Espai del comerciant >> Comerç electrònic >> El comerç electrònic

El comerç electrònic

1.- Legislació vigent
2.- Concepte de contracte electrònic
3.- Principals característiques
4.- Formació del contracte
5.- Principals conceptes relacionats amb el contracte electrònic
6.- Models de contractes electrònics
7.- Principis de contractació electrònica
8.- Modalitats de la contractació electrònica

1. Legislació vigent


Normativa europea:
>Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2000

Normativa nacional:
LEY 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de la Contractació.

Anar amunt

2. Concepte de contracte electrònic
El contracte subscrit per via electrònica o contracte electrònic és: "qualsevol contracte en què l’oferta i l’acceptació es transmeten mitjançant equips electrònics de tractament i emmagatzematge de dades, connectats a una xarxa de telecomunicacions.

Anar amunt

3. Principals característiques


És un contracte similar al contracte real, per tant, és un contracte generador de drets i obligacions.
El seu caràcter digital genera:
1. Dificultat d’identificació de les parts intervinents.
2. Inseguretat jurídica.
3. Reconeixement del document electrònic.
4. Formació del consentiment: O contracte d’adhesió; Moment i lloc en què es forma el consentiment; Autenticitat; Capacitat; Nul·litat per vicis de consentiment (edat, capacitat mental, autorització).
5. Drets del consumidor.
6. Protecció de dades personals (ha de complir la llei corresponent).

Anar amunt

4. Formació del contracte


L’existència dels contractes electrònics està garantida pel principi de llibertat de forma, establit per l’ordenament jurídic espanyol. L’única excepció són els contractes relatius al dret de família i successions, és a dir, aquests últims no es poden celebrar per via electrònica.
Obligacions prèvies a la formació del contracte: inclouen el subministrament de la informació següent (del prestador del servei al destinatari) sobre:
1. Els tràmits necessaris per a portar a cap el contracte.
2. Si el contracte s’arxivarà i l’accés a aquest.
3. Les vies per a corregir possibles errors.
4. La llengua en què es podrà llegir el contracte.
5. Les condicions generals de contractació.
6. El que s’ha disposat en la Llei d’Ordenació del Comerç Detallista, corregida per la Llei 48/2002, article 3, quant a la subscripció de contractes a distància.

Anar amunt

5. Principals conceptes relacionats amb el contracte electrònic

5.1. Serveis de la societat de la informació o serveis


Qualsevol servei prestat normalment a títol onerós, a distància, per via electrònica i a petició individual del destinatari. Comprèn també els serveis no remunerats pels seus destinataris, en la mesura que constitueixen una activitat econòmica per al prestador de serveis.
Es classifiquen com a tals serveis els següents:

 •  La contractació de béns o serveis per via electrònica.
 •  L’organització i la gestió de subhastes per mitjans electrònics o de mercats i centres comercials virtuals.
 •  La gestió de compres en la xarxa per grups de persones.
 •  L’enviament de comunicacions comercials.
 •  El subministrament d’informació per via telemàtica.
 •  El vídeo sota demanda, com a servei en què l’usuari pot seleccionar a través de la xarxa, tant el programa desitjat com el moment del subministrament i la recepció, i, en general, la distribució de continguts amb la petició individual prèvia.

No tindran la consideració de serveis de la societat de la informació els que no reuneixin les característiques assenyalades en el primer paràgraf d’aquest apartat i, en particular, el següent:

 •  Els serveis prestats mitjançant telefonia vocal, fax o tèlex.
 •  L’intercanvi d’informació per mitjà de correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent per a fins aliens a l’activitat econòmica dels que en facin ús.
 •  Els serveis de radiodifusió televisiva (inclosos els serveis de quasi vídeo a la carta), previstos en l’article 3.a) de la Llei 25/1994, de 12 de juliol, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 89/552/CEE, del Consell, de 3 d’octubre, sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a l’exercici d’activitats de radiodifusió televisiva, o qualsevol altra que la substitueixi.
 •  Els serveis de radiodifusió sonora.
 •  El teletext televisiu i altres serveis equivalents, com ara les guies electròniques de programes que s’ofereixen a través de les plataformes televisives.

