA és un impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum. Per a entendre el funcionament d'aquest impost és necessari tindre present dues qüestions:

 

L'IVA actua en totes les fases de producció d'un bé, des que és matèria primera fins que es posa a la disposició del consumidor i, no obstant això, només es grava el valor afegit en cada fase.

 

La càrrega de l'impost recau sobre el consumidor final, tenint aquesta consideració aquell consumidor que no pugui deduir-se l'IVA suportat.

 

El productor o comerciant estan subjectes a l'impost ja que el suporten en cadascuna de les compres de béns i serveis que realitzen (IVA SUPORTAT), però carreguen als seus clients l'import de l'IVA en la vendes o serveis realitzats (IVA REPERCUTIT).

 

TIPUS D'IVA APLICABLES

 

La Llei 37/1992, de 28 de desembre, actualitzada amb la Llei 26/2009 de PGE/2010 (BOE de 24/12/2009) que va modificar els tipus d'IVA amb efectes des de 1-7-2010, distingeix entre tres tipus d'IVA i només determina quines operacions tributen al tipus reduït o Súperreduït, les restants queden subjectes al tipus general. En termes generals com més bàsica és la necessitat d'un producte, menor és l'IVA que se li aplica. Els tipus d'IVA vigents en l'actualitat són:

 

IVA general (21%). És el percentatge que s'aplica per defecte a tots els productes i serveis. Electrodomèstics, roba, calçat, tabac, bricolatge, serveis de lampisteria… La majoria d'articles  estan subjectes a aquest tipus.

 

IVA reduït (10%). La llista de productes i serveis que tributen a un tipus reduït és molt llarga i inclou entre altres productes, els aliments en general (excepte els que suporten un IVA Súperreduït). 

 

IVA Súperreduït (4%). S'aplica als productes de primera necessitat i reben aquesta consideració el pa, llet, ous, fruites, verdures, hortalisses, cereals i formatges. A més, també es beneficien d'aquest IV llibres, periòdics i revistes no publicitaris; medicaments d'ús humà; cadires de rodes per a minusvàlids i pròtesis….

 

MODALITATS

Estan obligats per aquest impost, els empresaris individuals, professionals, artistes societats civils i persones jurídiques. No existeixen diferències en la seva aplicació depenent de la formula jurídica adoptada. No totes les activitats han de repercutir l'IVA, existeixen activitats exemptes de repercutir l'IVA, com a serveis mèdics i sanitaris, serveis de caràcter cultural, serveis financers i assegurances… Les societats mercantils podran optar entre:

• El Règim General: si és el cas, ingressar dins dels 20 dies següents a la finalització de cada trimestre natural mitjançant el MODEL 303, la diferència entre l'IVA repercutit i el suportat. Cal fer el mes de gener  de cada any el resum anual, MODEL 390. 

 

 El Règim Especial del Criteri de Caixa: Amb efectes des de l'1 de gener de 2014, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització introdueix el Règim Especial del Criteri de Caixa. Aquest nou Règim especial de caràcter optatiu, permet als subjectes passius (empreses i autònoms que facturen menys de 2 milions d'euros a l'any) retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit fins al moment del cobrament als seus clients encara que es retardarà, igualment, la deducció de l'IVA suportat en les seues adquisicions fins al moment en què efectue el pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble); tot això amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què les operacions s'hagen efectuat. Aquest règim especial compta amb requisits i especificacions que en la pràctica poden provocar que aquesta mesura no s'estengui tant com seria desitjable. (Més informació en la Web, en “Quaderns per a Emprendre” el denominat “El Règim Especial de l'IVA amb criteri de caixa”)

 
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

(*).-les empreses de nova creació constituïdes a partir de l'1 de gener del 2016 tributaren a aqueixos tipus tant en el primer període impositiu en què la base imposable resulte positiva com en el següent,  (**) Article 29 i *DT 34a *LIS

 

 

 

1.- CARACTERÍSTIQUES

 

DEFINICIÓ

 

Són societats anònimes en les quals la majoria del capital social és propietat dels socis treballadors que presten en elles serveis retribuïts, en forma personal i directa, la relació laboral de la qual és per temps indefinit. Regulades per la LLEI 4/1997, de 24 de març de Societats Laborals.. (BOE núm. 72 de 25 de març de 1997)

  

Cap dels socis podrà posseir accions o participacions socials que representen més de la tercera part del capital social, excepte les entitats públiques que podran superar aquest límit, sense aconseguir el 50% del capital social.

