Espai del comerciant >> Fiscalitat >> Tramitis fiscals. Aspectes generals >> Pagaments sotmesos a retenció

Ancla Els models a presentar en relació amb les retencions a compte de l'IRPF s'han de presentar quan se satisfacin rendes subjectes a retenció:

 •     Rendiment del treball personal i rendiments d'activitats professionals.
 •     Rendiments del capital immobiliari.
 •     Rendiments del capital mobiliari.
 •     Guanys de capital obtingudes com a conseqüència de les transmissions o reembossaments d'accions i participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva.
 •     Rendiments d'activitats agrícoles o ramaderes
 •     Rendiments d'activitats forestals
 •     Els guanys o pèrdues patrimonials obtingudes com  conseqüència de les transmissions o reembossaments d'accions i participacions representatives del  capital o patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva
 •     Els rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans
 •     Els rendiments procedents de la propietat intel·lectual, industrial, de la prestació d'assistència tècnica, de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines, del subarrendament sobre els béns anteriors i els procedents de la cessió del dret a l'explotació d'imatge.
 •     Els premis que s'entreguen com a conseqüència de la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculats a l'oferta, promoció o venda de determinats béns, productes o serveis.

Dins de cadascuna de les categories anteriors, es divideixen en dues classes de models:

1.      D'una banda, els models d'autoliquidació i ingrés que es presenten trimestral o mensualment i que comporten la realització d'operacions de liquidació pel  retenidor, generant els mateixos obligacions d'ingrés en la Hisenda Pública (llevat que durant el període no s'hagueren practicat retencions): models 110, 111, 115, 117, 123, 124, 126 i 128

2.      D'altra banda, els models resumeixen que tenen caràcter anual i en els quals s'identifiquen als perceptors de les retribucions sotmeses a retenció: models 180, 187, 188, 190, 193, 194 i 196.
Models de declaració per retencions sobre rendiments del treball personal i d'activitats professionals: Models 110, 111 i 190

La utilització del model 110 o 111 està condicionada al caràcter trimestral o mensual de les declaracions a presentar; així:

 • És l'utilitzat per tots aquells subjectes passius el període dels quals de liquidació tingui caràcter trimestral.
 • Model 111:  s'utilitzarà per tots aquells subjectes passius que presenten liquidacions mensuals. Ens referim a aquells el volum dels quals d'operacions superi durant l'any anterior els 1.000 milions de pessetes d'acord amb el que es disposa en l'article 121 de la Llei de l'IVA.

En tots dos casos cal tindre en compte:

 • Són els models utilitzats per a l'ingrés de les retencions que es practiquen per:
 • Rendiments del treball personal.
 • Rendiments d'activitats professionals.
 • Rendiments d'activitats agrícoles i ramaderes.
 • Premis que no tinguin la consideració de rendiments del capital mobiliari.
 • Tots dos models han sigut aprovats per Ordre de 31 de gener de 1995 que deroga la de 29 de gener de 1992, si bé, donada l'obligatorietat que existeix de presentar el model 111 per via telemàtica, l'Ordre de 20 de gener de 1999 aprova el denominat Codi 111, és a dir, les condicions de presentació telemàtica d'aquest model.
 • El termini de presentació per al model 110 serà el dels 20 primers dies del mes següent al trimestre que és objecte de liquidació, és a dir, abril, juliol, octubre i gener. Quant al termini de presentació del model 111, aquest serà el dels 20 primers dies naturals del mes següent a la finalització del corresponent període de liquidació mensual, excepte la del mes de juliol, que es podrà presentar des de l'1 d'agost al 20 de setembre següent.
 • El lloc de presentació serà l'Administració o Delegació de la  AEAT corresponent al domicili fiscal del subjecte passiu, si bé, si resulta una liquidació a ingressar, també podrà presentar-se en les oficines de les entitats financeres col·laboradores situades a la província a la qual correspongui el domicili fiscal del subjecte passiu retenidor.
 • L'Ordre de 30 de setembre de 1999 estableix la possibilitat de presentació telemàtica per a la declaració-liquidació corresponent al model 110.
 • Respecte al model 111 cal assenyalar que la principal característica del mateix és la de l'obligatorietat que existeix de presentar-se per via telemàtica. En efecte, l'Ordre de 29 de juny de 1998 va establir les condicions de presentació telemàtica dels models 111, 320 i 332, constituint-se en obligatòria aquesta presentació a partir de la primera liquidació corresponent a aquest exercici fiscal, és a dir, és obligatòria la presentació telemàtica des de la corresponent al mes de gener de 1999 (presentada fins a 20 de febrer de 1999).

