Espai del comerciant >> Comerç electrònic >> El comerç electrònic

1.- Legislació vigent

2.- Concepte de contracte electrònic

3.- Principals característiques

4.- Formació del contracte

5.- Principals conceptes relacionats amb el contracte electrònic

6.- Models de contractes electrònics

7.- Principis de contractació electrònica

8.- Modalitats de la contractació electrònica

1. Legislació Vigent

Normativa europea:

Normativa Nacional:

Anar a dalt

2. Concepte de contracte electrònic

El contracte subscrit per via electrònica o contracte electrònic és: "Tot contracte en què l'oferta i l'acceptació es transmeten per mitjà d'equips electrònics de tractament i emmagatzematge de dades, connectats a una xarxa de telecomunicacions".

 

Anar a dalt

3. Principals característiques

 • És un contracte semblant al contracte real, per tant és un contracte generador de drets i obligacions.
 • El caràcter digital del mateix genera:

1. Dificultat d'identificació de les parts intervinents

2. Inseguretat jurídica

3. Reconeixement del document electrònic

4. Formació del consentiment: Consentiment? O Contracte d'adhesió; Moment i lloc on es forma el consentiment; Autenticitat; Capacitat; Nul·litat per vicis de consentiment (edat, capacitat mental, autorització)

5. Drets del consumidor

6. Protecció de dades personals (ha de complir la llei corresponent)

 

Anar a dalt

4. Formació del contracte

L‟existència dels contractes electrònics està recolzada pel principi de llibertat de forma, establert per l‟ordenament jurídic espanyol. L'única excepció són els contractes relatius al dret de família i successions, és a dir, aquests darrers no es poden subscriure per via electrònica.

Obligacions prèvies a la formació del contracte: inclouen el subministrament de la següent informació (del prestador del servei al destinatari) sobre:

1. Els tràmits necessaris per dur a terme el contracte

2. Si el contracte s'arxivarà i l'accés a aquest

3. Les vies per corregir possibles errors

4. La llengua a què es podrà llegir el contracte

5. Les condicions generals de contractació

6. El que disposa la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista, corregida per la Llei 48/2002, Art. 3, quant a la subscripció de contractes a distància.

Anar a dalt

5. Principals conceptes relacionats amb el contracte electrònic

5.1. Serveis de la societat de la informació o serveis

Tot servei prestat normalment a títol onerós, a distància, per via electrònica ia petició individual del destinatari. Comprèn també els serveis no remunerats pels seus destinataris, en la mesura que constitueixin una activitat econòmica per al prestador de serveis.

Es classifiquen com a tals serveis els següents:

 • La contractació de béns o serveis per via electrònica.
 • L'organització i la gestió de subhastes per mitjans electrònics o de mercats i centres comercials virtuals.
 • La gestió de compres a la xarxa per grups de persones.
 • L'enviament de comunicacions comercials.
 • El subministrament dinformació per via telemàtica.
 • El vídeo sota demanda, com a servei en què l'usuari pot seleccionar a través de la xarxa, tant el programa desitjat com el moment del seu subministrament i recepció, i, en general, la distribució de continguts prèvia petició individual.

No tenen la consideració de serveis de la societat de la informació els que no reuneixin les característiques assenyalades al primer paràgraf d'aquest apartat i, en particular, els següents:

 • Els serveis prestats per mitjà de telefonia vocal, fax o tèlex.
 • Lintercanvi dinformació per mitjà de correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent per a fins aliens a lactivitat econòmica dels qui lutilitzen.
 • Els serveis de radiodifusió televisiva (inclosos els serveis de quasivídeo a la carta), contemplats a l'article 3.a) de la Llei 25/1994, de 12 de juliol, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 89/552/ CEE, del Consell, de 3 doctubre, sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres relatives a lexercici dactivitats de radiodifusió televisiva, o qualsevol altra que la substitueixi.
 • Els serveis de radiodifusió sonora, i
 • El teletext televisiu i altres serveis equivalents com les guies electròniques de programes ofertes a través de les plataformes televisives.