El nombre d'hores-any treballades pels treballadors contractats per temps indefinit que no siguen socis, no podrà ser superior al 15% del total hores-any treballades pels socis treballadors, llevat que la societat tinga menys de 25 socis treballadors, i en aquest cas el percentatge serà el 25%.

 

 

CAPITAL SOCIAL

 

El capital social mínim és de 60.000 EUROS, dividit en accions nominatives, i desemborsat almenys en un 25% en el moment de la constitució. El desemborsament pendent haurà d'efectuar-se dins del termini que assenyalen els estatuts.

 

 

CLASSES D'ACCIONS I PARTICIPACIONS

 

Classe Laboral: Les que siguen propietat dels socis treballadors.

Classe General: Les restants, que seran propietat dels socis capitalistes.

 

 

TRANSMISSIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS

 

El titular d'accions o de participacions socials de classe Laboral que es propose transmetre-les a persones no treballadores de la societat, haurà de comunicar-lo a l'òrgan d'administració perquè es notifique a aquelles persones que tinguen dret d'adquisició preferent d'acord amb el següent ordre:

 

1r Treballadors no socis amb contracte indefinit.

2n Treballadors socis.

3r Titulars d'accions o participacions de classe General.

4t Treballadors eventuals.

5é La pròpia societat.

 

El titular d'accions o de participacions socials de classe General que es propose transmetre-les a persones que no siguen socis treballadors de la societat, estarà sotmés al que es disposa anteriorment llevat que la notificació de l'òrgan d'administració començarà pels socis treballadors.

 

FONS ESPECIAL DE RESERVA

 

A més de les reserves legals o estatutàries que procedisquen, les societats laborals estan obligades a constituir un Fons Especial de Reserva, que es dotarà amb el 10% del benefici liquide de cada exercici.

 

 

 

 

 

E. DRETS I OBLIGACIONS DELS SOCIS

 

Drets dels socis:

 

El soci tindrà, com a mínim, els següents drets:

 

El de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació.

El d'assumpció preferent en la creació de noves participacions o el de subscripció preferent en l'emissió de noves accions o d'obligacions convertibles en accions.

El d'assistir i votar en les juntes generals i el d'impugnar els acords socials. d.          El d'informació.

 

 

Obligacions dels socis:

 

Una vegada constituïda la societat, el soci, per la seua simple condició de tal, no suporta cap obligació directa enfront de la societat, llevat que s'haja compromés a verificar prestacions accessòries. Disposa la Llei que en els estatuts podran establir-se, amb caràcter obligatori per a tots o alguns dels socis, prestacions accessòries diferents de les aportacions de capital, expressant el seu contingut concret i determinat i si s'han de realitzar gratuïtament o mitjançant de retribució.

 

 

F. *ORGANOS SOCIALS

 

 

La Junta General

És l'òrgan que expressa la voluntat col·lectiva de la Societat, mitjançant acords adoptats per majoria.

 

Els administradors

L'administració de la societat es podrà confiar a un administrador únic, a diversos administradors que actuen solidària o conjuntament, o a un Consell d'Administració.

 

 

G. ELS COMPTES SOCIALS

 

 

Els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com, en el seu cas, els comptes i l'informe de gestió consolidats

 

Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflectisca els canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la memòria

 

Excepte disposició contrària en els estatuts, la distribució de dividends als socis es realitzarà en proporció a la seua participació en el capital social.