La normativa que en l'actualitat regula aquest tipus de declaracions ve constituïda per l'Ordre de 20 de gener de 1999, que deroga la de 29 de juny de 1998.

Les característiques de la presentació telemàtica són les següents:

1.      Contingut: les dades fiscals a transmetre en el formulari que, en cada cas, apareixeran en la pantalla de l'ordinador estaran ajustats al contingut del model de declaració aprovat per la corresponent ordre ministerial (en aquest cas, la de 31 de gener de 1995).

2.      La transmissió telemàtica de la declaració-liquidació haurà de realitzar-se en la mateixa data en què  tingui lloc l'ingrés.

3.      La presentació telemàtica de la declaració corresponent al Codi 111 i, si escau, l'ingrés s'efectuaran en els 20 primers dies naturals del mes següent a la finalització del corresponent període de liquidació mensual, excepte la corresponent al mes de juliol, que es presentarà en el termini comprés entre els dies 1 d'agost i 20 de setembre immediats posteriors, tots dos inclusivament, i la corresponent a l'últim període de liquidació de l'any, que haurà de presentar- es durant els 30 primers dies naturals del mes de gener següent.

A més dels models anteriors, referents, com ja hem dit, a liquidacions i ingrés de les retencions, existeixen les declaracions resumeixen sobre les retencions ingressades durant l'exercici, Model 190 (declaració resumeixen anual de retencions per als models 110 i 111 presentats).

És obligatori la seua presentació telemàtica, sempre que el nombre de registres no superi el límit per a la seua presentació telemàtica.
Models de declaració per retencions sobre rendiments de capital immobiliari: models 115 i 180

Aquest model estan obligats a presentar-lo els retenidors i obligats a ingressar a compte que satisfacin o abonen a subjectes passius de l'IRPF o de l'Impost de Societats rendiments procedents de l'arrendament de béns immobles urbans sotmesos a retenció.

La presentació i ingrés del Model 115 s'efectuarà en els 20 primers dies naturals dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener en relació amb les quantitats retingudes i els ingressos a compte que procedissin realitzar pel primer, segon, tercer i quart trimestre de l'any natural, respectivament.

 •     Model 115  ( instruccions del model 115 ) com a document de liquidació i ingrés trimestral de les retencions sobre rendiments del capital immobiliari aprovat per Ordre de 20 de novembre de 2000.
 •     Model 180  com a declaració resumeixen anual aprovat per Ordre de 20 de novembre de 2000.

És obligatòria la seua presentació telemàtica per als obligats tributaris que tinguin la forma jurídica de societat anònima o de societat de responsabilitat limitada, Ordre EHA/3435/2007, de 23 de novembre.
Models de declaració per retencions sobre rendiments del capital mobiliari. Models 123, 124, 126, 128, 193, 194, 196 i 198.

En matèria de rendiments del capital mobiliari la Llei 40/1998, de 9 de desembre, introdueix importants canvis que afecten les obligacions dels retenidors i, especialment, en eliminar la diferenciació entre rendiments implícits i explícits.

