Espai del comerciant >> Fiscalitat >> Fiscalitat de les diferent formes jurídiques (SC, SL, SA…) >> Fiscalitat de la Societat Civil

A. L'IMPOST DE SOCIETATS

Des del punt de vista fiscal, aquestes societats tributen per l'Impost de societats.

L'Impost de societats és un impost de naturalesa personal i de caràcter directe que grava les rendes obtingudes per les societats i altres persones jurídiques no subjectes a IRPF.

El fet imposable en l'Impost de societats ve dau per l'obtenció de renda, qualsevol que sigui el seu origen, així com pels increments patrimonials que es produeixin.

BASE IMPOSABLE

Respecte a la base imposable de l'impost, hem de partir que el fet imposable és l'obtenció de renda per la societat, estimant-se la renda obtinguda com la diferència entre els ingressos i les despeses deduïbles, sumant o restant els increments patrimonials que es produeixin en l'exercici.

La base imposable està constituïda per l'import de la renda que s'obtingui en l'exercici deduint les bases imposables negatives d'exercicis anteriors.

El període impositiu coincidirà amb l'exercici econòmic de la societat, no podent excedir de dotze mesos, llevat que la societat s'extingeixi i en aquest cas, el període impositiu es reduirà en proporció a tal exercici.

Un altre concepte a tindre en compte a l'hora de la determinació de la base imposable és el de les amortitzacions. L'amortització és l'import en euros de la pèrdua de valor d'un bé, tant pel pas del temps com pel desgast produït per l'ús.

El concepte d'amortització és important en l'impost de societats perquè:

 • Té la consideració de despesa deduïble
 • És aplicable no sols als immobilitzats materials (edificis, maquinària, mobiliari...), sinó també als immaterials (palesos, programes informàtics...)

Hem de destacar la importància que les empreses estableixin un pla d'amortització per a cada element de l'immobilitzat que adquireixin. En aquest pla d'amortització haurà de tindre's en compte el valor d'adquisició i el valor residual que es preveu que tindrà al cap d'uns anys.

A l'hora de determinar la base imposable hem de tindre en compte els ingressos i despeses que s'han produït en l'exercici econòmic.

Es consideren INGRESSOS COMPUTABLES:

 • Els derivats de l'activitat econòmica
 • Les subvencions obtingudes
 • Les cessions de béns a canvi d'un preu...

Són DESPESES DEDUÏBLES tots aquells que resulten necessaris per a l'obtenció d'ingressos i, a més les amortitzacions:

Són despeses deduïbles, entre altres:

 • Les despeses de personal
 • Les matèries primeres
 • Les despeses financeres
 • Els llogues
 • Els subministraments (llum, telèfon...)
 • Les amortitzacions anuals

Per contra, NO SÓN deduïbles:

 • La comptabilització del mateix Impost de societats
 • Les sancions, multes i recàrrecs
 • Els donatius i altres liberalitats...

Els INCREMENTS i DISMINUCIONS DE PATRIMONI empresarial són les variacions que es produeixin en aquest, a l'alça o a la baixa, que tinguin la seva causa en:

 • Pèrdues fortuïtes en tot o part del patrimoni
 • Per venda, donació o intercanvi de béns
 • Per venda d'accions o participacions
 • Per incorporació de béns, drets, diners...

TIPUS IMPOSITIU

Una vegada obtinguda la base, hem d'aplicar el tipus impositiu:

 • SL de nova creació durant els primers 2 anys amb Base Imposable positiva al tipus reduït del 15%
 • A partir del *3r any al tipus general del 25%

A la quota íntegra se li apliquen les diferents deduccions i bonificacions regulades normativament o s'obté a QUOTA A INGRESSAR. Entre elles com a exemple, podem citar:

 • Activitats d'investigació científica i innovació tecnològica
 • Deduccions per a evitar la doble imposició internacional
 • Deducció per al foment de les TIC en empreses de reduïda dimensió
 • Deducció per inversió en béns d'interès cultural
 • Deducció per creació d'ocupació treballadors minusvàlids
 • Deduccions per activitats d'exportació
 • Deducció per incentivar la realització de determinades activitats culturals (cinematografia, edició de llibres...)
 • Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris
 • Deduccions per inversions destinades a la protecció del medi ambient
 • Bonificacions per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla…

B. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

L'IVA és un impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum. Per a entendre el funcionament d'aquest impost és necessari tindre presents dues qüestions:

a) L'IVA actua en totes les fases de producció d'un bé, des que és matèria primera fins que es posa a la disposició del consumidor i, no obstant això, només es grava el valor afegit en cada fase.

b) La càrrega de l'impost recau sobre el consumidor final, tenint aquesta consideració aquell consumidor que no pugui deduir-se l'IVA suportat.

El productor o comerciant estan subjectes a l'impost, ja que el suporten en cadascuna de les compres de béns i serveis que realitzen (IVA SUPORTAT), però carreguen als seus clients l'import de l'IVA en les vendes o serveis realitzats (IVA REPERCUTIT).

TIPUS D'IVA APLICABLES

La Llei 37/1992, de 28 de desembre, actualitzada amb la Llei 26/2009 de PGE/2010 (BOE de 24/12/2009) que va modificar els tipus d'IVA amb efectes des de 1-7-2010, distingeix entre tres tipus d'IVA i només determina quines operacions tributen al tipus reduït o superreduït, les restants queden subjectes al tipus general. En termes generals com més bàsica és la necessitat d'un producte, menor és l'IVA que se li aplica. Els tipus d'IVA vigents en l'actualitat són:

 • IVA general (21%). És el percentatge que s'aplica per defecte a tots els productes i serveis. Electrodomèstics, roba, calçat, tabac, bricolatge, serveis de lampisteria… La majoria d'articles estan subjectes a aquest tipus.
 • IVA reduït (10%). La llista de productes i serveis que tributen a un tipus reduït és molt llarga i inclou entre altres productes, els aliments en general (excepte els que suporten un IVA superreduït).
 • IVA superreduït (4%). S'aplica als productes de primera necessitat i reben aquesta consideració el pa, llet, ous, fruites, verdures, hortalisses, cereals i formatges. A més, també es beneficien d'aquest IV llibres, periòdics i revistes no publicitaris; medicaments d'ús humà; cadires de rodes per a minusvàlids i pròtesis…

MODALITATS

Estan obligats per aquest impost, els empresaris individuals, professionals, artistes societats civils i persones jurídiques. No existeixen diferències en la seva aplicació depenent de la fórmula jurídica adoptada. No totes les activitats han de repercutir l'IVA, existeixen activitats exemptes de repercutir l'IVA, com a serveis mèdics i sanitaris, serveis de caràcter cultural, serveis financers i assegurances… Les societats mercantils podran optar entre:

 • El Règim General: si és el cas, ingressar dins dels 20 dies següents a la finalització de cada trimestre natural mitjançant el MODEL 303, la diferència entre l'IVA repercutit i el suportat. Cal fer el mes de gener de cada any el resum anual, MODEL 390.
 • El Règim Especial del Criteri de Caixa: Amb efectes des de l'1 de gener de 2014, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització introdueix el Règim Especial del Criteri de Caixa. Aquest nou Règim especial de caràcter optatiu, permet als subjectes passius (empreses i autònoms que facturen menys de 2 milions d'euros a l'any) retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit fins al moment del cobrament als seus clients encara que es retardarà, igualment, la deducció de l'IVA suportat en les seves adquisicions fins al moment en què efectuï el pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble); tot això amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què les operacions s'hagin efectuat. Aquest règim especial compta amb requisits i especificacions que en la pràctica poden provocar que aquesta mesura no s'estengui tant com seria desitjable. (Més informació en la Web, en “Quaderns per a Emprendre” el denominat “El Règim Especial de l'IVA amb criteri de caixa”)

Fiscalitat de la Societat Civil (231.1)

© 2023 - Ajuntament de Llucmajor