 

2.- COTITZACIÓ A la SEGURETAT SOCIAL 

 

 

Una dels dubtes que més habitualment se li  plantegen a les persones que creguen una Societat Limitada Laboral és com han de cotitzar a la Seguretat Social. Cal tindre en compte dos aspectes:

 

 

SOCIS/AS TREBALLADORS/AS QUE

FORMEN PART DE L'ÒRGAN DE

ADMINISTRACIÓ 

 

RÈGIM GENERAL

 

 

RETRIBUÏT EL CÀRREC

 

SOCIS/AS TREBALLADORS/AS AMB

FUNCIONS DE DIRECCIÓ I GERÈNCIA

 

 

RÈGIM GENERAL

ASSIMILAT

 (sense desocupació ni *Fogasa)

 

RELACIÓ LABORAL DE

ALTA DIRECCIÓ

 

 

SOCIS/AS QUE POSSEÏSQUEN AL COSTAT DE

FAMILIARS ( FINS Al 2n GRAU) EL 50%

DEL CAPITAL

 

RÈGIM D'AUTÒNOMS

 

 

Normalment, tant els socis treballadors com els treballadors contractats estaran afiliats al Règim General de la Seguretat Social. 

 

 

A. COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL

 

 

Aquest és el règim que correspon per als socis/treballadors o administradors consellers segons els supòsits reflectits en el quadre anterior i per a la contractació de treballadors per part de la S.A.L. (Si existeix algun supòsit que la corresponga el Règim d'Autònoms, veure *aparatado cotització Dossier Empresa Individual). 

 

En el Règim General s'estableix una quota patronal i una quota obrera. La quota patronal la paga l'empresari, i és el resultat d'aplicar a la base de cotització que corresponga al treballador, els tipus de cotització establits per a l'exercici en curs. La quota obrera l'aporta el treballador i és el resultat d'aplicar els tipus de cotització obligats per a ell a la base de cotització que li corresponga. El que es va actualitzant cada any, en general, són les bases de cotització, mentre que els tipus romanen generalment estables.

  

 

Topalls màxims i mínims de cotització.

A continuació es mostren per a l'any 2018  les taules de les bases màximes i mínimes segons les categories professionals, així com els tipus per a cada concepte pel qual es cotitza.

 

 

BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

 

Grup

CATEGORIES PROFESSIONALS

Euros / mes

BASE MÍNIMA

BASE MÀXIMA

1

Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no  inclòs en el *artº 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 

1.152,90

3.751,20

2

 Enginyers tècnics, Perits i Ajudants titulats 

956,10

3.751,20

3

Caps Administratius i de Taller

831,60

3.751,20

4

  Ajudants no titulats 

825,60

3.751,20

5

  Oficials Administratius 

825,60

3.751,20

6

 Subalterns        

825,60

3.751,20

7

 Auxiliars Administratius              

825,60

3.751,20

8

    Oficials de primera i segona 

 

825,60

3.751,20

9

Oficials de tercera i Especialistes 

825,60

3.751,20

10

Peons 

825,60

3.751,20

11

Treballadors menors de díhuit anys, qualsevol que siga la seua categoria professional 

825,60

3.751,20

 

 

La base mínima mensual de cotització serà el resultat de multiplicar el nombre d'hores realment treballades per la base mínima per hora establida en l'anterior quadre.

 

Cotització en la situació de pluriocupació. (Temps parcial).Quan el treballador preste els seus serveis en dos o més empreses en règim de contractació a temps parcial, cadascuna d'elles cotitzarà en raó de la remuneració que li abone. Si la suma de les retribucions percebudes sobrepassara el topall màxim de cotització a la Seguretat Social, aquest es distribuirà en proporció a les abonades al treballador en cadascuna de les empreses.

 

Els tipus de cotització i conceptes pels quals es cotitza en el Règim General de la Seguretat Social són els següents  per al 2018:

 

 

TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL

 

 

Contingència i situació protegida

Tipus de cotització (

%)

EMPRESA

TREBALLADOR

TOTAL

CONTINGÈNCIES COMUNES

23,60

4,70

28,30

HORES EXTRAORDINÀRIES 

Derivades de força major Restants hores

12,00

23,60

2,00

4,70

14,00

28,30

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS (*AT I *EP) 

Taula de primes[1] 

No cotitza

 

DESOCUPACIÓ

 

 

 

Contractes indefinits; indefinits a temps parcial i fixos discontinus, practiques, de formació, de relleu, d'interinitat i aprenentatge

5,50

1,55

7,05

Discapacitats (mínim 33%) qualsevol que siga la modalitat del contracte

5,50

1,55

7,05

Contractes de duració determinada a temps complet (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

Contractes de duració determinada a temps parcial (eventuals, obra o serveis determinat)

6,70

1,60

8,30

*FOGASA

0,20

No cotitza

0,20

FORMACIÓ PROFESSIONAL  

0,60

0,10

0,70

 

 

 

3.- FISCALITAT 

 

 

 

A. L'IMPOST DE SOCIETATS

 

 

 

Des del punt de vista fiscal, aquestes societats tributen per l'Impost de societats.