5.2 Servei d’intermediació


Servei de la societat de la informació pel qual es facilita la prestació o utilització d’altres serveis de la societat de la informació o l’accés a la informació. Són serveis d’intermediació la provisió de serveis d’accés a Internet, la transmissió de dades per xarxes de telecomunicacions, la realització de còpia temporal de les pàgines d’Internet sol·licitades pels usuaris, l’allotjament en els mateixos servidors de dades, aplicacions o serveis subministrats per altres i la provisió d’instruments de recerca, accés i recopilació de dades o d’enllaços a altres llocs d’Internet.


5.3. Prestador de serveis

Persona física o jurídica que proporciona un servei de la societat de la informació.


5.4. Destinatari del servei


Persona física o jurídica que utilitza, sigui o no per motius professionals, un servei de la societat de la informació.

5.5. Consumidor


Persona física o jurídica en els termes establits en l’article 1 de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.


5.6. Comunicació comercial


Qualsevol forma de comunicació dirigida a la promoció, directa o indirecta, de la imatge o dels béns o serveis d’una empresa, organització o persona que porti a cap una activitat comercial, industrial, artesanal o professional. A efectes d’aquesta llei, no tindran la consideració de comunicació comercial les dades que permeten accedir directament a l’activitat d’una persona, empresa o organització, com ara el nom de domini o l’adreça de correu electrònic, ni les comunicacions relatives als béns, els serveis o la imatge que s’ofereixi quan siguin elaborades per un tercer i sense contraprestació econòmica.


5.7. Professió regulada


Qualsevol activitat professional que requereixi per al seu exercici l’obtenció d’un títol, en virtut de disposicions legals o reglamentàries.

5.8. Àmbit normatiu coordinat


Tots els requisits aplicables als prestadors de serveis de la societat de la informació, siguin exigits per la present llei o altres normes que regulen l’exercici d’activitats econòmiques per via electrònica, o per les lleis generals que hi siguin aplicables, i que es refereixin als aspectes següents:

 • Començament de l’activitat, com les titulacions professionals o qualificacions requerides, la publicitat registral, les autoritzacions administratives o col·legials necessàries, els règims de notificació a qualsevol òrgan o organisme públic o privat.
 •  Posterior exercici de l’esmentada activitat, com els requisits referents a l’actuació del prestador de serveis, a la qualitat, seguretat i contingut del servei, o els que afecten la publicitat i la contractació per via electrònica i la responsabilitat del prestador de serveis.
 •  No queden incloses en aquest àmbit les condicions relatives a les mercaderies i béns tangibles, al seu lliurament ni als serveis no prestats per mitjans electrònics.

5.9. Òrgan competent


Qualsevol òrgan jurisdiccional o administratiu, ja sigui de l’Administració General de l’Estat, de les administracions autonòmiques, de les entitats locals o dels respectius organismes o ens públics dependents, que actuo en l’exercici de competències legalment atribuïdes.

Anar amunt

6. Models de contractes electrònics

Enllaç pàgina web contractes informàtics.com

Anar amunt

7. Principis de contractació electrònica


 Equivalència funcional dels actes electrònics.
 Neutralitat tecnològica de les disposicions reguladores de la contractació electrònica.
 No alteració del dret existent d’obligacions i contractes.
 Exigència de la bona fe.
 Reiteració de la llibertat de pacte.

Anar amunt

8. Modalitats de contractació electrònica


8.1. "Business to Consumer (B2C) o modalitat companyia - client"

És el més regulat. Engloba operacions com ara compravenda, arrendament de serveis, etc.


8.2. "Business to Business (B2B) o modalitat companyia - companyia"
Es coneixen com a contractes EDI: entre empreses, contractant models econòmics, contractes ASP. Per exemple: el lliurament de la comptabilitat a una altra empresa per a l’administració i gestió


8.3. "Peer to Peer (P2P)"
Per mitjà de correu electrònic: (exemple: Napster: dos servidors es comuniquen i fan intercanvi de música).


8.4. "Consumer/Business to Government (C/B2G) o modalitat companyia – administració o client - administració"
Són els contractes electrònics subscrits entre el Govern i les empreses o els consumidors.

 

 


El comerç electrònic (295)

© 2023 - Ajuntament de Llucmajor