Aquestes modificacions són les que fan que al llarg de 1999 es publicaren diferents ordres que han modificat els models vigents fins llavors. Aquests models són els següents:

 •     Model 123. Es refereix a les retencions sobre rendiments del capital mobiliari amb excepció dels interessos de comptes bancaris i els de caràcter implícit que es liquiden en el model 124.
 •     Model 193.  És el model resumeixen anual de les dades prèviament reflectides en els models 123 presentats durant l'exercici.
 •     Model 124. Model d'ingrés de les retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes derivades de la transmissió, amortització, reembossament, bescanvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens.
 •     Model 194. És el model resumeixen anual de les dades prèviament reflectides en els models 124 presentats durant l'exercici. El model vigent és l'aprovat per Ordre de 19 de novembre de 1999..
 •     Model 126. Model d'ingrés de les retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres, incloent les basades en operacions sobre actius financers. El model vigent és l'aprovat per Ordre EHA/3435/2007 de 23 de novembre.
 •     Model 196. Resum anual dels models 126 presentats al llarg de l'any. El model vigent és l'aprovat per Ordre  HAC/2752/2002 de 29 d'octubre.
 •     Model 128: Model ingressi de rendes o rendiments del capital mobiliari procedent d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurances de vida o invalidesa. El model vigent és l'aprovat per Ordre EHA/3435/2007 de 23 de novembre.
 •     Model 198. Resum anual dels models 128 presentats al llarg de l'any. El model vigent és l'aprovat per Ordre EHA/3021/2007 d'11 d'octubre.

Models de declaració per retencions sobre  ganancies patrimonials. Models 117 i 187.

El model 117, aprovat en Ordre EHA/3435/2007 de 23 de novembre, estan obligats a presentar-ho aquells que hagen de practicar les retencions sobre aquest tipus de rendiments, és a dir:

1.      En el cas de reembossament de les participacions de fons d'inversió, les societats gestores.

2.      En el cas de la transmissió d'accions representatives del capital de societats d'inversió mobiliària de capital variable, quan aquestes actuen de contrapartida, les entitats depositàries.

3.      En el cas d'institucions d'inversió col·lectiva domiciliades a l'estranger, les entitats comercialitzadores o els intermediaris facultats per a la comercialització de les accions o participacions d'aquelles i, subsidiàriament, l'entitat o entitats encarregades de la col·locació o distribució dels valors entre els potencials subscriptors, quan efectuen el reembossament.

4.      En el cas que no procedissin la pràctica de retenció o ingrés a compte haurà de ser presentat, amb l'ingrés de l'import corresponent, pels obligats a efectuar un pagament a compte. Tals obligats tributaris són els socis o partícips que efectuen la transmissió o obtinguin el reembossament d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva.

Les retencions i ingressos a compte practicats, així com el pagament a compte efectuat, durant el període corresponent s'ingressaran en l'entitat de depòsit que presta el servei de caixa en l'Administració o Delegació de la  AEAT corresponent al domicili fiscal del declarant.

La presentació i ingrés d'aquest model s'efectuarà en els 20 primers dies naturals dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener en relació amb les quantitats retingudes, els ingressos a compte i el pagament a compte que procedissin realitzar pel primer, segon, tercer i quart trimestre de l'any natural, respectivament.

Finalment, es fixa l'obligatorietat de presentar aquest model per via telemàtica per a aquells obligats tributaris el volum dels quals d'operacions l'any immediat anterior, calculat d'acord amb el que s'estableix en l'article 121 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'IVA, superi els 1.000 milions de pessetes.

El model resum de les autoliquidacions presentades durant l'exercici està constituït pel model 187, aprovat en Ordre EHA/3021/2007 d'11 d'octubre, el qual té el caràcter de fulla resumeixen de les dades que s'inclouen en el suport directament llegible per ordinador, a través del qual es declaren a l'Administració les dades identificatives de les persones sobre les quals s'ha practicat retenció.

 


Pagaments sotmesos a retenció (228)

© 2023 - Ajuntament de Llucmajor