 

L'Impost de societats és un impost de naturalesa personal i de caràcter directe que grava les rendes obtingudes per les societats i altres persones jurídiques no subjectes a IRPF.

 

El fet imposable en l'Impost de societats ve dau per l'obtenció de renda, qualsevol que siga el seu origen, així com pels increments patrimonials que es produïsquen.

 

 

BASE IMPOSABLE

 

Respecte a la base imposable de l'impost, hem de partir que el fet imposable és l'obtenció de renda per la societat, estimant-se la renda obtinguda com la diferència entre els ingressos i les despeses deduïbles, sumant o restant els increments patrimonials que es produïsquen en l'exercici.

 

La base imposable està constituïda per l'import de la renda que s'obtinga en l'exercici deduint les bases imposables negatives d'exercicis anteriors.

 

El període impositiu coincidirà amb l'exercici econòmic de la societat, no podent excedir de dotze mesos, llevat que la societat s'extingisca i en aquest cas, el període impositiu es reduirà en proporció a tal exercici.

 

Un altre concepte a tindre en compte a l'hora de la determinació de la base imposable és el de les amortitzacions. L'amortització és l'import en euros de la pèrdua de valor d'un bé, tant pel pas del temps com pel desgast produït per l'ús.

 

El concepte d'amortització és important en l'impost de societats perquè:

 

                              Té la consideració de despesa deduïble

 

               És aplicable no sols als immobilitzats materials (edificis, maquinària, mobiliari...), sinó també als immaterials (palesos, programes informàtics...)

 

Hem de destacar la importància que les empreses establisquen un pla d'amortització per a cada element de l'immobilitzat que adquirisquen. En aquest pla d'amortització haurà de tindre's en compte el valor d'adquisició i el valor residual que es preveu que tindrà al cap d'uns anys.

 

A l'hora de determinar la base imposable hem de tindre en compte els ingressos i despeses que s'han produït en l'exercici econòmic.

 

Es consideren INGRESSOS COMPUTABLES:

 

                              Els derivats de l'activitat econòmica

                              Les subvencions obtingudes

                              Les cessions de béns a canvi d'un preu...

 

Són DESPESES DEDUÏBLES tots aquells que resulten necessaris per a l'obtenció d'ingressos i, a més les amortitzacions:

 

SÓN despeses deduïbles, entre altres:

 

                              Les despeses de personal

                              Les matèria prevals

                              Les despeses financeres

                              Els llogues

                              Els subministraments (llum, telèfon....)

                              Les amortitzacions anuals

 

Per contra, NO SÓN deduïbles:

 

               La comptabilització del propi Impost de societats              Les sancions, multes i recàrrecs          Els donatius i altres liberalitats...

 

Els INCREMENTS i DISMINUCIONS  DE PATRIMONI empresarial són les variacions que es produïsquen en aquest, a l'alça o a la baixa, que tinguen la seua causa en:

 

                              Pèrdues fortuïtes en tot o part del patrimoni

               Per venda, donació o intercanvi de béns     Per venda d'accions o participacions                Per incorporació de béns, drets, diners...

 

 

TIPUS IMPOSITIU

 

Una vegada obtinguda la base, hem d'aplicar el tipus impositiu:

 

SL  de nova creació durant els primers 2 anys amb Base Imposable positiva al tipus reduït  del 15%  

A partir del *3er any al tipus general del 25%   

 

A la quota íntegra se li apliquen les diferents deduccions i bonificacions regulades normativament[2] o s'obté a QUOTA A INGRESSAR. Entre elles com a exemple, podem citar:

 

 Activitats d'investigació científica i innovació tecnològica

 Deduccions per a evitar la doble imposició internacional

 Deducció per al foment d'as  TIC en empreses de reduïda dimensió

 Deducció per inversió en béns d'interés cultural

 Deducció per creació d'ocupació treballadors minusvàlids

 Deduccions per activitats d'exportació

 Deducció per incentivar la realització de determinades activitats culturals (cinematografia, edició de llibres…)

 Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris

 Deduccions per inversions destinades a la protecció del medi ambient  Bonificacions per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla....