5.2 Servei d'intermediació

Servei de la societat de la informació pel qual es facilita la prestació o la utilització d'altres serveis de la societat de la informació o l'accés a la informació. Són serveis d'intermediació, la provisió de serveis d'accés a Internet, la transmissió de dades per xarxes de telecomunicacions, la realització de còpia temporal de les pàgines d'Internet sol·licitades pels usuaris, l'allotjament als servidors de dades, aplicacions o serveis subministrats per altres i la provisió dinstruments de cerca, accés i recopilació de dades o denllaços a altres llocs dInternet.

5.3. Prestador de serveis

Persona física o jurídica que proporciona un servei de la societat de la informació.

5.4. Destinatari del servei

Persona física o jurídica que utilitza, sigui o no per motius professionals, un servei de la societat de la informació.

5.5. Consumidor

Persona física o jurídica en els termes establerts a l'article 1 de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

5.6. Comunicació comercial

Tota forma de comunicació adreçada a la promoció, directa o indirecta, de la imatge o dels béns o serveis duna empresa, organització o persona que realitzi una activitat comercial, industrial, artesanal o professional. A efectes d'aquesta Llei, no tenen la consideració de comunicació comercial les dades que permetin accedir directament a l'activitat d'una persona, empresa o organització, com ara el nom de domini o l'adreça de correu electrònic, ni les comunicacions relatives als béns , els serveis o la imatge que s'ofereixi quan siguin elaborats per un tercer i sense contraprestació econòmica.

5.7. Professió regulada

Tota activitat professional que requereixi per al seu exercici obtenir un títol, en virtut de disposicions legals o reglamentàries.

5.8. Àmbit normatiu coordinat

Tots els requisits aplicables als prestadors de serveis de la societat de la informació, ja siguin exigits per aquesta Llei o altres normes que regulin l'exercici d'activitats econòmiques per via electrònica, o per les lleis generals que els siguin aplicables, i que sereferiran als següents aspectes:

 • Començament de l'activitat, com les titulacions professionals o qualificacions requerides, la publicitat registral, les autoritzacions administratives o col·legials necessàries, els règims de notificació a qualsevol òrgan o organisme públic o privat
 • Posterior exercici d'aquesta activitat, com els requisits referents a l'actuació del prestador de serveis, la qualitat, la seguretat i el contingut del servei, o els que afecten la publicitat i la contractació per via electrònica i la responsabilitat del prestador de serveis.
 • No queden incloses en aquest àmbit les condicions relatives a les mercaderies i béns tangibles, al seu lliurament ni als serveis no prestats per mitjans electrònics.

5.9. Òrgan competent

Tot òrgan jurisdiccional o administratiu, ja sigui de l'Administració General de l'Estat, de les administracions autonòmiques, de les entitats locals o dels seus respectius organismes o ens públics dependents, que actuï en l'exercici de competències legalment atribuïdes.

 

Anar a dalt

6. Models de contractes electrònics

Enllaç pàgina web contractes informàtics.com

 

Anar a dalt

7. Principis de contractació electrònica

 • Equivalència funcional dels actes electrònics
 • Neutralitat tecnològica de les disposicions reguladores de la contractació electrònica.
 • Inalteració del dret existent d'obligacions i contractes.
 • Exigència de la bona fe.
 • Reiteració de la llibertat de pacte

 

Anar a dalt

8. Modalitats de contractació electrònica

8.1. "Business to Consumer (B2C) o modalitat companyia - client"

És el més regulat. Engloba operacions com ara compravenda, arrendament de serveis, etc.

8.2. "Business to Business (B2B) o modalitat companyia - companyia"

Es coneixen com a Contractes EDI: entre empreses, contractant models econòmics, contractes ASP. Per exemple: el lliurament de la comptabilitat a una altra empresa per portar-lo i gestionar-lo

8.3. "Peer to Peer (P2P)"

Per mitjà de correu electrònic: (Exemple: Napster: dos servidors es comuniquen i fan intercanvi de música).

8.4. "Consumer/Business to Government (C/B2G) o modalitat companyia – administració o client - administració"

Són els contractes electrònics subscrits entre el Govern i les empreses o els consumidors.

 

Anar a dalt

 


El comerç electrònic (295)

© 2024 - Ajuntament de Llucmajor