 

 

 

B. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

 

L'IVA és un impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum. Per a entendre el funcionament d'aquest impost és necessari tindre present dues qüestions:

 

L'IVA actua en totes les fases de producció d'un bé, des que és matèria primera fins que es posa a la disposició del consumidor i, no obstant això, només es grava el valor afegit en cada fase.

 

La càrrega de l'impost recau sobre el consumidor final, tenint aquesta consideració aquell consumidor que no puga deduir-se l'IVA suportat.

 

El productor o comerciant estan subjectes a l'impost ja que el suporten en cadascuna de les compres de béns i serveis que realitzen (IVA SUPORTAT), però carreguen als seus clients l'import de l'IVA en la vendes o serveis realitzats (IVA REPERCUTIT).

 

TIPUS D'IVA APLICABLES

 

La Llei 37/1992, de 28 de desembre, actualitzada amb la Llei 26/2009 de PGE/2010 (BOE de 24/12/2009) que va modificar els tipus d'IVA amb efectes des de 1-7-2010, distingeix entre tres tipus d'IVA i només determina quines operacions tributen al tipus reduït o *superreducido, les restants queden subjectes al tipus general. En termes generals com més bàsica és la necessitat d'un producte, menor és l'IVA que se li aplica. Els tipus d'IVA vigents en l'actualitat són:

 

IVA general (21%). És el percentatge que s'aplica per defecte a tots els productes i serveis. Electrodomèstics, roba, calçat, tabac, bricolatge, serveis de lampisteria… La majoria d'articles  estan subjectes a aquest tipus.

 

IVA reduït (10%). La llista de productes i serveis que tributen a un tipus reduït és molt llarga i inclou entre altres productes, els aliments en general (excepte els que suporten un IVA *superreducido). 

 

IVA *superreducido (4%). S'aplica als productes de primera necessitat i reben aquesta consideració el pa, llet, ous, fruites, verdures, hortalisses, cereals i formatges. A més, també es beneficien d'aquest IV llibres, periòdics i revistes no publicitaris; medicaments d'ús humà; cadires de rodes per a minusvàlids i pròtesis….

 

MODALITATS

Estan obligats per aquest impost, els empresaris individuals, professionals, artistes societats civils i persones jurídiques. No existeixen diferències en la seua aplicació depenent de la formula jurídica adoptada. No totes les activitats han de repercutir l'IVA, existeixen activitats exemptes de repercutir l'IVA, com a serveis mèdics i sanitaris, serveis de caràcter cultural, serveis financers i assegurances… Les societats mercantils podran optar entre:

• El Règim General: si és el cas, ingressar dins dels 20 dies següents a la finalització de cada trimestre natural mitjançant el MODEL 303, la diferència entre l'IVA repercutit i el suportat. Cal fer el mes de gener  de cada any el resum anual, MODEL 390. 

 

 El Règim Especial del Criteri de Caixa: Amb efectes des de l'1 de gener de 2014, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització introdueix el Règim Especial del Criteri de Caixa. Aquest nou Règim especial de caràcter optatiu, permet als subjectes passius (empreses i autònoms que facturen menys de 2 milions d'euros a l'any) retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit fins al moment del cobrament als seus clients encara que es retardarà, igualment, la deducció de l'IVA suportat en les seues adquisicions fins al moment en què efectue el pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble); tot això amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què les operacions s'hagen efectuat. Aquest règim especial compta amb requisits i especificacions que en la pràctica poden provocar que aquesta mesura no s'estenga tant com seria desitjable. (Més informació en la Web, en “Quaderns per a Emprendre” el denominat “El Règim Especial de l'IVA amb criteri de caixa”)

 


Fiscalitat de la Societat Anònima Laboral (231.7)

© 2023 - Ajuntament de Llucmajor